Επιχείρηση ΑΕΤΟΣ-Εκθεση Ενεργειών, Α’ΣΣ/21 Απρ 1947


Α’ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Στεφανάκη και Επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

Εκκαθαριστικαί ενέργειαι

Συμβολή 72 Ταξιαρχίας

Η 72 Ταξιαρχία κατά τας εκκαθαριστικάς ενεργείας τας προβλεπομένας υπό του σχεδίου επιχειρήσεων (ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ) έλαβε την εντολήν να αντικαταστήση Τμήματα της 71ης και εν τη Περιοχή ΤΣΟΥΚΑ – ΜΠΙΡΜΠΙΛΙΑ – ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ – ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αναλαμβάνουσα την ευθύνην της ασφαλείας εν τη περιοχή ταύτη από 1800 της 15 Μαρτίου με όριον Δυτ. Γραμμής ΜΑΚΡΑΚΩΜΙ – ΤΣΟΥΚΑ – ΜΠΙΡΜΠΙΛΙΑ – ΡΕΝΤΙΝΑ και ΜΕΧΡΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.

Βάσει της εντολής ταύτης η Διάταξις των τμημάτων της εν τη άνω περιοχή επραγματοποιήθη ως κάτωθι.

α)    617 ΤΑΓΜΑ

-Σ.Δ. Τάγματος, Περ. ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ

-1ος και 2ος Λόχος (υπό Υποδ. Τάγματος ΑΛΕΥΡΑΝ) ΡΕΝΤΙΝΑ

-3ος Λόχος  ΔΙΚΑΣΤΡΟΝ

-4ος Λόχος ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ.

β)    618 ΤΑΓΜΑ (μείον Λόχος)

-Σ.Δ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ συν 3ος Λόχος και Λ. Διοικήσεως

-2ος Λόχος ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ

-4ος Λόχος ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ

γ)    ΕΦΕΔΡΕΙΑ

1ος Λόχος 618 εις ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΝ

δ)    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

-613 μείον Λόχος εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (υπαγόμενον τακτικώς διά ασφάλειαν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ).

ε)    ΟΠΛΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ

-Πυρ/χία ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ

-Ολμαρχία 42. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΝ

στ)  Σ.Δ. και Τακ. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΑΕΤΟΣ»

Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

α)     Προκαταρκτικαί ενέργειαι

Το Σώμα Στρατού καίτοι ήτο απησχολημένον με τας επιχειρήσεις ΓΚΙΩΝΑΣ – ΟΙΤΗΣ – ΛΙΔΩΡΗΚΙ – ΑΡΤΟΤΙΝΑ – ΚΡΙΚΕΛΟ, εν τούτοις προέβη εις την λεπτομερεστάτην προπαρασκευήν των επιχειρήσεων «ΑΕΤΟΣ» αίτινες ιδία από απόψεως εφοδιασμού αλλά και αντικαταστάσεων Μονάδων ευρισκομένων εν εμπλοκή με εχθρόν παρουσίαζον τεραστίας δυσκολίας και συνεπώς και εκκενώσεων.

Ούτω άπας ο Γ. Κλαδος του Επιτελείου και τμήμα του Α. εγκατεστάθη εις ΛΑΜΙΑΝ και ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ εξασφαλίσαντες τας αποθήκας και κέντρα εφοδιασμού ως και τα προβλεπόμενα Χειρουργεία.

Από της 5ης Απριλίου εγκατεστάθη εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ τακτικόν Στρατηγείον  Σ. Στρατού υπό τον  Συν/ρχην Σωτηρίου.

Από της 7ης Απριλίου ο Διοικητής του Σ.Στρατού εγκατεστάθη διά μίαν ημέραν εις ΛΑΜΙΑΝ και έκτοτε εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.

β)     Η εκτέλεσις των υπό του σχεδίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΕΤΟΣ» προβλεπομένων εκκαθαριστικών ενεργειών με γενικήν κατεύθυνσιν πρός βορράν μεταξύ των κοιλάδων ΑΧΕΛΩΟΥ και ΜΕΓΔΟΒΑΣ ανετίθετο εις την 72 Ταξιαρχίαν και εν μέρει ανατολικώς της ΜΕΓΔΟΒΑΣ εις την 71 τοιαύτην διά του 613 Τάγματος (αριθ. Α.Π. 22541/27-3-47)

(ι)    Αποστολή Ταξιαρχίας. Εκκαθάρισις της περιοχής η μεταξύ ΜΕΓΔΟΒΑΣ και ΑΧΕΛΩΟΥ

(ιι)   Χώρος Συγκεντρώσεως. Η περιοχή Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΝ – ΒΙΝΙΑΝΙ.

(ιιι)  Πραγματοποίησις συγκεντρώσεως. Μέχρι 1800 της 21 Απριλίου. Βάσις εξορμήσεως. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΒΙΝΙΑΝΙ.

(ιυ)  Χρόνος εξορμήσεως. Η Χ-2 ημέρα.

Σημείωσις. Αι λεπτομέρειαι της επιχειρήσεως θα καθορίζοντο διά μεταγενεστέρας δ/γής του Σ.Στρατού.

α)     Διά την εκπλήρωσιν της αποστολής της Ταξιαρχίας, δυνάμει της υπ’ αριθ. Α.Π.22541/26-3-47 Δ.Λ.Σ.Σ. διετίθεντο αι κάτωθι δυνάμεις.

ι)     Διλοχία ΜΑΝΕΤΤΑ (5ος ΛΟΚ και Λόχος 624 εν Λαμία)

ιι)    Όπλα υποστηρίξεως.

-Πυρ/ρχία των 25 λιβρών Π. Πυρ/κού.

-Η ήδη υπό δ/γάς Ταξιαρχίας Ολμαρχία

-7ον Τάγμα Χωρ/κής Αγρινίου.

Σημείωσις: πλήν  όμως μεταγενεστέρως μόνον εις λόχος του Τάγματος Χωρ/κής διετέθη εις ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ και ο έτερος γέφυραν ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ.

β)     Προς απελευθέρωσιν των Τμημάτων της Ταξιαρχίας η 71 Ταξιαρχία έλαβε την εντολήν να αντικαταστήση εντός προκαθοριζομένου χρόνου από 29-3-47 μέχρι 31-3-47 τα εν τη περιοχή ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ τμήματα της 72 Ταξιαρχίας, εν ώ αι απελευθερούμεναι δυνάμεις της συμφώνως τω σχεδίω θα συνεκεντρούντο εις περιοχήν Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.

γ)     Αι ως άνω προκαταρκτικαί ενέργειαι ανεστάλησαν προσωρινώς επί τριήμερον δυνάμει της υπ’ αριθ. Α.Π. 22720/29-3-47 Δ. Α’ΣΣ. . εκ του γεγονότος ότι τα τμήματα της 71 δεν ήσαν διαθέσιμα ως ευρισκόμενα εν εμπλοκή μετά συμμοριτών εις ΓΚΙΩΝΑΝ και ΟΙΤΗΝ.

Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ από 1-4-47 με 4-4-47

Η Ταξιαρχία αντιμετωπίζουσα σοβαρώς την στενότητα του διατιθεμένου χρόνου διά την έγκαιρον προώθησιν των τμημάτων της εις τας πλέον μεμακρυσμένας βάσεις εξορμήσεώς των (ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ) και την εν συνεχεία εξόρμησίν των κατά την διαταχθείσαν ώραν (την 0530 της Χ-2 (7ης Απριλίου) την παροχήν σχετικής αναπαύσεως εις τους άνδρας τουλάχιστον 1-2 ημερών μετά την συγκέντρωσιν των εν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩ, την οργάνωσιν και εφοδιασμόν των από πάσης απόψεως εις τρόφιμα, κτήνη κ.τ.λ. προέβη λίαν επικαίρως εις τας κάτωθι προκαταρκτικάς ενεργείας.

(ι)    Εις την έγκαιρον αποσυμφόρησιν των μετόπισθεν διά συγκεντρώσεως απάντων των κτηνών εις ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ και την εν συνεχεία κίνησίν των πρός ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.

(ιι)   Την έγκαιρον προώθησιν της διαθεσίμου διλοχίας  ΜΑΝΕΤΤΑ εκ ΛΑΜΙΑΣ εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ επί σκοπώ απελευθερώσεως του 613 Τάγματος πραγματοποιηθείσης την 1800 ώραν της 1ης Απριλίου.

(ιιι)  Την εν συνεχεία κίνησίν του 613 Τάγματος (2-4-47) από ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ εις περιοχήν ΡΟΒΟΔΙΑΡΙ πρός αντικατάστασιν του 617 Τάγματος και την εν συνεχεία κίνησιν τούτου εις ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΝ ή ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ αναλόγως του διατιθεμένου χρόνου.

(ιυ)   Ενώ προεβλέπετο όπως, τα υπό της 71 Ταξιαρχίας διατεθέντα αυτοκίνητα, διατεθούν εν συνεχεία διά την μεταφοράν του 617 Τάγ. εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, η 72 Ταξιαρχία περί την 1900 ώραν ειδοποιήθη υπό της 71 όπως απελευθερώση 12 αυτοκίνητα και επιστρέψωσι εις ΛΑΜΙΑΝ ως το κατωτέρω σήμα.

((Παρακαλώ διατάξατε αυτοκίνητα 71 Ταξιαρχίας επιστρέψωσι εις ΛΑΜΙΑΝ αύριον πρωίαν 3 Απριλίου απαραίτητα δι’ ανάγκας της))

Προ της επειγούσης ταύτης καταστάσεως από απόψεως εξευρέσεως μεταφορικών μέσων, η 72 Ταξιαρχία προέβη αυθωρεί εις την ανεύρεσιν και αναγκαστικήν μίσθωσιν 13 συμπληρωματικών αυτοκινήτων και 4 της Υ.Ε.Κ.Α. δι’ αντιπροσώπου της καίτοι τούτο ήτο δυσκολότατον λόγω μη υπάρξεως διαθεσίμων αυτοκινήτων εν ΛΑΜΙΑ και προθυμίας ενίων ιδιοκτητών να προσφέρωσι τας υπηρεσίας των προσπαθούντων παντί τρόπω να αποφύγωσι διά σαμποταρίσματος των οχημάτων των (αφαίρεσις ελαστικών κλπ.) την εξυπηρέτησιν του σκοπού μας.

Παρά ταύτα η συγκέντρωσις των απαιτουμένων συμπληρωματικών αυτοκινήτων επετεύχθη περί ώραν 2330 και η εν συνεχεία προώθησις των περί την 3ην πρωινήν της 3ης Απριλίου εις ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΝ διά την μεταφοράν του 617 Τάγματος και απάντων των Ταξιαρχικών τμημάτων μετά των υλικών των εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (άνδρες Χειρουργείου, άνδρες ολμαρχίας, υλικά, Λόχος Στρατηγείου, Διμοιρία Διαβιβάσεων κτλ.).

(υ)    Διά την επίβλεψιν των διαταχθεισών μετακινήσεων προσωπικού, κτηνών, υλικών και εξεύρεσιν των συμπληρωματικών μέσων εις αυτοκίνητα διέθεσε άπαν το Επιτελείον της.

Ούτω το εσπέρας της 3ης Απριλίου και εις χρόνον μιας ημέρας επετεύχθη η συγκέντρωσις ολοκλήρου της Ταξιαρχίας χωρίς να εγκαταλείψη ουδέν εκ των υλικών της έστω και του μη απαραιτήτου.

(υι)   Η συντελεσθείσα ούτω εργασία υπήρξε από απόψεως  προπαρασκευής κυριολεκτικώς πολύτιμος.

(υιι) Την 4ην Απριλίου εγένετο επιθεώρησις όλων των τμημάτων υπό του Διοικητού της Ταξιαρχίας, τα δε Τάγματα ησχολούντο καθ’ όλην την ημέραν εις την συμπλήρωσιν της οργανώσεώς των.

(υιιι) Λόγω της μη αφίξεως των εν Αγρινίω επιταχθέντων κτηνών υπό της 74 Ταξιαρχίας και επειδή τα κτήνη των Ταγμάτων δεν ήσαν αρκετά διά την μεταφοράν εφοδίων, πυρομαχικών κλπ. η Ταξιαρχία ευρέθη εις την αναπόδραστον ανάγκην να ενισχύση προσωρινώς ταύτα υπό 80 περίπου κτηνών εκ του οργανωθέντος μερίμνη της εν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩ λόχου Ορεινών Μεταφορών (και 30 του Λόχου Στρατηγείου) με την εντολήν όπως αποδεσμευθώσι ταύτα από της αφίξεως των άνω τμημάτων εις τους καθοριζομένους χώρους εξορμήσεως εξευρισκομένων μερίμνη των, ετέρων, εκ των πλησιεστέρων κατωκημένων τόπων.

Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Κατάληψις βάσεως εξορμήσεως 5-7 Απριλίου.

α)     5η Απριλίου

Από της 5ης Απριλίου εγένοντο αι κάτωθι μετακινήσεις.

ι)     Το 613 Τάγμα εκινήθη επιθετικώς και κατέλαβε εντός της ημέρας τας ορισθείσας αυτώ θέσεις ΦΟΥΡΝΑ.

ιι)    Το 618 Τάγμα (μείον λόχος) συν ουλαμός των 4,2’’ εκινήθησαν την 0600 ώραν διά ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ εις ον αφίχθησαν την εσπέραν της 6ης με ενδιάμεσον σταθμόν πορείας εις ΜΑΡΑΘΙΑ.

ιιι)   Η Διλοχία ΜΑΝΕΤΤΑ συν ομάς όλμων 3’’ εις περιοχήν Δυτικώς ΒΙΝΙΑΝΗΣ.

β)     6η Απριλίου

Το 613 Τάγμα (71 Ταξιαρχίας) κατέλαβε το ΚΛΕΙΣΙΟΝ.

Το 617 Τάγμα μετεστάθμευσεν εις ΒΙΒΙΑΝΙ και ΣΤΕΝΩΜΑ περί την 1800 ώραν. Ούτω την εσπέραν της 6ης Απριλίου η διάταξις των Τμημάτων της 72 Ταξιαρχίας ήτο η κάτωθι.

-617 Τάγμα. Περιοχή ΒΙΝΙΑΝΙ.

-Διλοχία Μανέττα. Δυτ. ΒΙΝΙΑΝΗΣ.

-3ος Λόχος 618 ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ

-Υπόλοιπον 618 Τάγματος εις ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ.

-613 Τάγμα ΦΟΥΡΝΑ – ΚΛΕΙΣΤΟΣ

γ)     7η Απριλίου

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 72 Ταξιαρχίας και 613 Τάγματος.

ι)     613 Τάγματος ασφάλεια του πλευρού της 72 και σύνδεσμος μετά 36 Ταξιαρχίας εις ΝΕΡΑΪΔΑΝ όστις και επετεύχθη.

ιι)    72 Ταξιαρχίας

-Εκκαθάρισις και συντριβή των εν τη ζώνη εκάστου συμμοριών οπουδήποτε ήθελον εμφανισθεί.

-απόφραξις των από βορρά πρός Νότον οδεύσεων πρός πρόληψιν διαρροής των συμμοριτών Νοτίως της γραμμής ΚΑΥΚΙΑ – ΚΑΥΚΙ – ΚΟΥΡΟΥΝΑ – ΚΑΤΩ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΝ.

-εξερεύνησις όλων των εν τη ζώνη εκάστου κατωκημένων τόπων και υπόπτων περιοχών.

-σύνδεσμος θα επιζητείτο μετά τμημάτων ΙΙ Μεραρχίας από ΒΡΑΓΙΑΝΑ μετά των τοιούτων της VΙΙΙης εις γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ και εις κάτω ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΝ.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΡΕΙΑΣ

1ος Σταθμός Πορείας. ΚΟΥΦΑΛΑ – ΧΡΥΣΟΝ – ΜΠΟΤΣΙΑΝΗ – ΧΡΥΣΟΒΑ.

2ος Σταθμός πορείας. ΓΑΒΡΕΝΑ – ΜΥΡΙΣΙ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΛΗΜΕΡΙ -ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ.

3ος Σταθμός Πορείας. ΚΑΚΑΡΙΑ – ΚΑΜΑΡΙΑ – ΑΓΡΑΦΑ – ΦΤΕΡΗ – ΓΡΑΝΙΤΣΑ – ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Τα Τμήματα εξώρμησαν εκ της Β.Ε. την 0530 της 7-4-47 συμφώνως τη δοθείση αποστολή των.

Ως σύνδεσμοι της Διοκήσεως μετά των φαλάγγων απεστάλησαν διά μεν το 618 Τάγμα ο Λοχαγός Λυριντζής Αθαν. Διευθυντής του Α/2 Γραφείου, διά δε το 617 Τάγμα ο Ταγ/ρχης Αργυρόπουλος Α. του Α/1 Γραφείου.

α)     617 ΤΑΓΜΑ (Δύο φάλαγγες)

Κινηθέν κατά τους άξονας ΒΙΝΙΑΝΙ – ΜΥΡΣΙ – ΑΓΡΑΦΑ και ΒΙΝΙΑΝΙ – ΚΟΥΦΑΛΑ – ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ – ΓΑΒΡΙΝΑ – ΚΑΚΑΡΙΑ ουδεμίαν αντίστασιν συνήντησε μέχρι του πρώτου Σταθμού πορείας πλήν  της αριστεράς φάλαγγος η οποία μετά μάχην μιας ώρας περίπου κατέλαβε την 1930 ώραν το χωρίον ΧΡΥΣΟΝ.

Η συναντηθείσα αντίστασις ανήρχετο εις 20-30 συμμορίτας μετ’ αυτομάτων όπλων.

Τα χωρία ΑΛΙΦΑΡΙ – ΓΟΥΡΔΟΣ και ΧΡΥΣΟΝ ευρέθησαν κενά κατοίκων πλήν  ελαχίστων εθνικοφρόνων παραμενόντων εις το χωρίον ΧΡΥΣΟΝ.

Το χωρίον τούτο κατά το πλείστον αριστερίζει καθ’ όσον εκ τούτου κατάγονται οι αρχηγοί συμμοριτών Ερμής (Πριόβολος) και Τσιλιγιάννης (ή Λευτέρης).

β)     ΔΙΛΟΧΙΑ ΜΑΝΕΤΤΑ

Κινουμένη κατά τον άξονα Δ& ΒΙΝΙΑΝΗΣ – ΚΡΕΝΤΗ ΠΛΗΟΥ – ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ – ΜΠΟΤΣΙΑΝΙ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΦΤΕΡΗ από της 0830 ώρας μέχρι της 1330 ενεπλάκη εις αγώνα μετ’ εχθρού κατέχοντος την τοποθεσίαν την δασωμένην Βορ. και Β.Δ. υψωμάτων ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ.

-ο κατέχων την τοποθεσίαν ταύτην εχθρός υπελογίσθη εις 100 συμμορίτας μετά 7 αυτομάτων οπλο/λων εξ ων 1 βαρύ πολυβόλον. Το χωρίον ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ κατελήφθη την 1000 ώραν.

Απώλεια εχθρού

Εξακριβωθέντες επί πεδίου μάχης 1 συμμορίτης και πιθανώς πλείονες.

Ημετέρων 2 ελαφρώς τραυματίαι.

Η φάλαγξ αύτη λόγω της μάχης εστάθμευσε εις περιοχήν ΚΡΕΝΤΗ ΠΛΙΟΥ μη αφιχθείσα εις τον α. Σταθμόν πορείας της.

γ)     3/618 υπό Δ/σιν του Ταγ/ρχου ΜΠΕΧΡΑΚΗ.

Κινούμενος κατά τον άξονα ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΣΚΑΡΝΟΤΟΠΙ – ΜΠΟΤΣΙΑΝΙ – ΒΟΥΛΠΙ – ΛΗΜΕΡΙ – ΓΡΑΝΙΤΣΑ – ΒΕΣΤΣΙΣΤΑ συνεπλάκη από 0930 μέχρι 1500 με δύναμιν 60 συμμοριτών εις γέφυραν ΜΑΝΩΛΗ και ΚΑΣΤΡΟ (Χ.599698)

απώλειαι εχθρού. ανευρεθέντες 6 νεκροί

ημετέρων. μηδέν

ο εχθρός καταδιωχθείς ετράπη πρός ΒΟΥΛΠΗΝ

Η φάλαγξ εστάθμευσε εις ΜΠΟΤΣΙΑΝΙ.

δ)     618 (μείον 2 λόχοι) υπό την Δ/σιν Ταγ/ρχου ΚΑΛΛΙΚΟΡΔΗ

Άξων κινήσεως. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ – ΧΡΥΣΟΒΑ – ΓΡΑΝΙΤΣΑ.

Η φάλαγξ αύτη κατά την 6ην τρέχοντος ενώ κατευθύνετο πρός ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ πρός κατάληψιν της Β.Ε. συνεπλάκη επί μίαν περίπου ώραν μετά συμμοριτών.

απώλειαι εχθρού. 5 νεκροί εξακριβωθέντες, 1 τραυματίας

ημετέρων. εις οπλίτης Δημόπουλος, εις ημίονος

Η φάλαγξ αύτη κατά την 7ην ήχθη εις τον καθορισθέντα αυτής σταθμόν πορείας.

8-4-47

α)     617 ΤΑΓΜΑ

Η δεξιά φάλαγξ του Τάγματος τούτου υπό τον Ταγ/ρχην ΑΛΕΥΡΑΝ περί την 1315 ανέφερε ότι τα υψώματα ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟ και ΜΑΡΑΘΟΣ κατέχονται και ητήσαντο την επέμβασιν αεροπορίας ήτις και διετέθη κατόπιν αιτήσεως του Σώματος.

Η επέμβασίς της υπήρξε ανεπιτυχής καθ’ όσον επολυβόλησε τα ημέτερα τμήματα αιφνιδιαστικώς και άνευ προειδοποιήσεως εκλαβούσα ταύτα ως εχθρικά ευτυχώς άνευ θυμάτων.

Η ετέρα φάλαγξ ουδεμίαν αντίστασιν συνήντησε.

Ούτω το Τάγμα την εσπέραν στάθμευσε εις ΜΥΡΙΣΙ-ΓΑΒΡΙΝΑ.

β)     ΔΙΛΟΧΙΑ ΜΑΝΕΤΤΑ εστάθμευσε εις συνοικισμόν ΣΥΧΝΙΚΟ χωρίς να συναντήσει αντίστασιν.

γ)     618 ΤΑΓΜΑ

4ος Λοχος. υπό Ταγ/ρχην ΓΚΕΡΕΚΟΝ ενώ επροχώρει πρός συνοικισμόν ΣΦΟΛΙΑΝΑ συνεπλάκη μετά 35μελούς συμμορίας εις την περιοχήν ταύτην ην και ανέτρεψε.

απώλειαι εχθρού. 2 τραυματίαι εις χείρας ημετέρων περιήλθον εν πολυβόλον ΜΠΡΕΝΤΑ και εν αυτόματον ΤΟΜΣΟΝ. Το Τάγμα εις το τέλος της ημέρας εστάθμευσε ως κατωθι.

3ος Λόχος. εις ΛΗΜΕΡΙ

Υπόλοιπον 618 Τάγματος. ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ

δ)     ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

Η 72 Ταξιαρχία αντιμετωπίζουσα σοβαρώς το πρόβλημα του εφοδιασμού των Μονάδων της εγκαίρως καίτοι τμήματά της από της Β. εξορμήσεως είχον εφοδιασθεί διά 4 ημερών τροφών, στερουμένη δε κτηνών αφ’ ενός μεν λόγω της προσωρινής διαθέσεως των κτηνών του ορεινού Λόχου Μεταφορών της, αφ’ ετέρου δε λόγω μη αφίξεως  αρχικώς μεν 80, μεταγενεστέρως δε 50, εισέτι κτηνών άτινα θα προωθούντο μερίμνη της 74 Ταξιαρχίας, προέβη εις την αναγκαστικήν μίσθωσιν ετέρων 100 κτηνών των πέριξ χωρίων.

Πράγματι περί την 1200 ώραν της 8ης συνεκεντρώθησαν 100 κτήνη διαφόρων κατηγοριών (ημίονοι, όνοι, ίπποι) και την 1400 ώραν ανεχώρησαν πρός ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ με διάφορα εφόδια.

Διά την προστασίαν τούτων διετέθη ο Λόχος εφεδρείας 2/618 και 3ος Λόχος Χωροφυλακής.

Μετά της ως άνω φάλαγγος προωθήθη και υποκλιμάκιον Χειρουργείου. Ο Λόχος Χωροφυλακής κατόπιν διαταγής του Σ.Στρατού διετάχθη να εγκατασταθή εις ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ με αποστολήν να ελέγχη την περιοχήν, και εξασφαλίζη την προστασίαν του άξονος εφοδιασμού και οργανώση την περιοχήν του κτλ.

Η φάλαγξ αύτη μετά διήμερον πορείαν διά μέσου δυσκολωτάτου και εις απίστευτον βαθμόν δυσβάτου εδάφους αφίχθη εις τον προορισμόν της άνευ επεισοδίου τινός, την εσπέραν της 9ης Απριλίου

9-4-47

Δεξιά φάλαγξ 617 ΤΑΓΜΑΤΟΣ

(Διλοχία υπό ΑΛΕΥΡΑΝ). Κινουμένη κατά τον άξονα ΓΑΒΡΙΑΝΑ – ΦΕΙΔΟΣΚΑΛΑ – ΚΑΜΑΡΙΑ και αφιχθείσα περί την 1200 ώραν συνήντησε ισχυράν αντίστασιν εις περιοχήν (Χ693828) βληθείσα υπό 4 πολυβόλων και άλλων αυτομάτων όπλων, η κίνησίς της ήτο δυσκολωτάτη λόγω του δυσβάτου μοναδικού και κεκαλυμμένου υπό χιόνος δρομολογίου παράκαμψις αντιστάσεων αδύνατος λόγω του αποτόμου και διακεκομμένου εδάφους. Προ της καταστάσεως ταύτης η Ταξιαρχία ητήσατο την υποστήριξιν αεροπορίας, ήτις επεμβάσα περί 1700 ώραν έσχε επιτυχή αποτελέσματα. Μετά ταύτα η φάλαγξ επροχώρησε πλήν  αι αντιστάσεις επολλαπλασιάσθησαν. Η Ταξιαρχία πρός διευκόλυνσιν της κινήσεως διέταξε την εις ΑΓΡΑΦΑ αφιχθείσαν φάλαγγα περί 1800 ώραν όπως κινηθή πρός ΚΑΥΚΙ και απειλήση τα νώτα των ανθισταμένων εις ύψωμα ΦΕΙΔΟΣΚΑΛΑ συμμοριτών ούτω η δεξιά φάλαγξ λόγω των συναντηθεισών αντιστάσεων εστάθμευσεν εις περιοχήν αμέσως βορείως ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟΥ.

Η ετέρα φάλαγξ του 617 Τάγματος εκινήθη άνευ επεισοδίων, πλήν  παρενοχλητικών τινων πυρών προερχομένων εκ των ύπερθεν της πόλεως υψωμάτων και τελικώς εστάθμευσεν εις ΑΓΡΑΦΑ εις α αφίχθη περί την 1830 ώραν.

Απώλειαι εκ της δεξιάς φάλαγγος. 2 οπλίται ελαφρώς τραυματίαι. 1 ιδιώτης (σύνδεσμος). Πραγματοποιηθείσα διάταξις εις το τέλος της ημέρας

-Διλοχία ΑΛΕΥΡΑ εις θέσιν Β. ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟΥ

-Δ/σις 617 Τάγματος συν 2 λόχου ΑΓΡΑΦΑ.

ΔΙΛΟΧΙΑ ΜΑΝΕΤΤΑ. Εξορμήσασα την πρωίαν της 9ης κατά τας μεσημβρινάς ώρας ενεπλάκη μετ’ εχθρού κατέχοντος τα υψώματα ΝΕΥΡΟΥΤΣΙΚΟΥ (Χ-5978). Κατόπιν επιτυχούς ενεργείας της ο εχθρός υπεχώρησε αποσυρθείς πρός ΕΠΙΓΓΙΑΝΑ και ΦΤΕΡΗΝ.

Απώλειαι εχθρού 7 τραυματίαι

Ημετέρων. Μηδέν

Περί την 1200 ώραν ο 5ος Λόχος εκινήθη πρός ΦΤΕΡΗΝ διά δρομολογίου κατά μήκος της κορυφογραμμής ΦΟΥΡΚΑ (Χ.5779) πρός ΦΤΕΡΗΝ.

Την εσπέραν η φάλαγξ εστάθμευσε εις περιοχήν ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ και βορείως τούτου.

618 ΤΑΓΜΑ. Κατά την διαρκειαν της πορείας του δεν συνήντησε αντίστασιν, το δε εσπέρας της 9ης είχε την κάτωθι διάταξιν.

-Σ.Δ.Τ. συν    Λόχος εις ΓΡΑΝΙΤΣΑ

Λόχος εις ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ

Λόχος εις ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ

10-4-47

Δεξιά Φάλαγξ 617. Η προ του μετώπου της σημειωθείσα αντίστασις λόγω της σημειωθείσης κινήσεως από ΑΓΡΑΦΑ απεσύρθη κατά την διάρκειαν της νυκτός και ούτω η φάλαγξ διά του 1ου Λόχου ήχθη εις ΚΑΥΚΙΑ (6889), διά δε του 2ου Λόχου εις περιοχήν ΚΑΜΑΡΙΑ.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΑΓΜΑΤΟΣ

-Σ.Δ.Τ. ΑΓΡΑΦΑ

λόχος ΚΑΜΑΡΙΑ

λόχος ΚΑΥΚΙΑ

λόχος ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΝΤΖΟΣ

Κεντρική φάλαγξ

5 Λ.Ο.Κ. ενισχυθείς και υπό Διμοιρίας λόχου του 624 Τάγματος συνεπεία της σημειωθείσης αντιστάσεως εις υψώματα ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ (Χ6082) – ΛΙΑΚΟΥΡΑ (Χ.5984) και κατόπιν τριώρου μάχης έφθασε περί την 1200 ώραν εις ΦΤΕΡΗΝ.

απώλειαι εχθρού. νεκροί 5

ημετέρων. Τραυματίας 1

ΔΙΑΤΑΞΙΣ

624 Λόχος ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ από (9-4-47)

5 Λ.Ο.Κ. ΦΤΕΡΗΝ

Το 618 Τάγμα έλαβε την επαφήν μετά τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας εις Γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ. Ουδεμία μεταβολή εις την διάταξιν.

11-4-47

Ουδεμία μεταβολή εις την εν γένει διάταξιν της Ταξιαρχίας κατά την ημέραν ταύτην επραγματοποιήθη εγκαίρως ο σύνδεσμος εις Κάτω ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ μετά τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας.

Κατά την 3 ώραν προσεβλήθησαν τα τμήματα ΦΟΥΡΝΑ αιφνιδιαστικώς και έσχον απωλείας 4 οπλίτας νεκρούς. Ο εχθρός μετά 30 λεπτά απεκρούσθη.

12-4-47

Από της πρωίας της 11ης ήρξατο χιονοθύελλα επιτεινομένη συνεχώς και εντόνως.

Αντίσκηνα ανδρών ανηρπάγησαν υπό του πνέοντος σφοδρού ανέμου.

Τα τμήματα δοκιμάζονται σκληρώς ευρισκόμενα υπό λίαν δραματικάς συνθήκας.

Προ της καταστάσεως ταύτης ενεκρίθη και η Ταξιαρχία από της 11 διέταξε όπως ληφθώσι πάντα τα ενδεικνύμενα μέτρα διά την συντήρησιν του εμψύχου υλικού χρησιμοποιουμένων πρός τούτο των κατωκημένων τόπων και υπηνέμων περιοχών χωρίς να ελαττωθώσι τα μέτρα ασφαλείας.

Η συνεχισθείσα χιονοθύελλα καθ’ όλην την ημέραν ώθησε τους άνδρας να κατέλθωσι από ΚΑΥΚΙΑ εις ΑΓΡΑΦΑ.

Εν ω χρόνω, ο εν ΑΓΡΑΦΟΙΣ ευρισκόμενος υποδιοικητής του Τάγματος Ταγ/ρχης Αλευράς Δημ. μετέβαινε πρός ΚΑΥΚΙΑ πρός συγκρότησιν του λόχου μετά πολιτών και στρατιωτών και προπορευόμενος τούτων πρός διάνοιξιν οδού ενέπεσε εις ενέδραν βληθείς εξ αποστάσεως 2 μέτρων και εφονεύθη.

-Πυκνοτάτη ομίχλη επεκράτει μη επιτρέπουσα την ορατότητα πλέον του μέτρου.

-Εκ των διαρρευσάντων ανδρών του λόχου απεκλείσθησαν εντός των χιόνων επιζώντες υπό δραματικάς συνθήκας εις αξιωματικός μετά 14 οπλιτών εν οις και η συσκευή του ασυρμάτου.

-Από τον λόχον ΚΑΥΚΙΑ ουδεμία πληροφορία από 11 λόγω τελείας διακοπής του συνδέσμου, συνεπεία πτώσεως χιόνος και της καλύψεως του μοναδικού ορεινού δρομολογίου από ΑΓΡΑΦΑ διά ΚΑΥΚΙΑΣ πρός ΚΑΜΑΡΙΑ.

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

-617 Τάγμα (μείον 2 Λόχος)

-2 Λόχος 617

-5 Λόχος

-Λόχος 624

-618 Τάγμα (μείον δύο Λόχοι)

-Λόχος Τάγματος

-Λόχος Τάγματος

ΑΓΡΑΦΑ

ΚΑΜΑΡΙΑ

ΦΤΕΡΗ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΓΡΑΝΙΤΣΑ

ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ

ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ

13-4-47

Η κακοκαιρία μαίνεται. Κατεβλήθησαν προσπάθειαι διά την ανεύρεσιν των απουσιαζόντων και διά την επίτευξιν συνδέσμου μετά του 2/617 εις ΚΑΜΑΡΙΑ.

-Διά την ανεύρεσιν απεστάλη Λόχος, πραγματοποιηθείσης της συγκεντρώσεως.

Συνελήφθησαν 29 συμμορίται εν οις μια γυνή. Μεταξύ των άνω συγκαταλέγονται 3 τραυματίαι.

Επιπλέον ευρέθη νεκρός εις Καπετάνιος αγνώστου επωνύμου διά την εξακρίβωσιν της ταυτότητός του εδόθησαν αι δέουσαι διαταγαί.

Διάταξις τμημάτων αμετάβλητος.

14-4-47

Διλοχία 617 εκινήθη πρός ΚΑΥΚΙΑ πρός καταδίωξιν συμμοριτών.

Ομοίως επετεύχθη και ο από αέρος ανεφοδιασμός των Τμημάτων ΚΑΜΑΡΙΑ – ΚΑΥΚΙΑ.

15-4-47

Διετάχθη η μεταστάθμευσις του Λόχου Χωρ/κής ΔΟΜΝΙΤΣΑ εις ΚΡΙΚΕΛΟΝ και η υπαγωγή τούτου υπό την Διοίκησιν Χωρ/κής ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.

Ομοίως η ενέργεια του 613 πρός ΒΡΑΧΑ όπου φέρονται συγκεντρώσεις.

Κατόπιν θετικών πληροφοριών ότι τα υπόλοιπα Τάγματος ΣΟΦΙΑΝΟΥ (200) περίπου εις αθλίαν κατάστασιν απορρίψαντα οπλισμόν εκινούντο πρός ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ-ΣΤΑΪΚΑ (Χ.7390), παρεκλήθη η Στρατιά Διά Α.Π. 23045/15-4-47 να προωθήση ταχύτερον τμήματα του  Β’ΣΣ ώστε να κυκλωθούν αι εις ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ και ΣΤΑΪΚΑ ομάδες συμμοριτών αι άνευ ηθικού υποχωρήσασαι υπό την πίεσιν της 72 Ταξιαρχίας.

16-4-47

Κατόπιν της πληροφορίας ότι τμήματα  Β’ΣΣ  θα κινηθώσι πρός ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ και ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΙΛΙΑ (Χ.6894) διετάχθη διά Α.Π. 23046α/16-4-47 διαταγής Σ. Στρατού η 72 Ταξιαρχία όπως επιδιώξη σύνδεσμον πρός ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΝ (Χ. 6389) – ΓΡΑΜΜΕΝΗ (Χ .6890). Αποσταλείσαι αναγνωρίσεις και έρευναι πρός άνω περιοχάς ουδέν ανεύρον 613 τάγμα συνεπλάκη με λόχον συμμοριτών ΛΥΚΟΜΝΗΜΑΤΑ (Χ. 8774) ους ανέτρεψεν συλληφθέντων 3 αιχμαλώτων.

17-4-47

Διά Α.Π. 23103α/17-4-47 αναφοράς Σ.Στρατού πρός Ι Στρατιάν και ΓΕΣ υπεβλήθησαν προτάσεις δι’ επιθετικήν ενέργειαν περιοχήν ΛΙΠΟΥΧΙ – ΡΕΝΤΙΝΑ – ΠΑΠΑ – ΔΕΡΕΛΗ, όπου σοβαραί συγκεντρώσεις συμμοριτών.

-Τμήματα 71 Ταξιαρχίας επετέθησαν κατά συμμορίας  ΜΠΕΛΗ εις ΜΕΣΟΧΩΡΙ (Υ. 0951) – ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Υ. 1150) ην κατεδίωξαν πρός ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΥΠΑΤΗΣ. Λάφυρα εν πολυβόλον και 6 δοχεία βενζίνης.

-Επετεύχθη σύνδεσμος 72 Ταξιαρχίας μετά τμημάτων ΙΙ Μεραρχίας εις ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΝ – ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ (Χ.6892). Πληροφορίαι ότι πολλοί συμμορίται απέθανον εκ χιονοθυέλλης. Ομοίως εξηκριβώθησαν 6 ακόμη νεκροί μάχην ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ 7ην Απριλίου.

18-4-47

Διαταχθείσαι έρευναι 72 Ταξιαρχίας Β. και Β.Α. ΑΓΡΑΦΩΝ απέφερον (όπλα-πυρ/κά-υγειον. υλικόν)

-Επετεύχθη προσωπικώς σύνδεσμος Δ/τού 617 Τάγματος και υποδ/τού 560 Τάγματος εις ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΝ (Χ.6892). Εις ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΝ ανευρέθησαν έτερα 50 πτώματα συμμοριτών.

19-4-47

Τακτικόν Στρατηγείον Σώματος μετεκινήθη εκ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από 0800 ώρας πρός ΛΑΜΙΑΝ όπου αφίχθη 1730 ώραν. Κατά μετακίνησίν του εις θέσιν ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (Χ. 8357) διμοιρία Προστασίας του συνεπλάκη με λόχον συμμμοριτών δυνάμεως 120 περίπου ον απώθησε πρός ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ αφήσας επί τόπου δύο νεκρούς ένα αιχμάλωτον 3 τυφέκια. Έρευναι 72 Ταξιαρχίας  ανεύρον εις Χ.6992 (ΝΤΑΛΛΑ) 20 συμμορίτας νεκρούς συνέλαβεν 5 αιχμαλώτους και παντοίον υλικόν. Λόχος Χωρ/κής ΚΡΙΚΕΛΛΟ συνέλαβε εις ΑΝΙΑΔΑ 5 αιχμάλωτους ένα τηλέφωνον εις ενέδραν.

20-4-47. Διάταξις αμετάβλητος. Ουδέν το αξιοσημείωτον.

Συμπλοκή 6ου Λόχου Χωρ/κής μετά συμμορίας ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ εις ΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ απώθησε ταύτην πρός ΚΕΡΑΣΙΕΣ (Χ.9328).

Απώλειαι ανά εις νεκρός εκατέρωθεν.

Εξεδόθη η Α.Π. 23119 Διαταγή Σώματος διά την οργάνωσιν επιτελείου 85 Περιοχής.

ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από 7 μέχρι 20 Απριλίου

α)     Απώλειαι εχθρού εξακριβωθείσαι επί τόπου

-Νεκροί εκ συμπλοκών εξακριβωθείσαι επί τόπου

-Αιχμάλωτοι (εξ ων 9 γυναίκες)

-Τραυματίαι

ΣΥΝΟΛΟΝ

180

54

14

248

β)     Φέρονται εκ πληροφοριών μη εξακριβωθείσας πολλοί τραυματίαι και θανόντες εκ συμπλοκών και χιονοθυέλλης.

γ)     ΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

Τυφέκια

Πολυβόλα

ΣΤΕΝ

Βλήματα Όλμων 2’

Πλήρεις ταινίαι Πολ/λων

Κιβώτια υγειον. Υλικού

Αιγοπρόβατα ανταρτών

Αρχείον ΑΓΡΑΦΩΝ

59

3

3

25

20

4

115

δ)     Απώλειαι ημετέρων

72 Ταξιαρχίας. Νεκροί Ταγ/ρχης ΑΛΕΥΡΑΣ και εις οπλίτης

Τραυματίαι οπλίται 4

613 Τάγματος. Νεκροί υπολ/γός ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ και 4 οπλίται. Τραυματίαι 4 οπλίται

Σύνολον νεκροί 7, τραυματίαι 8

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙΣΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ

α)     Η ανατεθείσα τη 72 Ταξιαρχία αποστολή ήτο μια των δυσχερεστάτων επιχειρήσεων λόγω του κατ’ εξοχήν ορεινού εδάφους, εξαιρετικώς δυσβάτου, λίαν διακεκομμένου και κεκαλυμμένου υπό δασών και της εκ τούτων απορρεούσης δυσχερείας από απόψεως ανεφοδιασμού.

-Η ανάγλυφος μορφή του εδάφους εντός του οποίου διεξήχθησαν αι επιχειρήσεις παρουσιάζει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά.

ι)     Έδαφος κατ’ εξοχήν ορεινόν και κεκαλυμμένον με απόλυτον ύψος 1800-2000 μέτρα, δύσβατον και λίαν διακεκομμένον, δασώδες και διασχιζόμενον υπό βαθείων χαραδρών περιβαλλομένων υπό απροσίτων ορέων.

ιι)    Δρομολογία κινήσεως. Σχεδόν ανύπαρκτα, τα δε υπάρχοντα τοιαύτα εις χειρίστην κατάστασιν διασχίζοντα επικινδύνους στενωπούς και ανερχόμενα εις μεγάλα ύψη με αποτόμους κλίσεις.

ιιι)   Κατ’ εξοχήν άγονον και εν πολλοίς ακατοίκητον και ανεκμετάλλευτον εις επιτοπίους πόρους.

β)     Ο ανεφοδιασμός και διακομιδή τραυματιών από των πλέον προκεχωρημένων θέσεών μας ΚΑΜΑΡΙΑ – ΚΑΥΚΙΑ – ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ καιμέχρι ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ δυσχερέστατος και διά την διαδρομήν του απαιτούνται 5-6 ημέραι πορείας τουλάχιστον.

γ)     Διά την ασφάλειαν του άξονος εφοδιασμού κατά την προώθησιν εφοδίων απαιτούνται διηνεκώς ισχυρά κινητά και στατικά μέτρα προστασίας, αντιμετωπιζόμενα κατά τας εκάστοτε προωθήσεις διά της αναθέσεως της προστασίας των εις τον μοναδικόν εφεδρικόν Λόχον της 72 Ταξιαρχίας μέχρι Π.Κ.Ε. (ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ).

ι)     Ο λόχος ούτος ήτο λίαν ανεπαρκής διά την εξασφάλισιν φάλαγγος μεταγωγικών εξ 170 ημιόνων, υποβαλλόμενος εις εξαντλητικήν πορείαν διαρκείας 4 ημερών μετ’ επιστροφής τους.

ιι)    Ήτο απαραίτητος ανάγκη όπως ο φόρτος της αναλαμβανομένης υπό τούτου αποστολής κατανέμεται διά της διαθέσεως και ετέρου επί πλεόν Τμήματος, εις τρόπον ώστε να ελαττούται κατά το ήμισυ κατανεμομένης ούτω της κοπώσεως διά εγκαταστάσεως ετέρου τμήματος αξιομάχου από ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ μέχρι ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ.

ιιι)   Ο εκεί εδρεύων Λόχος Χωρ/κής από απόψεως μαχητικής ισχύος δεν ήτο εις θέσιν να αναλάβη μίαν τοιαύτην σοβαράν αποστολήν.

Έτερα διαθέσιμα τμήματα δεν υπήρχον λόγω της ανατεθείσης εις αυτά αποστολής επί τω σκοπώ της φράξεώς των από γραμμής ΚΑΜΑΡΙΑ – ΚΑΥΔΙΑ  – ΦΤΕΡΗ – ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ – κατερχομένων πρός Νότον οδεύσεων.

δ)     Ο διατεθείς διά την μετακίνησιν των πλέον μεμακρυσμένων τμημάτων της από περιοχής ΡΕΝΤΙΝΑΝ  -ΡΟΒΟΛΙΑΡΙ ως χρόνος διά την συγκέντρωσιν όλων των τμημάτων της εν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩ και την εν συνεχεία προώθησίν των πρός ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΝ και ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ, ητο λίαν ανεπαρκής.

ε)     Εν τούτοις χάρις εις τα ληφθέντα προκαταρκτικά μέτρα, της εγκαίρου αποσυμφορήσεως των μετόπισθεν της εγκαίρου προωθήσεως της διαθεσίμου διλοχίας εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ και παρά τας ελλείψεις της εις μεταφορικά μέσα και τας συναντηθείσας δυσκολίας διά την εξεύρεσιν τούτων κατωρθώθη και επραγματοποιήθη .

ι)     Η συγκέντρωσις 2 ταγμάτων + διλοχία. Πυρ/ρχία 25 λιβρών συν Ολμαρχία και λοιπών Ταξιαρχικών τοιούτων εντός μιας ημέρας.

ιι)    Να εξοικονομήση χρόνον δύο ημερών διά την έγκαιρον προσαρμογήν της διατάξεως των τμημάτων τη εις την Β.Ε. (ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ) απέχουσα από ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2 ημερών πορείας τουλάχιστον.

ιιι)   Να αχθή εις τον τελικόν αντικ. σκοπόν  ΚΑΜΑΡΙΑ – ΚΑΥΚΙΑ – ΚΟΡΟΥΝΑ – ΦΤΕΡΗ – ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ εντός τριών ημερών αντί των προβλεπομένων 4 τοιούτων, παρά τας εδαφικάς δυσχερείας και τας καθ’ οδόν συναντηθείσας αντιστάσεις και εν μέσω πάντοτε δυσχερεστάτων εδαφικών και καιρικών συνθηκών.

ιυ)   Επέτυχε λόγω της ενσκηψάσης σφοδροτάτης χιονοθυέλλης τον ανεφοδιασμόν των αποκεκλεισμένων τμημάτων της ιδίας περιοχής ΑΓΡΑΦΩΝ – ΚΑΜΑΡΙΑ – ΦΤΕΡΗΣ, απ’ αέρος χάρις εις την προσωπικήν επέμβασιν του Διοικ. Σ.Στρατού κατόπιν αιτήσεως της Ταξιαρχίας.

Εν Λαμία τη 21 Απριλίου 1947

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
Τ.Υ.

Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Advertisements