Επιχείρηση «ΑΕΤΟΣ»-Δεύτερη Φάση, Β’ΣΣ/ΑΑΟ230/10 Απρ 1947


ΘΕΜΑ:  Δευτέρα φάσις επιχειρήσεων

«ΑΕΤΟΣ»

ΠΡΟΣ: ΙΙ (Τ.Σ.) – VΙΙΙ – ΙΧ

Mεραρχίας

ΚΟΙΝΟΠ: Ι Στρατιάν (Α1)- Α’ΣΣ. .

(Α1)-Β.Σ.Σ.(Α1)

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

 

 

 

Β΄Σ.Σ./Α.Α.Π. 230

904 τη 10.4.47

Εν συνεχεία πρός την υπ’ αριθμ. Α.Α.Π. 229/10.4.47 διαταγήν  Β’ΣΣ  (Α1) καθορίζονται ως εξής τα της μεταπτώσεως από της πρώτης εις την δευτέραν φάσιν και τα της διεξαγωγής ταύτης.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΦΑΣΙΝ

 1. ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ.

        Βαθμιαία απαγκίστρωσις των Νοτίως ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ δυνάμεών της, της ήδη Νοτίως ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ ζώνης ευθύνης της μεταβιβαζομένης προοδευτικώς εις την ΙΙ Μεραρχίαν (Τ.Σ.), και μεταφορά των δυνάμεων τούτων Βορείως ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ, εις διάταξιν προσαρμοζομένην διά την περαιτέρω ως κάτωθι αποστολήν των.

 1. VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ.

        Προοδευτική συγκέντρωσις Βορείως ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΟΣ των αναγκαιουσών κατά την κρίσιν της δυνάμεων, εκ των ήδη Νοτίως τούτου τοιούτων και κατάλληλος διάταξις τούτων διά την περαιτέρω αποστολήν των.

Η περιοχή γεφύρας ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ καθώς και των λοιπών πρός Νότον γεφυρών ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ, ΚΟΡΑΚΑ, ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ και ΤΕΜΠΛΑΣ θα πρέπη να φυλαχθώσι διά των απαραιτήτων δυνάμεων.

 1. ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Τ.Σ.):

        Επέκτασις πρός Βορράν, αντικαθιστώσα τας Νοτίως ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ δυνάμεις της ΙΧ Μεραρχίας και ανάληψις της ευθύνης της μέχρι τούτου ζώνης.

 1. ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ:

        α)    Μεταξύ ΙΙ (Τ.Σ.) και ΙΧ Μεραρχιών: ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΑ (Σ.8024) (εις ΙΧ) – ΠΥΛΗ (Σ.6621) (εις ΙΙ) – ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ (εις ΙΙ) – ΚΑΡΑΤΣΟΥΝΙ (Σ.5120) (εις ΙΙ).

        β)    Μεταξύ ΙΙ (Τ.Σ.) και VΙΙΙ Μεραρχιών: ΠΡΟΠΑ (Σ.5218) (εις VΙΙΙ) – ΑΚΛΑΔΙΚ (Σ.5514) (εις ΙΙ) – ΛΟΥΤΣΑ (Σ.5410) (εις VΙΙΙ) – ΤΡΙΖΟΛΟΝ (Σ.5406) (εις ΙΙ) – ΜΟΥΖΙΚΙ (Χ.5696) (εις ΙΙ) και εν συνεχεία το όριον ως τούτο είναι καθωρισμένον δι’ Α.Α.Π. 195/3.4.47 διαταγής Β’ΣΣ./Α1 διά την VΙΙΙ Μεραρχίαν και το  Α’ΣΣ .

 1. ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ

        α)    Τα ήδη τοιαύτα

        β)    Η ΙΙ Μεραρχία (Τ.Σ.) να έχη υπ’ όψιν της ότι ενδεχομένως μέρος των εις την διάθεσιν της ήδη Πεδινού Πυροβολικού και Όλμων 4,2’’ θα τεθή εκ νέου εις την διάθεσιν του  Β’ΣΣ  δι’ άλλας ανάγκας.

        γ)    Η ΙΙ Μεραρχία (Τ.Σ.) να έχη επίσης υπ’ όψιν της ότι ευθύς ως επιτεύχθη ο ανεφοδιασμός της 72 Ταξιαρχίας από Βορρά (ΚΑΡΔΙΤΣΑ  – υψίπεδον ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ) θα διαταχθή η προώθησις ταύτης Βορειότερον. Ούτω θα είναι δυνατόν προοδευτικώς να απαγγιστρωθούν δυνάμεις της ΙΙ Μεραρχίας (Τ.Σ.) διά μελλοντικάς επιχειρήσεις.

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

        Θα καθορισθή υπό του Σ. Στρατού συναρτήσει της προόδου επιτυχίας του σκοπού των επιχειρήσεων προ της φάσεως. Κατ’ αρχήν δεν θα βραδύνη. Αι Μεραρχίαι να μελετήσωσιν από τούδε την ταχείαν μετάπτωσίν των εις την δευτέραν φάσιν. Αι ΙΙ (Τ.Σ.) και ΙΧ Μεραρχίαι να έλθωσιν από τούδε εις προσωπικήν επαφήν διά την ρύθμισιν του ζητήματος τούτου.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

        α)    Εις ΔΙΑΣΕΛΟΝ (Σ.5222) μεταξύ ΙΧ και VΙΙΙ Μεραρχιών.

        β)    Εις ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (Σ.5522) μεταξύ ΙΧ και ΙΙ (Τ.Σ.) Μεραρχιών

        γ)    Εις ΤΡΙΖΟΛΟΝ (Σ.5406) και ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (Σ.5302) μεταξύ ΙΙ (Τ.Σ.) και VΙΙΙ Μεραρχιών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ

 1. ΠΡΟΘΕΣΙΣ

        Η συντριβή των Βορείως της γραμμής ΠΥΛΗ (Σ.6621) – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) μέχρι και της γραμμής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ συμμοριτών και η εκκαθάρισις της περιοχής ταύτης.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

        Ενέργεια από Νότου πρός Βορράν και από Βορρά πρός Νότον εν τω τετραπλεύρω ΠΥΛΗ (Σ.6621) – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) – ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΔΟΚΙΜΙ (Σ.3752) – ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Σ.4851) – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.

 1. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

        α)    Αι ανωτέρω ενέργειαι ανατίθενται εις τας VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχίας

        β)    Όριον ζωνών ενεργείας των: ΔΙΑΣΕΛΟΝ (Σ.5222) – ΑΥΓΟ (Σ.5324) – ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ (Σ.5130) – ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ (Σ.5136) (άπαντα εις ΙΧ) – ΠΙΤΣΙΛΟΥΣ (Σ.4946) (εις VIII) – ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ (Σ.4850) (εις ΙΧ) – ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Σ.4851) (εις ΙΧ) – ΜΑΤΟΝΕΡΙ (Σ.4756) (εις ΙΧ).

        γ)    Σύνδεσμος μεταξύ VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών: εις ΠΥΡΡΑΝ (Σ.4932) εις αυχένα ΤΣΟΛΙΑΝΑ (Σ.4840), εις ΚΑΣΤΑΝΙΑΝ (Σ.4851).

        δ)    Διατιθέμεναι δυνάμεις:

               ΙΧ Μεραρχία: Πάσαι αι εις την διάθεσίν της πλήν  των απαραιτήτως αναγκαίων διά την ασφάλειαν ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ και ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.

               VΙΙΙ Μεραρχία Η 43 Ταξιαρχία και εκ των λοιπών αι κατά την κρίσιν της τοιαύται.

        ε)    Χρόνος εκτελέσεως: Ημέρα Η ορισθησομένη διά νεωτέρας διαταγής. Ρυθμός εκτελέσεως: κατ’ αρχήν συμφέρει η ταχεία κατάληψις και εκκαθάρισις των κυρίων κατωκημένων τόπων της περιοχής ταύτης. Η κατάληψις αύτη δεν θα πρέπη να αποβή εις βάρος του μεθοδικού αποκλεισμού απάντων των δρομολογίων των προσφόρων πρός διαφυγήν των συμμοριτών.

 1. Διά την ενέργειαν πρός απελευθέρωσιν και ελευθέραν χρήσιν της αμαξιτής ΜΕΤΣΟΒΟΝ  – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ εκδοθήσεται ετέρα εν καιρώ διαταγή.

 

Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β.Σ.Σ.

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Advertisements