Ημερήσια Διαταγή Στρατηγού 5/5/1947, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/9 Μαϊ 1947


ΘΕΜΑ: Ημερήσια Δ/γή Στρατηγού                Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Η
5ης Μαϊου 1947                                  1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΙΣ/255/Β1/Υπασ.
ΠΡΟΣ: Α,Β,Γ, Κλάδους                                 904 Α τη 9-5-47
κ.Επιτελάρχην
ΚΟΙΝ: Β1, Υπασπιστής
Αντισ/χην Πυρ/κού
Λασπιάν ΑΘ.

Η επιχείρησις «Σπουργίτης» οργανωθείσα κατόπιν Δ/γής μου υπό του Αρχηγού του Α΄ Κλάδου Στρατιάς Αντισ/χου Πυρ/κού Λασπιά Αθαν. και εκτελεσθείσα υπό την διοίκησιν του, απέδωκε λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα επιτευχθείσης δι΄ολίγων σχετικώς δυνάμεων της πλήρους εκκαθαρίσεως της περιοχής Όθρυος.

Διά την επιδειχθείσαν ικανότητα περί την οργάνωσιν και εκτέλεσιν ταύτης, την εξαίρετον διοικητικήν και επιτελικήν διεύθυνσιν της

Εκφράζω

την πλήρη ευαρέσκειάν μου πρός τον ως άνω Αντισ/χην του Επιτελείου της Στρατιάς Λασπιάν Αθανάσιον.

Διά τους διακριθέντας εφ΄όσον αι πράξεις εμπίπτουν εις τας διατάξεις του περί απονομής ηθικών αμοιβών Νόμου να υποβληθώσι προτάσεις.

Ο

Αντιστράτηγος Δ/τής Στρατιάς
Δ.ΓΙΑΤΖΗΣ
Κ.Κ./Δ.Α.

Διά την ακρίβειαν
Τ.Σ.Υ.