Εφοδιασμός Στρατού διά ανιχνευτικών Κυνών, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/Α2/10 Μαϊ 1947


ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ
ΘΕΜΑ : Εφοδιασμός Στρατού διά ανιχνευτικών Κυνών
ΠΡΟΣ : ΓΕΣ 1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝ. :  Β’ΣΣ. Τρατού ΙΣ/89/Α2
Γ’ΣΣΑ1, Α2/Στρατιάς. 10.5.47
  1. Το Γ’.Σ.Στρατού διά της υπ’ αρίθ. Α.Π.24457/131/1-5-47 αναφοράς του πρός Υμάς, κοινοποιηθείσης και εις την Στρατιάν θίγει το ζήτημα του εφοδιασμού του Στρατού μας δι’ ειδικών ανιχνευτικών κυνών.
  2. Η φύσις του αγώνος ον διεξάγει ο στρατός μας, και η τακτική των συμμοριτών να διασπείρωνται εις μικράς ομάδας και να αποκρύπτωνται εις δασωμένας εκτάσεις και ενίοτε αβάτους εις τον πεζόν περιοχάς καθιστώσι ως γνωστόν, δυσχερές και επίπονον το έργον της ανιχνεύσεως.

Και όμως εκ της επιμελούς και επιτυχούς ανιχνεύσεως μιας περιοχής, δυνάμεθα να αχθώμεν εις το συμπέρασμα ότι η περιοχή αύτη έχει ακκαθαρισθή εκ των συμμοριτών, και δεν περικλείει κινδύνους.

  1. Το έργον της ανιχνεύσεως, κατά πολύ θα διευκολύνετο εάν τα τμήματα διέθετον ειδικούς ανιχνευτικούς κύνας.

Από της πλευράς ταύτης φρονούμεν ότι η προμήθεια τοιούτων εξησκημένων, εις ορεινά και δασώδη εδάφη, και η διάθεσίς των εις τα τμήματα θα παρείχε πολύτιμον φύλακα και βοηθόν του ανιχνευτικού πεζού.

  1. Συνηγορούμεν υπέρ της προτάσεως του  Γ’ΣΣ   και παρακαλούμεν όπως ενεργήσετε ότι ηθέλετε εγκρίνη.

Ο

Δ.Σ./Α.Π.                                                      Διοικητής 1ης Στρατιάς

Διά την ακρίβειαν                                           Δ. ΓΙΑΤΖΗΣ Αντιστράτηγος

Τ.Υ