Επιχείρηση «ΑΕΤΟΣ»-Εξέλιξη επιχειρήσεων, Β’ΣΣ/ΑΑΠ229/10 Απρ 1947


————————————————-

ΘΕΜΑ: Εξέλιξις επιχειρήσεων

«ΑΕΤΟΣ»

ΠΡΟΣ: ΙΙ (Τ.Σ.), VΙΙΙ, ΙΧ

Μεραρχίας

ΚΟΙΝΟΠ: Ι Στρατιάν,  Α’ΣΣ. .

(Α1),  Β’ΣΣ  (Α1)

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

 

 

Β.Σ.Σ./Α.Α.Π. 229/Α1

904 τη 10.4.47

Αι κατωτέρω οδηγίαι σκοπόν έχουσι να προσανατολίσωσι τους Διοικητάς των Μ. Μονάδων επί των γενικών γραμμών εξελίξεως των επιχειρήσεων ΑΕΤΟΣ εν χώρω και χρόνω.

Αι προβλέψεις αύται δύνανται να διαιρεθώσιν εις τας κάτωθι φάσεις:

  1. ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΙΣ

        α)    Κατάληψις κατοχή και διερεύνησις της περιοχής ΠΥΛΗ (Σ.6621) – ΜΟΥΖΑΚΙ (Σ.695175) – ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (Σ.762090) – ΑΕΤΟΦΩΛΗΑ (Σ.774050) – ρους του ΜΕΓΔΟΒΑ – ΑΓΡΑΦΑ (Χ.6686) – ΓΡΑΝΙΤΣΑ (Χ.5383) – ΝΕΟΝ ΑΡΓΥΡΙΟΝ (Χ.442892) – ρους του ΑΧΕΛΩΟΥ – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) – ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΟΣ (Σ.4522) – ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΣ (Σ.5718) – ΠΥΛΗ (Σ.6621).

        β)    Κατά την φάσιν ταύτην, διαρκείας ημερών τινων, θα χρησιμοποιηθώσιν άπασαι αι ήδη ευρισκόμεναι δυνάμεις πρός λεπτομερή και πλήρη διερεύνησιν της περιοχής. Κατά την αυτήν φάσιν αι Βορείως της γενικής γραμμής ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) – ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5718) – ΠΥΛΗ (Σ.6621) μέχρι της γραμμής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ (Σ.6353) – ΜΑΛΑΚΑΣΙ (Σ.4659) – ΜΕΤΣΟΒΟΝ (με ανατολικόν όριον την οροσειράν ΚΟΖΙΑΚΑ -ναι- και δυτικόν όριον τον ΑΧΕΛΩΟΝ) δρώσαι δυνάμεις διαθέτουσαι κατά πρώτον λόγον τα απαραίτητα τμήματα πρός παρεμπόδισιν διαφυγής συμμοριτών πρός Βορράν είτε και πρός Δυσμάς, διά του υπολοίπου των δυναμεών των και εντός του ορίου του δυνατού θα προβώσιν εις την κατοχήν και διερεύνησιν των κυριοτέρων κατωκημένων τόπων εν αναμονή αφίξεως και ετέρων δυνάμεων εκ της Νοτίου περιοχής διά την πλήρη διερεύνησιν.

  1. ΔΕΥΤΕΡΑ ΦΑΣΙΣ

        Μεταφορά δυνάμεων εκ της περιοχής Νοτίως ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) – ΠΥΛΗ (Σ.6621) εις την Βορείως ταύτης περιοχήν διά την πλήρην διερεύνησιν ταύτης μέχρι της γραμμής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ.

        Κατά την φάσιν ταύτην προβλέπεται και η επέκτασις βορειότερον διά την απελευθέρωσίν της αμαξιτής οδού ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΝΕΑ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ (Σ.4461) – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.

  1. ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΙΣ

        Αύτη χαρακτηρίζεται διά της παραμονής επί τόπου εις αμφοτέρας  τας άνω περιοχάς (Βορείαν και Νοτίαν) των απολύτως απαραιτήτων δυνάμεων πρός εδραίωσιν της κατοχής (Τάγματα τινά Πεζικού μετά Ταγμάτων τινών Χωροφυλακής) με εντολήν την εξ ολοκλήρου επιβολήν της τάξεως, καταστροφήν τυχόν εμφανιζομένων μικροσυμμοριών και αποκατάστασιν του Κράτους του Νόμου.

        Άπασαι αι υπόλοιποι δυνάμεις θέλουσι συγκεντρωθεί εις ωρισμένους χώρους πρός ανάπαυσιν, αναδιοργάνωσιν και μεταφοράν των εις άλλας περιοχάς δι’ εκτέλεσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων.

        Αι ανωτέρω φάσεις δίδονται μόνον υπό μορφήν γενικών ενδείξεων, της μεταπτώσεως από της μιας εις την άλλην γενησομένην προοδευτικώς.

        Δι’ ειδικών διαταγών το Σ.Στρατού θα καθορίζη τα της μετακινήσεως δυνάμεων, τροποποιήσεως ζωνών ευθυνών, οργανώσεως Διοικήσεως κλπ.

        Προς το παρον διανύομεν την πρώτην φάσιν.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β.Σ.Σ.

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Advertisements