Επιχείρηση ΑΕΤΟΣ-Σύντομη Εκθεση, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ, 1947


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύντομος Έκθεσις

Επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ» από 5ης Απριλίου μέχρι 12ης Απριλίου

Από 5ης μέχρι 8ης Απριλίου εγένοντο προκαταρτικαί κινήσεις των μονάδων, ίνα αχθώσιν περιμετρικώς της εκκαθαριστέας ζώνης και έναντι των κατευθύνσεων ενεργείας των.

Η εκκαθαριστέα ζώνη καθορίζεται.

 

Από Ανατολών

 

Από Νότου

 

Από Δυσμών

 

Από Βορρά

 

-υπό του ποταμού ΜΕΓΔΟΒΑ – είσοδοι υψιπέδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ – ΟΡΟΣ ΚΟΖΑΚΑ.

-υπό της ορεινής περιοχής ΦΟΥΡΝΑ νοτίως ΑΓΡΑΦΩΝ – γέφυρα ΤΕΜΠΛΑΣ επί ΑΧΕΛΩΟΥ.

-υπό του ΑΧΕΛΩΟΥ μέχρι ΜΕΤΣΟΒΟΥ και

-υπό της εγκαρσίας οδού ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Την 9ην Απριλίου και από 5.30’ ώρας αι Μονάδες υποστηριζόμεναι υπό Πυροβολικού ανεπτυγμένου κυρίως πρός ανατολάς της άνω ζώνης επέτυχον.

α)     Να γίνωσι κύριαι των εισόδων του υψιπέδου Νευροπόλεως εγκαίρως αρθεισών όλων των αντιστάσεων των αμυνομένων επί του υψιπέδου τούτου (Συγκρότημα ΙΙ Μεραρχίας).

β)     Να θέσωσι πόδα επί των γεφυρών του Αχελώου από δυσμών και να δημιουργήσωσι ευρέα προγεφυρώματα αιφνιδιαστικώς επί τούτου, ώστε η πρός δυσμάς διαφυγή των συμμοριτών διά των γεφυρών του Αχελώου να καταστή αδύνατος (Νότιον συγκρότημα VΙΙΙ Μεραρχίας).

γ)     Να εξασφαλίσωσι τους ορεινούς κόμβους ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ – ΔΟΚΙΜΙ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ώστε η πρός βορράν διαρροή των συμμοριτών να κλεισθή.

δ)     Από Νότου να πιεσθώσι αι αντιστάσεις των συμμοριτών ωθηθέντων πρός ΑΓΡΑΦΑ και ΓΡΑΝΙΤΣΑ.

ε)     Τέλος ο κύριος όγκος των συμμοριτών (5 Τάγματα) να περικλεισθή εις περιοχήν ΑΡΓΙΘΕΑΣ διά τολμηράς αιχμής δημιουργηθείσης πράγματι υπό της 41ης Ταξιαρχίας καταλαβούσης διά του δεξιού της την ΑΡΓΙΘΕΑΝ (ΚΝΙΣΟΒΟΝ) και τμημάτων της VΙΙΙης διά γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ – ΠΕΤΡΩΤΟΝ πρός ΑΡΓΙΘΕΑΝ.

Από 9ης μέχρι 12ης η έκτασις της εκκαθαριστέας ζώνης διεχωρίσθη τελείως εις δύο τοιαύτας, εις την νοτίαν (περιοχή Αργιθέας Αγράφων) και εις την βορείαν (ΠΕΡΤΟΥΛΙ ΚΡΑΝΙΑ).

Απώλειαι συνολικαί μέχρι 11ης Απριλίου

Συμμοριτών

 

 

Ημετέρων

Νεκροί εξακριβωθέντες

Αιχμάλωτοι

και υλικά τινά.

Νεκροί

    «

 

Τραυματίαι

23

21

 

1 Λοχαγός

(Πετρογιάννης)

3 Οπλίται

1 Οπλίτης

Εντύπωσις. Φαίνεται ότι οι συμμορίται εν τη προσπαθεία να αποφύγωσι την μάχην συνεκεντρώθησαν εις ΚΟΥΜΠΑΡΙΑΝΑ – ΒΛΑΣΣΗ – ΠΕΤΡΟΥΛΙΩΤΙΚΟΣ ποταμός. Δυνάμεις των εκεί υπολογίζονται εις 3 Τάγματα – βορειότερον δε δύο (ΑΡΓΙΘΕΑ).

Πληροφορίαι φέρουσι, ότι 40-50% της δυνάμεώς των, ως στρατολογηθέντες βιαίως θα διαρρεύσωσι πρός τα χωρία των, οι λοιποί θα προσπαθήσωσι να διαφύγωσι πρός βορράν εν τάξει. Εν περιπτώσει αδυναμίας θα διαλυθώσι καθ’ ομάδας, ότε η λεπτομερής εξερεύνησις διά της πληροφορίας και προδοσίας θα φέρωσι προοδευτικώς εν χρόνω το επιδιωκόμενον αποτέλεσμα. Δυνάμεις, όθεν, Χωροφυλακής και Στρατού, αίτινες θα κριθώσιν αναγκαίαι, όπως παραμείνωσιν εις την περιοχήν των επιχειρήσεων θ’ αναλάβωσι το έργον τούτο.

Advertisements