Πληροφορίες Ενίσχυσης συμμοριτών, ΓΕΣ/Α1/15 Μαϊ 1947


ΘΕΜΑ-                                                                       Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΠΡΟΣ- 1 Στρατιάν                                                      ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ-                                                                                    αρ.Α.Π.5216
ΒΣΤ 902/-Υ-47

Ι.     Εκ του συνόλου των πληροφοριών αίτινες συγκεντρούνται εσχάτως παρ΄ημίν κατελήξαμε εις το βέβαιον συμπέρασμα ότι ήρξατο ήδη η από μακρού προβλεφθείσα ενίσχυσις των συμμοριτών αφ΄ενός μεν δι΄αποστολής νέων συμμοριών εκ των ομόρων κρατών, αφ΄ετέρου δε διά της αθροοτέρας ενισχύσεως εις υλικά.

ΙΙ.    Προβλέπεται ότι αι ενισχύσεις θα είναι εν τω συνόλω σοβαρώτεραι εις την Δυτικήν Μακεδονίαν ή εις την Κεντρικήν Μακεδονίαν και την Θράκην, αλλά πιθανότατα ο τρόπος ενισχύσεως θα έχη διάφορον μορφή, ήτοι.

  • Εις μεν την Δυτικήν Μακεδονίαν θα εισάγονται αι συμμορίαι κατά μικρά τμήματα εκ διαφόρων σημείων άτινα εντός της Ελλάδος θα συγκροτούνται εις μεγαλυτέρας ομάδας πρός μόνιμον εγκατάστασιν και δράσιν.
  • Εις δε την Θράκην, λόγω του αβαθούς της ζώνης μας, και του ευβάτου του εδάφους, θα εισέρχονται αιφνιδιαστικώς ισχυραί ομάδες, με σκοπόν να επιτυγχάνουν εν σοβαρόν τοπικόν αποτέλεσμα εντός βραχυτάτου χρόνου, ώστε να δύνανται ν΄αποσυρθούν εις Βουλγαρίαν ευθύς ως αι καταφθάνουσαι ενισχύσεις καταστήσουν επικίνδυνον την θέσιν των.

  • Αι διεισδύσεις εις την περιοχήν Κρουσίων θα έχουν μάλλον τον χαρακτήρα των της Θράκης.

ΙΙΙ.  Η εκ μέρους ημών ενέργεια πρέπει να λάβη την εξής μορφήν.

  • Το κέντρον βάρους του συνόλου των δυνάμεων μας πρέπει να παραμείνει εις τον άξονα της Δυτικής Μακεδονίας αλλ΄συν τω χρόνω και όσον το δυνατόν ταχύτερον πρέπει η σημερινή γενική διάταξις να καταλήξη εις

ι)     Πύκνωσιν της διατάξεως εις την αμέσως εντεύθεν των συνόρων ζώνην, ώστε αφ΄ενός να είναι δυσχερής η εχθρική διείσδυσις εκ των ομόρων χωρών και αφ΄ετέρου να είναι ευχερεστέρα η ταχυτάτη σύγκλησις επαρκών δυνάμεων εις τα σημεία εμφανίσεως των συμμοριών διά την εξόντωσιν των.

ιι)    Ενίσχυσιν του Ανατολικού πλευρού της Δυτικής Μακεδονίας διά μεταγγίσεως δυνάμεων τινων εκ Θεσσαλίας εις την περιοχήν μεταξύ Ολύμπου και Παϊκου.

ιιι)   Σχηματισμός μιας ισχυράς εφεδρείας στρατηγικής αξίας εις περιοχήν Θεσσαλικής πεδιάδος οπόθεν δύνανται να διοχετευθή πρός πάσας τας κατευθύνσεις.

ΙΥ.  Η πύκνωσις της διατάξεως πρός την μεθόριον και ο σχηματισμός ισχυράς εφεδρείας προϋποθέτει την οριστικήν εκκαθάρισιν των νοτίων περιοχών οπότε αι δυνάμεις θα δύνανται να πυκνώσουν πρός Βορράν και να μήν ενοχλούνται εκ των νώτων.

Τούτο οφείλει να πραγματοποιηθή Δυτικώς μεν Αλιάκμονος άμα τω πέρατι «Ιέραξ» Ανατολικώς δε αυτού μετά την εκκαθάρισιν Ολύμπου.

Διά την εξασφάλισιν της ησυχίας εις τας ούτω εκκαθαρισθείσας περιοχάς θα διαθέσητε τα ελάχιστα δυνατά μέσα εκ των μονάδων, άτινα θα επικουρηθούν υπό Χωροφυλακής και ενδεχομένως εν τω μέτρω του δυνατού υπό ΛΟΚ.

Δεδομένου ότι ήρξατο ήδη η εισροή έξωθεν ο καιρός επείγει και άρα πρέπει να δοθή εις τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις όλη η ύπο της εξασφαλίσεως των επιτευχθέντων επιτρεπομένη ταχύτης ρυθμού.

Η ενίσχυσις του Ανατολικού πλευρού της Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να γίνη εντός του Μαϊου διά της αποστολής εκεί μιας των Ταξιαρχιών του Γ.Σ.Σ., ήτις εξ άλλου θα είναι χρήσιμος και διά την εκκαθάρισιν Ολύμπου.

Ο σχηματισμός ισχυράς εφεδρείας εις Θεσσαλίαν πρέπει να καταστή δυνατός άμα τω πέρατι Ολύμπου, δεδομένου ότι η εκκαθάρισις Βερμίου είναι ήδη ευχερής εις δε το Παΐκον οφείλει εντός του Μαϊου να γίνη ότι έγινε και διά Βέρμιον, συμφώνως τη υπ΄αριθ.Α.Α.Π.7235 Δ/γή. Επί του ζητήματος τούτου του Παϊκου αναμένω την εκτέλεσιν.

Η πύκνωσις της διατάξεως πρός την μεθόριον οφείλει να γίνη από τώρα εις Θράκην και Κρούσια  δεδομένου ότι δεν προβλέπεται ενίσχυσις της περιοχής ταύτης επί μακρόν τουλάχιστον χρονικόν διάστημα.

Το εκ της 61 Ταξιαρχίας Τάγμα τίθεται εις την διάθεσιν σας ίνα τοποθετηθή, εν Θράκη πάντοτε, όπου κρίνετε επιβεβλημένον εκ των ανωτέρω απόψεων, υπό την επιφύλαξιν ότι δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιηθή πριν συμπληρωθή πλήρως. Η θέσις του επομένως πρέπει να εκλεγή εις περιοχήν όπου υπάρχουν μικρότεροι πιθανότητες προώρου χρησιμοποιήσεώς του.

ΥΙ.  Επί τη βάσει των ανωτέρω παρακαλώ να μελετήσητε το όλον ζήτημα και να μου εκθέσητε τας επί τούτου σκέψεις, προβλέψεις και επιδιώξεις σας.

Εν τη μελέτη του ζητήματος πρέπει να έχετε υπ΄όψιν ότι-

-Δεν δύνασθε προκαταβολικώς να υπολογίζετε επί ΛΟΚ. Ούτοι θα χρησιμοποιηθούν υπό του ΓΕΣ.

Υπολογίζω να έχω την εκθεσίν σας μέχρι 20 Μαϊου του βραδύτερον.

Ο
Αρχηγός ΓΕΣ
Αντιστράτηγος Βεντήρης
Διά την ακρίβειαν

Τ.Σ.Υ.