Εκθεση πεπραγμένων επιχείρησης ΑΕΤΟΣ, Β’ΣΣ/Α1


Β.Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΕΤΟΣ

 1. Διά των υπ’ αριθ. 1,2 και 3 Δ/γών επιχειρήσεων της Στρατιάς υπό το Συνθηματικόν «ΑΕΤΟΣ» διετάσσετο η πάση θυσία εξόντωσις των συμμοριών εν τη ζώνη τη οριζομένη:

                   Β. Υπό της οδού ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ – γέφυραν ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑ

                   Α. υπό των κρασπέδων ΚΟΖΙΑΚΑ – ΠΥΛΗ – ΜΟΥΖΑΚΙ – ΦΑΝΑΡΙ – ΒΛΑΣΔΟΝ – ΚΕΔΡΟΣ

                   Ν. υπό του ΔΟΜΟΚΟΣ- ΡΕΝΤΙΝΑ – ΦΟΥΡΝΑ – ΑΓΡΑΦΑ

                   Δ. υπό του ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ – ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ – ΑΧΕΛΩΟΥ

 1. Διά τον ανωτέρω σκοπόν

        α)    διετέθησαν πλήν  των εις την διάθεσιν του Σ.Στρατού δυνάμεων η 36 Ταξιαρχία (3 Τάγματα) και η 32 Ταξιαρχία (2 Τάγματα) και

        β)    ανέλαβε το  Α’ΣΣ να καλύψη από Νότον την επιχείρησιν διά της 72 Ταξιαρχίας (2 Τάγματα), Διλοχία ΜΑΝΕΤΤΑ + 5ον Τάγμα Χωρ/κής + Πεδ. Πυρ/χία + Ολμαρχία 4,2’’

               -και 613 Τάγματος.

 1. Το Σώμα Στρατού εις ο ανετέθη η Δ/σις της όλης επιχειρήσεως εξέδωκε κατά σειράν τας κατωτέρω δ/γάς πρός εκπλήρωσιν της ανατεθείσης αυτώ αποστολής:

                   -υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 151/23-3-47 οδηγίας

                   -υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 153/23-3-47 Δ/γήν επιχειρήσεων Ν 1

                   -υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 152/23-3-47 Δ/γήν επιχειρήσεων Ν 2

                   -υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 170/28-3-47 Δ/γήν επιχειρήσεων Ν 3

                   -υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 175/3-4-47 και Α.Α.Π. 229/10-4-47 Δ/γάς επί του τρόπου εξελίξεως της επιχειρήσεως.

                   -υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 44014/5-4-47 Σχέδιον χρησιμοποιήσεως αεροπορίας

                   -υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 230/10-4-47 Δ/γήν περί μεταπτώσεως εις την β! φάσιν των επιχειρήσεων.

 1. Εις την επιχείρησιν ΑΕΤΟΣ μετέσχον

        -η ΙΧ Μεραρχία (41 3 Ταγμ. και 42 3 ταγμ. Ταξιαρχ.) = 6τάγμ.

        -η ΙΙ Μεραρχία (32 και 36 Ταξ. + 3 Ταγμ. Ταξ.)= 6 Τάγμ.

        -VΙΙΙ Μεραρχ. (2 Ταγμ. 43 Ταξ. + 3 Ταγμ. + 4 Λ.Ο.Κ. + 4 Λόχοι Μ.Α.Δ.) = 5 Ταγμ. + 8 Λ.Ο.Κ. Μ.Α.Δ.

        -Τα 101 και 105 Συν/τα Πεδινού Πυρ/κού

        -Τα 2ον και 9ον Συν/τα Αναγνωρίσεως

        -132 και 133 Μοίραι Όλμων 4,2’’

        -Ολμαρχία 131 Μοίραι Όλμων 4,2’’

        -Τρεις Λόχοι πολυβόλων (580,570 και 530)

        β)    εκ του Α’ΣΣ

               -η 72 Ταξ. (2 Τάγμ. + Τάγμ. Χωρ/κής + Διλοχία ΜΑΝΕΤΤΑ + πεδ. Πυρ/χία + ολμαρχία 4,2’’)

               -Το 613 Τάγμα

 1. Επί πλέον διετάχθησαν επιχειρήσεις αντιπερισπασμού υπό της ΙΙ Μεραρχίας πρός ΒΑΡΔΙΚΟΥΣΑΝ και ΔΕΣΚΑΤΗΝ και υπό της ΧV Μεραρχίας εκ ΓΡΕΒΕΝΩΝ πρός ΒΕΝΕΤΙΚΟΝ ποταμόν και εκ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ πρός ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ – ΚΟΤΥΛΗΝ – ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΝ.

Ι. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

5-5-47

 1. Δι’ Α.Α.Π. 199/3-4-47 Δ/γής του Σ.Στρατού καθωρίσθη η χρησιμοποίησις της αεροπορίας κατά την προκαταρκτικήν επιχείρησιν ΑΕΤΟΣ υπό της ΙΙ Μεραρχίας.
 2. Προωθήθη ΔΟΜΟΚΟΝ Απόσπασμα Πεζικού, ιππικού και Μοτοσυκλετιστών δυνάμεως 150 ανδρών διά ασφάλειαν Περιοχής.
 3. Κατόπιν καθορισμού της 9 Απριλίου ως ημέρας Χ διά την έναρξιν της επιχειρήσεως ΑΕΤΟΣ η 36 Ταξ. επί τη βάσει των Δ/γών επιχειρήσεων ήρξατο ούτως από της πρωίας της 5ης Απριλίου εξορμήσασα εκ της βάσεως εξορμήσεως ΠΑΛΗΟΥΡΙ (Χ.9593) ΚΡΟΥΠΕΣ (Χ.9489) την εσπέραν της 5ης κατέλαβε (Χ.825870) – (Χ.84693) – (Χ. 848957) – (Χ.8598) – (Σ .8502).

6-4-47

 1. Το εσπέρας της 6ης Απριλίου κατέλαβε τον καθορισθέντα αυτή αντικειμενικόν σκοπόν (Σ .7700) – (Σ. 7902) – (Χ. 8294) ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΝ συνατήσασα αντιστάσεις εις ΝΕΟΧΩΡΙ και υψώματα ανατολικώς ΙΤΑΜΟΥ (Χ8092).
 2. Ωσαύτως η 32 Ταξιαρχία κινηθείσα Δυτικότερον από γραμμής (Σ.8306) – (Σ .8311) – (Σ.810155) κατέλαβε την γραμμήν (Σ 85030) – (Σ .7705) – (Σ.765060) – (Σ.752125) – (Σ.7214) συναντήσασα αντιστάσεις εις ΚΑΨΟΥΝΑ (Σ.7513) ΓΑΖΗ (Σ.7608) ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ (Σ.7705) ΜΟΝΗΝ ΚΟΡΩΝΗΣ (Σ.7805) και ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ (Σ.7401).
 3. Την 0230 ώραν εσημειώθη αντεπίθεσις των αναρχικών κατά τμήματα 32 Ταξιαρχίας κατέχοντος το ύψωμα (Σ.7609) αποκρουσθείσα. Εν συνεχεία ημέτερα Τμήματα 32 Ταξ. αναλαβόντα επίθεσιν κατέλαβον τελευταία ανθιστάμενα σημεία (Σ.7608) και (Σ.7510). Δύο Λόχοι εκινήθησαν δι’ εκκαθάρισιν Περιοχής (Χ.7755890).

7-4-47

 1. Οι συμμορίται ήρξαντο συμπτυσσόμενοι πρός ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΪΚΑ (Χ.7890) ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ (Χ.7689) εις τον αγώνα της Μεραρχίας επενέβη ενεργώς η αεροπορία πολυβολήσασα επιτυχώς θέσεις συμμοριτών εις (Χ.740895) και (Χ.735896). Δι’ Α.Π. 1245/6-4-47 τονίζεται η σπουδαιότης της αποφράξεως των οδεύσεων ΜΕΓΔΟΒΑ και η ταχεία εκκαθάρισις της περιοχής ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ – ΣΤΑΪΚΑ.
 2. Εις Γέφυραν ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ (Χ.8096) η 36 Ταξ/χία συνεδέθη μετά τμημάτων του  Α’ΣΣ (613 τάγμα), όπερ από της πρωϊας εκινείτο πρός βορράν.
 3. Η αεροπορία δι’ επιτυχών επολυβόλησεν συγκεντρώσεις συμμοριτών εις Περιοχήν ΚΑΡΟΠΛΕΤΕ ήρξατο εντατική επισκευή οδού ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ – ΠΕΖΟΥΛΑΣ.
 4. Αι απώλειαι των συμμοριτών ανήλθον εις 5 νεκρούς (ων 2 καπεταναίοι) και 1 παραδοθέντα.

8-4-47

15α.Η 36 Ταξιαρχία αντικειμενικόν σκοπόν ημέρας (Χ.8086), (Χ.7781), (Χ.7798)

 1. Η 32 Ταξιαρχία διετήρησε τας θέσεις της και επελήφθη της επισκευής της αμαξιτής οδού Καρδίτσης Μονής ΚΟΡΩΝΗΣ ήτις περατούται εντός της σήμερον.

Α. ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

 1. Εν συνδυασμώ με τας επιχειρήσεις της 36ης Ταξιαρχίας ήρξατο κινουμένη από μεν της 3ης Απριλίου η 72 Ταξιαρχία από δε της 7ης 613 Τάγμα της 71 Ταξιαρχίας.

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

 1. Αι διά την επιχείρησιν ΑΕΤΟΣ προοριζόμεναι δυνάμεις της Μεραρχίας εκινήθησαν πρός κάλυψιν βάσεων εξορμήσεως.

        Κατά κίνησιν συνηντήθη αντίστασις εις (Σ. 3132) με αποτέλεσμα τον φόνον 4 συμμοριτών. Ωσαύτως συνηντήθησαν ελαφραί αντιστάσεις ανατραπείσαι εις (Σ.1134).

        Επραγματοποιήθη προγεφύρωμα εις (Σ.4806) Περιοχή ΜΑΡΚΕΛΕΣΙ διατελεί υπό τον έλεγχον της Μεραρχίας.

ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΑΕΤΟΣ

Α. ΦΑΣΙΣ

9-4-47

 1. Συμφώνως πρός τας εκδοθείσας διαταγάς εξεδηλώθη από της 0530 ώρας η επιχείρησις ΑΕΤΟΣ διά συγχρόνου κινήσεως των δυνάμεων των ΙΙ, VΙΙΙ, ΙΧ Μεραρχιών.
 2. Η Μεραρχία μετά ανατροπήν ελαφρών αντιστάσεων των συμμοριτών προωθήθησαν μέχρι της εσπέρας εις την κάτωθι γενικήν γραμμήν

        ΙΙ Μεραρχία (Σ. 645080) – (Σ .6808) -(Σ.6705) – (Χ .7589) – (Χ.698996) – (Σ.6901)

        ΙΧ Μεραρχία (Σ.5719)- (Σ.545185) -(Σ.613212) – (Σ.630185) – (Σ.582169) – (Σ.566165) – (Σ.600133) – (Σ.608117) – (Σ.578471) – (Σ.610475) – (Σ.542462) – (Σ.616476)

        VΙΙΙ Μεραρχία (Σ.3852) – (Σ.3644) – (Σ.3544) – (Σ.5810) (προγεφύρωμα ΜΥΡΟΦΥΛΟΥ) (Σ.4012) – (Σ.4125)

        Δημιουργία προγεφυρωμάτων ΑΡΓΥΡΙΟΥ και ΤΕΜΠΛΑΣ.

ΧV Μεραρχία

 1. Διά αντιπερισπασμόν και παραπλάνησιν των συμμοριτών εκινήθησαν Τμήματα α) Από Γρεβενών πρός ΝΟΤΟΝ φθάσαντα μέχρι της βορείου όχθης του ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ποταμού και β) από ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ και ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ πρός Β.Δ. και Ν.Δ. καταλαβόντα  ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΝ (Ν. 3721).
 2. Ομοίως διά αντιπερισπασμόν και παραπλάνησιν του εχθρού εκινήθη Διλοχία του 507 Τάγματος εκ ΔΕΣΚΑΤΗΣ εις ΤΣΟΥΚΑ (Σ.8462) ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ (Σ.8159)
 3. Τμήματα επί πλεόν της ΙΧ Μεραρχίας πρός παραπλάνησιν του εχθρού και αντιπερισπασμόν εκινήθησαν πρός Β. εκ ΒΑΝΙΑΣ Σ8143 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ και ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ (Σ.6253).
 4. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

        Η αεροπορία επεμβάσα ενεργώς εις τον αγώνα προσέβαλε συγκεντρώσεις συμμοριτών εις ΠΕΖΟΥΛΑΝ – ΦΥΛΑΚΤΗΝ και Ράχην ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ (Χ.738765).

 1. ΑΠΩΛΕΙΑΙ

Συμμοριτών Λίαν σοβαραί ιδία εκ δράσεως Αεροπορίας Πυρ/κού και όλμων.

        Σημ. Αι τελικαί απώλειαι και ημετερών και συμμοριτών εμφαίνονται εις επισυναπτόμενον πίνακα.

 1. Διά Α.Α.Π. 219/5-4-47 Δ/γής Σ.Σ. ως Κυρία αποστολή των δυνάμεων ΜΕΤΣΟΒΟΥ και των Βορείων δυνάμεων της ΙΧ Μεραρχίας ετέθη η δημιουργία φράγματος εις ύψος ΧΑΛΙΚΙ – ΔΟΚΙΜΗ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΚΑΡΟΥΤΙΑ – ΒΑΝΑΚΟΥΛΙΑ.

10-4-47

 1. Αι Μονάδες συνεχίσασαι την κίνησιν κατέλαβον την εσπέραν την κατωτέρω γενικήν γραμμήν.

ΙΙ Μεραρχία (Σ.6206) – (Σ.635065) – (Σ.655050) – (Σ.6403) – (Χ.7486) – (Σ.6303) – (Χ.6500) – (Σ.6802)

ΙΧ Μεραρχία (Σ.6353) – (Σ.6949) – (Σ.5847) – (Σ.5446) – (Σ.6347) – (Σ.5714) – (Σ.6122) – (Σ.5614)-(Σ.585105) – (Σ.635105)

VΙΙΙ Μεραρχία (Σ.3752) – (Σ.4152) – (Σ.4449) – (Σ.3947) – (Σ.3748) – (Σ.3530) – (Σ.4126) – (Σ.4319) – (Σ.4618) – (Σ.4817) – (Σ.5214) – (Σ4610) – (Σ.5300) – (Χ.4791) – (Σ.4985).

ΧV Μεραρχία

α)    Τα Τμήματα ΓΡΕΒΕΝΩΝ διαβάντα τον ΒΕΝΕΤΙΚΟΝ εκινήθησαν πρός ΔΕΣΠΟΤΗΝ και (Σ.560825).

β)    Τα Τμήματα ΓΡΑΜΜΟΥ εσυνέχισαν εκκαθάρισιν καταληφθείσης Περιοχής.

 1. Αι Μονάδες κατά την προχώρησιν συνήντησαν ελαφράς σποραδικάς αντιστάσεις.
 2. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η αεροπορία διά ενεργού επεμβάσεως εις τον αγώνα διά 12 εξόδων ΣΠΙΤΦΑΪΕΡ προσέβαλε εχθρικάς συγκεντρώσεις εις ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ και ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ.

11-4-47

 1. Συνεχίσθη κίνησις των Μονάδων αφιχθεισών την εσπέραν εις την γενικήν γραμμήν ως κατωτέρω.

        ΙΙ Μεραρχία Προωθήθησαν τμήματά της εις (Σ .5906) – (Σ.565045) – (Σ.550025) – (Σ.6300). ΜΟΥΧΑ (Χ.7796) – ΚΑΡΥΑ (Χ.6896) – ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ (Χ.6898) επεδόθη εις εκκαθάρισιν καταληφθείσης Περιοχής.

ΙΧ Μεραρχία (Σ.5151)-(Σ.542462) – (Σ.5711) – (Σ.577123) – (Σ.600170).

VΙΙΙ Μεραρχία Προώθησε Τμήματα εις (Σ.3939) – (Σ.3633) – (Σ.3532) – (Σ.3525).

ΧV Μεραρχία Τα επιχειρούντα εκ ΓΡΑΜΜΟΥ τμήματα ευρίσκοντο επί της γραμμής (Ν. 190365) – (Ν.780343) – (Ν.2727) – (Ν.2828 – (Ν.335230) – (Ν.328223) – (Ν.361240) – (Ν.345257) – (Σ.5788) – (Σ.555880) – (Σ.533880).

        Τμήματα ΓΡΕΒΕΝΩΝ επέστρεψαν εκ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ εις (Σ.5788) – (Σ.5588) – (Σ.5388) λόγω ανησυχαστικών πληροφοριών περί ενεργείας των συμμοριτών κατά των ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

 1. Επετεύχθη σύνδεσμος μεταξύ VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών εις Σ.5714 και Σ.5318.

        Κατά επιδίωξιν συνδέσμου Τμημάτων VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών εις άνω ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ προκλήθη συμπλοκή εκ παρεξηγήσεως λόγω της επικρατούσης κακοκαιρίας και πυκνής ομίχλης με αποτέλεσμα τον τραυματισμόν 11 οπλιτών της VΙΙΙ Μεραρχίας.

 1. Η ΙΙ Μεραρχία επεδόθη εις την εξερεύνησιν των κοιλάδων του ΠΕΤΡΙΛΙΩΤΙΚΟΥ και ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ποταμών.
 2. Η ΙΧ Μεραρχία εγκατέστησε Διλοχίαν εις ΚΑΣΤΑΝΙΑΝ διά σύνδεσμον με VΙΙΙ Μεραρχίαν.
 3. Από της μεσημβρίας εκσπάσασα χιονοθύελλα εις περιοχήν ΑΕΤΟΣ καθιστά δυσχερή συνέχισιν επιχειρήσεων.
 4. Συμμορία αγνώστου δυνάμεως προερχομένη εκ Δ. διήλθεν ΜΕΓΔΟΒΑ (Χ. 8090), κατευθυνθείσα πρός ανατολάς.

12-4-47

 1. Διλοχία του 564 Τάγματος εκινήθη από (Χ.7796), εις (Χ.7689)
 2.   Μαίνεται η χιονοθύελλα καθ’ άπασαν την περιοχήν. Χιων 0,50μ εκάλυψεν ταύτην.
 3. Λόχος του 516 Τάγματος λόγω της χιονοθυέλλης απεσύρθη εκ (Σ.6403) εγκαταλείψας 2 όλμους 4,2» και όλμον 3» καλυφθέντας υπό χιόνος. Σημειούνται κρυοπαγήματα οπλιτών και θάνατοι κτηνών.
 4.   Επετεύχθη σύνδεσμος VΙΙΙ και 72 Ταξιαρχίας εις (Χ.5188) ως και σύνδεσμος VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών, εις (Σ.5111).
 5.   Αι καιρικαί συνθήκαι δυσχεραίνουσι σημαντικότατα τας ενεργείας των τμημάτων μας. Η επέμβασις της αεροπορίας αδύνατος.
 6.   Λόγω δημιουργηθέντος κενού μεταξύ 36 Ταξ. και 613 Τάγματος εσημειώθη διαρροή συμμοριτών πρός Δ. ΜΕΓΔΟΒΑ.

13-4-47

 1.   Συνεχίζεται υπό των Μονάδων η εξερεύνησις της Περιοχής των και η σύλληψις ή εξόντωσις μικροομάδων συμμοριτών.
 2.   Παρατηρείται αισθητή προσέλευσις συμμοριτών και συνεργατών των.
 3.   Διαμελισθείσα συμμορία ΠΑΛΗΟΥΡΑ διώκεται κατά πόδας υπό Τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας.
 4.   Η αεροπορία διά 23 εξόδων ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ επολυβόλησεν και εβομβάρδισεν διάφορα σημεία και συγκεντρώσεις μικροομάδων συμμοριτών.
 5.   Κατόπιν πληροφοριών περί κατευθύνσεων των συμμοριτών πρός Περιοχήν ΤΡΟΒΑ (Χ.6293) – ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ (Χ.6693) με πρόθεσιν να κινηθούν πρός ΣΤΑΪΚΑ διετάχθη το αριστερόν της 36 Ταξιαρχίας να επιστρέψη εκ ΜΟΥΧΑ (Χ .7796) εις τας προτέρας θέσεις του.
 6.   Η χιονοθύελλα μαίνεται εις ΧΙΟΝΙ (Σ.4252) και ΔΟΚΙΜΗ  (Σ.3752).

14-4-47

 1.   Συνεχίσθη υπό των Μονάδων των 3 Μεραρχιών η εξερεύνησις της Περιοχής.
 2.   Συγκροτηθέντα Τμήματα συμμοριτών εις Βόρεια και Δυτικά υψώματα ΠΥΡΓΟΥΛΙ (Χ.7694) εβλήθησαν επιτυχώς υπό της Αεροπορίας.
 3.   Τα Τμήματα της VΙΙΙ Μεραρχίας συνέχισαν την απηνή δίωξιν των Μικροομάδων της συμμορίας ΠΑΛΗΟΥΡΑ. Σποραδικαί συγκρούσεις με υπολείμματα συμμοριών.
 4.   Η αεροπορία διά 20 εξόδων ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ προσέβαλε επιτυχώς διά ρουκεττών και πολυβολισμόν μικροομάδας συμμοριτών. Εις ΚΑΡΟΥΤΙΑ (Σ. 595480) ηχμαλωτίσθησαν υπό της ΙΧ Μεραρχίας 41 συμμορίται.

15-4-47

 1.   Συνεχίσθη η εκκαθάρισις της Περιοχής υπό των Μονάδων.
 2.   Εσημειώθησαν συμπλοκαί μετά συμμοριτών συγκρούσεις εις (Σ.5414) και (Σ.5009), καθ’ ας οι συμμορίται έσχον σοβαράς απωλείας.
 3.   Διά δέκα εξόδων ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ προσεβλήθησαν επιτυχώς συγκεντρώσεις συμμοριτών.

16-4-47

 1.   Συνεχίζεται δραστηρίως εξερεύνησις της Περιοχής και κατά πόδας καταδίωξις των σημειούντων την παρουσίαν των υπολειμμάτων των συμμοριών.
 2.   Κατά συμπλοκάς τμημάτων της VΙΙΙ Μεραρχίας μετά υπολειμμάτων των συμμοριών ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ και ΠΑΛΗΟΥΡΑ επηνέχθησαν εις τούτους σοβαρόταται απώλειαι ανελθούσαι εις 17 νεκρούς 9 αιχμαλώτους και 10 τραυματίας.

        Ομοίως υπό τμημάτων της αυτής Μεραρχίας επηνέχθησαν εις υπολείμματα της Συμμορίας ΚΟΡΩΖΗ αι κάτωθι απώλειαι.

Νεκροί 3 Πνιγέντες εις ΑΧΕΛΩΟΝ 7 και αιχμάλωτοι 9.

 1.   Η αεροπορία διά 6 εξόδων ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ προσέβαλε επιτυχώς μικροσυγκεντρώσεις συμμοριτών.

17-4-47

 1.   Εσυνεχίσθη η εξερεύνησις της επιτροπής.
 2.   Η δίωξις των υπολειμμάτων της συμμορίας ΠΑΛΗΟΥΡΑ συνεχίσθη και σήμερον.
 3.   Τα υπολείμματα των συμμοριών είτε παραδίδονται είτε συλλαμβάνονται. Ούτω υπό της VΙΙΙ Μεραρχίας συνελήφθησαν 7 υπό δε της ΙΧ 15 και παρουσιάσθησαν 5.
 4. Η αεροπορία εσφυροκόπησεν μικροομάδας συμμοριτών και μεταγωγικά αυτών εις περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ.
 5.   Την 171200 επετεύχθη σύνδεσμος ΙΙ Μεραρχ. και 72 Ταξιαρχίας εις (Χ .6889) και (Χ .6689).

18-4-47

 1.   Την 181200 επετεύχθη σύνδεσμος μεταξύ ΙΙ Μεραρχ. και 72 Ταξ. εις (Χ. 635895).
 2.   Ενέργεια της ΙΙ Μεραρχίας εις περιοχήν ΠΑΛΗΟΥΡΙ – ΚΕΔΡΟΝ – ΑΝΑΒΡΑ και ΛΕΟΝΤΑΡΙ (Υ.1091) – (Υ.0489) -(Υ.0881) – (Χ.9593) επέτυχε τον φόνον 6, τραυματισμόν 4 και αιχμαλωσίαν 1 συμμοριτών.
 3.   Εσυνεχίσθη η εκκαθάρισις της Περοχής και η απηνής δίωξις υπολειμμάτων συμμοριών.
 4.   Η αεροπορία διά 23 εξόδων ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ προσέβαλεν επιτυχώς εχθρικάς συγκεντρώσεις εις περιοχήν ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ (Χ.0787).
 5.   Επερατώθησαν κινήσεις μονάδων πρός συμμετοχήν εις Β. φάσιν επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ».

Β. ΦΑΣΙΣ

19-4-47

 1.   Διά της υπ’ αριθ. Α.Α.Π.230/10-4-47 Δ/γής του Σ.Σ. καθορίσθη ο τρόπος μεταπτώσεως των Μονάδων εις την Β φάσιν επιχειρήσεως ΑΕΤΟΣ και ο τρόπος διεξαγωγής ταύτης.

        Ομοίως διά Α.Α.Π. 229/10-4-47 καθορίσθησαν αι γενικαί γραμμαί εξελίξεως της επιχειρήσεως ΑΕΤΟΣ.

 1.   Λόγω ενάρξεως διαρροής των συμμοριτών εκ Περιοχών ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ – ΚΡΑΝΙΑΣ, πρός βορράν επιταχύνθη η έναρξις της Β. φάσεως και διετάχθη διά Α.Α.Π. 248/14-4-47 ν’ αρχίση την 19-20 Απριλίου.
 2.   Ήρξατο Β. φάσις ΑΕΤΟΣ, διά τμημάτων κινουμένων από Βορράν πρός Νότον, άτινα και κατέλαβον αντικειμενικούς σκοπούς ημέρας.
 3.   Εσυνεχίσθη η εκκαθάρισις της κατεχομένης περιοχής ως και αι μικροσυμπλοκαί με υπολείμματα ομάδος ΠΑΛΗΟΥΡΑ. Συνεχίζεται η παράδοσις και σύλληψις συμμοριτών, αυτοαμύνης και συνεργατών.
 4.   Η αεροπορία διά 8 εξόδων ΣΠΙΤΦΑΪΡ προσέβαλε επιτυχώς  μικροσυγκεντρώσεις συμμοριτών εις Περιοχήν βορείως ΚΟΖΑΚΑ (Σ.4878)

20-4-47

 1. Ήρξατο από πρωίας η Β. φάσις της επιχειρήσεως ΑΕΤΟΣ διά τμημάτων κινουμένων από Ν. πρός Β. Αι μετέχουσι της φάσεως ταύτης Μονάδες της VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών κατέλαβον τους αντικειμενικούς σκοπούς της ημέρας φθάσασαι την εσπέραν εις την γενικήν γραμμήν:

α)    Μονάδες δρώσαι από Βορράν

               ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ (Σ.5739) – ΑΗΔΟΝΑ (Σ.5439) – ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΟΝ (Σ.5940) – ΡΕΥΜΑ – ΤΣΟΛΙΑΝΑ (από Σ.48480 μέχρι Σ.3841)

        β)    Μονάδες δρώσαι από Νότον

               ΣΤΑΥΡΟΣ (Σ.6133) – ΒΑΛΒΑΤΙΚΑ (Σ.5834) ΓΡΟΤΟΛΟ (Σ.5232) – ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ (Σ.5131) ΚΑΜΝΙΑΤΙΚΟΣ ποταμός

        γ)    Μονάδες δρώσαι από Ανατολών Κορυφογραμμή ΚΟΖΙΑΚΑ

        δ)    Μονάδες δρώσαι εκ δυσμών

               Διαβάσεις ΑΧΕΛΩΟΥ ποταμού.

 1.   Αι κινήσεις εγένοντο άνευ αντιστάσεως του εχθρού.
 2.   Επετεύχθη σύνδεσμος ΙΧ και VΙΙΙ Μεραρχιών εις αυχένα ΤΣΟΛΙΑΝΑ  (Σ.4941).
 3.   Εν τη Περιοχή α) φάσεως ΑΕΤΟΣ εσυνεχίσθη η εξερεύνησις της περιοχής. ‘Ελαβον χώραν μικροσυμπλοκαί με υπολείμματα συμμορίας ΠΑΛΗΟΥΡΑ. Επετεύχθη η σύλληψις και παράδοσις αριθμού συμμοριτών και ιδία εις Περιοχήν ΙΙ Μεραρχίας ένθα συνελήφθησαν 19 συμμορίται και 20 συνεργάται.
 4.   Επετεύχθη σύνδεσμος ΙΙ και VΙΙΙ Μεραρχιών εις (Σ.5306) και (Σ.5500).
 5.   Η αεροπορία διά εξόδων ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ προσέβαλε επιτυχώς συγκεντρώσεις συμμοριτών εις Περιοχήν ΚΡΑΝΙΑ – ΚΗΠΟΥΡΓΙΟ.
 6.   Εις συμπλοκήν αποσπάσματος ΜΠΑΚΟΛΗ ΙΧ Μεραρχίας μετά συμμοριτών εφονεύθησαν 18 συμμορίται, συνελήφθησαν 5 και παρουσιάσθησαν 3.
 7.   Αρχηγείον ΚΟΖΙΑΚΑ υπό ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΝ δυνάμεως 150 περίπου εξ ων 30 άοπλοι διέφυγον πρός ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ διά του δρομολογίου ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ (Σ. 5738) – ΚΑΤΩ ΠΕΡΛΙΑΓΚΟ (Σ.6040) – ΠΗΝΕΙΟΣ – ΘΕΟΠΕΤΡΑ (Σ.7154) – ΚΟΠΡΕΝΑ (Σ.7448).

21-4-47

 1.   Εσυνεχίσθη η κίνησις των μετεχουσών της Β. φάσεως Μονάδων.
 2.   Τα από Βορρά και Νότου κινούμενα Τμήματα της VΙΙΙ Μεραρχίας συνηντήθησαν επί της γενικής γραμμής (Σ.4810) – (Σ.4339) και (Σ.4040).
 3.   Επετεύχθη σύνδεσμος μετά Τμημάτων ΙΧ και VΙΙΙ Μεραρχιών εις ΠΥΡΡΑ (Σ.4931). Ήρξατο εκκαθάρισις Περιοχής Β. φάσεως ΑΕΤΟΣ.
 4.   Κατά συμπλοκήν αποσπάσματος ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΧ Μεραρχίας μετά συμμοριτών εφονεύθησαν 18 συμμορίται.
 5.   Η αεροπορία ενήργησεν επιτυχώς 4 προσβολάς κατά συγκεντρώσεως συμμοριτών.

22-4-47

 1. Εσυνεχίσθη η εξερεύνησις εφ’ όλης της Περιοχής ΑΕΤΟΣ. Έλαβον χώραν συμπλοκαί με συμμορία ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑ.
 2. Εις συμπλοκήν Τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχ. μετά συμμορίας ΠΑΛΗΟΥΡΑ επετεύχθη φόνος του ΠΑΛΗΟΥΡΑ (υπολ/γός ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ) και 21 συμμοριτών ων εξ καπεταναίοι.
 3. Συνολικώς αι απώλειαι της συμμορίας ΠΑΛΗΟΥΡΑ από 12 έως 22 Απριλίου ανήλθον εις 101 ήτοι: 54 νεκροί, 4 τραυματίαι, εξ συλληφθέντες 37 παραδοθέντες.
 4. Η αεροπορία εξετέλεσεν επιτυχώς προσβολάς στόχων διά 12 εξόδων ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ.

23-4-47

 1. Εσυνεχίσθη υπό των Μονάδων των Μεραρχιών η εξερεύνησις της όλης Περιοχής ΑΕΤΟΣ με αποτέλεσμα την σύλληψιν ή παράδοσιν μεμονωμένων συμμοριτών, αυτοαμύνης και συνεργατών και την ανεύρεσιν οπλισμού, Πυρομαχικών και αποθηκών τροφίμων.
 2. Διά 10 εξόδων ΣΠΙΤΦΑΪΡ προσεβλήθησαν επιτυχώς στόχοι.
 3. Συνεχίσθησαν αι μικροσυμπλοκαί με υπολείμματα της συμμορίας ΠΑΛΗΟΥΡΑ.

24-4-47

 1. Συνεχιζομένης της εξερευνήσεως της Περιοχής ανευρέθησαν οπλισμός, πυρομαχικά, τρόφιμα και παντοίον υλικόν, συνεχίζεται η σύλληψις  και παρουσίασις μεμονωμένων συμμοριτών και συνεργατών αυτών.
 2. Η αεροπορία προσέβαλεν επιτυχώς στόχους εις περιοχάς ΦΟΡΝΑ και ΚΑΙΤΣΗΣ.
 3. Εσυνεχίσθησαν αι μικροσυμπλοκαί με υπολείμματα συμμορίας ΠΑΛΗΟΥΡΑ.

25-4-47

 1. Εξηκολούθησεν η εξερεύνησις της Περιοχής ΑΕΤΟΣ με αποτελέσματα την σύλληψιν και παράδοσιν συμμοριτών και συνεργατών αυτών την περισυλλογήν μεταγωγικών και την ανεύρεσιν οπλισμού, πυρομαχικών, τροφίμων και παντοίου υλικού.
 2. Η αεροπορία προσέβαλεν επιτυχώς μικροσυγκεντρώσεις και μεταγωγικών εις Περιοχάς ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ και ΛΙΠΟΥΧΙ (Χ.9077).
 3. Το 564 Τάγμα ενήργησεν εν ταις κατευθύνσις ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΪΚΑ (Χ.7990) – ΚΑΠΡΟΒΟΥΝΙ (Χ.8489) και ΜΟΛΟΧΑ (Χ.8786) και ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ (Χ.8285) (Χ.8832) δι’ εκκαθάρισιν της Περιοχής. Ανατρέψασα ελαφράς αντιστάσεις εις ύψωμα ΚΑΠΡΟΒΟΥΝΙ (Χ.8584) κατέλαβεν αντικειμενικούς σκοπούς (Χ.8582) και υψ. 1151 (Χ.8786).
 4. Συνεχίσθη η εξερεύνησις της Περιοχής.
 5. Διασκορπίσθη υπό τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας 50μελής συμμορία εις (Σ.3352).

101.Εις δασώδη Περιοχήν (Σ.8238) περίπολος ΙΧ Μεραρχίας συγκρουσθείσα μετά κρυπτομένης συμμορίας διέλυσε ταύτην.

102.Συμμορία προσπαθούσα να διαφύγη πρός Βορράν συνεπλάκη μετά τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας επί της γραμμής ΧΙΟΝΙ (Σ.4252) – ΠΛΑΚΑ ΒΕΝΤΙΤΣΑ (Σ.4746)

103.Διετάχθησαν Τμήματα της 42 Ταξιαρχίας όπως συνεργασθώσι με τοιαύτα VΙΙΙ πρός παρεμπόδισιν διαφυγής συμμοριτών. Ομοίως συνεπεία πληροφορίας ότι συμμορίαι συνεκεντρώθησαν εις Περιοχήν ΝΙΚΛΙΤΖΙ (Σ.6541) – ΚΑΤΩ ΠΕΡΛΙΑΓΚΟ (Σ.6640) επί σκοπώ διαφυγής μέσω ΚΟΖΑΚΑ πρός ΧΑΣΙΑΣ ελήφθησαν υπό της ΙΙ Μεραρχίας συμπληρωματικά μέτρα επί διαβάσεων ΚΟΖΑΚΑ ανατολικών αυτού προσβάσεων.

104.Το 22 Τάγμα Χωρ/κής εγκατεστάθη εν τη καθορισθείση αυτώ ζώνη εδραιώσεως.

27-4-47

105.Συνεχίσθη η εξερεύνησις της περιοχής με αποτελέσματα τον φόνον, σύλληψιν ή παράδοσιν μεμονωμένων συμμοριτών και συνεργατών αυτών και την ανεύρεσιν και περισυλλογήν οπλισμού, πυρομαχικών, μεταγωγικών και παντοίου υλικού.

106.Διά 10 εξόδων ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ προσεβλήθησαν επιτυχώς σημεία εις περιοχήν ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ

28-4-47

107.Συνεχίσθη εξερεύνησις της περιοχής ΑΕΤΟΣ με αποτελέσματα την σύλληψιν παράδοσιν και εξόντωσιν συμμοριτών και την ανεύρεσιν οπλισμού, Πυρομαχικών και παντοίου υλικού.

108.Έλαβον χώραν εκκαθαριστικαί ενέργειαι εις Περιοχάς.

α)    (Σ.7816) – (Σ.7514) – (Σ.7711) – (Σ.8011) – (Σ.9116)

β)    (Σ.9201) και (Χ.8800)

109.Η αεροπορία διά 4 εξόδων ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ προσέβαλε στόχους εις Περιοχήν ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ.

110.Τμήματα της VΙΙΙ Μεραρχίας εκινήθησαν πρός λήψιν διατάξεως διά την εδραίωσιν της Περιοχής ΑΕΤΟΣ συμφώνως πρός την Α.Α.Π./262/18-4-47 Δ/γήν του Σ.Στρατού.

29-4-47

111.Συνεχίσθη η εξερεύνησις της Περιοχής ΑΕΤΟΣ με αποτελέσματα την εξόντωσιν, σύλληψιν και παράδοσιν συμμοριτών και την ανεύρεσιν οπλισμού Πυρομαχικών και εφοδίων αυτών.

112.Συνοδεία εφοδιοπομπής ΙΙ Μεραρχίας συμπλακείσα μετά 200μελούς συμμορίας εις αυχένα (Χ.7791) έτρεψεν ταύτην εις φυγήν .

113.581 Τάγμα της VΙΙΙ Μεραρχίας ανέλαβε ευθύνην εδραιώσεως εν τη καθορισθείση αυτώ περιοχή, ομοίως Τάγμα ΚΑΛΑΡΥΤΟΥ.

30-4-47

114.100μελής συμμορία επιτεθείσα κατά ΣΟΦΑΔΩΝ την 300130 απεκρούσθη.

115.Συνεχιζομένης εξερευνήσεως περιοχής ΑΕΤΟΣ επετεύχθη σύλληψις  και παράδοσις συμμοριτών.

116.Κατόπιν εμφανίσεως συμμορίας εις Περιοχήν ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ  – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΝ εκινήθησαν δυνάμεις της 36 Ταξιαρχίας.

α)    Διλοχία του 556 Τάγματος από Μ. ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ ΕΛΑΤΟΝ (Χ.7097) και ΚΑΡΙΤΣΑΝ (Χ.7199) πρός ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΝ (Χ.7195)

117.Από της έω της 30-4-47 ήρξατο προώθησις τμημάτων των VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών βορείως της αμαξιτής οδού ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ επί τω σκοπώ καλύψεως των Τμημάτων άτινα θα ησχολούντο με την επισκευήν της οδού συμφώνως πρός Α.Α.Π. 280/25-4-47 Δ/γή του Σ.Σ.

1-5-47

118.Συνεχίσθη εξερεύνησις περιοχής.

119.Εγκατάστασις 23 και 24 Ταγμ. Χωρ/κής εις ζώνας ευθύνης εδραιώσεως.

120.Λόχος 516 Τάγμ. κατόπιν συμπλοκής μετά συμμορίας εις (Σ.7514) έτρεψεν ταύτην εις φυγήν.

121.Δι’ Α.Α.Π. 1583/1-5-47 διετάχθη το 564 Τάγμα όπως επανέλθη εις κοιλάδα ΜΕΓΔΟΒΑ αναστέλλουσα επιχειρήσεις εις Περιοχήν ΚΑΠΡΟΒΟΥΝΙ.

122.Συνεχίσθη η εξερεύνησις της Περιοχής ΑΕΤΟΣ με ικανοποιητικά αποτελέσματα εις αιχμαλώτους και παραδοθέντας.

123.Το 564 Τάγμα συνεχίζον εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις εις Περιοχήν ΝΕΡΑΪΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΟΜΝΗΜΑΤΑ συνεπλάκη μετά συμμορίας εις ΒΟΥΛΓΑΡΟΜΝΗΜΑΤΑ (Χ.8883) ην ανέτρεψε και (Χ.8096) και (Χ.7894).

124.Η αεροπορία επενέβη εις αγώνα περιοχής ΒΟΥΛΓΑΡΟΜΝΗΜΑΤΑ δι’ εξόδων ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ.

4-5-47

125.Κατά εξερεύνησιν Περιοχής ΑΕΤΟΣ έλαβον χώραν μικροσυμπλοκαί με μικροομάδας συμμοριτών εις (Σ.8143), (Σ.8346).

5-5-47

126.Δι’ Α.Α.Π. 301/2-5-47 και Α.Α.Π. 312/5-5-47 διετάχθησαν κινήσεις Μοναδων 36 και 72 Ταξ. πρός εξόντωσιν συμμοριών εισδυσασών Δυτικώς ΜΕΓΔΟΒΑ.

        Δι’ Α.Α.Π. 1677/5-5-47 ανετέθη εις τον Ταξίαρχον ΚΑΦΚΑΝ η εκκαθάρισις της δυτικώς ΜΕΓΔΟΒΑ Περιοχής από των εισδυσασών Διμοιριών.

127.Από πρωίας εκινήθησαν τμήματα της 36 και 72 Ταξ. πρός εγκλωβισμόν και εξόντωσιν συμμοριτών εμφανισθέντων Δ. ΜΕΓΔΟΒΑ (Περιοχή ΚΑΡΟΠΛΕΣΗ).

128.Συνεχίσθη η εξερεύνησις της Περιοχής ΑΕΤΟΣ με αποτέλεσμα συλλήψεις και παραδόσεις συμμοριτών.

6-5-47

129.Από πρωίας σήμερον Τμήματα της 32 Ταξ. ετέθησαν εις πορείαν διά κατάληψιν βάσεως εξορμήσεως δι΄επιχείρησιν ΙΕΡΑΞ.

130.Συνεχίσθη η εξερεύνησις της Περιοχής ΑΕΤΟΣ με αποτέλεσμα την σύλληψιν και παράδοσιν συμμοριτών και συνεργατών αυτών και την ανεύρεσιν αποθηκών τροφίμων.

131.Συνεχίσθησαν αι υπό δυνάμεων της 36 και 72 Ταξ. εκκαθαριστικαί ενέργειαι εις Περιοχήν ΚΑΡΟΠΛΕΣΗ (Χ.7589) – ΝΕΡΑΪΔΑ (Χ.7885) ΣΤΑΪΚΑ (Χ.7390).

        Έλαβον χωραν συμπλοκαί μετά συμμορίας εις αντερείσματα (Χ.735910) και υψ. 1931 (Χ.7487)

132.Από πρωίας 7-5-47 η ευθύνη εδραιώσεως της Περιοχής ΑΕΤΟΣ της Ν. ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ μετεβιβάσθη εις 72 Ταξ. υφ’ ην πλήν  617 και 618 Ταγμ. υπήχθησαν και τα 22-23-24 Ταγμ. Χωρ/κής ως και το Τάγμα ΚΑΛΑΡΥΤΗ.

133.Απώλεια συμμοριτών.

        Αι απώλειαι των συμμοριτών από της ενάρξεως της επιχειρήσεως ΑΕΤΟΣ μέχρι 6-5-47 ανήλθον:

 

Εις Νεκρούς επί τόπου

Τραυματίαι καταμετρηθέντες

Αιχμάλωτοι

Παραδοθέντες

ήτοι Σύνολον

537

49

604

234

1424

                                               

Advertisements