Εκθεση επιδρομής κατά Βέροιας (8-9 Μαι 1947), 11η ΜΠΖ/Α1/ΑΠ2213/11 Μαι 1947


ΘΕΜΑ            : ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ  :  Γ’ΣΣ  /Α1 – Α2 ΧΙ Μεραρχία Α.Π. 2213/Α1
ΚΟΙΝ  : Α1, Α2 Σ.Τ.Γ. 914 τη 11.5.47

1.-    Εκ της προχείρου εξετάσεως ήτις ενεργήθη παρά επιτελούς της Μεραρχίας, διά τα συμβάντα της Βερροίας κατά την νύκτα 8 πρός 9 Μαΐου προέκυψαν τα κάτωθι :
α) Δύναμις 150 συμμοριτών εκ του Τάγματος Δουλγερίδη (ΙΙΙΤάγμα συμμοριτών Κάτω Πιερρίων) οδηγουμένη υπό της ομάδος κρούσεως Νύχτα, διήλθεν 20.30 ώρ. τον Π. Αλιάκμονα εκ του πόρου Παλαιού Άμμου (33-40) με σκοπόν να εισέλθη εις την ΒΕΡΡΟΙΑΝ και προβή εις φόνον εθνικοφρόνων – εμπρησμόν οικιών των βάσει προγραφών.
β)    Ηκολούθησαν δρομολόγιον μεταξύ Παλαιού Άμμου και ΜΕΣΗΣ διήλθον την σιδηροδρομικήν γραμμήν ην ηκολούθησαν παραλλήλως μέχρι του ύψους της περιφεριακής οδού πόλεως Βερροίας και αφού εγκατέστησαν εκτός πόλεως ενέδρας την περισσοτέραν δύναμίν των, διά (6) εξ ομάδων 10 -12 συμμοριτών εκάστη εισήλθον εις την πόλιν εκ της συνοικίας Λαδομύλων. Εκ των ομάδων τούτων αι δύο κατηυθήνθησαν πρός την Εληάν όπου και προσέκρουσαν εις μίαν ισχυράν ενέδραν 592 Τάγματος και καθηλώθησαν. Ετέρα ομάς συμμοριτών καθηλώθη παρά τους Λαδομύλους υπό περιπόλου MAΥ και Χωρ/κής. Αι υπόλοιποι τρείς ομάδες μη συναντήσασαι αντίστασιν εισήλθον ευχερώς εις την συνοικίαν Καρυώτισσα όπου και προέβησαν εις εμπρησμόν τεσσάρων οικιών Εθνικοφρόνων. Το πύρ μεταδοθέν εις γειτονικάς οικίας κατέκαυσεν και ετέρας 6 οικίας κατοίκων αριστερών φρονημάτων.
Εφονεύθησαν εν όλω 6 (4 γυναίκες και 2 άνδρες) ετραυματίσθησαν 4 (3 άνδρες και μια γυνή).
γ)    Οι συμμορίται παρέμειναν εν δράσει 3/4 περίπου της ώρας.

δ)    Επί τόπου εγκατελήφθησαν υπό των συμμοριτών οκτώ βλήματα ΠΙΑΤ και εν πιστόλιον. Ίχνη αίματος προδίδουν τον πιθανόν τραυματισμόν συμμοριτών.

2.-    Διά την αποδεδειγμένως μη επίκαιρον και ικανοποιητικήν επέμβασιν της φρουράς ΒΕΡΡΟΙΑΣ διενεργείται διοικητική εξέτασις. Έχει διευκρινισθή όμως ότι σειρά παρανοήσεων διαταγών και σύγχισις έλαβε χώραν.

Ο ΜΕΡΑΡΧΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
Α.Λ.                                                          Υποστράτηγος

Ακριβές Αντίγραφον

————————————————-

ΘΕΜΑ: Γεγονότα ΒΕΡΡΟΙΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ  : Στρατιάν/Α1 ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΚΟΙΝ  : ΓΕΣ Α1 ) μετ’ αντιγράφου  Γ’ΣΣ   Α1
Α1 – Α2 ) εκθέσεως Αριθ. Α.Π. 26081
ΧΙ Μεραρχίαν (άνευ εκθέσεως) Β.Σ.Τ. 903 τη 13.Υ.47

1.-    Υποβάλλεται εν αντιγράφω Α.Π. 2213/Α1/11.5.47 έκθεσιν ΧΙ Μεραρχίας γεγονότων ΒΕΡΡΟΙΑΣ.

2.-    Το πόρισμα της ενεργουμένης εξετάσεως ευθύς ως περιέλθη εις το Σ.Σ. θα υποβληθή υμίν.

Ε.Δ.
Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧ.
Συν/ρχης Μηχανικού

Γ.Φ/Ε.Δ.
Ακριβές αντίγραφον.
Τ.Σ.Υ.