Εκθεση επιχείρησης ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ (εκκαθάριση ΟΡΘΡΥΟΣ), 10 Μαϊ 1947


Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Ο Ρ Θ Ρ Υ Ο Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ “ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ” ΔΙΑ ΤΗΝ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΟΡΘΡΥΟΣ

           ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 1. Η εκκαθάρισις της ΟΡΘΡΥΟΣ απεφασίσθη κατόπιν συσκέψεως των κ.κ.

Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού
Διοικητού της 1ης Στρατιάς
Διοικητού του Β΄ΣΣ
Αρχηγού του Α΄Κλάδου του ΓΕΣ
Επιτελάρχου της 1ης Στρατιάς
Επιτελάρχου του Β’ΣΣ
Η σύσκεψις έλαβε χώραν εν ΛΑΡΙΣΗ την 15 και 16η Απριλίου ε.ε.

 1. Λόγω της επικρατούσης κατά την ανωτέρω περίοδον ανησυχαστικής καταστάσεως εν τη περιοχή της ΟΡΘΡΥΟΣ ως και εν τη περιοχή Δ. της λίμνης ΞΥΝΙΑΔΟΣ εκρίθη κατά την ανωτέρω σύσκεψιν αναγκαίον, όπως η αποφασισθείσα επιχείρησις άρξηται το δυνατόν ταχύτερον συγκεντρουμένων προχείρως Τμημάτων ανομοιογενών, ως εμφαίνεται εν τη παραγράφω 7, 8 και 9.
 2. Τα ανωτέρω μοι εγνώρισεν από τηλεφώνου ο Επιτελάρχης της Στρατιάς τας τελευταίας απογευματινάς ώρας της 16 Απριλίου και επί πλέον μοι ανεκοίνωσεν ότι θα διηύθυνα την επιχείρησιν ταύτην εξαρτώμενος από την Στρατιάν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

 1. Πληροφορίαι μέχρι της 22 Απριλίου

Μέχρι της 22 Απριλίου ήτο γνωστόν, ότι εις την περιοχήν της ΟΡΘΡΥΟΣ (από της λίμνης ΞΥΝΙΑΔΟΣ και πρός Α. μέχρι της θαλάσσης) έδρων το Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ, αι ομάδες ΠΑΡΙΑΝΟΥ, ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ, ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ως και μέρος του υπό τον ΣΚΟΤΙΔΑΝ εφίππου αποσπάσματος.

Η συνολική δύναμις των συμμοριτών ανεβιβάζετο μεταξύ 500-800.

Αι ομάδες ΠΑΡΙΑΝΟΥ-ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ-ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ συνολικής δυνάμεως 150 περίπου έμενον μονίμως εις την ΟΡΘΡΥΝ με έδραν το χωρίον ΛΟΓΓΙΣΤΗ (Υ4363) όπερ ήτο η έδρα του Αρχηγείου ΟΡΘΡΥΟΣ.

Τα λοιπά Τμήματα των συμμοριτών ότε μεν έδρων εις την περιοχήν της ΟΡΘΡΥΟΣ ότε δε εις την περιοχήν Δ.της λίμνης ΞΥΝΙΑΔΟΣ.

 1. Πληροφορίαι της 22 Απριλίου

Εξηκριβωμέναι πληροφορίαι, ληφθείσαι την 22 Απριλίου έφερον το τάγμα ΑΛΕΥΡΑ διελθόν διά της περιοχής ΔΡΑΧΜΑΝ ΑΓΑ πρός την ΟΡΘΡΥΝ την νύκταν της 20-21 Απριλίου (Ίσως διήλθεν πρός ΟΡΘΡΥΝ διά να αποφύγη την μάχην. Από του απογεύματος της 20 Απριλίου διεδόθη επιτηδείως εν ΔΟΜΟΚΩ, ότι θα γίνη επίθεσις των ημετέρων κατά ΚΑΙΤΣΗΣ και ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ).

Η διέλευσίς του διεπιστώθη κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως ακριβής.

Όλαι αι προ της επιχειρήσεως συλλεγείσαι πληροφορίαι έφερον τους συμμορίτας καταφεύγοντας πρός απόκρυψιν (εις περίπτωσιν προσβολής των) εις την Α. και ΝΑ περιοχήν της ΑΝΑΒΡΑΣ (Υ4372) δύσβατον περιοχήν (ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ-ΦΤΕΛΙΑ-ΝΤΡΙΣΤΕΛΑ-ΑΡΚΟΥΔΟΠΟΡΝΙ-ΓΕΡΑΚΟΒΟΥΝΙ-ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΣ).

 1. Διαπιστώσεις περί του εχθρού κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως

(α)   Δύναμις

(ι)    Διλοχία ΚΟΚΚΙΝΟΥ (τέως ομάδες ΠΑΡΙΑΝΟΥ-ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ-ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ)

Συνολική δύναμις περί τους 160-180.

Εκ των αιχμαλώτων ταύτης, άλλοι μεν κατέθεσαν ότι όλοι (πλην 10-20) ήσαν ένοπλοι, άλλοι δε, ότι ήσαν ένοπλοι μόνον οι 90.

Ένα μέρος της Διλοχίας περί τους 50 ηυρίσκοντο εντός του χωρίου ΛΟΓΓΙΣΤΙ την πρωΐαν της 23 Απριλίου, όταν έφθασεν η αεροπορία υπεράνω του χωρίου.

(ιι)   Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ

Λόχος Διοικήσεως αγνώστου δυνάμεως.

Δυο λόχοι εξ 120-130 ανδρών έκαστος

Την νύκτα της 22-23 οι δυο λόχοι διενυκτέρευσαν εις ΑΝΑΒΡΑΝ με μέτρα ασφαλείας.

Ο ΑΛΕΥΡΑΣ με 70 άνδρας του (Λόχος διοικήσεως και ίσως μια Διμοιρία εκ τινός Λόχου) διενυκτέρευσεν εις ΜΟΝΗ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ (Υ3469)

Την πρωΐαν της 23 Απριλίου, ότε τα ημέτερα Τμήματα έφθασαν εις ΜΕΛΙΤΑΙΑΝ και ΦΙΛΙΑΔΩΝ εξηκολούθη να είναι εις την θέσιν και παρέμεινεν επί αρκετόν εκεί μη θελήσας να εμπλακή εις αγώνα.

Παρά την επίμονον εξέτασιν πολλών κατοίκων της ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ ουδείς υπέδειξεν τον χώρον, εις ον εκρύπτετο ο ΑΛΕΥΡΑΣ. Πάντες οι εξετασθέντες κατέθεσαν, ότι το Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ διελθόν εκ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ την νύκταν της 20-21 Απριλίου εκινήθη πρός ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ.

(β)   Οπλισμός

(ι)    Διλοχία ΚΟΚΚΙΝΟΥ

1 Πολ/λον Ιταλικόν, 4 οπλοπολυβόλα, 2 Γερμανικά μυδράλια, 1-2 Ατομικοί όλμοι, 8-10 αυτόματα και τα λοιπά τυφέκια Αγγλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.

Πυρομαχικά λίαν περιορισμένα.

(ιι)   Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ

Εκ καταθέσεως αιχμαλώτου φέρεται ότι έχει 1 βαρύν όλμον, 3-4 ατομικούς όλμους και 1 πίατ.

Διά τον λοιπόν οπλισμόν δεν εδόθησαν σαφείς πληροφορίαι.

(γ)   Ηθικόν

Αμφότερα τα Τμήματα συμμοριτών προ της ενάρξεως των επιχειρήσεων είχον ηθικόν λίαν υψηλόν, διότι ου μόνον δεν είχον υποστή κανέν ατύχημα, αλλ’ απεναντίας είχον επιτυχίας σημαντικάς (Διάλυσις τμήματος χωρ/κής), περί τα τέλη Φ/ρίου, διάλυσις Διλοχίας 9 Τ.Χ εις ΚΑΙΤΣΑΝ μέσα Μαρτίου, Προσβολή ΑΡΛΜΥΡΟΥ-ΣΟΥΡΠΗΣ και ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ.)

Το ηθικόν των κατέπεσεν από της ενάρξεως της Επιχειρήσεως λόγω πλήρους αιφνιδιασμού εξ όλων των κατευθύνσεων.

(δ)   Διαφυγή συμμοριτών Δ.της λίμνης

(ι)    Διλοχία ΚΟΚΚΙΝΟΥ

Περί τους 30-40 διέφυγον την νύκταν 24-25 Απριλίου διά του δρομολογίου ΜΑΚΡΟΛΙΒΑΔΟ (Υ3169) -ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Υ2674) Υ2273-ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ένθα παρέμειναν μέχρι της μεσημβρίας της 26 Απριλίου (Κατάθεσις αυθορμήτως παρουσιασθέντος).

(ιι)   Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ

Ο ΑΛΕΥΡΑΣ με τους 70 διέφυγεν διά της περιοχής Ν.ΜΕΤΑΛΕΙΟΥ (Υ2374) και ετοποθέτησεν νάρκην επί της αμαξιτής οδού. Την πρωΐαν της 24 Απριλίου ιδιωτικόν αυτοκίνητον προσκρούσαν επί της νάρκης κατεστράφη και ετραυματίσθησαν αρκετοί.

Οι εις *** δυο λόχοι διέφυγον μεν Α.της λίμνης πλήν  όμως δεν εξηκριβώθη ούτε πότε διέφυγον ούτε διά ποίων δρομολογίων.

Το πιθανώτερον είναι ότι διέφυγον την νύκτα 23-24 κατά μικράς ομάδας διά διαφόρων δρομολογίων υπερβάντες την αμαξιτήν οδόν * μεταξύ * και *.

ΜΕΤΑΣΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

 1. Διοίκησις και Επιτελείον του Αποσπάσματος

Ανχης Πυρ/κού Λασπιάς Αθαν.
Ανχης Πεζικού Πίκουλας (ΙΙ Μ/χίας)
Τχης πυρ/κού Παπαδόπουλος (του Επιτελείου Στρατιάς)
Επίλαρχος Γιαννόπουλος (του Επιτελείου Στρατιάς)
Μικρόν απόσπασμα διαβιβάσεων υπό εφ.Ανθλγόν Μπελέγρην

Ειδικόν όχημα επαφής μετά της Αεροπορίας υπό τον Λοχαγόν Πεζικού Θωμόπουλον και Υποσμηναγόν Κυριακόπουλον.

 1. Τμήματα Στρατού

(α)   Λόχος Συνοδείας της Στρατιάς υπό τον Ιλαρχον Κόκκινον Σπ.
Σύνθεσις δυο ουλαμοί Τεθωρακισμένων (εξ εν όλω οχήματα) και μια Διμοιρία πεζικού εκ 35 ανδρών.

(β)   Λόχος του 611 τάγματος (εκ της Διλοχίας ΦΑΡΣΑΛΩΝ) υπό τον Ιλαρχον Ανδρεόπουλον.
Σύνθεσις τρείς Διμοιρίαι πλέον εις όλμος των 3 ιντσών.
Συνολική δύναμις 65 άνδρες.

(γ)   Έφιππον τμήμα (40 ιππείς περίπου) της ΙΙ Μεραρχίας υπό τον Ίλαρχον Δελήν.

(δ)   Ουλαμός τεθωρακισμένων του ΙΙ Συν/τος Αναγνωρίσεως υπό τον Ίλαρχον Φραντζέσκαρον.

(ε)   Ουλαμός Τεθωρακισμένων του ΙΙ Συν/τος Αναγνωρίσεως υπό τον Ανθστήν Σάλταν.

 1. Τμήματα Χωροφυλακής

(α)   Μηχανοκίνητον Τάγμα χωροφυλακής υπό τον Ανχη Σοφράν Ευάγγελον.

Σύνθεσις τέσσαρες Λόχοι έκαστος των τεσσάρων Διμοιριών των 25 ανδρών εκάστη

(β)   Το 9ον τάγμα Χωροφυλακής (ΔΟΜΟΚΟΥ) υπό τον Ταγ/χην Κουτσουρέλην.

Σύνθεσις τέσσαρες Λόχοι έκαστος των τριών Διμοιριών των 20-25 ανδρών εκάστη.

(γ)   3ος λόχος (ΑΛΜΥΡΟΥ) του 21 Τάγματος Χωρ/κής διά την εξερεύνησιν εκτός κλοιού.

(δ)   Της Επιχειρήσεως μετέσχεν αυτοβούλως ο παρά τη Στρατιά Επιθεωρητής της Χωρ/κής Συν/χης Αγγελίδης.

Η παρουσία τούτου ως και η προσωπική του επαφή μεθ’ όλων των Διοικητών τμημάτων της Χωρ/κής έσχεν μεγάλην επίδρασιν επί των Τμημάτων Χωρ/κής.

 1. Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου (Μ.Α.Υ.)

(α)   ΜΑΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (100-120 άνδρες το όλον)
(β)   ΜΑΥ ΠΤΕΛΕΟΥ (περί τους 40 άνδρας το όλον)

 1. Κατάστασις των Τμημάτων

(α)   9ον Τάγμα Χωρ/κής

Το τάγμα τούτο υποστάν προ τινος χρόνου δυο αρκετά σοβαρά ατυχήματα (εν εις ΚΑΙΤΣΑΝ και εν εις ΑΣΗΜΟΧΩΡΙ) ήτο με ηθικόν λίαν μειωμένο. Επί πλέον και λόγω του εξοπλισμού δεν ήτο ικανόν διά κρούσιν.

(β)   Λόχος 611 Τάγματος

Κατά προφορικήν αναφοράν του Διοικητού της Διλοχίας ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ταγ/χου Παναγιωτάκου ο Λόχος ούτος δεν ήτο ικανός να μετάσχη εις επιθετικάς επιχειρήσεις, ως η της ΟΡΘΡΥΟΣ.

Μάλιστα ο ειρημένος Τχης μοι ανέφερεν αρχικώς, ότι θα διέθετε διά τας επιχειρήσεις το έτερον λόχον της διλοχίας του όστις ήτο αξιόμαχος.

(γ)   ΜΑΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Συρφετός άνευ ουδεμιάς μαχητικής αξίας. Μόνον περί τους 15-20 ήσαν ικανοί δι’ αγώνα.

(δ)   Λοιπά Τμήματα

Ήσαν αξιόμαχα και ηδύνατο τις να στηρίζεται επ’ αυτών.

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

 1. Εσπέρα της 16 Απριλίου (Τετάρτη)

(α)   Πρόσκλησις του Δ/τού του Μηχανοκινήτου Τάγματος Χωρ/κής (Μ.Τ.Χ) και κοινοποίησις αυτώ Δ/γής της Στρατιάς, όπως οι εις την περιοχήν του ΠΗΛΙΟΥ ευρισκόμενοι δι’ επιχειρήσεις δυο Λόχοι του τάγματος συγκεντρωθώσι εις ΒΟΛΟΝ μέχρι της εσπέρας της 18 Απριλίου αντικαθιστάμενοι διά Λόχων του 21 τάγματος Χωρ/κής (Τ.Χ).

(β)   Μελέτη της επιχειρήσεως εις όλας τας λεπτομερείας της.

 1. 17 Απριλίου (ΠΕΜΠΤΗ)

(α)   Κοινοποίησις του σχεδίου εν γενικαίς γραμμαίς εις την διεύθυνσιν των Διαβιβάσεων (Αν/χην Πουλόπουλον) διά την εξεύρεσιν των απαιτουμένων μέσων διαβιβάσεων τόσον διά τα Τμήματα όσον και διά την δημιουργουμένην διοίκησιν του Αποσπάσματος.

(β)   Σύνταξις της υπ’ αριθ.1 Δ/γής Επιχειρήσεων, ήτις ήτο υπέρ το δέον λεπτομερής λόγω του ότι τα μετέχοντα τμήματα ήσαν σχεδόν  εξ ολοκλήρου Τμήματα Χωρ/κής μη έχοντα υποστή στρατιωτικήν εκπαίδευσιν.

 1. 18 Απριλίου (Παρασκευή)

(α)   Μετάβασις αεροπορικώς εις ΛΑΜΙΑΝ ένθα εγένετο τα κάτωθι:

(ι)    Προσωπική επαφή μετά του Διοικητού και Επιτελάρχου της 71 Ταξιαρχίας και ανάπτυξις εις τούτους της επιχειρήσεως.

(ιι)   Παράκλησις πρός τον Επιτελάρχη της Ταξιαρχίας Ανχην Παλαιοδημόπουλον όπως αναπτύξη εν πάση λεπτομερεία εις τους Διοικητάς των δυο λόχων των Μ.Τ.Χ (των ευρισκομένων εν ΛΑΜΙΑ) τα της αποστολής των και του τρόπου εκτελέσεώς της.

(ιιι)  Επαφή μετά του Δ/τού Χωρ/κής ΛΑΜΙΑΣ διά την εξεύρεσιν οδηγών γνωριζόντων τα δρομολόγια των τριών λόχων του ΜΤΧ, οίτινες θα έδρων από Ν. πρός Β. (μεταξύ ΛΑΜΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΔΟΣ).

(β)   Επάνοδος εις ΒΟΛΟΝ αεροπορικώς το απόγευμα της αυτής.

 1. 19 Απριλίου (Σάββατον)

(α)   Έκδοσις συμπληρωματικής διαταγής Επιχειρήσεως.
(β)   Έκδοσις Δ/γής Διαβιβάσεων του Αποσπάσματος, κώδικος συνθηματικών και κώδικος συνεννοήσεως μετά Αεροπορίας.
Άπαντα τα ανωτέρω συνετάγησαν υπό του Αν/χου Διαβιβάσεων Πουλοπούλου.
(γ)   Προετοιμασία του Λόχου Συνοδείας της Στρατιάς δι’ αναχώρησιν διά ΔΟΜΟΚΟΝ την επομένην.
(δ)   Συγκέντρωσις εις ΒΟΛΟΝ των δυο Λόχων του Μ.Τ.Χ. (4α παράγραφος).

 1. 20 Απριλίου (Κυριακή)

(α)   Μετάβασις του Επιτελείου του αποσπάσματος μετά του Λόχου Συνοδείας της Στρατιάς εις ΔΟΜΟΚΟΝ διά του δρομολογίου ΒΟΛΟΣ-ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ-ΚΑΣΑΒΕΤΕΙΑ (Χ.6090) – ΠΑΛΗΟΜΥΛΟΣ (Υ.4896) – ΦΑΡΣΑΛΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ.

(β)   Καθ’ οδόν εγένετο τα κάτωθι:

(ι)    Εις ΚΑΣΑΒΕΤΕΙΑ προσωπική επαφή μετά του 3ου Λόχου του 21 Τ.Χ. (του εδρεύοντος εις ΑΛΜΥΡΟΝ) μετά του Δ/τού της Υποδ/σεως Χωρ/κής ΑΛΜΥΡΟΥ και του επί κεφαλής των MAΥ ΠΤΕΛΕΟΥ.

Προς όλους εδόθησαν οδηγίαι και ετονίσθησαν ωρισμένα σημεία.

(ιι)   Εις ΦΑΡΣΑΛΑ προσωπική επαφή μετά του Δ/τού της εκεί διλοχίας του 611 Τάγματος Ταγ/χου Παναγιωτάκου μετά του Δ/τού της Υποδ/σεως χωρ/κής ΦΑΡΣΑΛΩΝ και του επί κεφαλής των MAΥ της περιοχής των ΦΑΡΣΑΛΩΝ.

Εις όλους ανεπτύχθη εν γενικαίς γραμμαίς τι επρόκειτο να γίνη και εδόθησαν οδηγίαι και ετονίσθησαν ωρισμένα σημεία.

Ο επί κεφαλής των MAΥ δεν επεδείξατο προθυμίαν να μετάσχη της επιχειρήσεως.

Τελικώς υπεσχέθη να μετάσχη έχων εν τω πιθανώτατα ιδιοτέλειαν και όχι πατριωτικόν καθήκον.

Δυστυχώς η συμμετοχή του ήτο αναγκαία λόγω ελλείψεως στρατιωτικών δυνάμεων.

(γ)   Άμα τη αφίξει εις ΔΟΜΟΚΟΝ (1730) εκλήθησαν ο Διοικητής του 9 Τ.Χ. και ο Αντ/χης Πεζικού Πίκουλας οίτινες έλαβον τας Διαταγάς. Επίσης έλαβον οδηγίας σχετικάς με την παραπλάνησιν των συμμοριτών όσον αφορά την υπό εκτέλεσιν επιχείρησιν.

Οι ως άνω κρατήσαντες παρ’ αυτοίς και τους επιτελείς του αποσπάσματος εμελέτησαν τας διαταγάς.

Την 2300 ώραν εγένετο νέαν συγκέντρωσις καθ’ ην συνεζητήθησαν ορισμένα αντικείμενα της επιχειρήσεως εφ’ ων υπήρχον απορίαι.

(δ)   Εν ΒΟΛΩ ο Δ/τής του Α1 της Στρατιάς Αν/χης Παπαθανασιάδης εκάλεσε τους Διοικητάς των δύο Λόχων του Μ.Τ.Χ. και τους εξήγησε λεπτομερώς τα της αποστολής των και του τρόπου εκετελέσεώς της. Επίσης ο Αν/χης Διαβιβάσεων Πουλόπουλος εξήγησε λεπτομερώς εις τους αυτούς ως άνω την διαταγήν Διαβιβάσεων, κώδικας κ.λ.π..

 1. 21 Απριλίου (Δευτέρα)

(α)   Σύσκεψις 07,30-09,00 εν ΔΟΜΟΚΩ μετά των αρμοδίων Διοικητών Τμημάτων πρός συζήτησιν ορισμένων αντικειμένων και κοιμνοποίησις οδηγιών επί των προπαρασκευών κλπ.

(β)   Την μεσημβρίαν έφθασα μετά τους Συν/χου Χωρ/κής κ. Αγγελίδη εις ΛΑΜΙΑΝ ένθα τω απόγευμα εγένοντο αι κάτωθι εργασίαι:

(ι)    Προσωπική επαφή μετά του ιερέως και αντιπροέδρου της κοινότητος του χωριού ΡΑΧΕΣ (Υ.6151) και ανακοίνωσις εις τούτους του ρόλου ον είχον να εκτελέσωσι τα MAΥ του χωρίου και ετονίσθη αυτοίς η μεγίστη αναγκαιότις συμμετοχής των MAΥ εις την επιχείρησιν. Υπεχέθησον λότι θα μετάσχωσι και τα MAΥ του χωρίου των και εζήτησαν έναν Αξ/κον, 10 στρατιώτας μετά τινών οπλοπολυβόλων.

Η 71 Ταξιαρχία αυθημερόν εξετέλεσε την αίτησίν των πλήν  όμως δεν ετήρησαν την υπόσχεσίν των τα ΜΑΥ μη μετασχόντα της επιχειρήσεως.

(ιι)   Σύσκεψις εις ην μετέσχον ο Επιτελάρχης της 71 Ταξιαρχίας , οι Διοικηταί τών δύο Λόχων τού Μ.Τ.Χ. ως και οι δύο Επιτελείς τής Ταξιαρχίας οιτίνες θά ηκολουθούν τούς Λόχους Χωρ/κής ως τεχνικοί σύμβουλοι. Εδόθησαν εις τούς ενδιαφερομένους αι  εκδοθείσαι συμπληρωματικαί Διαταγαί, κώδικας κ.λ.π. συνεζητήθησαν διάφορα αντικείμενα και εδόθησαν αι τελικαί οδηγίαι.

(ιιι)  Ανεκοινώθησαν εις τόν εκει ευρισκόμενον Δ/τήν τού  Α’ΣΣ. ως και εις τόν Δ/τήν τής 71 Ταξιαρχίας αι γενόμεναι προπαρασκευαί ως και αι  γενικαί γραμμαί τής επιχειρήσεως.

(γ)   Ο Ι Λόχος τού Μ.Τ.Χ. μετά του Δ/τού τού ταγματος Αντ/χου Σοφρά έφθασε εις  ΔΟΜΟΚΟΝ μέσω ΛΑΡΙΣΗΣ.

 1. 22 Απριλίου (Τρίτη)

(α)   Τήν 08.00 ώραν έφθασεν αεροπορικώς εις ΛΑΜΙΑΝ (προσκληθείς) ο επισμηναγός Βουτσινάς μετά του οποίου έρυθμισαμεν τάς λεπτομερειας τής αεροπορικής υπστηρίξεως κατά τήν πρώτην ημέραν τής επιχειρήσεως (23 Απριλίου) και είδικώτερον το  λεπτομέρειας τής Αεροπορικής περικυκλώσεως τών χωρίων ΛΟΓΓΙΤΣΙ (Υ.4363) και ΦΥΛΑΚΙΩΝ (Υ.3671). Εις τήν σύσκεψιν ταύτην μετέσχον οι Διοικηταί τών δύο Λόχων Χωρ/κής τού Μ.Τ.Χ. ως και οι δύο Επιτελείς της 71 ταξιαρχίας, οίτινες θα ηκολούθουν τούς Λόχους τούτους.

(β)   Ολίγον μετά τήν μεσημβρίαν επανήλθον εις ΔΟΜΟΚΟΝ, ένθα τήν 1800 ώραν εκλήθησαν εις σύσκεψιν άπαντες οι εν ΔΟΜΟΚΩ ευρισκόμενοι Διοικηταί Λόχων και ανεξαρτήτων Τμημάτων. Κατά τήν σύσκεψιν ταύτην εδόθησαν προφορικώς αι τελικαί λεπτομερείς διαταγαί και οδηγίαι πρός άπαντα τα Τμήματα (έπιβεβαιωθείσαι βραδύτερον εγγράφως) διά την επιχείρησιν, ήτες ήρχιζεν τήν επομένην 23 Απριλίου.

(γ)   Ο 1ος Λόχος τού Μ.Τ.Χ. τεθείς εις πορείαν εκ ΔΟΜΟΚΟΥ περί τήν 09.00 ώραν εφθασεν εις ΛΑΜΙΑΝ περι τήν μεσημβρίαν και έλαβε τα προκαταρκτικά μέτρα διά τήν είσοδον του εις τον αγώνα κατά την νύχτα 22-23 Απριλίου. Ανερχόμενος εκ ΛΑΜΙΑΣ πρός ΔΟΜΟΚΟΝ συνήντησα τόν Λόχον καθ’ οδόν και έδωκα συμπληρωματικάς οδηγιάς εις τόν Διοικητήν τού Λόχου.

(δ)   Ο 3ος Λόχος τού Μ.Τ.Χ. συνεκεντρώθη τήν πρωίαν εις ΑΛΜΥΡΟΝ και έλαβε τα προκαταρκτικά μέτρα διά τήν εισοδον του εις τόν αγώνα κατά τήν νύκτα 22 – 23 Απριλίου.

 1. Συμπέρασμα επί τών προκαταρκτικών εργασίων.

(α)   Από απόψεως προπαρασκευής τής περί ής πρόκειται επιχειρήσεως εγένετο παν ό,τι ήτο ανθρωπίνως δυνατόν. Επετεύχθη προσωπική επαφή μέθ’ όλων τών Δ/τών Λόχων και ανεξάρτητων μικρών Τμημάτων και μάλιστα με τούς περισσοτέρους εκ τούτων ήλθον δις  και τρίς εις προσωπικήν επαφήν

(β)   Εξετέθησαν ανωτέρω εν πάση λεπτομερείς άπασαι αι προπαρασκευαστικαί εργασίαι διά να καταδειχθώσι και τονισθώσι τα κάτωθι δύο σημαντικά σημεία.

(ι)    Η καλή προπαρασκευή πάσης επιχειρήσεως εγγυάται την επιτυχίαν της.

Εάν εις την υπ΄όψιν επιχείρησιν τα μετασχόντα Τμήματα ήσαν ομοιογενή και ανήκον εις την αυτήν Μ.Μονάδα τα αποτελέσματα θα ήσαν αφαντάστως ικανοποιητικά.

(ιι)   Πάσα καλή προπαρασκευή απαιτεί χρόνον, όστις δέον πάντοτε να δίδηται αδιστάκτως. Ο διά την καλήν προπαρασκευήν πάσης επιχειρήσεως καταναλισκόμενος χρόνος εξοικονομείται κατά την εκτέλεσιν.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 1. Η διά ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ Τμημάτων (Λόχων και μεμονωμένων Διμοιριών  ακόμη) εξ΄όλων των κατευθύνσεων και δρομολογίων περίσφιξις των συμμοριτών εντός της περιοχής. Υψ.801 (Υ.4078)-ΜΕΓΑ ΔΕΝΔΡΟΝ (Υ.4677)-ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ (Υ.5173)- ΠΕΤΡΑΚΟΒΟΥΝΙ (Υ.5569) – ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (Υ.5563)- ΠΑΝΕΝΑΣ (Υ.4864)-  ΛΟΓΓΙΣΤΙ (Υ.4364) – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ (Υ.3865) – ΚΑΚΟΒΟΥΝΙ (Υ.3366) – ΠΑΛΑΜΑΣ (Υ.2969) και εν συνεχεία εκκαθάρισις ολοκλήρου της περιεσφυγμένης ως άνω περιοχής διά Τμημάτων κινουμένων επί της κατευθύνσεως ΔΟΜΟΚΟΣ-ΚΑΡΥΕΣ-ΦΥΛΙΑΔΩΝ.

Οι Λόχοι οίτινες θα εδημιούργουν τον ανωτέρω κλοιόν θα ωθούν μέρος της δυνάμεως των εις το εσωτερικόν του κλοιού πρός ενίσχυσιν του έργου των Τμημάτων εκκαθαρίσεως.

Εις περίπτωσιν διαφυγής των συμμοριτών εκ του κλοιού κίνησις των Τμημάτων εκ των έσω πρός τα έξω πρός όλας τας κατευθύνσεις και απηνής δίωξις των συμμοριτών οπουδήποτε και αν τροπώσι εντός της περιοχής της ΟΡΘΡΥΟΣ.

Λεπτομερής και επισταμένη εξερεύνησις ολοκλήρου της περιοχής πρός ανεύρεσιν των κρυσφυγέτων εφοδίων.

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

 1. 23 Απριλίου (Τετάρτη)

(α)   Μηχανοκίνητον Τάγμα Χωρ/κής

(ι)    Οι μεν Λόχοι 4, 2 και Ι εκινήθησαν μεταξύ των μεσημβρινών 32 και 50, ο δε 3 Λόχος εκινήθη μεταξύ των παραλλήλων 66 και 75 ήτοι οι τέσσαρες ούτοι Λόχοι ενήργησαν επί ενός μετώπου 30 περίπου χιλιομέτρων.

(ιι)   Άπαντες οι ανωτέρω Λόχοι εκκινήσαντες νύκτα εκ των καθορισθεισών βάσεων εξορμήσεως έφθασαν άμα τη έω εις τας διά των διαταγών καθορισθείσας θέσεις και εν συνεχεία εκινήθησαν και έφθασαν εις τας τελικάς θέσεις τας καθορισθείσας διά την 23 Απριλίου.

(ιιι)  Ο 2ος Λόχος συνήντησε εχθρόν εις το χωρίον ΛΟΓΓΙΣΤΙ, ο τη βοηθεία της αεροπορίας ενεργησάσης αεροπορικήν περικύκλωσιν από της 06.30 ανέτρεψε ευχερώς συλλαβών ένδεκα αιχμαλώτους. Επίσης κατά την συμπλοκήν ταύτην εφονεύθησαν ένδεκα συμμορίται υπό της αεροπορίας και του Λόχου.

(ιν)  Ο 4ος Λόχος δεν συνήντησεν εχθρόν κατά την κίνησίν του, πλήν  όμως επεδείξατο μεγάλην τόλμην εις την χρησιμοποίησιν των Διμοιριών, ας διέθεσε πρός ενέργειαν πολύ μακράν αλλήλων.

(ν)   Ο 3ος Λόχος ωθήσας Τμήμα εις ΜΑΥΡΙΚΙΑ (Υ.5169) έβαλεν εκ πολύ μεγάλης αποστάσεως κατά των συμμοριτών των τραπέντων πρός την περιοχήν ταύτην εκ της ΑΝΑΒΡΑΣ.

Η ενεργεία αύτη έβλαψε την εξέλιξιν της επιχειρήσεως, διότι οι συμμορίται αντιληφθέντες εγκαίρως την ύπαρξιν Τμήματος και εν τη ανωτέρω περιοχήν έσχον τον χρόνον να διαφύγωσιν πριν ή πλησιάσωσι και άλλα Τμήματα.

(νι)  Ο Ιος Λόχος δεν συνήντησεν εχθρόν και εν τη ενεργεία του υπήρξε διστακτικός.

(β)   ΜΑΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Κινηθέντα κατά την διάρκειαν της νυκτός έφθασαν την πρωίαν της 23ης εις ΜΕΓΑ ΔΕΝΔΡΟΝ (Υ.4677) και εσυνέχισαν την κίνησιν των πρός ΑΝΑΒΡΑΝ, εις ην έφθασαν περί την 16.30.

Κατά την κίνησιν επυροβόλουν ασκόπως και ούτω οι εις ΑΝΑΒΡΑΝ ευρισκόμενοι δύο Λόχοι του Τάγματος ΑΛΕΥΡΑ ειδοποιηθέντες ετράπησαν πρός ΠΡ.ΗΛΙΑΝ και ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ (Υ.4569) ένθα πολυβοληθέντες εκ πολύ μακράς αποστάσεως υπό του 3ου Λόχου του Μ.Τ.Χ. εκρύβησαν εις δασωμένας περιοχάς και εις τας χαράδρας και πιθανώς την νύκτα 23-24 διέρρευσαν κατά μικράς ομάδας Δ. της λίμνης ΞΥΝΙΑΔΟΣ.

Τας επομένας ημέρας τα ΜΑΥ παρέμειναν εις την περιοχήν ΑΝΑΒΡΑΣ-ΦΥΛΙΑΔΩΝ χωρίς να ενεργώσιν.

(γ)   Τμήματα ΔΟΜΟΚΟΥ

(ι)    Τα πλείστα τούτων μετέσχον εις την κύκλωσιν και εξερεύνησιν του χωρίου ΦΥΛΛΙΑΔΩΝ, εις ο κατά πληροφορίας πλειστάκις οι συμμορίται διενυκτέρευον.

Εις το χωρίον τούτο από της 06.30 εγένετο και αεροπορική περικύκλωσις, ήτις διήρκεσεν μέχρι της 10.30 περίπου.

(ιι)   Το έφιππον τμήμα της ΙΙ Μερ/χίας (μείον μια ομάς υπό του Αντ/χου Σούτσου) εκκινήσαν κατά την νύκτα εκ ΔΟΜΟΚΟΥ έφθασε μεταξύ 06.30 και 07.00 Α. και ΝΑ ΦΥΛΙΑΔΩΝ.

Εφόνευσεν εκτός του χωρίου 4 συμμορίτας και συνέλαβε ένα σημαίνοντα πολιτικόν καθοδηγητήν.

(ιιι)  Ο Λόχος συνοδείας της Στρατιάς, ο Λόχος του 611 Τ.Π. και ο Ιος Λόχος του 9 Τ.Χ. επιβιβασθέντες επ΄αυτοκινήτων εξεκίνησαν εκ ΔΟΜΟΚΟΥ την 05.00 και ήχθησαν εις ΚΑΡΥΕΣ (Υ.3274) υπό την κάλυψιν των Τεθωρακισμένων του Λόχου Συνοδείας.

Εις ΚΑΡΥΕΣ ο μεν Λόχος Πεζικού απεβιβάσθη των αυτοκινήτων και ήχθη οδικώς εις ΦΥΛΙΑΔΩΝ, ην περιέβαλεν από Β. και Α. τα δε λοιπά τμήματα εκινήθησαν διά των αυτοκινήτων πρός ΜΕΛΙΤΑΙΑΝ και εκείθεν πρός ΦΥΛΙΑΔΩΝ.

Εις το μέσον των δύο τούτων χωρίων τα πεζοπόρα Τμήματα απεβιβάσθησαν και εκύκλωσαν την ΦΥΛΑΔΙΩΝ από Ν. (Διμοιρία του Λόχου Συνοδείας) και από Δ. και ΒΔ. (Ιος Λόχος Χωροφυλακής).

Η εξερεύνησις του χωρίου επερατώθη περί την 11.00 μη ανευρεθέντων υλικών.

(ιν)  Ο 4ος Λόχος του 9 Τ.Χ. (μείον Διμοιρία) διά νυκτερινής πορείας έφθασεν άμα τη έω εις ΜΑΝΤΑΣΙΑΝ (Υ.3479) και εκείθεν ήχθη εις ΤΡΙΑ ΔΕΝΔΡΑ (Υ.3876), ένθα παρέμεινε μέχρι της μεσημβρίας επιτηρών τας διά της περιοχής ταύτης διερχομένας οδεύσεις.

Την μεσημβρίαν εκινήθη πρός ΦΥΛΙΑΔΩΝ (εις ην έφθασε περί την 14.00 ώραν) και εκείθεν επρόκειτο να κινηθή μετά του Ιου Λόχου 9 Τ.Χ. πρός ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ όπου κατά τας αρχικάς πρωινάς πληροφορίας ευρίσκετο ο όγκος του Τάγματος ΑΛΕΥΡΑ.

Κατόπιν νεωτέρων πληροφοριών συλλεγεισών εις ΦΥΛΑΔΙΩΝ εκινήθη πρός ΑΝΑΒΡΑΝ, ως κατωτέρω αναφέρεται.

(ν)   Μα ομάς του εφίππου Τμήματος υπό τον Αντ/χον Σούτσον  διά νυκτερινής πορείας έφθασε άμα τη έω εις ΜΑΝΤΑΣΙΑ και εκείθεν διά του δρομολογίου ΜΑΝΤΑΣΙΑ-ΤΡΙΑ ΔΕΝΔΡΑ-ΔΕΝΔΡΑ ΑΛΩΝΙΩΝ (Υ.4074) έφθασε περί την μεσημβρίαν εις το Β.ΑΝΑΒΡΑΣ ύψωμα ΣΟΥΡΩΝΗ (Υ.4378).

Εις το ύψωμα τούτο υπήρχε ισχυρόν φυλάκιον των συμμοριτών, το οποίον άμα τη προσεγγίσει της Ομάδος Ιππέων απεσύρθη χωρίς να κάμη χρήσιν πυρών.

Το απόγευμα η Ομάς συνεδέθη με τα ΜΑΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ.

(νι)  Ο ουλαμός Τεθωρακισμένων του Ιλάρχου Φραντζέσκαρου και ο 4ος Λόχος 9 Τ.Χ. (υπό τας Δ/γάς του Ιλάρχου) από της πρωίας εγκατεστάθησαν εις την Β.έξοδον της στενωπού ΔΡΑΧΜΑΝ ΑΓΑ με εντολήν ελέγχου της περιοχής. Εξερεύνησαν το χωρίον ΠΑΛΑΜΑΣ.

Παρέμειναν εις την τοποθεσίαν ταύτην μέχρι του απογεύματος της 24 Απριλίου.

(νιι)Ο 3ος Λόχος 9 Τ.Χ. παρέμεινε εν ΔΟΜΟΚΟ διά την ασφάλειαν τούτου.

(νιιι) Μία Διμοιρία του 4ου Λόχου 9 Τ.Χ. και ο Ουλαμός Τεθωρακισμένων του Ανθ/στού Σάλτα την εσπέραν της 23ης εγκατεστάθησαν εν ενέδρα εις την θέσιν ΜΕΤΑΛΕΙΟΝ (Ν.ΔΟΜΟΚΟΥ περί τα5-6 χμ.).

Εις την περιοχήν ταύτην η ενέδρα αυτή εγκαθίστατο (αλλάσσουσα εκάστην εσπέραν θέσιν) μέχρι της 30 Απριλίου.

(ιχ)  Ο Σ.Δ. του Αποσπάσματος από της 08.00 της 23ης εγκατεστάθη Ν.ΚΑΡΥΕΣ εις (Υ.3372) και παρέμεινε εκεί μέχρι πέρατος της Επιχειρήσεως.

Εις την ιδίαν θέσιν ετάχθη και ο Ουλαμός Π.Πυρ/κού.

(χ)   Τα εις περιοχήν ΦΥΛΙΑΔΩΝ συγκεντρωθέντα Τμήματα εκινήθησαν ολίγον μετά μεσημβρίαν ως κάτωθι.

Ο Λόχος Πεζικού και ο 4ος Λόχος Χωρ/κής (μείον Διμοιρία) εκινήθησαν πρός ΑΝΑΒΡΑΝ ένθα έφθασαν περί την17.30.

Διενυκτέρευσαν εκτός του χωρίου.

Μετά τούτων μετέβην και ο ίδιος επιστρέψας εις τον Σ.Δ. την μεσημβρίαν της επομένης.

Ο Ιος Λόχος 9 Τ.Χ. και το έφιππον Τμήμα της ΙΙ Μεραρχίας εκινήθησαν πρός ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ, εις την περιοχήν του οποίου και διενυκτέρευσαν.

Ο Λόχος Συνοδείας της Στρατιάς παραμείναν εκεί μέχρι της εσπέρας συνεκετρώθη άμα τη επελεύσει του σκότους εις τον Σ.Δ.του Αποσπάσματος.

(δ)   3ος Λόχος 21 Τ.Χ. και ΜΑΥ ΠΤΕΛΕΟΥ

Ήρχισαν την εξερεύνησιν της πρός Α. του κλοιού καθορισθείσης αυτοίς περιοχής και καθ΄όλην την διάρκειαν της Επιχειρήσεως εσυνέχισαν την εργασίαν ταύτην.

 1. 24 Απριλίου (Πέμπτη)

(α)   Μηχανοκίνητον Τάγμα Χωρ/κής

Άπαντες οι Λόχοι εσυνέχισαν την εξερεύνησιν ωθηθέντες ολίγον βορειότερον των θέσεων της προηγουμένης ημέρας. Έκαστος Λόχος συνεδέθη μετά των γειτονικών του.

Ο 4ος Λόχος συνεκρούσθη με περιπλανωμένας ομάδας της Διλοχίας ΚΟΚΚΙΝΟΥ και εφόνευσεν 3 ενόπλους συμμορίτας και αιχμαλώτισεν ένα επίσης ένοπλον.

(β)   Τμήμα του Ιλάρχου Φραντζέσκαρου

Εξερεύνησε την περιοχήν του ΠΑΛΑΜΑ.

Τας τελευταίας απογευματινάς ώρας αφίσας εις την Β. έξοδον της στενωπού ΔΡΑΧΜΑΝ ΑΓΑ μίαν Διμοιρίαν εκ του 4ου Λόχου Χωρ/κής εγκατεστάθη εις την Ν. έξοδον της ανωτέρω στενωπού (Υ.2765) ένθα και παρέμεινεν μέχρι πέρατος της επιχειρήσεως επιτηρών τας διά της τοποθεσίας ταύτης διερχομένας οδεύσεις.

(γ)   Λόχος Συνοδείας Στρατιάς

(ι)    Η Διμορία πεζικού ήχθη εις την περιοχήν ΚΑΚΟΒΟΥΝΙ (Υ.3366). Συγκρουσθείσα με περιπλανωμένην ομάδα της Διλοχίας ΚΟΚΚΙΝΟΥ συνέλαβε τρείς ενόπλους συμμορίτας.

Συνεδέθη μετά του 4ου Λόχου του Μ.Τ.Χ.

Το απόγευμα επανήλθεν εις τον Σ.Δ. του Αποσπάσματος.

(ιι)   Ο Ουλαμός Τεθωρακισμένων του Υπ/χου Λαζαρίδη το απόγευμα ήχθη εις την Β. έξοδον της στενωπού ΔΡΑΧΜΑΝ ΑΓΑ, ένθα έχω υπό τας Δ/γάς του και την εκεί αφεθείσαν Διμοιρίαν του 4ου Λόχου 9 Τ.Χ. παρέμεινεν μέχρι πέρατος της επιχειρήσεως με εντολήν ελέγχου της περιοχής ταύτης.

(ιιι)  Ο έτερος Ουλαμός Τεθωρακισμένων υπό τον Ιλαρχον Κόκκινον ως και Διμοιρία Χωρ/κής ήχθησαν εις ΦΥΛΙΑΔΩΝ διά την συνέχισιν της εξερευνήσεως.

Την εσπέραν επέτρεψεν εις τον Σ.Δ. του Αποσπάσματος.

(δ)   Μία Διμοιρία του 3ου Λόχου Χωρ/κής (του παραμείναντος διά την ασφαλείαν του ΔΟΜΟΚΟΥ) εγκατεστάθη την νύκτα εν ενέδρα εις (Υ.2472).

Ούτω την νύκτα της 24 πρός 25 Απριλίου υπήρχον τέσσαρες ενέδραι μεταξύ ΔΟΜΟΚΟΥ και Ν. εξόδου της στενωπού ΔΡΑΧΜΑΝ ΑΓΑ.

(ε)   Το έφιππον Τμήμα της ΙΙ Μερ/χίας εκ του ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ήχθη εις την περιοχήν Β.ΛΟΓΓΙΣΤΙ, ένθα συνεδέθη μετά των εν τη περιοχή ταύτη Τμημάτων του Μ.Τ.Χ.

Την εσπέραν επανήλθεν εις την περιοχήν ΜΥΛΟΙ (Υ.3869) ένθα ενήδρευσεν συλλαβόν 2 συμμορίτας.

(στ)Λόχος Πεζικού 611 Τ.Π.

Εξ ΑΝΑΒΡΑΣ ήχθη εις περιοχήν ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΣ (Υ.5073) ην και εξερεύνησεν.

Συνεδέθη μετά του 3ου Λόχου του Μ.Τ.Χ.

(ζ)   4ος Λόχος 9ου Τ.Χ. (μείον Διμοιρία)

Εξ ΑΝΑΒΡΑΣ ήχθη εις περιοχήν ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ και ΠΡ.ΗΛΙΑΣ (Υ.4769) ην εξερεύνησεν.

Συνεδέθη μετά του Ιου Λόχου 9 Τ.Χ. ως και μετά του 3ου Λόχου του Μ.Τ.Χ.

(η)   Ιος Λόχος 9ου Τ.Χ.

Εκ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ήχθη εις την περιοχήν ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ-ΦΤΕΛΙΑ-ΚΑΖΑΡΜΑ (Υ.4566), ην και εξερεύνησεν.

Συνεδέθη μετά του Ιου Λόχου του Μ.Τ.Χ. ως και μετά του 4ου Λόχου 9 Τ.Χ.

Ούτω εν τη περιοχή ΑΝΑΒΡΑ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ (Υ.5573) – ΤΡΙΓ.ΟΡΘΡΥΟΣ (Υ.5665)- ΝΤΡΙΣΤΕΛΑ (Υ.4866) – ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ (Υ.4569), εις ην και όλας τας επί τόπου συλλεγείσας πληροφορίας ήτο πιθανώτερον να αποκρυβώσιν οι συμμορίται συνεκετρώθησαν 5 Λόχοι (Ι και 3ος του Μ.Τ.Χ., Λόχος του 611 Τ.Π., Ιος και 4ος Λόχος του 9ου Τ.Χ.).

(θ)   Το απόγευμα δύο αεροπλάνα διώξεως εβομβάρδισαν λίαν επιτυχώς υπολείμματα της Διλοχίας ΚΟΚΚΙΝΟΥ εις την περιοχήν ΑΓΚΑΘΙΤΣΑ (Υ.3566).

(ι)    Ο Ουλαμός Πυρ/κού έβαλε περί τα 35-40 βλήματα εις την υπό της αεροπορίας βομβαρδισθείσαν περιοχήν.

Επίσης κατά την διάρκειαν της νυκτός εξετέλεσεν Δ. της στενωπού ΔΡΑΧΜΑΝ ΑΓΑ βολάς τινας παρενοχλήσεως (περί τα 4ο βλήματα εν συνόλω).

 1. 25 Απριλίου (Παρασκευή)

(α)   Άπαντα τα Τμήματα εσυνέχισαν την εξερεύνησιν εν τη περιοχή της ευθύνης των.

Ο Λόχος Συνοδείας της Στρατιάς προέβη εις την εξερεύνησιν της περιοχής Ν.ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ του Ουλαμού του Πυρ/κού βαλόντος περί τα 20-30 βλήματα.

(β)   Εστάλησαν τρόφιμα εις τον Λόχον Πεζικού τον ευρισκομένον εις περιοχήν ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΣ. Η υπό τον Ανθ/χον Σούτσην ομάς του Εφίππου Τμήματος συνώδευσε τα μεταγωγικά.

Επίσης εστάλησαν τρόφιμα εις τους Λόχους Χωρ/κής του 9 Τ.Χ. τους ευρισκομένους εις περιοχήν ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ – ΠΡ.ΗΛΙΑΣ .

Πέντε έφιπποι χωροφύλακες συνώδευσαν τα μεταγωγικά.

(γ)   Τας τελευταίας απογευματινάς ώρας ο Σ.Δ. του αποσπάσματος μετά του Λόχου Συνοδείας και του Ουλαμού Πυρ/κού μετεστάθμευσν εις (Υ.3572) ένθα και διενυκτέρευσαν.

Κατά την διάρκειαν της νυκτός ο Ουλαμός Πυρ/κού εξετέλεσε βολάς τινας παρενοχλήσεως εις τας εκατέρωθεν της λίμνης διαβάσεις. (περί τα 40 βλήματα).

 1. 26 Απριλίου (Σάββατον)

(α)   Σ.Δ. του Αποσπάσματος

Επανήλθε μετά του Ουλαμού Πυρ/κού εις την προτέραν του θέσιν.

(β)   Έφιππον Τμήμα ΙΙ Μ/χίας

Εξερεύνησε την περιοχήν ΦΥΛΙΑΔΩΝ-ΤΡΙΑ ΔΕΝΔΡΑ-ΜΑΝΤΑΣΙΑ-ΚΑΡΥΕΣ.

(γ)   Λόχος Συνοδείας Στρατίας

Εξερεύνησε την περιοχήν ΠΑΛΑΜΑ-ΜΑΚΡΟΛΕΙΒΑΔΟ.

(δ)   Μηχανοκίνητον Τάγμα Χωρ/κής

Οι Λόχοι ανεστράφησαν και εξερεύνησαν την περιοχήν την περιλαμβανομένην μεταξύ των βάσεων εξορμήσεως και των θέσεων εις ας είχον φθάσει.

(ε)   Λόχος Πεζικού 611 Τ.Π

Επανήλθεν εις ΑΝΑΒΡΑΝ και εξερεύνησεν την αμέσως Β. ταύτης περιοχήν.

(στ)4ος Λόχος 9ου Τ.Χ.

Επανήλθεν εις ΦΥΛΙΑΔΩΝ διά του δρομολογίου ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ – ΦΥΛΙΑΔΩΝ.

Κατά την κίνησιν του ενήργει εξερεύνησιν της εκατέρωθεν του δρομολογίου περιοχής.

(ζ)   Ιος Λόχος 9ου Τ.Χ.

Επανήλθεν εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ διά του δρομολογίου ΚΑΖΑΡΜΑ (Υ.4566) ΑΓ.ΗΛΙΑΣ (Υ.4366) ΠΑΝΑΓΙΑ (Υ.4067).

Κατά την κίνησίν του ενήργει εξερεύνησιν της εκατέρωθεν του δρομολογίου περιοχής.

(η)   Λοιπά Τμήματα

Εσυνέχισαν την εξερεύνησιν της περιοχής των.

 1. 27 Απριλίου (Κυριακή)

(α)   Λόχος Συνοδείας Στρατιάς

Εξερεύνησε την περιοχήν ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ  (Υ.3469) και ενεύρεν τρόφιμα 500 περίπου οκάδων.

(β)   Έφιππον Τμήμα ΙΙ Μερ/χίας

Περιεπόλει μεταξύ ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ – ΦΙΛΙΑΔΩΝ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ.

(γ)   Λόχος 611 Τ.Π.

Εσυνέχισε την εξερεύνησιν  της περιοχής της ΑΝΑΒΡΑΣ.

(δ)   1ος και 4ος Λόχος 9. Τ.Χ.

Εξερεύνησαν την περιοχήν Ν. και ΝΔ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ μέχρι της κορυφογραμμής.

(ε)   Μηχανοκίνητον Τάγμα Χωρ/κής

‘Απαντες οι Λόχοι του εσυνέχισαν την εξερεύνησιν των περιοχών των ως και κατά την προηγουμένην ημέραν.

(στ)Λοιπά Τμήματα

Ως και κατά την προηγουμένην.

 1. 28 Απριλίου (Δευτέρα)

(α)   Την 08:00 η επιχείρησις έληξε κατόπιν εγκρίσεως της Στρατιάς.

(β)   Τα Τμήματα επανήλθαν εις τας έδρας των πρός ανάπαυσιν.

(γ)   Εις την ΦΥλιΑΔΩΝ εγκατεστάθη Μικτόν Τμήμα υπό τας Διαταγάς του Ιλάρχου Δελή εκ των κάτωθι:

-Εφίππου Τμήματος της ΙΙ Μ/χίας

-1ου Λόχου 9ου Τ.Χ.

-4ου Λόχου 9ου Τ.Χ.

Η αποστολή του ήτο να ελέγχη άπασαν την περιοχήν Α. του μεσημβρινού 30 και να μη επιτρέψη την επαναεγκατάστασιν συμμοριών εν τη περιοχή ταύτη.

(δ)   Εις την περιοχήν της Β. εξόδου της στενωπού ΔΡΑΧΜΑΝ ΑΓΑ εγκατεστάθη ο 2ος Λόχος του 9.Τ.Χ. με αποστολήν ελέγχου της περιοχής ταύτης.

(ε)   Ο Ουλαμός Ταθωρακισμένων (Υπ/χου Λαζαρίδη) του Λόχου Συνοδείας Στρατιάς επέδραμε μέχρι του χωρίου ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ (Υ.2070) και διεσκόρπισε 15μελή συμμορίαν φονεύσας ένα και τραυματίσας έτερον.

Μετά την επιδρομήν ήχθη εις ΔΟΜΟΚΟΝ, όστις είχε ορισθή χώρος συγκεντρώσεως του Λόχου Συνοδείας.

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 1. Λόχος Συνοδείας της Στρατιάς

Υπήρξε μαχητικώς και λίαν δραστήριος.

 1. Ουλαμοί Τεθωρακισμένων ΙΙ Συν/τος Αναγνωρίσεως

Υπήρξαν μαχητικοί και λίαν δραστήριοι.

 1. Έφιππον Τμήμα ΙΙ Μεραρχίας

Υπήρξε μαχητικόν και λίαν δραστήριον

 1. Λόχος 611 Τάγματος Πεζικού

Μολονότι εθεωρείτο ακατάλληλος δι΄επιθετικάς επιχειρήσεις, εν τούτοις εξετέλεσε τας διαταγάς μετά ταχύτητος και ακριβείας.

Μετά το πέρας της επιχειρήσεως επισκεφθείς τον Λόχον τούτον δειεπίστωσα ότι οι οπλίται ήσαν ευχαριστημένοι εκ της συμμετοχής των εις την επιχείρησιν.

 1. Μηχανοκίνητον Τάγμα Χωρ/κής

Υπήρξε μαχητικόν και  δραστήριον και ιδίως οι 2 και 4 Λόχοι των Μοιράρχων Κυριάκη και Παναγιωτακοπούλου.

 1. 9ον Τάγμα Χωρ/κής

Το Τάγμα τούτο υποστάν δύο ατυχήματα (εις ΚΑΙΤΣΑΝ και ΑΣΗΜΟΧΩΡΙ) είχε ηθικόν λίαν μειωμένον. Δεν ηδύνατο τις να υπολογίζο επ’ αυτού.

Δεν συνεπλάκη μετά συμμοριτών ώστε να δοκιμασθή η ηθική αντοχή του.

Πάντως εξετέλεσεν όλας τας διαταγάς του αποσπάσματος και εγκατεστάθησαν Διμοιρίαι εν ενέδρα κατά την διάρκειαν της νυκτός εις θέσεις λίαν μεμακρυσμένας.

Εκ της επιχειρήσεως ταύτης το Τάγμα τούτο ασφαλώς δέον να έχη ανακτήσει το ηθικόν του εις σημαντικόν μέρος.

 1. Απόσπασμα Διαβιβάσεων

Αντεπεκρίθη πλήρως εις την αποστολήν του χάρις εις την καλήν οργάνωσίν του υπό της Διοικήσεως Διαβιβάσεων της Στρατιάς.

 1. Όχημα επαφής μετά της Αεροπορίας

Ελειτούργησεν λίαν ικανοποιητικώς.

 1. Γενική Διαπίστωσις

Καθ’ όλην την διάρκειαν της Επιχειρήσεως άπαντα   τα Τμήματα παρά την ανομοιογένειαν των εξετέλεσαν πλήρως τας Διαταγάς του Αποσπάσματος. Η ταχεία και ακριβής εκτέλεσις των διαταγών εξηνάγκασε του συμμορίτας να επιζητήσωσι από της πρώτης στιγμής την διαφυγήν των χωρίς να τολμήσωσι να προσβάλωσι έστω και μίαν μεμονωμένην Διμοιρίαν των ημετέρων Τμημάτων, άτινα ούτω δεν έσχον ουδεμίαν απώλειαν.

ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 1. Απώλειαι των συμμοριτών

(α)   Νεκροί ανευρεθέντες υπό των Τμημάτων κατά την διάρκειαν της Επιχειρήσεως.)23

(β)   Αιχμαλωτισθέντες)   20

(γ)   Νεκροί ανευρεθέντες υπό του 9 Τ.Χ. μετά το πέρας της Επιχειρήσεως:        8

(δ)   Νεκροί ανευρεθέντες υπό των κατοίκων ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ μετά το πέρας της Επιχειρήσεως (Η πληροφορία αύτη δεν επαληθεύθη υπό των Τμημάτων) 10

(ε)   Κατά πληροφορίας των αυτών ως ανωτέρω κατοίκων φέρονται τραυματισθέντες 20

Αι απώλειαι γ,δ, και ε επροξενήθησαν υπό της Αεροπορίας.

 1. Υλικά περιελθόντα εις χείρας των Τμημάτων

1 Πολυβόλον

4 Οπλοπολυβόλα

1 Μυδράλλιον

14 Τυφέκια

4 Χειρομβοβίδες

500 Οκάδες διαφόρων τροφίμων διανεμηθέντων εις τους κατοίκους

 1. Γενικόν Αποτέλεσμα

(α)   Οι συμμορίται διαθέτοντες ισχυράν δύναμιν (πλέον των 400 ενόπλων) ηφνιδιάσθησαν πλήρως αναγκασθέντες ούτω να εγκαταλείψωσιν άπασαν την περιοχήν της ΟΡΘΡΥΟΣ και να διέλθωσι κατά μικράς ομάδας εις την περιοχήν Δ. της λίμνης ΞΥΝΙΑΔΟΣ. Ουδεμίαν αντίδρασιν εξεδήλωσαν εναντίων των ημετέρων Τμημάτων, ηδύναντο δε να αντιδράσωσι λόγω του ότι εκινούντο μεμονωμέναι Διμοιρίαι και Ομάδες ακόμη, αίτινες δεν ηδύναντο να τύχωσι αμέσου βοηθείας εκ των πλησιεστέρων Τμημάτων.

(β)   Η Διλοχία ΚΟΚΚΙΝΟΥ κατά ομολογίαν αυθορμήτως συμμορίτου παρουσιασθέντος είχε συγκεντρώση εις ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΝ μέχρι της 10:00 της 26 Απριλίου μόνον 86 συμμορίτας της δυνάμεως της.

Φαίνεται ότι αι ανωτέρω αναγραφομέναι απώλειαι ανήκουσιν εις την Διλοχίαν ταύτην.

Το Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ δέον να θεωρηθή ότι διέφυγεν άνευ απωλειών.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 1. Εκ της επιχειρήσεως ταύτης συνήγαγον το συμπέρασμα, ότι κατά τας επιχειρήσεις καθ’ ας οι συμμορίται προσβάλλονται εξ όλων των κατευθύνσεων, αι Διοικήσεις δέον ευθύς ως άρξηται η διάσπασις των συμμοριών, να διασπείρωσι Τμήματα δυνάμεως Διμοιρίας και Ομάδος ακόμη, καθ΄άπασαν την περιοχήν (κατά πλάτος και βάθος).

Ούτω οι προσπαθούντες να διαφύγωσι συμμορίται κατά μικράς ομάδος θα ευρίσκωνται συνεχώς προ Τμημάτων εις τα οποία δεν δύνανται να αντιδρασωσι λόγω πανικού των.

Μόνον διά του αυτού τρόπου είναι δυνατή η πλήρης διάλυσις ων συμμοριών (Φόνος, αιχμαλωσία, αυθόρμητος παρουσίασις).

Εν Β.Σ.Τ 904Α 10 Μαΐου 1947
Ο
Διοικητής του Αποσπάσματος
ΑΘ. ΛΑΣΠΙΑΣ
Αντ/χης
Τ.Υ

Υ Π Ο Β Α Λ Λ Ε Τ Α Ι
1ην Στρατιάν /Α1

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Ε Ι Τ Α Ι
ΙΙ Μεραρχίαν/Α1
71 Ταξιαρχίαν/Α1
Συν/χην κον Αγγελίδην Γ.
Αντ/χην λασπάν Αθαν.