Δελτίο Πληροφοριών 27 Απρ 1947, Α’ΣΣ/Α2


Α΄ΣΣ. ./Α2
Αρ.Α.Π. 3291β
ΠΡΟΣ.
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
27-4-47
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΕΩΣ
1.Αρχ.ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ. ΗΓ.ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Δύναμις 250 (από μηνός έχει αναμιχθεί λόχος θεσσαλών)
Περιοχή δράσεως. Ορμάται από περιοχήν ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ ( ) ΠΑΥΛΙΑΝΗ ( ) ΚΑΣΤΕΛΙ ( ) ΒΑΡΓΙΑΝΗ ( ). Εμφανίζεται μέχρις ΑΜΦΙΣΣΗΣ -ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ – κοιλάδος ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ. Ήδη τμήμα 70 ενεφανίσθη ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ.
2.Αρχ. ΟΙΤΗΣ ΗΓ.ΜΠΕΛΗΣ
Δύναμις 300
Περιοχή δράσεως. Ορμάται από την κοιλάδα ΒΙΣΤΡΙΤΣΑ και ελέγχει ταύτην καθώς και ολόκληρον την ΔΥΤ.ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ και ΝΟΤ. ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ περιοχήν.
3.Αρχ. ΓΚΙΩΝΑΣ (πρώην Όρθρυος).ΗΓ.ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΧΟΥΛΙΑΡΑΣΑ) – ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Δύναμις 100
Περιοχή δράσεως. Ευρίσκεται περιοχήν ΕΛΑΤΟΣ (Χ.8922) ΓΡΗΓΟΡΙ (Χ.9027) κινείται συνήθως εκατέρωθεν ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ και ΒΟΡ. ΜΟΡΝΟΥ.
4.(α) Αρχ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.
ΗΓ.ΛΕΥΤΕΡΗΣ – Συνεκεντρώθησαν περιοχήν ΜΑΝΟΥΚΑΣ- ΘΗΣΕΑΣ ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟ (Χ.8134)
Δύναμις 120
(β) Αρχ. ΔΥΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΗΓ.ΠΑΠΠΟΥΛΑΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-}ΑΝΩ ΧΩΡΑ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ (8523)
Δύναμις 120-150}
(γ) Τάγμα ΠΑΪΚΟΥ (μείον λόχος)
ΗΓ.ΓΑΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΗ
Δύναμις 300 (2 λόχ. συν μηχ.) (8542)
(δ) ΑΝ.ΑΡΧ.ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΓΟΥΣΙΑΣ κ.λ.π
5.Αρχ.ΑΓΡΑΦΩ..ΗΓ.ΛΟΥΛΕΣ
Δύναμις 300 (;)
Περιοχή δράσεως. Εις ΡΕΝΤΙΝΑ-ΠΑΠΑ-ΣΜΟΚΟΒΟΝ (ΔΥΤ.ΞΥΝΙΑΔΟΣ) . Προσβολαί περιοχήν ΛΙΠΟΥΧΙ πιθανόν προέρχονται υπό τούτων.
6.Αν και ΔΥΤ.ΞΥΝΙΑΔΟΣ κινείται το Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ-ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ (300) και το συγκρότημα Ιππικού 120-150.
7.Τμήμα 60 ΠΑΡΙΑΝΟΥ-ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ περιοχήν ΛΟΓΓΙΣΤΙ (Υ.6363).
8.Αρχ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.ΗΓ.ΚΙΣΣ/ΒΟΣ
Δύναμις 300 (;)
Περιοχή δράσεως. ΠΑΛΗΟΚΕΡΑΣΙΑ-ΠΕΛΑΓΙΑ
ΙΙ. Ήτοι συνολική δύναμις: Νοτίως Σπερχειού 1200
Βορείως Σπερχειού 600-800
ΙΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
Υπό την άμεσον Δ/σιν ΑΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ανασυγκρότησις του αρχηγείου περιφερείας Ρούμελης. Συντονισμός και έντασις της δράσεως των.
ΙΥ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Ι. Τάγμα Παΐκου εις αρχ.Ευρυτανίας
Το μεν πορεύεται από 2 1/2 μηνών, αμφότερα δε ευρέθησαν εντός της ζώνης επιχειρήσεων. Δεν έχουν ηθικόν και έχουν αθλίαν εμφάνισιν.
Δύο – τρία μεμονωμένα κτυπήματα δυνατόν να επιφέρουν παντελή διάλυσιν Τάγματος ΠΑΪΚΟΥ.
Δεν αποκλείεται διάλυσις του Τάγματος τούτου (ήδη 30 άνδρες του ενετράχθησαν εις Λόχον Δ/σεως (αρχ. Ρούμελης) και ενταξίς του εις τα τοπικά αρχηγεία (τούτο εγένετο προ μηνός με Λόχον Θεσσαλών). Τούτο θα ισχυροποιήση εξαιρετικά τα αρχηγεία Ρούμελης και θα επαυξήση την μαχητικότητα των λόγω αυξήσεως των Επαγρύπνησης .
Αρχηγεία ΟΙΤΗΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ – ΓΚΙΩΝΑΣ – ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ευρίσκονται εντός περιοχής των με δοκιμασμένους αρχηγούς και κυριαρχούντος του πληθυσμού της υπαίθρου. Γνώσται του εδάφους, αποκρύπτονται, διοφεύγουν και χτυπούν όπου θέλουν.
Βορ. Σερχειού λίαν αξιόμαχον Τάγμα Αλευρά και Ιππικόν. Διά τα υπόλοιπα ουδέν ήνε σαφώς γνωστά.
Ενοχλητικά τα εις περιοχήν ΛΙΠΟΥΧΙ τμήματα.
Υ. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Άνευ ηθικού και εμπιστοσύνης, ιδία λόγω εμφανίσεως συμμοριτών μετά το κυνήγημα των, εις νέας περιοχάς.
Δεν πρέπει επί μακρόν, να υπολογίζωμεν εις την βοηθείαν των.
Μ.ΠΡΙΝΤΖΟΣ
Ταξίαρχος Επιτελάρχης
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Υ.

Advertisements