Ειδικό Δελτίο ΙΕΡΑΞ αρ.1,ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/12 Μαϊ 1947


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                         12-5-47

ΕΙΔΙΚΟΝ  ΔΕΛΤΙΟΝ «ΙΕΡΑΞ» ΥΠ΄.ΑΡΙΘ. 1

Ι.     ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ως αρχικώς εν τω Σχεδίω  Β’ΣΣ καθωρίσθη

2.ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΤΕΡΩΝ

Συμφώνως τω Σχεδίω
1)    Εκκίνησις των τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας καταλαβόντων την εσπέραν ΙΙην τρέχοντος την κάτωθι γραμμήν:
(Σ.9851) υψ. ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΒΑ. ΑΓΡΙΛΗΑΣ 5 χιλ.
(Σ.9854) υψ. ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΙ ΝΔ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ 2 ΧΙΛ.
(Σ.983603) αντέρεισμα Β.ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ 6 χιλ.
(Σ.9662) υψ. Α.ΑΜΥΡΕΛΙ 5 χιλ.
(Σ.9263) υψ. ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ ΒΑ. ΜΑΥΡΕΛΙ 2 χιλ.
(Σ.895640) υψ. ΚΑΓΓΕΛΙΑ ΝΔ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 8 χιλ.
(Σ.8764) υψ.ΚΑΤΣΟΥΛΙ Ν. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 7 χιλ.
(Σ.9341) υψ.ΣΚΑΛΑ ΒΔ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 7 χιλ.
(Σ.9545) υψ. ΨΙΛΗ ΑΛΑΤΙΣΑ Ν. ΑΓΡΙΛΗΑΣ 3 χιλ.
(Σ.9845) υψ. ΑΝΤΟΖΟΡΙ ΝΑ. ΑΓΡΙΛΗΑΣ 4 χιλ.
Πλείονες πληροφορίαι ελλείπουσι λόγω συνεχίσεως κινήσεως.
2)    Εκκίνησις των τμημάτων της ΧΥ Μεραρχίας.
Τα Τμήματα της ΧΥ Μεραρχίας την εσπέραν της 10 τρέχοντος :
-α-   Κατείχον την κάτωθι γραμμήν:
ΔΑΣΥΛΙΟΝ (Ν.3503) υψ. 1023
(Ν.3501) υψ.ΒΔ.ΚΑΛΟΝΗΣ 3 χιλ.
(Ν.4005) Κορυφή Α.ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 8 χιλ.
(Ν.3702) υψ.ΤΖΟΥΜΑ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ Β. ΚΑΛΟΝΗΣ  2 χιλ.
(Ν.387025) ΧΑΡΑΥΓΗ ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 8 χιλ.
(Ν.38502) αντέρεισμα Α. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ5 χιλ.
(Ν.440027) ΚΥΔΩΝΙΕΣ ΝΑ.ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 12χιλ.
(Ν.425035) υψ.ΤΑΜΠΟΥΡΙ Α.ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 11 χιλ
(Ν.502006) ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ
-β-   Απέκλεισαν τας καθορισθείσας διαβάσεις ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ.
– Περισσότεραι λεπτομέρειαι ελλείπουσι.
ΙΙΙ.  ΣΗΜΕΙΩΘΕΙΣΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
1)    Εν τη κινήσει της ΙΙ Μεραρχίας.
– Διλοχία κινουμένη από (Τ.0849) ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ πρός (Σ.9653) υψ. ΟΞΥΑ ΒΔ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ 4 χιλ. συνήντησε την ΙΙ.1500 αντιστάσεις. Αγών εξακολουθεί
– Λόχος κινούμενος από (Τ.0659) ΣΥΚΙΑ πρός (Σ.9854) υψ. ΠΥΡΓΟΣ Δ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ 1 χιλ. συνήντησεν αντιστάσεις εις (Σ.9955) αντέρεισμα Β.ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ 1 χιλ. ας απώθησεν.
– 15 Λ.Ο.Κ. κινηθείς από (Τ.0460) ΚΑΛΥΒΙΑ Δ. ΣΥΚΙΑΣ 2 χιλ. πρός (Σ.9859) αντέρεισμα ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ Β.ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ 5 χιλ. συνήντησεν αντιστάσεις εις (Σ.9859) αντέρεισμα ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ την 17.15΄ο αγών συνεχίζεται.
– Λόχος κινηθείς από (Σ.9870) υψ. ΠΑΛΗΟΑΗΛΙΑΣ ΝΔ. ΚΡΑΝΙΑΣ 5 χιλ.προς (Σ.9364) υψ. ΒΑ. ΜΑΥΡΕΛΙ 3 χιλ. συνήντησεν αντιστάσεις εις (Σ.9364) υψ. ΒΑ. ΜΑΥΡΕΛΙ 3 χιλ. την ΙΙ 0800, ας απώθησεν.
2)    Εν τη κινήσει της ΧΥ Μεραρχίας
Σοβαραί αντιστάσεις ανετράπησαν εις :
(Ν.3303) υψ. ΒΑΛΙΑ ΝΔ. ΔΙΛΟΦΟΥ 500 μέτρα
(Ν.3402) υψ.ΣΟΠΟΤΟΣ ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 4 χιλ.
(Ν.3503) υψ.ΠΑΛΗΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ  4,5 χιλ.
(Ν.4005) ΚΟΡΥΦΗ Α. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 8 χιλ.
(Ν.440027) ΚΥΔΩΝΙΕΣ ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 12χιλ.
Περί τους 120 συμμορίτας υπεχώρησαν πρός (Σ.365995) ΚΑΛΟΝΗΝ και (Σ.3199) ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ.
ΙV.  ΑΠΩΛΕΙΑΙ
1)    Συμμοριτών
– Εφονεύθησαν συμμορίται (εξ ων 2Καπεταναίοι)   12
– Ετραυματίσθησαν συμμορίται                                           22
– Συνελήφθησαν συμμορίται                                                  2
– Σύνολον απωλειών συμμοριτών                                       36
Ελλείπουσι πλήρεις πληροφορίαι επί απωλειών
2)    Ημετέρων
Μηδέν

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διά 14 εξόδων Σπιτφάιαρς προσεβλήθησαν οι συμμορίται επιτυχώς διά ρουκετών και πολυβολισμών εις:
(Ν.3701) ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΒΑ. ΚΑΛΟΝΗΣ 1 χιλ.
(Σ.3699) ΚΑΛΟΝΗ
(Σ.5397) αντέρεισμα ΜΠΑΚΑΡΕΛΛΑ ΒΔ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6 χιλ.
(Ν.3402) υψ.ΣΟΠΟΤΟΣ ΝΑ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 5 χιλ.
(Σ.3498) υψ. ΝΔ. ΚΑΛΟΝΗΣ 3 χιλ.
(Σ.4398) ΜΟΥΡΑΤ ΚΑΛΥΒΙΑ Δ. ΡΟΔΙΑΣ 5 χιλ.
(Σ.4397) Χαράδρα ΝΔ. ΡΟΔΙΑΣ 5 χιλ.
(Σ.4497) αντέρεισμα ΝΔ. ΡΟΔΙΑΣ 4 χιλ.
(Σ.4196) χαράδρα ΝΑ. ΚΑΛΟΝΗΣ 6 χιλ.
Συν/ρχης Λάμαρης Γερ.
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.