Έγκριση εμπολέμου συνθέσεως του Στρατού


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                           ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

GREEK WAR MINISTRY

HIGHER MILITARY COUNCIL                Των Πρακτικών της υπ’
αρ.42 Συνεδριάσεως
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ:«Έγκρισις της εμπολέμου Συνθέσεως του Στρατού».
ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 406
Το Α’.Σ.Σ συζητήσαν επί του εν περιλήψει θέματος και έχον υπ’ όψει τας υπό του ΓΕΣ υποβληθείσας αυτώ κατόπιν συνεργασίας μετά της Β.Σ.Α. σχετικάς προτάσεις συνεπεία των υπ’ αριθμ. 394 (40) και 399 (41) Πρακτικών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει παμψηφεί τας υπό του ΓΕΣ υποβληθείσας προτάσεις εχούσας ούτω:
α)    Η Δύναμις του Ελληνικού Στρατού να μη υπερβή τον αριθμόν των 115.000 ανδρών, η δε τοιαύτη των Βασικών και Ειδικών Κέντρων Εκπαιδεύσεως την των 25.000 ανδρών, μη υπολογιζομένων των ανεπιθυμήτων οπλιτών (Κατηγορίας Γ’) ήτοι εν συνόλω 140.000 ανδρών.
β)    Επί πλέον να υπάρχη δύναμις 10.000 ανδρών ως περιθώριον, πρός αντιμετώπισιν εκτάκτων γεγονότων (δι’ απροβλέπτους ανάγκας).
γ)    Γίνεται κατ’ αρχήν αποδεκτός ο Πίναξ μεταβολών και προσθηκών της Διατάξεως Μάχης 1947, ο συνταχθείς υπό του ΓΕΣ και Β.Σ.Α.
δ)    Να μη γίνη ουδεμία μεταβολή επί της υφισταμένης ήδη Διατάξεως Μάχης μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1947, πλήν  όλως εκτάκτως γεγονότων, και άνευ της προηγουμένης συνεννοήσεως μετά της Β.Σ.Α. και των Αμερικανών.
ε)    Η πρόσκλησις νεοσυλλέκτων πρός αντικατάστασιν των υπηρετούντων των εφέδρων θα γίνη εις δύο σειράς ανά 20.000.
Πιθανός χρόνος της α΄ σειράς η 19η Ιουνίου δι’ όλα τα Κ.Β.Ε. πλήν  Χαΐδαρίου, διά το οποίον προβλέπεται η 10η Ιουλίου.
Το ΓΕΣ ανέλαβε την υποχρέωσιν να μη κάμη ουδεμίαν πρόσκλησιν άνευ σχετικής εξουσιοδοτήσεως της Κυβερνήσεως, μετά συνεννήησιν ταύτης μετά των συμμάχων αρμοδίων Κυβερνήσεων.
ΙΙ.    Αναγνωρίζει παμψηφεί την ανάγκην δημιουργίας νέων Ταγμάτων.
Δεν βλέπει όμως μέχρι τέλος Δεκεμβρίου την δυνατότητα δημιουργίας πλέον των 10 Ταγμάτων και εντός του ορίου των 150.000 ανδρών
ΙΙΙ.  Υποβάλλει τας ανωτέρω αποφάσεις του υπό την κρίσιν του Α.Σ.Ε.Α.
Αθήναι τη 1η Μαΐου 1947

                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           (υπογραφαί)
(υπογραφή)
Ακριβές αντίγραφον

                                       ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ Α’.Σ.Σ

                                         ΜΠΑΡΟΥΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΝ/ΡΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ

Τ.Υ.Σ

Advertisements