Εκθεση επεισοδίων ΜΠΕΛΕΣ (21 Απρ – 2 Μαϊ 1947), ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ «ΜΠΕΛΕΣ» 21/4 και 2/5

Παραθέτομεν κατωτέρω τα επεισόδια άτινα έλαβον χώραν εις την περιοχήν «ΜΠΕΛΕΣ».
α)    Την 21ην Απριλίου 1947 εις την περιοχήν την περιλαμβανομένην μεταξύ Βορείου μέρους λίμνης ΔΟΪΡΑΝΗΣ – ΑΝΩ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ – ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – Υψοδείκτου 1887 επί των συνόρων εν συνεχεία γραμμή μεθορίου μέχρι λίμνης ΔΟΪΡΑΝΗΣ.
β)    Την 2αν Μαΐου τρεχ. έτους εις την αυτήν ως άνω περιοχήν.

Γεγονότα 21ης Απριλίου 1947
Την 20ην Απριλίου η 37η Ταξιαρχία συνεκρότησε απόσπασμα εκ τριών λόχων μετά πυρ/κού υπό την Διοίκησιν του Δ/τού του 567 Τάγματος προκαλύψεως με σκοπόν την καταδίωξιν των εκ ΚΡΟΥΣΙΩΝ πρός ΜΠΕΛΛΕΣ ενεργούντων συμμοριτών.
Το απόσπασμα κινηθέν εκ των κατευθύνσεων ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ – ΚΟΥΚΑ και ΑΝΩ ΣΟΥΡΜΕΝΑ – ΚΑΤΩ ΣΟΥΡΜΕΝΑ – υψοδείκτης 1446 (ως επιφαίνεται εν τω σχεδιαγράμματι) έφθασε την 09:30′ ώραν της 21/4 επί της γραμμής (ζ.8019) (ζ.8420) (Α.Β. επί του Σχεδ/τος) εν επαφή μετά των συμμοριτών και απέχουσαν εκ των συνόρων 1000-1500 μέτρα, ένθα ανέκοψε την προχωρητικήν του κίνησιν.
Την 14:00 ώραν της 21/4 το δεξιόν της γραμμής του αποσπάσματος υπέστη σφοδράν αντεπίθεσιν και εξηναγκάσθη να συμπτυχθή υπό την πίεσιν των συμμοριτών πρός ΑΝΩ ΣΟΥΡΜΕΝΑ. Τας εσπερινάς ώρας συνεπτύχθησαν και τα υπόλοιπα τμήματα του αποσπάσματος.
Απώλειαι ημετέρων

–      Νεκροί           αξιωματικός  1                   οπλίται                 6
–      Τραυματίαι            «            1                      «                      19
–      Αγνοούμενοι         «            1 (χωρ/κής)      «                        3

Εκ του επεισοδίου τούτου καταφαίνεται ότι οι συμμορίται εχρησιμοποίησαν διά την συγκέντρωσίν των και εξόρμησίν των έδαφος του ομόρου Κράτους καθ’ όσον δεν ήτο δυνατόν υπό τα πυρά των ημετέρων τμημάτων και εις ελάχιστον χώρον από της γραμμής των συνόρων να συγκεντρωθούν και να λάβουν τας διατάξεις εξορμήσεως και επιθέσεως. Συνεπώς η αντεπίθεσις εξετοξεύθη εκ των συνόρων και αμέσως Βορ. τούτων. Εκ του χρόνου δε καθ’ ον εξαπελύθη η επίθεσις δύναται τις να συμπεράνη ότι αν μη το όλον το πλείστον όμως τμήμα τούτων δεν ήτο εκ των καταδιωκομένων συμμοριτών αλλά εκ τμημάτων συμμοριακών ευρισκομένων εκατέρωθεν της παραμεθορίου περιοχής.

Γεγονότα 2ας Μαΐου 1947
Την 22αν ώραν της 2ας Μαΐου δύναμις εκ χιλίων (1000) περίπου συμμοριτών προσέβαλεν ταυτοχρόνως δι’ αυτομάτων και όλμων τα χωρία ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗ (ζ.8513) – ΚΑΤΩ ΣΟΥΡΜΕΝΑ (ζ.8517) κείμενα Ανατολικώς της λίμνης ΔΟΪΡΑΝΗΣ και από 3-5 χιλ. Ομοίως θέσεις αναπτύξεως πυρ/κού εις ΑΝΩ ΣΟΥΡΜΕΝΑ, διά του όγκου των δεν κατέλαβον τα γύρωθεν υψώματα του χωρίου ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ (ζ. 8917) ίνα απομονώσουν τούτο και διά τμημάτων των εισήλθον εντός αυτού κατόπιν μέχης μετά των MAΥ του χωρίου.

Απώλειαι ημετέρων
–       Νεκροί            Μ.Α.Υ.    12 επί πλέον 2 γυναίκες και 2 νήπια κατακρεουγηθέντα.
–       Τραυματίαι     Μ.Α.Υ 6

Μετά την είσοδόν των εις το χωρίον επυρπόλησαν 50 οικίας εν οις την εκκλησίαν και το σχολείον προέβησαν δε εις παντοειδείς λεηλασίας.
Ημέτερα τμήματα κινηθέντα πρός ενίσχυσιν των MAΥ και προστασίαν του πληθυσμού καθηλώθησαν υπό των συμμοριτών κατεχόντων τα Ν. ΝΑ. και ΝΔ της ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ υψώματα.
Το Γ’ΣΣ δεν ανέφερεν συμπληρωματικώς εισέτι επί αποτελεσμάτων αγώνος ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ. Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού διέταξε σήμερον Γ’ Σώμα Στρατού διαφωτίση τούτο συμπληρωματικώς. Βραδύτης λύσεως ζητήματος οφείλεται εις την δυσκολίαν απωθήσεως δυνάμεων συμμοριτών ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΗΣ πρός μεθόριον άνευ προκλήσεως μεθοριακών επεισοδίων.
Χ Μεραρχία χειρίζεται το ζήτημα τούτο μετά συνέσεως.
Εκ τρόπου καθ΄ ον εγένοντο τα ως άνω γεγονότα διαπιστούται κατά την ημετέραν γνώμην ότι αφ’ ενός μεν οι συμμορίται έχουν ως ορμητήριον το εκείθεν της μεθορίου Σερβικόν έδαφος και αφ΄ετέρου η δίωξις των συμμοριτών εις την άνω περιοχήν είναι δυνατή διά τμημάτων Στρατού τη υποστηρίξει Πυρ/κού και αεροπορίας πλήν  όμως ενδέχεται να βληθούν τα παραμεθόρια φυλάκια του ομόρου Κράτους και ζώνη εδαφική εκείθεν των φυλακίων πράγμα όπερ θα δώση λαβήν εις δημιουργίαν διπλωματικού επεισοδίου. πρός αποφυγήν ακριβώς τούτου η Χ Μεραρχία ενεργεί συνετώς και κατ΄ακολουθίαν βραδέως.

Γ.  ΛΑΜΑΡΗΣ

Συν/ρχης Πυρ/κού

Advertisements