Εκθεση καταστάσεως επιχείρηση ΑΕΤΟΣ, 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/222/5 Μαί 1947


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

1η ΣΤΡΑΤΙΑ

ΙΣ/36/222/ΑΙ

5 Μαϊου 1947

Α.Α. Αντ. 2

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ «ΑΕΤΟΣ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 1. Η Στρατιά διά της από 25 Μαρτίου 1947 εκθέσεώς της ανέφερε πως βλέπει το όλον πρόβλημα διεξαγωγής του αγώνος προκειμένου να φέρη εις αίσιον πέρας τας υπό του σχεδίου «TERMINUS» προβλεπομένας επιχειρήσεις.

        Ως είναι γνωστόν από 5 Απριλίου (ημέρα Χ-4) ήρξαντο αι προπαρασκευαστικαί και από 9 Απριλίου (Χ ημέρα) αι κύριαι επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ» και ήδη ευρισκόμεθα εις το τέρμα των επιχειρήσεων τούτων (τέλος του πρώτου χρόνου).

 1. Θεωρώ σκόπιμον, όπως προκειμένης της συνεχίσεως των επιχειρήσεων, υποβάλλω υπό την υμετέραν κρίσιν την ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ βάσει των διεξαχθεισών επιχειρήσεων και των εκ τούτων συναχθέντων συμπερασμάτων όσον αφορά τας μελλοντικάς ανάγκας και προβλέψεις μας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ «ΑΕΤΟΣ»

 1. Καθορισθείς αντικειμενικός σκοπός

        Διά της επιχειρήσεως ταύτης η Στρατιά προυτίθετο να εκκαθαρίση την ζώνην της Νοτίου ΠΙΝΔΟΥ μεταξύ ΑΓΡΑΦΩΝ και ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ, να την εξερευνήση πλήρως και να εδραιώση την τάξιν εν αυτή δι’ εγκαταστασέως πρός τούτο μονίμως Κρατικών Ενόπλων Δυνάμεων και Πολιτικών Αρχών.

        Κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως πρόθεσις και προσπάθεια της Στρατιάς και των υπ’ αυτής Μοναδων ήτο όπως, δημιουργουμένου εσωτερικού και εξωτερικού κλοιού, συσφιχθώσιν εντός αυτών οι συμμορίται και εξοντωθώσι, απαγορευομένης της διαφυγής των.

 1. Επιτευχθέντα Αποτελέσματα

        Επί των ανωτέρω προθέσεών μας επετεύχθησαν τα κάτωθι:

        α)    Εξεκαθαρίσθη η καθορισθείσα ζώνη με ασημάντους ημετέρας απωλείας εν συνόλω μέχρι 3.5.47.

 

 

Νεκροί

Τραυματίαι

Αγν.

 

Αξ.

Οπλ.

Αξ.

Οπλ.

Οπλ.

72 Ταξιαρχία ( Α’ΣΣ. .)

ΙΙα Μεραρχία

ΙΧη Μεραρχία

VΙΙΙη Μεραρχία

2

1

1

 

5

13

3

2

 

 

 

11

34

1

8

 

2

 

 

ΣΥΝΟΛΟΝ

4

23

 

54

2

 

        (Εκ τούτων 10 εφονεύθησαν και 24 ετραυματίσθησαν εκ ναρκών)

(β)   Αι προξενηθείσαι εις τους συμμορίτας απώλειαι είναι αι εξής:

Νεκροί

Τραυματίαι

Αιχμαλώτοι

Παραδοθέντες

Σύνολον

431

38

292

184

945

               Δεδομένου ότι η εις την περιοχήν ταύτην υπολογιζομένη δύναμις δεν υπερέβαινε τους 2500-2700 τα επιτευχθέντα εις το σημείον τούτο αποτελέσματα είναι αρκούντως ικανοποιητικά.

        (γ)   Εξερεύνησις

               Εγένετο και συνεχίζεται αλλά δεν απέδωκε λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

               Δεν ανευρέθησαν οπλισμός, πυρομαχικά και εφόδια ανάλογα πρός την δύναμιν των συμμοριτών εις την εκκαθαρισθείσαν ζώνην.

               Αι Μονάδες άλλως τε παρ’ όλας τας προσπαθείας των Διοικήσεων δεν εσημείωσαν εις το ζήτημα τούτο μεγάλην ενεργητικότητα, διότι έχονται κακής συνηθείας και προσκολλώνται εις τους κατωκημένους τόπους παρά τας επανειλημμένας επεμβάσεις της Στρατιάς και των Διοικήσεων των Σωμάτων.

 1. Παρουσιασθείσαι δυσχέρειαι. Σημειωθείσαι παραλείψεις

        (α)   Κατά τας πρώτας ημέρας η ενσκήψασα κακοκαιρία επέδρασε δυσμενώς εις τον διά ταχέως ρυθμού σχηματισμόν των σχεδιασθέντων κλοιών. Τούτο έδωκε τον καιρόν εις τινας ομάδας συμμοριτών να διαφύγωσι πρός ΒΟΪΟΝ.

               Η κακοκαιρία όμως υπήρξε ευνοϊκή διά την νοτίαν ζώνην όπου οι συμμορίται εκδιωχθέντες εκ των κατωκημένων χώρων και τραπέντες πρός απρόσιτα και χιονοσκεπή εδάφη υπέστησαν ομαδικούς θανάτους εκ του ψύχους και της πείνης.

        (β)   Εσημειώθησαν κατά τας επιχειρήσεις παραλείψεις τινές, τακτικής μορφής  εξ αιτίας των οποίων εδημιουργήθη κενόν εις περιοχήν Β.Α. ΑΓΡΑΦΩΝ μεταξύ ΙΙ Μεραρχίας και Μονάδων του  Α’ΣΣ  Εκ του κενού τούτου διέφυγον 500 περίπου συμμορίται πρός Α του ΜΕΓΔΟΒΑ . Ομοίως η απόφραξις του ΚΟΖΙΑΚΑ, λόγω εδαφικών δυσκολιών και μη επαρκείας δυνάμεως δεν επετεύχθη πλήρως και ούτω διέφυγον και εκ της περιοχής ταύτης πρός ΧΑΣΙΑ περί τους 300 συμμορίτας.

        (γ)   Διεπιστώθη ότι πλείσται Μονάδες, παρά τας σχετικάς οδηγίας και ωθήσεις, δεν εκινήθησαν δραστηρίως λόγω κακής εκ του παρελθόντος έξεως όπως εκμεταλλευθώσι της υποστηρίξεως και προστασίας του Πυρ/κού και της Αεροπορίας, κυκλώσωσι και αποκόψωσι την διαφυγήν των συμμοριτών. Αντιθέτως ανέμειναν την διά των πυρών εκδίωξιν των συμμοριτών δίδουσαι μάλιστα εις τούτους τον χρόνον να συναποκομίσωσι τραυματίας νεκρούς και τα υλικά των.

               Επί του αντικείμενου τούτου, διαπιστωθέντος ευθύς άμα τη ενάρξει των επιχειρήσεων, επέστησα ιδιαιτέρως την προσοχήν των Διοικητών. Επί των σημειωθεισών παραλείψεων η Δ/σις της Στρατιάς πλήν  των εκδοθεισών διαταγών της, εν συγκεντρώσει ειδική των Μεράρχων εις την έδραν του Σ.Σ. ετόνισε ταύτας και διέταξε την έκδοσιν δ/γών των και παρακολούθησιν ίνα μη επαναληφθώσι εις τας εν συνεχεία επιχειρήσεις.

 1. Εδραίωσις εν τη περιοχή «ΑΕΤΟΣ»

        Ήρξατο συντελουμένη η εδραίωσις εν τη περιοχή «ΑΕΤΟΣ». πρός τον σκοπόν τούτον θα χρησιμοποιηθώσι 5 Τάγματα Πεζικού και 3 Τάγματα Χωροφυλακής.

        Τα υπόλοιπα θα αποσυρθώσι διά την συνέχισιν της επιχειρήσεως «ΙΕΡΑΞ».

        Η επιτυχία της εδραιώσεως θα εξαρτηθή

        (α)   Από την δραστηριότητα και πείσμονα επιμονήν Διοικητών και Τμημάτων όπως, διά συνεχούς αναζητήσεως, εξερευνήσεως διώξεως κλπ. μη επιτρέψωσι την επανεμφάνισιν έστω και μεμονωμένων συμμοριτών και κατά μείζονα λόγον να απαγορεύσωσι την ανασύνταξιν και ανασυγκρότησιν ομάδων εις την ζώνην ευθύνης των.

        (β)   Από την κατάστασιν ήτις θα επικρατή εις την ζώνην νοτίως και Ν.Α. της περιοχής ΑΕΤΟΣ (περιοχή υψιπέδου ΡΕΝΤΙΝΑ – περιοχή ΟΙΤΗΣ – περιοχή ΟΡΘΡΥΟΣ) διότι εφ’ όσον αι ζώναι αύται θα ελέγχωνται υπό συμμοριτών είναι επόμενον να χρησιμοποιηθώσι ως ΟΡΜΗΤΗΡΙΑ διά την εκ νέου ανασύνταξιν και επανεμφάνισιν των συμμοριών εις την εκκαθαρισθείσαν ζώνην.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΙΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 1. Επιχείρησις «ΙΕΡΑΞ»

        Από 10 Απριλίου συνετάχθη υπό της Στρατιάς διά την συνέχισιν των επιχειρήσεων το σχέδιον «ΙΕΡΑΞ».

        Διά του σχεδίου τούτου πρόκειται να εκκαθαρισθή ολόκληρος η ζώνη μεταξύ ΣΜΟΛΙΚΑ – ΑΛΙΚΑΜΟΝΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΥ. Ειδικώς η περιοχή  ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ.

        Διά την επιχείρησιν ταύτην υπελογίζετο να διατεθώσι 26 Τάγματα μετ’ αναλόγου Πυρ/κού, Μονάδων Αναγνωρίσεως και Αεροπορίας.

        Ευρισκομένης όμως περί το τελος της επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ», η Στρατιά διά να αποτρέψη τους κινδύνους τους αναφερομένους εν τη παραγράφω 6 υποπαραγράφω (β) ωργάνωσε από 17.4.47 την επιχείρησιν «ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ» (εκκαθάρισις ΟΡΘΡΥΟΣ) και διέταξε το  Β’ΣΣ όπως συνεχίση διά των διαθεσίμων δυνάμεων την εκκαθάρισιν Δυτικώς ΞΥΝΙΑΔΟΣ (ΚΕΔΡΟΝ – ΡΕΝΤΙΝΑ – ΣΜΟΚΟΒΟΝ).

        Αλλ’ η κατάστασις εις την περιοχήν ταύτη ωξύνθη κυρίως από 20 Απριλίου ότε διεπιστούτο προσπάθεια εντατική ανασυγκροτήσεως των Συμμοριτών και τάσις εισόδου των εις περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ, δι’ ο και επεβλήθη ενέργεια σοβαροτέρα διά την εκκαθάρισιν της ζώνης ταύτης. Εν ταυτώ κατεδείχθη απαραίτητος η ενίσχυσις του  Α’ΣΣ ίνα εκκαθαρίση την περιοχήν ΟΙΤΗΣ – ΓΚΙΩΝΑΣ – ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ.

        Τούτων ένεκεν απεφασίσθη να περιορισθή κατά το Β.Α. Τμήμα η ζώνη της επιχειρήσεως «ΙΕΡΑΞ» και να ενεργηθή με 23 μόνον Τάγματα, να διατεθή δε μια Ταξιαρχία διά την επιχείρησιν ΝΔ. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΚΕΔΡΟΝ – ΡΕΝΤΙΝΑ – ΣΜΟΚΟΒΟΝ).

        Υπ’ αυτάς τας συνθήκας θα συνεχισθώσιν αι επιχειρήσεις.

 1. Μελλοντικαί επιχειρήσεις

        Αι δυνάμεις διά την επιχείρησιν «ΙΕΡΑΞ» δύναται τις να δεχθή ότι είναι αρκεταί, αλλ’ αι διαδοχικαί προσπάθειαι της Στρατιάς θα συνεχισθώσι και περαιτέρω.

        Διά την εδραίωσιν εις την ζώνην «ΙΕΡΑΞ» κατά τους μετριωτέρους υπολογισμούς θα απορροφηθή το 1/3 περίπου των δρωσών δυνάμεων ως αφέθησαν και εις την περιοχήν «ΑΕΤΟΣ» ώστε διά την συνέχισιν πρός ΠΙΕΡΡΙΑ – ΟΣΣΑΝ – ΟΛΥΜΠΟΝ και διά την εκκαθάρισιν ΓΡΑΜΜΟΥ αι δυνάμεις θα είναι πλέον αρκούντως περιορισμέναι.

        Και ταύτα: εφ’ όσον θα συντελεσθώσι αι προϋποθέσεις εκκαθαρίσεως υψιπέδου ΡΕΝΤΙΝΑΣ εκκαθάρισις ΟΙΤΗΣ – ΓΚΙΩΝΑΣ – ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ και επιτευχθή η εδραίωσις εις περιοχήν «ΑΕΤΟΣ».

ΠΟΙΑΙ ΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ

 1. Δύναμις συμμοριτών εις εκκαθαρισθείσαν ζώνην «ΑΕΤΟΣ»

        Ο εχθρός διέθετε εις την ζώνην ταύτην 6-7 Τάγματα συνολικής  δυνάμεως περίπου 2700. Η δύναμις αύτη εις ποιότητα  και εξοπλισμόν εφέρετο αξιόλογος και η εδαφική περιοχή επέτρεπεν εις τον εχθρόν να προβάλη αντίστασιν.

 1. Τηρηθείσα στάσις εχθρού

        Δεν προέβαλεν όμως αντίστασιν πιθανώς διότι δεν ανέμενε ευρείας εκτάσεως επιχείρησιν να εκδηλωθή την Μ. Εβδομάδα. Ανέμενεν μεν επίθεσιν αλλά προ της Μ. Εβδομάδος ή μετά το Πάσχα. Εξ άλλου τα ισχυρά μέσα υποστηρίξεως Πυρ/κόν και ιδία Αεροπορία κατεπτόησαν τον εχθρόν.

        Πρέπει αδιστάκτως να δεχθώμεν ότι τα εν τω κλοιώ τμήματα συμμοριτών απεδιωργανώθησαν, ότι πλέον του τρίτου των δυνάμεών των εξηκριβωμένως κατεστράφη τα δε υπόλοιπα λείψανα διέρρευσαν με μειωμένον ηθικόν. Περί τους 500 Ν.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ. Περί τους 300 πρός ΧΑΣΙΑ. Περι τους 150 πρός ΒΟΪΟΝ. Διά 600 περίπου δεν εξηκριβώθη η τύχη των.

        Ίσως το πλείστον ανήκει εις μη εξακριβωθείσας απωλείας, επιδρομαί αεροπορίας κλπ.

        Εις την εκκαθαρισθείσαν ζώνην οι παραμείναντες υπολογίζονται περί τους 250 ίσως και ολιγώτεροι (150 περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ, 100 ΚΟΖΙΑΚΑ) κρυπτόμενοι.

 1. Δυνατότητες – Πιθαναί ενέργειαι (προθέσεις)

(α)   Δεν φαίνεται αν θα εξακολουθήση κατά τας συνεχισθησομένας επιχειρήσεις την τηρηθείσαν στάσιν εις περιοχήν «ΑΕΤΟΣ». Δεν αποσύρει δυνάμεις εκ της περιοχής ΧΑΣΙΩΝ καίτοι αναμένει την επίθεσιν. Προβαίνει εις προχείρους αμυντικάς διευθετήσεις .

(β)   Το πλεόν πιθανόν είναι παρά ταύτα να μη δεχθή και αύθις την μάχην και να αποσυρθή εις ορεινήν περιοχήν ΒΟΪΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ.

(γ)   Φαίνεται ότι θα επιχειρήση πάντως αντιπερισπαστικάς ενεργείας εις περιοχήν ΠΙΕΡΡΙΩΝ και αλλαχού διά να δικαιολογήση την εις ΧΑΣΙΑ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ στάσιν του.

               Ενισχύσεις του εκ των ομόρων Κρατών ήρξαντο ήδη εντατικώς και φαίνεται ότι θα συνεχισθώσι εντατικώτερον ως τεκμαίρεται από τας μάχας ΜΠΕΛΕΣ – ΒΙΤΣΙ (Νυμφαίον)

(δ)   Η προσπάθεια του θα είναι να ανασυνταχθή και επανεισέλθη εις την εκκαθαρισθείσαν ζώνην.

ΠΟΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ

 1. Στρατός Ξηράς

Είναι βέβαιον παρά την επί μακρόν χρόνον απασχόλησιν του Στρατού εις σκληρόν και επίπονον αγώνα και παρά τα σημειωθέντα εις το παρελθόν κρούσματα το ηθικόν του Στρατού υπήρξε καλόν κατά την επιχείρησιν «ΑΕΤΟΣ». Η χαρακτηριζομένη προ της ενάρξεως των επιχειρήσεων ως υστερούσα εις ηθικόν ΙΧ Μεραρχία εξεπλήρωσε πλήρως τας αποστολάς της και μάλιστα εις το ζήτημα της εξερευνήσεως υπερέβαλε τας λοιπάς Μεραρχίας.

        Το Πεζικόν δεν παρουσιάζεται όσον θα έπρεπε ορμητικόν, ως και ανωτέρω εξετέθη και δεν εσημειώθη εις τινας Μονάδας έφεσις πρός δραστηρίαν κίνησιν και εξερεύνησιν. Έχει ανάγκην μεταγγίσεως νέου αίματος εις στελέχη και έμψυχον υλικόν.

        Παρά ταύτα θεωρώ ότι θα εκπληρώση τας ανατεθησομένας αυτώ αποστολάς διά τας προβλεπομένας επιχειρήσεις «TERMINUS» ίσως και πλέον αποδοτικώς από εκείνην «ΑΕΤΟΣ».

        Η Στρατιά δεν έπαυσε και εξακολουθεί να καταβάλη κάθε προσπάθειαν αποκολλήσεως στελεχών και στρατεύματος από κακάς έξεις του παρελθόντος και να τους εμπνεύση το αίσθημα πίστεως και φανατισμού εις τον αγώνα. Ομοίως αι Μοίραι ο ηγων των 4,2΄΄

        Το πυροβολικόν ευρίσκεται εν καλή καταστάσει και η απόδοσις του είναι καλή.

        Τα Συν/τα Αναγνωρίσεως διατηρούσιν ηθικόν άριστον και καταβάλλουσιν σκληράς προσπαθείας καίτοι είναι κατανεμημένα κατ’ Ουλαμούς ως επί το πλείστον. Το ηθικόν των ανδρών είναι άριστον και η ορμητικότης των άφθαστος.

 1. Αεροπορία

        Η Αεροπορία αποτελεί το αναπόσπαστον μέρος του Στρατού και ένα των κυρίων συντελεστών της συντριβής της ανταρσίας, ως τούτο, άλλως τε, εις την παράγραφον 2 της υπ’ αριθ. 36/25.3.47 εκθέσεως Στρατιάς προεβλέπετο.

        Πράγματι η συνδρομή της κατά την επιχείρησιν  «ΑΕΤΟΣ» εις τους δημιουργηθέντας κλοιούς, αλλά και κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως ταύτης εις στόχους γενικώτερους υπήρξε πολυτιμοτάτη και αποτελεσματική.

        Επετεύχθη να απωλεσθή από τους συμμορίτας το αίσθημα της ασφαλείας όχι μόνον εις τας ζώνας των επιχειρήσεων, αλλά και εις την λοιπήν ελεγχομένην υπό τουτων περιοχήν και προκλήθησαν και σημαντικαί απώλειαι.

        Το ηθικόν του προσωπικού είναι άριστον, το δε υλικόν συντηρείται καλώς.

        Πρέπει όμως να υπάρξη πρόβλεψις αυξήσεως του υλικού και εφοδιασμού διά βομβών κατά προσωπικού ως και εμπρηστικών τοιούτων διά την περίπτωσιν, ως τούτο συνέβη ήδη, καταφυγής των συμμοριτών εις παρθένα δάση.

 1. Χωροφυλακή

        Δεν εχρησιμοποιήθη η Χωρ/κή εις τας επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ» δι΄εκκαθάρισιν. Διά την εδραίωσιν διετέθησαν τρία Τάγματα Χωρ/κής (22,23,24) και υπάρχουσι και έτερα δύο Τάγματα το 9ον Τάγμα Δομοκού και το 21 Τάγμα Βόλου, διά την ασφάλειαν των περιοχών τούτων. Εκ των διαπιστώσεων τας οποίας έκαμεν η Στρατιά κατά την δίμηνον διεξαγωγήν του αγώνος δεν πρέπει να αναμένωμεν σοβαρόν έργον από την Χωροφυλακήν:

        (α)   Διότι είναι ανεκπαίδευτος και από στρατιωτικής (τακτικής) πλευράς και από Αστυνομικής τοιαύτης.

        (β)   Διότι στερείται κατά το πλείστον ικανών στελεχών

Αι μεγάλαι θυσίαι τας οποίας υφίσταται οφείλονται εις τους ανωτέρω δύο λόγους.

        Και όμως ως ετονίσθη και εις την ανωτέρω μνημονευθείσαν έκθεσιν η εδραίωσις θα στηριχθή εις την Χωρ/κήν, και, διά να υπάρξωσι διαθέσιμοι δυνάμεις διά να συνεχίση ο Στρατός το έργον του, είναι ανάγκη πάσαν εκκαθαριζομένην ζώνην ο στρατός να την παραχωρή εις την ευθύνην του Υπουργ. Δημοσίας Τάξεως.

        Παρά τας γενομένας αιτήσεις μας και επιθυμίας μας το ζήτημα της Χωρ/κής δεν φαίνεται ότι θα επιλυθή ευκόλως διότι δεν αρκεί να εξαγγελθή η συγκρότησις ενός Τάγματος Χωρ/κής αλλά πρέπει να είναι ικανόν το Τάγμα τούτο να αποδώση ωφέλιμον έργον, πράγμα όπερ δεν επιτυγχάνεται πλήρως με τους άνευ θητείας Χωροφύλακας. Οι πλείστοι των άνευ θητείας κατατασσομένων Χωροφυλάκων είναι παντελώς ανίκανοι διά την εκπλήρωσιν του σκοπού δι’ ον κατατάσσονται η κατάταξις των δε, λύει μόνο το πρόβλημα κοινωνικής προνοίας.

 1. Ναυτικόν

        Η συμβολή του από πολεμικής πλευράς δεν δύναται να έχη επίδρασιν λόγω της φύσεως του αγώνος.

        Ο έλεγχος της επικοινωνίας των συμμοριών διά πλοιαρίων τεχνικώς είναι αδύνατος. Καταβάλλεται πάντως προσπάθεια.

        Κυρίως εξυπηρετεί τας μεταφοράς και η χρησιμοποίησις του εις μικράς συνδεδυασμένας επιχειρήσεις είναι αρκετά επωφελής.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ

 1. Εκ της εκθέσεως των ανωτέρω συνοψίζονται και ανακεφαλαιούνται αι ανάγκαι της Στρατιάς

        (α)   Είναι απαραίτητον να ανανεωθή το Πεζικόν διά κληρωτών εντός του Ιουνίου, να προβλεφθή η απόλυσις των εφέδρων εντός του θέρους και να αυξηθή η δύναμις των Μονάδων του Πεζικού εις την εμπόλεμον με αύξησιν 15-20%.

               Συγκρότησις πολλών νέων Μονάδων με την εν ισχύι σύνθεσιν δεν ενδείκνυται διότι θα προσκόψη εις το ζήτημα των στελεχών.

               Λόγω της φύσεως του αγώνος είναι απαραίτητον όπως το Τάγμα λάβη σύνθεσιν παρομοίαν πρός την προπολεμικήν τουλάχιστον από απόψεως Λόχων τυφεκιοφόρων. Δηλαδή η παρατακτή δύναμις των Λόχων και Ταγμάτων θα πρέπει να διπλασιασθή. Να περιορισθή ο αριθμός Επιτελών εις όλας τας Μ. Μονάδας συμπεριλαμβανομένης της Ταξιαρχίας διά την εξοικονόμησιν στελεχών.

        (β)   Είναι επάναγκες να τονωθή το ηθικόν του Στρατού εν γένει διά λήψεως μέτρων συντελεστικών προστασίας των οικογενειών των στρατευσίμων, να επιλυθώσι τα διάφορα ζητήματα του Σώματος των Αξ/κών και να ρυθμισθώσι τα ζητήματα μισθοδοσίας διότι δεν είναι λογικόν Αξ/κοί Στρατού να ευρίσκονται εις ήσσονα μισθοδοτικήν θέσιν από τον απλούν Χωροφύλακα.

        (γ)   Να γίνη εφοδιασμός διά ναρκών κατά προσωπικού αίτινες θα χρησιμοποιηθώσι κυρίως διά τον αποκλεισμόν των επικινδύνων οδεύσεων των συνόρων, ευθύς ως αι Μονάδες φθάσωσιν, εκκαθαρίζουσαι μέχρι των συνόρων.

        (δ)   Να επιταχυνθή ο ρυθμός συμπληρώσεως εκπαιδεύσεως της Χωρ/κής και να τοποθετηθώσιν εις έκαστον Τάγμα Χωρ/κής τουλάχιστον δύο Ανώτεροι Αξ/κοί Στρατού ως τεχνικοί σύμβουλοι και εκπαιδευταί. Τούτο είναι πρωταρχικόν. Οι προσληφθησόμενοι άνευ θητείας Χωρ/κες να έχωσι προεκπαιδευθή εις τον Στρατόν και να μη λαμβάνωνται εική και ως έτυχε.

        (ε)   Να δημιουργηθώσι Λόχοι Κομμάντος διά να χρησιμοποιηθώσιν εις τας εκκαθαριζομένας περιοχάς πρός εδραίωσιν μετά της Χωρ/κής, ήτις, μόνη θα είναι ανεπαρκής. Μόνο τμήματα τοιαύτα θα είναι ικανά να συντρίψωσιν εν τη γενέσει της πάσαν επανεμφάνισιν ή προσπάθειαν ανασυγκροτήσεως συμμοριών εις τας εκκαθαριζομένας περιοχάς.

        (στ)Λήψις μέτρων αν όχι αυξήσεως τουλάχιστον διατηρήσεως του σημερινού επιπέδου της Αεροπορίας. Εφοδιασμός διά βομβών κατά προσωπικού και εμπρηστικών τοιούτων.

ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

 1. Εκ της συνοπτικής εκθέσεως των ανωτέρω καταφαίνεται ότι αι ένοπλοι δυνάμεις καταβάλλουσι πάσαν προσπάθειαν διά την εκπλήρωσιν της ανατεθείσης αυταίς αποστολής.

        Εις το έργον των όμως τούτον, εκτός των ανωτέρω εκτεθέντων εμποδίων και αναγκών, υπεισέρχεται και εις έτερος παράγων επιδρών δυσμενώς

        Ο παράγων ούτος είναι η εν γένει Πολιτική έναντι της ωργανωμένης ανταρσίας ήτοι:

        (α)   Μέρος του τύπου εκθειάζει την προδοτικήν δράσιν των συμμοριών και ενισχύει ηθικώς τον αγώνα των ενώ η ετέρα μερίς διά καταναλωτικούς λόγους αναγράφει τας κινήσεις και προθέσεις του Στρατού κατά τρόπον αχαλίνωτον.

        (β)   Αι βάσεις τροφοδοσίας, στρατολογίας και εξορμήσεως των επαναστατών – εν τω εσωτερικώ τουλάχιστον της χώρας – είναι ανενόχλητος και ο Στρατός μαχόμενος δέχεται εγχειρίδιον εκ των νώτων ως αι αρξάμεναι απηνείς δολοφονίαι θα ενταθώσιν εφ’ όσον δεν λαμβάνονται τα προσήκοντα μέτρα υπό του Κράτους. Δεν πρέπει να θεωρήται ότι ο Στρατός δύναται να αυτοπροστατευθή λαμβάνων και αστυνομικά μέτρα.

        (γ)   Η μεγάλη μάζα του Λαού μας δεν διεφωτίσθη διά τον απειλούντα το Έθνος κίνδυνον. Αντιθέτως η όλη τακτική των Κρατικών Αρχών είναι τοιαύτη ώστε να βαυκαλίζηται ο Λαός ότι τα πάντα θα λυθώσιν παρά των ενόπλων δυνάμεων και μόνον.

Η πνευματική ηγεσία της Χώρας θεάται εκ του μακρόθεν αδιάφορος το παιζόμενον δράμα εις βάρος αυτής ταύτης της υποστάσεως της Φυλής.

        ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ καθ’ ο ΜΟΝΟΣ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ.

 1. Είναι ανάγκη αι γενικώτεραι απαιτήσεις του αγώνος να ληφθώσι σοβαρώς υπ’ όψιν.

        Ο Εθνικός συναγερμός να υλοποιηθή, ως και εις την προγενεστέραν έκθεσίν μου ανέφερον, και ο Λαός να συνδράμη το έργον των ενόπλων Δυνάμεων διά να αχθή εις αίσιον πέρας ο αγών εντός των προβλεφθέντων χρονικών ορίων ώστε εγκαίρως ο Στρατός να εκδιώξη εκτός των ορίων του Κράτους τα λείψανα του Ελληνόφωνος εχθρού και να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθη εις ενδεχομένας εξωτερικας περιπλοκάς.

 

Κ.Φ.

Ο ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ

 Τ.Σ.Υ.

Δ. ΓΙΑΤΖΗΣ

 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΥΣ/ΓΔΥΣ/Υπουργόν/ Κ.                      υπ. αρ. 1 αντ. υ.τ.α

ΥΣ/ΓΕΣ/κ. Αρχηγόν                υπ. αρ. 2 αντ. υ.τ.α

Κοιν.:

Ημερολόγιον                            υπ. αρ. 3 αντ.

Αρχείον                                   υπ. αρ. 4 αντ.

Στρατηγόν Διοικητήν                           υπ. αρ. 5 αντ.

Advertisements