Διαταγή επιχειρήσεων ΠΕΛΑΡΓΟΣ αρ. 1, 85 ΠΕΡΙΟΧΗ/3 Μαι 1947


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΘΕΜΑ: Επιχείρησις ΠΕΛΑΡΓΟΣ                                               ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Εδακτ. παρά του
Ανθ/γού ΛΟΥΚΑ Ε.
ΠΡΟΣ:74 Ταξιαρχίαν                                                                         85 ΠΕΡΙΟΧΗ
71 Ταξιαρχίαν                                                                                           ΑΑΠ 5/1/Α1
Αντ/χην Γεωργακόπουλον                                                         3 Μαΐου 1947
Αύξ. Αρ. αντιτ..2..
ΚΟΙΝ:Α΄ΣΣ/Α1
85 Περιοχή Α1

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1
Συνθηματικόν Επιχειρήσεων ΠΕΛΑΡΓΟΣ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΧΑΡΤΑΙ: 1:100.000 ΛΑΜΙΑΣ-ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: Ως συνημμένον δελτίον Πληροφοριών
2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 85 ΠΕΡΙΟΧΗΣ :
(α) Εκκαθάρισις του τετραπλεύρου ΛΑΜΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑ και εξόντωσις συμμοριών αίτινες λυμαίνονται τούτο.
(β) Δυνάμεις: Αι τοιαύται 85 Περιοχής και κάτωθι συμπληρωματικά μέσα:
74 Ταξιαρχία
630 Τάγμα
Δύο Λόχοι Πολυβόλων
ΠΡΟΘΕΣΙΣ:
(α) Εκκαθάρισις των ΒΑ κλιτύων της ΟΙΤΗΣ και του ορεινού όγκου ΓΟΥΛΙΝΑΣ (Χ.0052) και εξόντωσις η απώθησις των: εις τας περιοχάς ταύτας δρωσών συμμοριών Νοτίως της γραμμής :
ΠΛΑΤΥ (Χ.8153) – ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ (Χ.8752) – ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΝ (Υ.0149) – ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΥΠΑΤΗΣ (Υ.1045) – ΠΥΡΓΟΣ (Υ.1543) – ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ (Υ.2039) – ΠΑΥΛΙΑΝΗ (Υ.2237)
(β) Κατάληψις απασών των διαβάσεων και προσβάσεων της γραμμής ταύτης με σκοπόν απαγορεύσεως διαφυγής του εχθρού προς Βορράν.
(γ) Σύγχρονος, εξόρμησις, από Νότου προς Βορράν και εξ Ανατολών προς Δυσμάς των Μονάδων 74 Ταξιαρχίας μετά τμημάτων Συν/τος Χωρ/κής και ΜΑΔ περιοχής με σκοπόν όπως όσοι συμμορίται δεν εξοντωθώσι κατά τους τοπικούς αγώνας συμπιεσθώσι τελικώς μεταξύ των από Νότου και ανατολών προελαυνουσών Μονάδων και των προς Βορράν εγκατεστημένων στατικών τοιούτων.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
(α) Συγκρότημα 74 Ταξιαρχίας
Από Δυτικών κλιτύων ΓΚΙΩΝΑΣ μέχρι ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ
74 Ταξιαρχία (μείον 628 Τάγμα) } Διοικητής Ταξίαρχος
6ον Τάγμα Χωρ/κής } Κόκκινος
(β) Συγκρότημα Αντ/ρχου Γεωργακοπούλου Δημ.
Μεταξύ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ – ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ
– 628 Τάγμα
– Τμήμα Λόχου Μηχανικού
(γ) Συγκρότημα 71 Ταξιαρχίας
Από ΜΠΡΑΛΛΟΥ μέχρι ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δυνάμεις 71 Ταξιαρχίας }
– 630 Τάγμα }Διοικητής Ταξίαρχος
– Δύο Λόχοι Πολυβόλων } Σακελλαρόπουλος
– 7ον Τάγμα Χωρ/κής }
ΜΕΘΟΔΟΣ
(α) Συγκρότημα 74 Ταξιαρχίας
(ι) Βάσις Εξορμήσεως: ΠΛΑΤΑΝΟΣ (Χ.7326) – ΑΝΩ ΧΩΡΑ – ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ – ΔΙΑΚΟΠΙ (Υ.0223) – ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ (Υ.0924)
(ιι) Αποστολή: Κινούμενον εν τη ζώνη μεταξύ:
Αριστερόν όριον (Δυτ.) ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΔΟΜΝΙΤΣΑ – ΚΡΙΚΕΛΛΟΝ (άπαντα Ναι).
Δεξιόν όριον (Ανατ.) Δυτικαί κλιτείς ΓΚΙΩΝΑΣ – ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ (άπαντα Ναι)
Να καλύψη απάσας τας διαβάσεις και προσβάσεις και να καταλάβη:
– Την πρώτην ημέραν (Χ):
Την γραμμήν ΜΟΥΣΟΝΙΤΣΑ – ΔΑΦΝΟΣ (Υ.0028) – ΔΙΧΩΡΙΟΝ (Χ.9829) – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (Χ.9529) – ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΙ (Χ.8930) – ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΙ (Χ.8331) – ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΝ (Χ.8034).
– Την δευτέραν ημέραν (Χ συν 1) :
Την γραμμήν διαβάσεις (Υ.108328) (ένθα Γέφυρα) – ΑΝΩ ΜΟΥΣΟΝΙΤΣΑ – Διαβάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ (Υ.0434) – ΑΡΤΟΤΙΝΑ – ΚΥΔΩΝΙΑΙ (Χ.8936) – ΛΕΙΒΑΔΙ (Χ.8538) – ΔΟΜΝΙΤΣΑ και σύνδεσμος μετά τμημάτων Χωρ/κής ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ και ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ.
– Την τρίτην ημέραν (Χ συν 2):
Την γραμμήν ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΑ (Υ.1138) – ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ (Χ.9339) – ΣΤΑΥΛΟΙ (Χ.8244).
– Περαιτέρω κίνησις τη διαταγή μου αναλόγως τακτικής καταστάσεως ή τη πρωτοβουλία Διοικητού Ταξιαρχίας διά περιπτώσεις επειγούσης εκμεταλλεύσεως.
– Εξερεύνησις συστηματική πάσης περιοχής εις ην εσημειώθησαν συγκεντρώσεις συμμοριτών προς περισυλλογήν οπλισμού και εφοδίων και καταστροφήν εγκαταστάσεων συμμοριτών.
(β) Συγκρότημα Αντ/χου Γεωργακοπούλου Δημ.
Βάσις εξορμήσεως:
– ΧΑΝΙ ΖΑΓΑΝΑ (Υ.2430) ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ (Υ.2834) – ΧΩΡΙΟΝ ΟΙΤΗ (Υ.2837).
Αποστολή:
Να κινηθή επί των κατευθύνσεων:
(ι) ΧΑΝΙ ΖΑΓΑΝΑ – ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ – ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ – ΣΤΡΩΜΝΗ (Υ.1534) διά δυνάμεως Λόχου.
(ιι) ΧΑΝΙ ΖΑΓΑΝΑ – ΟΙΝΟΧΩΡΙ – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (Υ.2134) – ΣΤΡΩΜΝΗ διά δυνάμεως Λόχου.
(ιιι) ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ (Χ.2834) – ΣΚΛΗΘΡΟΝ – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (Υ.2134) – ΛΑΤΣΙΝΙΑ (Υ.1834) – ΠΥΡΑ (Υ.1638) διά δυνάμεως Λόχου.
(ιυ) ΟΙΤΗ (Υ.2837) – ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΠΥΡΑ διά δυνάμεως Λόχου.
– Και να καταλάβη:
Την πρώτην ημέραν (Χ):
Την γραμμήν ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ – ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ (Υ.1733) – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (Υ.2134) – ΠΑΥΛΙΑΝΗ.
Την δευτέραν ημέραν (Χ συν 1):
Την γραμμήν ΣΤΡΩΜΝΗ (Υ.1534) – ΠΥΡΑ (Υ.1638) – συνδεόμενον με την εις ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ διλοχίαν, Χωρ/κής, ην να αναλάβη υπό διαταγάς του. Επίτευξις συνδέσμου μετά τμημάτων 71 Ταξιαρχίας εις διασταύρωσιν Δυτικώς ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ (Υ.185385).
Την τρίτην ημέραν (Χ συν 2):
Να κινήση διλοχίαν προς ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΑ ένθα συνδεθή μετά της 74 Ταξιαρχίας
Επίσης εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΥΠΑΤΗΣ (Υ.1045) να συνδεθή με εκεί τμήματα 71 Ταξιαρχίας.
– Περαιτέρω ενέργεια τη διαταγή μου αναλόγως τακτικής καταστάσεως ή τη πρωτοβουλία Δοικητού Συγκροτήματος διά περιπτώσεις επειγούσης εκμεταλλεύσεως.
(γ) Συγκρότημα 71 Ταξιαρχίας
(ι) Κινούμενον εν τη ζώνη μεταξύ:
– Δυτικόν όριον ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΛΑΤΥ (Χ.8153) – υψ. ΚΑΡΑΒΙ (Χ.8550) – άπαντα Ναι.
-Ανατολικόν όριον ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ (Υ.1938) ΚΟΥΒΕΛΑ (Υ.2740) – ΔΕΛΦΙΝΟΝ (Υ.2942) – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (Υ.3244) (άπαντα Ναι) θα καταλάβη την γραμμήν:
ΠΥΡΓΟΣ (Υ.1544) – ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΥΠΑΤΗΣ (Υ.1044) – ΠΥΡΓΟΝ (Υ.0846) – ΜΑΡΜΑΡΑ – ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Υ.0148) ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ – ΓΑΡΔΙΚΙ – ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ – ΚΑΡΑΒΙ (Χ.8550).
(ιι) Την πρώτην ημέραν επίσης το 7ον Τάγμα Χωρ/κής ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ να καταλάβη διά του ενός Λόχου ΔΟΜΝΙΤΣΑΝ (Χ.8042) και δι’ ετέρου τους ΣΤΑΥΛΟΥΣ (Χ.8244).
(ιιι) Λεπτομερείς οδηγίαι διά ενέργειαν συγκροτήματος 71 Ταξιαρχίας δοθήσονται εις νεωτέραν διαταγήν μου.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
Η Χ ημέρα ενάρξεως επιχειρήσεως ΠΕΛΑΡΓΟΣ δοθήσεται διά νεωτέρας μου διαταγής.
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
Η Μοίρα Πεδινού Πυρ/κού εις διάθεσιν συγκροτήματος 71 Ταξιαρχίας.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ως ο συνημμένος πίναξ συνεννοήσεως.
Εφιστάται η προσοχή των Διοικητών τμημάτων ίνα αποφευχθή πάσα παρεξήγησις ιδία με φίλια τμήματα δρώντα αντιθέτως.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
(α) Επέμβασις αεροπορίας τη αιτήσει των Μονάδων προς 85 Περιοχ.
(β) Σύνδεσμος Αεροπορίας – Ξηράς :
(ι) Διά πλαισίων σηματοδοσίας και φωτοβολίδων ως η Α.Π. 23638/23/ΑΙ/24-4-47 Δ/γή Α΄ΣΣ.
(ιι) Κατάδειξις στόχων διά τροχιοδεικτικών και καπνογόνων βλημάτων προς την κατεύθυνσιν του εχθρού.
ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι
(α) Σταθμοί Διοικήσεως
– 85 Περιοχής ΛΑΜΙΑ
-Συγκροτήματος 71 Ταξιαρχίας ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
-Συγκροτήματος 74 Ταξιαρχίας κατά κρίσιν Διοικητού αυτού, όστις εγκαίρως να μοι αναφέρη.
-Αντ/χου Γεωργακοπούλου κατά εξόρμησιν εις ΧΑΝΙ ΖΑΓΑΝΑ ακολούθως κατά την κρίσιν του κατά τον άξονα της αριστεράς διλοχίας.
(β) Διαβιβάσεις
Ως συννημένη διαταγή Διαβιβάσεων
ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ
(α) Διαρκής αναζήτησις πληροφορίας και έρευνα κατοικημένων τόπων προς ανεύρεσιν υλικού και εφοδίων συμμοριτών όπερ αποτελεί σοβαρόν έργον τμημάτων.
(β) Μέτρα ασφαλείας εξαιρετικά εν κινήσει και στάσει. Παντού κυκλική προστασία.
(γ) Επιζήτησις συνδέσμου με φίλια τμήματα και ιδιαιτέρα προσοχή εις τα εξ αντιθέτων κατευθύνσεων ερχόμενα.
(δ) Παν τμήμα εφ’ όσον δεν εξέρχεται της κυρίας αποστολής του θα σπεύση προς ενίσχυσιν γειτονικού τμήματος.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Εκδοθήσεται ειδική διαταγή.
ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ
Την 1900 ώραν εκάστης ημέρας τα Συγκροτήματα θα μοί υποβάλωσι δελτίον Στρατιωτικής καταστάσεως. Έκτακτα γεγονότα θ’ αναφέρωνται αμέσως.
ΠΑΝ. ΓΟΥΛΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Διά την ακρίβειαν
Το
Α1 Γραφείον
Τ.Σ.Υ.

Advertisements