Επιχείρηση ΑΕΤΟΣ Ειδικά Δελτία 1-29


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

Δ/σις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ώρα 20.15’

9-4-47

Ειδικόν Δελτίον υπ’ αριθ. 1

 1.     Έναρξις Επιχειρήσεων 05.30 της σήμερον
 2.     Ενέργειαι Αποτελέσματα

        α.    ΙΙ Μεραρχία:

               ι.     32 Ταξιαρχία: Τμήματά της συνήντησαν μικράς αντιστάσεις εις ΚΕΡΑΣΙΑΝ Βορ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ (4 χιλ.) και ΤΣΙΦΛΙΚ (ΝΑ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ) κατελήφθησαν 10ην ώραν.

                      Ετέρα φάλαγξ συνήντησεν αντίστασιν εις ΠΕΖΟΥΛΑΝ ένθα εδόθη 3ωρος μάχη. ΠΕΖΟΥΛΑ κατελήφθη.

                      Εις συμμορίτης παρεδόθη.

               ιι.    36 Ταξιαρχία: Εσημειώθησαν αντιστάσεις εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ (ΝΑ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ 5 χλμ.) υπερνικηθείσαι περί 15ην ώραν. Ομοίως εις ΝΔ. ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ (1,5 χλμ.)

        β.    ΙΧ Μεραρχία

               41 Ταξιαρχία: Συνήντησε αντιστάσεις ελαφράς εις ΚΟΤΡΩΝΙ Δυτ. ΠΥΛΗΣ 4 χλμ.) επί οδού πρός ΤΙΡΝΑΝ.

               Ετέρα αντίστασις ιδίαν περιοχήν ήρθη την 12.20’.

               Απώλειαι ημετέρων νεκροί 1.

               Εσημειώθησαν αντιστάσεις εις ΚΑΡΟΥΤΙΑ.

        ΧV Μεραρχία

        Τμήματα της ΤΣΟΤΥΛΙΟΝ και ΝΕΣΤΩΡΙΟΝ ετέθησαν κίνησιν συμφώνως Διαταγή Σ.Σ. ελλείπουσι πληροφορίαι.

        VΙΙΙ Μεραρχία:

        Κίνησις πρός ΝΑ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ 12 χλμ. ΣΤΕΦΑΝΙ άνευ αντιστάσεως.

        Κίνησις πρός ΒΔ. ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ (10 χλμ.) ένθα αντίστασις μιας ώρας υπερνικηθείσα – Απώλειαι Συμμοριτών νεκροί 4.

        43 Ταξιαρχία:

        Κίνησις πρός ΔΟΚΙΜΙ-ΓΑΡΔΙΚΙ (ΒΔ. ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ 10 χλμ.), ελαφραί αντιστάσεις αρθείσαι. Ελλείπουσι πληροφορίαι διά τμήματα ενεργούντα διά γεφύρας ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ – ΑΥΛΑΚΙ – ΤΕΜΠΛΑΣ.

Καταληφθείσα γραμμή

ΙΙ Μεραρχία

32 Ταξιαρχία: ΝΕΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΚΕΡΑΣΙΑ – ΠΕΖΟΥΛΑ

36 Ταξιαρχία: ΤΕΤΑΙ (ΝΑ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ 9 χιλ.) – ΝΕΟΧΩΡΙ (ΝΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ 7 χιλ.) – ΡΑΧΗ ΣΙΜΟΥ (Νοτ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ 3 χιλ.)

42 Ταξιαρχία: υψ. 1523 (Βορ. ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 2 χλμ.) – ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΙΝΟΥ (ΝΔ. ΚΑΡΟΥΤΙΑ 2 χιλ.)

Λόχος ΜΑΔ: ΒΑΝΑΚΟΥΛΙΑ (Ανατ. ΚΑΡΟΥΤΙΑ 3 χιλ.)

Λόχος ΜΑΔ: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΝΑ. ΚΑΡΟΥΤΙΑ 1,5 χλμ.)

Λόχος ΜΑΔ: ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΗ (Ν. ΚΑΡΟΥΤΙΑ 7 χιλ.)

Αεροπορική επέμβασις: Εις ΠΕΖΟΥΛΑ – ΦΥΛΑΚΤΗ υψ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ (Αν. ΑΓΡΑΦΩΝ 7 χιλ.) – Εις ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ (Δυτ. ΠΕΡΤΟΥΛΙ 3 χλμ.) – Εις ΚΕΡΑΣΙΑ και ΦΛΩΡΕΣΑΙΟΙ (Μεταξύ ΠΕΖΟΥΛΑΣ – ΝΕΥΡΟΒΟΥΝΙΤΣΑΣ).

Ρίψεις εφοδίων: Εις 36 Ταξιαρχίαν ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ (Βορ. ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ 3 χλμ.)

Ενέργειαι αντιπερισπασμού ΑΠΕΙΛΗΣ

Διλοχία 507 Τάγματος εν τη κατευθύνσει ΔΕΣΚΑΤΗ – ΤΣΟΥΚΑ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ. Ισχυραί αντιστάσεις περί ΤΣΟΥΚΑΝ (Σ.8563) ανετράπησαν διά χειροβομβίδων.

613 Τάγμα: Εις ΝΕΡΑΪΔΑ συνεδέθη με αριστερόν 36ης Ταξιαρχίας. Συνέλαβε 2 αιχμαλώτους και το αρχείον αρχηγείου  ΑΓΡΑΦΩΝ.

72 Ταξιαρχία: Ευρίσκεται εις γραμμήν: ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ – ΒΕΛΤΣΙΣΤΑ (Χ.5487) – ΑΓΡΑΦΑ

Μεταξύ ΜΕΓΔΟΒΑ – ΑΧΕΛΩΟΥ κινούνται 250 αντάρται υπό Κορόζον προσβληθέντες υπό 72 Ταξιαρχίας συμπτύσσονται πρός Βορράν.

Νεκροί συμμοριτών 12 εξακριβωθέντες επί του πεδίου . Πιθανώς Κορόζον τραυματίας.

Λάφυρα: Εν πολ/λον 2 οπλ/λα πρός το παρόν.

ΒΣΤ 902/10-4-47

Η

Ι/Δ/σις ΓΕΣ

Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ

Συν/ρχης Πυρ/κού

ακριβές αντίγραφον

 Τ.Σ.Υ.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ υπ’ Αριθ. 2

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1947

Ι.      Συμμορίται αντέταξαν άμυναν την μεσημβρίαν της 10 Απριλίου μόνον εις ύψωμα 1931 (2 χλμ. ΝΔ. ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ) αρθείσαν ταχέως και καταληφθέντος του άνω υψώματος. Ηχμαλωτίσθησαν 2 συμμορίται και περιήλθον εις χείρας ημετέρων 1 Ιταλικόν αυτόματον.

ΙΙ.    Γενική κατεχομένη γραμμή την εσπέραν της 10ης Απριλίου, ώραν 21ην.

ΙΙΙ.   ΙΙ Μεραρχία

        Ύψωμα 1931 (ΝΔ. ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ 2 χλμ. Χ-4786) – Ύψωμα 1771 (ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ Νοτ. ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ 2 χλμ.) – αντηρίδες Βορ. ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ 1 χλμ. – αυχήν μεταξύ ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ και ΣΓΟΥΡΟΛΙΒΑΔΟΝ (Σ.6505) – αυχήν ΛΙΘΑΡΟΣΙΓΜΑ (Σ.6206).

        -Σ.Δ. 36 Ταξιαρχίας εις ΤΕΤΛΙ (Χ.78997).

        -Σ.Δ. 32 Ταξιαρχίας εις ΑΓΙΟΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (Σ.7304)

ΙV.   ΙΧ Μεραρχία

        41 Ταξιαρχία

        -ΟΞΥΑ (Σ.6310) – ΑΡΓΙΘΕΑ (Σ.5810) – ΧΗΡΑ (Σ.5714) -ΚΟΤΡΩΝΙ (Σ.6122).

        -Σ.Δ. Βορ. ΜΟΥΖΑΚΙ 3 χλμ. (Σ.6921)

   42 Ταξιαρχία

        ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Σ.6950) – ΚΑΚΚΟΡΕΜΑ (Σ.6550) – ΒΑΝΑΚΟΥΛΙΑ (Σ.6347) – ΣΤΑΥΡΟΣ (Σ.5747) – ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ (Σ.5347) – Σ.Δ. ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Σ.6950)

        Τμήματα ΙΧ Μεραρχίας εξερευνούν κατεχομένην ζώνην άνευ επεισοδίων. Αιχμάλωτοι 1 – παραδοθείς 1.

V.  VΙΙΙ Μεραρχία

        Συνεχίζεται προχώρησις πρός κατάληψιν αντικειμενικών σκοπών ημέρας.

VΙ.XV Μεραρχία

        Τμήματα 21ης κινούμενα από ΓΡΕΒΕΝΩΝ πρός ΔΕΣΠΟΤΗΝ (Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6 χλμ.) διέβησαν τον ΒΕΝΕΤΙΚΟΝ Ποτ. εις (Σ.5687).

        Τμήματα ενεργούντα περιοχήν ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ εισήλθον χθες 10ην Απριλίου ώραν 19:30’ εις ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ (Ν.3322) ΒΔ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ (12 χλμ.) και ενεργούσιν εκκαθάρισιν κώμης.

VΙΙ.Αεροπορία

        Επεμβάσεις: Εις χωρίον ΤΡΙΚΟΚΙΑ (Β. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 18 χλμ.) εβλήθησαν οικίαι τινές δι’ ας υπήρχε πληροφορία ότι ευρίσκετο Αρχηγείον Χασίων.

        Απώλειαι Νεκροί εξακριβωθέντες 6 – Τραυματίαι 15 και πολλά κτήνη.

        Ομοίως εις ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ – ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.

VΙΙΙ. Απώλειαι συμμοριτών εν συνόλω:

         Νεκροί εξακριβωθέντες 23

         Αιχμάλωτοι 17

         Υλικόν 7 τυφέκια, 2 οπλοπολυβόλα & 1 πολυβόλον.

        Απώλειαι Ημετέρων εν συνόλω:

        Νεκροί Λοχαγός ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ.

        Νεκροί οπλίται 3

        Τραυματίαι οπλίται 1

Β.Σ.Τ. 902 τη 11 Απριλίου 1947

Η

Α1 Δ/σις ΓΕΣ

Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ

Συντ/ρχης Πυρ/κού

Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

Δ/σις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

Επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ» υπ’ αριθ. 3

α.     VΙΙΙ Μεραρχία κατέχει διά των δυνάμεων:

        1.    43 Ταξιαρχία την γραμμήν ΣΑΙΛΙΣΤΑ (υψ. 2007) Σ. 3140 – ΚΑΤΑΦΥΓΙ (Σ. 3645) ΚΕΔΡΟΣ (Σ. 3846) – ΜΟΡΑΒΑ (Σ. 4449) – ΔΟΚΙΜΙ.

        2.    Νοτιώτερον επί του Άνω ΑΧΕΛΩΟΥ ΠΟΛΥΘΕΑ (Σ.3939) – ΓΑΡΔΙΚΙ (Σ.3532) – ΠΑΧΤΟΥΡΙ – ΜΕΣΟΧΩΡΑ – ΚΑΤΟΥΝΑ (Σ.4817) εν συνδέσμω μετά δεξιού 41ης Ταξιαρχίας εις Άνω ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΝ.

        3.    Έτι Νοτιώτερον κατέχει ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ – ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ – ΚΟΡΑΚΑ – ΚΑΤΟΥΣΙ (Σ.5214) εν συνδέσμω με 41ην Ταξιαρχίαν εις ΧΗΡΑ (Σ.5714)

        4.    Εκ γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ πρός ΑΡΓΥΡΙΟΝ και ΤΕΜΠΛΑΝ εν συνδέσμω με αριστερόν 72ας εις ΚΑΤΩ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΝ.

β.     72 Ταξιαρχία ως προηγούμενον δελτίον

γ.     613 εις ΝΕΡΑΪΔΑ – ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΑ

δ.     ΙΙ Μεραρχία ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ – ΚΑΡΙΤΣΑ – ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ (Χ.6500) – ΠΥΡΓΟΣ (Σ.6302) – ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ – ΣΓΟΥΡΟΛΙΒΑΔΟΝ – ΛΙΘΑΡΟΣΙΓΜΑ (Σ.6207) – ΚΑΡΑΒΑ (Σ.5906) με προωθημένον εις ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (Σ.5502) – ΟΞΥΑ.

ε.     ΙΧ Μεραρχία

        41 Ταξιαρχία – ΑΡΓΙΘΕΑ – ΧΗΡΑ – Βορ. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ (Σ.6017) – ΚΟΤΡΩΝΙ (Σ.6122)

        42 Ταξιαρχία Εις την αυτήν γραμμήν ως χθεσινόν δελτίον

στ.   Συμπλοκαί έλαβον χώραν μόνον εις την ζώνην της 43 Ταξιαρχίας εις ΚΑΤΑΦΥΓΙ και ΚΕΔΡΟΝ (Νοτ. ΔΟΚΙΜΙ).

ζ.     Συμμορίται πιεσθέντες από Βορρά-Ανατολών και Δυσμάς υπό τμημάτων ΙΙ Μεραρχίας και VΙΙΙ Μεραρχίας συνεπτύχθησαν εν τάχει εις περιοχήν ΜΟΤΕΣΙ (Σ.6202) – ΤΡΟΒΑΤΟΝ – ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ ως εξής:

        1.    Τάγμα Σοφιανού εις ΜΟΤΕΣΙ

               Διλοχία Ταγμ. ΙΠΠΙΚΟΥ εις ΜΟΤΕΣΙ

        2.    Τάγμα (μείον δύο λόχοι) εις ΤΡΟΒΑΤΟΝ

        3.    Τάγμα Μακεδόνος εις ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ

Τ.Υ.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ υπ’ αριθμ. 4

Στρατιωτικής καταστάσεως Επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ» της 13-4-1947

Ι.      Κατεχομένη γραμμή υπό ημετέρων τμημάτων ως Ειδικόν Δελτίον της 12ης Απριλίου.

ΙΙ.    Καιρική κατάστασις: Από 11ης Απριλίου ο καιρός επιδεινώθη εις περιοχήν ορεινής Δυτικής Θεσσαλίας. Τούτο είναι εις βάρος των συμμοριτών εκτοπισθέντων ήδη υπό των ημετέρων τμημάτων εκ των χωρίων εις α ήσαν εγκατεστημένοι. Η κατάστασις των είναι αθλία από απόψεως εφοδιασμού. Το ηθικόν των καταπεπτωκός. Θάνατοι συμμοριτών σημειούνται εκ ψύχους και πείνης.

ΙΙΙ.   Κινήσεις συμμοριτών εντός της περικλεισθείσης υπό των τμημάτων μας ζώνης:

        1)    Την νύκτα της 9ης πρός 10ην απεπειράθησαν να διαφύγωσι πρός Βορράν (Δυνάμεις 150 ενόπλων), προσκρούσαντες όμως επί ημετέρων τμημάτων ηναγκάσθησαν να τραπώσι πρός Νότον .

        2)    Εις περιοχήν ΜΙΖΙΛΟΥ (Σ.5902) πληροφορίαι φέρουσιν, ότι ετέρα δύναμις συμμοριτών κρύπτεται εις τα πέριξ της περιοχής ταύτης.

        3)    Την νύκτα της 10ης πρός 11ην ετέρα δύναμις συμμοριτών εκινήθη από ΤΡΟΒΑΤΟΝ (Χ.6294) πρός ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693) ένθα εγκατέλειψε τα μεταγωγικά της κτήνη με πρόθεσιν να κινηθή πρός ΣΤΑΪΚΑ (Β.Δ. ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ 3 χλμ.)

               Εις ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ – ΤΡΟΒΑΤΟΝ δύναμις συμμοριτών κεκρυμμένη εις δάση περιοχής, σπήλαια και αποκρήμνους βραχώδεις θέσεις ανέρχεται εις δύο Τάγματα. -Εξερεύνησις περιοχής εκτελείται μεθοδικώς και προοδευτικώς.

               Εις περιοχήν ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ (Β. ΠΕΡΤΟΥΛΙ 8 χλμ.) και παρά τας δυτικάς κλιτύς του ΚΟΖΑΚΑ πληροφορίαι εξακριβωθείσαι φέρουσι δύναμιν συμμοριτών δύο Ταγμάτων και δύο Λόχων.

ΙV.   Απώλειαι

        Συμπληρωματικώς αναφέρεται υπό Β. Σώματος Στρατού, ότι αι μέχρι τούδε απώλειαι των συμμοριτών εις νεκρούς – τραυματίας και αιχμαλωτισθέντας ανέρχονται εις 200.

 1. Εντύπωσις

        Οι συμμορίται αποφυγόντες, ως πάντοτε σχεδόν, την μάχην και εις τας υπό εξέλιξιν εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις της Δυτικής Ορεινής Θεσσαλίας, προσπαθούν να αποκρυβώσι κατά μικράς ομάδας εις δασώδεις και βραχώδεις περιοχάς της εκκαθαριζομένης ζώνης των επιχειρήσεων επί τη ελπίδι διαφυγής τούτων πρός οιανδήποτε ανοικτήν κατεύθυνσιν. Η συστηματική όθεν και λεπτομερής έρευνα και ο αποκλεισμός των δρομολογίων διαφυγής θα εξασφαλίσωσιν μόνον τον επιδιωκόμενον σκοπόν των επιχειρήσεων «ΑΕΤΟΣ».

Β.Σ.Τ.902 τη 13 Απριλίου 1947

Συνταγματάρχης ΛΑΜΑΡΗΣ Γ.

Διευθυντής Α1/ΓΕΣ

Ακριβές Αντίγραφον

 Τ.Σ.Υ.

————————————————-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΒΣΤ 902 τη 14-4-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ υπ’ αριθ. 5

Ι.     Καιρική Κατάστασις

        Συνεχίζεται σφοδρά  κακοκαιρία. Εις περιοχάς υπέρ τα 600 μέτρα παντού χιών. Εις υψηλά σημεία υπερέβη τα 0,70 του μέτρου.

ΙΙ.    Κατάστασις συμμοριτών

        Αθλία από απόψεως ανεφοδιασμού και υλικόν εν γένει μέσων καλύψεως και ζωής.  Θάνατοι συμμοριτών σημειούνται εκ ψύχους και πείνης. Ηθικόν λίαν χαμηλόν.

ΙΙΙ.  Κατεχομένη γραμμή υπό Μεγάλων Μονάδων και ανεξαρτήτων τοιούτων αμετάβλητος πλήν  τινων τοπικής σημασίας μεταβολών εις την γενικήν διάταξιν τηρουμένου πάντοτε του υφισταμένου κλοιού.

ΙV.  Απώλειαι

        Εκ τηλεφωνικών επικοινωνιών αναφέρονται τα κάτωθι:

        -Περιοχήν 72ας Ταξιαρχίας ανευρέθησαν 30 πτώματα συμμοριτών αποθανόντων εκ ψύξεως.

        Η αυτή Ταξιαρχία αναφέρει ότι κατά συμπλοκήν συνέλαβε 25 αιχμαλώτους.

Περιοχήν Β.Δ. ΤΣΙΟΤΙ (9 χλμ.) συνελήφθησαν έτεροι 7 συμμορίται.

Συνταγματάρχης ΛΑΜΑΡΗΣ

Ακριβές αντίγραφον

 Τ.Σ.Υ.

————————————————-

 

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 6 15/4/47

 1. Καιρική Κατάστασις

Ελαφρώς βελτιωθείσα χθές επέτρεψε εις τα τμήματα συνέχισιν εξερευνήσεως και δραστηρίαν αεροπορικήν ενέργειαν.

 1. Κατεχομένη Γραμμή υπό τμημάτων

Ως η εις το υπ’ αριθ. 3 Δελτίον αναφερομένη, βελτιωθείσα διά στενωτέρου συνδέσμου τμημάτων της VΙΙΙ Μεραρχίας μετά τοιούτων της ΙΙ εις περιοχήν αμέσως Β.ΠΕΤΡΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ και διά μετακινήσεως του αριστερού της 36ης Ταξιαρχίας νοτιώτερον πρός παρεμπόδισιν διαφυγής συμμοριών πρός Ανατολάς διά ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ – ΝΕΡΑΪΔΑΣ.

 1. Κινήσεις Συμμοριτών

Προσπάθειαι διαφυγής των εκ της περικλεισθείσης ζώνης προσέκρουσαν επί ενεργειών ημετέρων τμημάτων.

Ούτω προσπάθεια Τάγματος Σοφιανού πρός Νότον προσέκρουσεν επί 72 Ταξιαρχίας Β. ΑΓΡΑΦΩΝ.

Ετέρα τοιαύτη εκ ΣΠΥΡΕΛΟΥ (μεταξύ ΚΟΥΜΠΟΥΡΓΙΑΝΩΝ – ΜΙΖΙΛΟΥ επί δεξιάς όχθης – ΠΕΤΡΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ) πρός Βορράν απέτυχεν.

Ομοίως κίνησις πρός Ανατολάς από ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ πρός ΝΕΡΑΪΔΑ απέτυχεν και αυτή.

Κακοκαιρία και δίωξις ηνάγκασε τούτους να απορρίπτωσι οπλισμόν των και εγκαταλείπωσι κτήνη των.

 1. Ενέργειαι ημετέρων

Συνεχίζεται η εξερεύνησις

Επολυβολήθησαν υπό της αεροπορίας εις πολλά σημεία της περιοχής των Επιχειρήσεων συγκεντρώσεις συμμοριτών και μεταγωγικών των.

 1. Απώλειαι συμμοριτών

Συμπληρωματικώς αναφέρεται ότι οι υπό της 72 Ταξιαρχίας συλληφθέντες αιχμάλωτοι ανέρχονται εις 30.

Εμετρήθησαν εις οδόν ΒΡΑΓΓΕΝΩΝ πρός ΚΑΚΑΡΙΑΝ και εις θέσιν ΚΑΥΚΙΑ 72 νεκροί συμμορίται εκ της χιονοθυέλλης και συμπλοκών του Τάγματος Σοφιανού μετά ημετέρων τμημάτων.

Συνελήφθησαν εις ΑΥΛΑΚΙ 14 αιχμάλωτοι

Παρεδόθησαν 3 συμμορίται

Περισυνελέγη αρκετόν πολεμικόν υλικόν

 1. Ημετέρων

Νεκρός 1 Ταγ/ρχης Αλευράς 72 Ταξιαρχίας

ακριβές αντίγραφον                                         Συνταγματάρχης Λάμαρης Γ.

           Τ.Σ.Υ.

————————————————-

 

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 7 της 16-4-47

 1. Καιρική κατάστασις

Βελτιωθείσα αισθητώς επέτρεψεν εξερευνητικάς κινήσεις των τμημάτων εντός της περιοχής των επιχειρήσεων και δραστήριαν αεροπορικήν ενέργειαν.

 1. Κατεχομένη Γραμμή

Η εις τα προηγούμενα Δελτία αναφερομένη. Σημειούται βαθυτέρα διείσδυσις της ΙΧ Μεραρχίας πρός περιοχήν ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΣ και τοιαύτη της VΙΙΙ Μεραρχίας πρός την αυτήν κατεύθυνσιν. Ελαφρά πύκνωσις της γραμμής VΙΙΙ Μεραρχίας εις περιοχήν ΝΕΡΑΪΔΑΣ και ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥΣ.

 1. Κινήσεις Συμμοριτών

Απεγνωσμένη σημειούται γενική προσπάθειά των να εξέλθωσι της περικλεισθείσης περιοχής είτε κατά μικρά τμήματα είτε και κατ’ ωργανωμένα τοιαύτα.

-Ούτω το Τάγμα ΣΟΦΙΑΝΟΥ εσημειώθη κινούμενον πρός Ανατολάς, με δύναμιν μέχρι 200 ανδρών, εις αθλίαν κατάστασιν και κατά το πλείστον άνευ οπλισμού.

-Ομοίως το Τάγμα ΒΙΚΟΥ (ΣΤΑΘΗ) μετά διλοχίας  ΚΑΡΑΝΤΑΟΥ και διμοιρίας Διαβιβάσεων, εις την ιδίαν κατάστασιν, εσημειώθη κινούμενον πρός Ν.Δ.

-Εσημειώθη ομοίως 300μελής συμμορία μεταξύ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Κνισόβου) – ΠΑΛΗΟΚΑΡΓΙΑΣ προσκρούσασα επί τμημάτων της ΙΧ Μεραρχίας.

-Απόπειραι διαφυγής  μικροτέρων τμημάτων εις ΝΕΡΑΪΔΑΝ (VΙΙΙ Μερ.) Δυτ. ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ, εις ΚΑΣΤΑΝΙΑΝ (Δυτ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) εματαιώθησαν.

 1. Ενέργειαι ημετέρων

Συνεχίζεται η εξερεύνησις και αναζήτησις προσπαθούντων πρός διαφυγήν συμμοριτών. Δραστηριωτάτη αεροπορική ενέργεια επί σημειωθεισών συγκεντρώσεων.

 1. Απώλειαι συμμοριτών

Συνελήφθησαν 34 αιχμάλωτοι εις ΚΑΡΟΥΤΙΑ υπό 42 Ταξιαρχίας.

Εκ των αεροπορικών επιδρομών ανεξακρίβωτοι.

 1. Ημετέρων. Μηδέν

ακριβές αντίγραφον                                                                   ΛΑΜΑΡΗΣ Γ.

Τ.Υ.                                                                                         Συν/ρχης Πυρ/κού

————————————————-

 ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

18-4-47

 

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ υπ’ αριθ. 8

Ι.      Καιρική Κατάστασις καλή διευκολύνουσα την κίνησιν των Μονάδων πρός εξερεύνησιν της ανατεθείσης αυταίς και πρός τον σκοπόν τούτον ζώνης ευθύνης.

ΙΙ.    Κίνησις Συμμοριτών

        Τμήματα της VΙΙΙ Μεραρχίας κατεδίωκον κατά πόδας ομάδας συμμοριτών υπό Τζουμερκιώτην και Παληούραν την 16ην Απριλίου αποπειραθείσας να διέλθωσι τον ΑΧΕΛΩΟΝ Ποταμόν εις περιοχήν ΜΕΣΟΧΩΡΑ – ΚΑΛΗ ΚΩΜΗ. Αποτέλεσμα υπήρξε η αποσύνθεσις αμφοτέρων των ομάδων τούτων.

Απώλειαι Συμμοριτών

Νεκροί εξακριβωθέντεςΠνιγέντες εις Αχελώον

Αιχμάλωτοι

Τραυματίαι

21

7

9

13

 

Εξακολουθεί η δίωξις των άνω συμμοριών.

Εις ΤΡΟΒΑΤΟΝ ανευρέθησαν υπό 36ης Ταξιαρχίας τρόφιμα και φαρμακευτικόν υλικόν.

Παρουσιάσθησαν οικειοθελώς 6 συμμορίται ένοπλοι.

ΙΙΙ.   Αεροπορικαί επεμβάσεις

Προσεβλήθησαν συγκεντρώσεις συμμοριτών μετά μεταγωγικών των εις διαφόρους θέσεις.

Συν/χης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

ακριβές αντίγραφον

 Τ.Σ.Υ.

————————————————-

 

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

19-4-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9

Ι.     Ενέργειαι ημετέρων τμημάτων

        Λεπτομερής εξερεύνησις της περιοχής ΑΡΓΙΘΕΑΣ και ΑΓΡΑΦΩΝ και μικροσυμπλοκαί με μικροομάδας προσπαθούσας να αποκρυβώσιν ή διαφύγωσιν.

-Ούτω υπό τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας συνελήφθησαν 7 συμμορίται ων 4 τραυματίαι. Εις άλλην δε συμπλοκήν τμήματος της ιδίας Μεραρχίας εφονεύθησαν 3 συμμορίται.

        -Υπό τμημάτων της ιδίας Μεραρχίας ανευρέθη εις ΤΡΟΒΑΤΟΝ αποθήκη οπλων και πυρομαχικών μη καταμετρηθέντων εισέτι και 15 τηλέφωνα.

        -Λείψανα της συμμορίας ΠΑΛΗΟΥΡΑ, περί ης το χθεσινόν Δελτίον διωκόμενα συνεπλάκησαν με τμήματα της VΙΙΙ Μεραρχίας, αφήσαντα 1 νεκρόν.

        -Ομοίως υπό τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας συνελήφθησαν 21 αιχμάλωτοι, ένοπλοι κατά το πλείστον και παρεδόθησαν 4.

ΙΙ.        Απώλειαι Συμμοριτών κατά την χθεσινήν ημέραν

-Φονευθέντες-Αιχμάλωτοι

-Παραδοθέντες

Σύνολον

4

28

  4

36

 

Ημετέρων     Μηδέν

ΙΙΙ. Αεροπορικαί επεμβάσεις    Δραστήριαι

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

ακριβές αντίγραφον

 Τ.Σ.Υ.

————————————————-

 

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

20-4-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ υπ’ αριθ. 10

Ι.         ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

-Κινήσεις εντός της περιοχής ΑΡΓΙΘΕΑΣ και ΑΓΡΑΦΩΝ δι’ εξερεύνησιν, αναγνώρισιν και σύνδεσμον.

-Ούτω εις θέσιν ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ, Ν. ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ, επί της οδού ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ – ΑΓΡΑΦΑ, ανευρέθησαν 50 πτώματα συμμοριτών, θανόντων κατά το πλείστον εν χιονοθυέλλη εκ ψύχους και πείνης.

-Ανευρέθησαν ομοίως χθες 24 τυφέκια, 1 πολυβόλον, ταινία φυσιγγίων, βλήματα όλμων, φαρμακευτικόν υλικόν.

-Εις μικροσυμπλοκάς εφονεύθησαν 6 συμμορίται, ετραυματίσθησαν 4 και συνελήφθησαν αιχμάλωτοι 8 και 7 επικίνδυνοι.

-Ημετέρων απώλειαι: Μηδέν

ΙΙ.       ΔΡΑΣΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ        Δραστηρία

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

ακριβές αντίγραφον

 Τ.Σ.Υ.

————————————————-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

21/22-4-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 11

Ι.         ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ήρχισε από της 19ης τρέχοντος μηνός η δευτέρα φάσις του σχεδίου  «ΑΕΤΟΣ» εν τη περιοχή ταύτη.

Μετέχουσιν εις ταύτην δυνάμεις των VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών, δι’ ων περιεκλείσθη ο χώρος ο περιλαμβανόμενος μεταξύ:

           Ορ. Βορ.ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ – ΑΗΔΟΝΑ – ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ – ΤΣΟΥΡΛΙΑΝΑ – ΚΡΑΝΙΑ – ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ.

           Ορ. Δυτ..       ΑΧΕΛΩΟΣ ποταμός

           Ορ. Νοτ.ΚΑΜΝΑΙΤΙΚΟΣ – ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ

           Ορ. Ανατ.      Κορυφογραμμή ΚΟΖΙΑΚΑ.

Περισφίγγεται η ανωτέρω περιοχή, άνευ σοβαράς επαφής, πλήν  μικροσυμπλοκής τμήματος της VΙΙΙης Μεραρχίας εις περιοχήν ΚΡΑΝΙΑΣ με λείψανα της συμμορίας ΠΑΛΗΟΥΡΑ.

ΙΙ.       ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Εν τη περιοχή τάυτη απέμειναν δρώσαι εις εξερευνήσεις και τελειωτικήν εκκαθάρισιν δυνάμεις της ΙΙας ιδίας Μεραρχίας και τινες των VΙΙΙης και ΙΧης Μεραρχιών.

ΙΙΙ.      ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1)     Απώλειαι συμμοριτών

        Κατ΄εξερευνήσεις περιοχής ΙΧης Μεραρχίας συνελήφθησαν

-αυτοαμύνης-άοπλος συμμορίτης

-παρουσιάσθησαν άοπλοι συμμορίται ων 1 λιποτάκτης στρατού

-συμμορίται ένοπλοι

11

1

7

5

 

        Κατά μικροσυμπλοκάς VΙΙΙης Μεραρχίας με λείψανα συμμορίας ΠΑΛΗΟΥΡΑ εις περιοχήν ΚΡΑΝΙΑΣ:

-νεκροί

-αιχμάλωτοι

-παρουσιασθέντες αυθορμήτως

-Συνελήφθησαν εις περιοχήν ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ συμμορίται άοπλοι

-Παρουσιάσθη άοπλος

-Εις ετέραν συμπλοκήν τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας με λείψανα διωκομένης διμοιρίας ΠΑΛΗΟΥΡΑ εφονεύθησαν συμ/της και συνελήφθησαν αιχμάλωτοι συμ/ται

-Εις Περιοχήν ΤΣΙΟΥΡΤΖΑΣ συνελήφθησαν συμ/ται ένοπλοι και παρεδόθησαν συμ/ται

-Εξ εξερευνήσεων της 32 Ταξιαρχίας εις περιοχήν μεταξύ ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ – ΤΡΟΒΑΤΟΝ και ΠΕΡΤΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ συνελήφθησαν συμ/ται

και μια νοσοκόμος συμμορίτης

-Ομοίως συνελήφθησαν συνεργάται των συμμ/των

-Παρουσιάσθησαν βιαίως στρατολογηθέντες παρά των συμ/των

-Εξ εξερευνήσεως της 36 Ταξιαρχίας εις περιοχήν μεταξύ ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ – ΚΑΡΟΠΛΕΣΣΙ – ΝΕΥΡΟΠΟΛΙΣ συνελήφθησαν συμ/της

και συνεργάται συμμ/των

-Εις αναγνωρίσεις και εξερευνήσεις της 72 Ταξιαρχίας εις Περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ – ΝΤΑΛΛΑΣ συνελήφθησαν αιχμάλωτοι

-Ανευρέθησαν νεκροί συμμορίται

-Κατά συμπληρωματικάς πληροφορίας εις συμπλοκήν εν τη περιοχή της ΙΧ Μεραρχίας εφονεύθησαν συμ/ται

-συνελήφθησαν αιχμάλωτοι

και σύνδεσμος άοπλος

-Ήτοι σύνολον απωλειών συμμοριτών κατά τας 19 και 20/4

2

1

1

3

1

 

1

5

1

4

 

 

17

1

10

8

 

 

1

10

 

5

20

 

18

5

1

139

-Ομοίως περιήλθεν εις χείρας του Στρατού πολύ υλικόν

Ούτω υπό της 72 Ταξιαρχίας

Ανευρέθησαν:

-1 οπλ/βόλον

-5 τυφέκια

-βλήματα όλμων 2΄΄

-και εν αρχείον συμμορίας

Υπό ΙΙ Μεραρχία

Ανευρέθησαν:

-7 τυφέκια

-6 τηλέφωνα

-1 πίναξ τηλεφωνικός

-και λοιπόν παντοειδές υλικόν

-2 σωλήνες όλμων γερμανικοί 3’’

-2 κιβώτια βλήματα 3’’

2)     Ημετέρων Μηδέν

ΙV.      ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δραστηρία

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

ακριβές αντίγραφον

 Τ.Υ.

————————————————-


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

23-4-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 12

Α.        ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ανεπροσαρμόσθη η διάταξις των ΙΧ, VΙΙΙ, ΙΙ Μεραρχιών ανταποκρινομένη πρός την ΙΙαν φάσιν επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ». Ούτω αι κάτωθι μεταβολαί επηνέχθησαν εις ταύτην.

Εξ Ανατολών πρός Δυσμάς

ι)      ΙΧ Μεραρχία

        41 Ταξιαρχία: Εις περιοχήν: ΠΑΛΗΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (Σ.69.22) – ΠΕΡΤΟΥΛΙ (Σ.57.52) – ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ (Σ.535.380) – ΣΟΥΒΛΕΡΗ (Σ.63.37).

ιι)     581 και 583 Τάγματα VΙΙΙ Μεραρχίας περιοχήν ΜΕΣΟΧΩΡΑ – ΝΤΟΥΓΛΙΣΤΑ (Σ.46.09).

        43 Ταξιαρχία: περιοχήν ΓΑΡΔΙΚΙ (Σ.36.33) – ΣΤΕΦΑΝΙ (Σ.41.48) – ΚΡΑΝΙΑ (Σ.45.33)

        584 Τάγμα VΙΙΙ Μεραρχίας εις ΜΕΤΣΟΒΟΝ

        42 Ταξιαρχία: εις περιοχήν ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ

ιιι)    ΙΙ Μεραρχία

        32 Ταξιαρχία: Μεταξύ ΠΟΡΤΑΪΤΙΚΟΥ και ΠΕΡΤΟΥΛΙΩΤΙ-ΚΟΥ

36 Ταξιαρχία: Μεταξύ ΑΓΡΑΦΩΝ και ΒΛΑΣΔΩΝ (Σ.8004)

ιυ)    72 Ταξιαρχία: Αμετάβλητος

Β.        ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

VΙΙΙ Μεραρχία:

-Κατά 22/4 συνεχίζεται η εξερεύνησις περιοχής της ως και καταδίωξις διαφυγόντων λειψάνων συμμορίας ΠΑΛΗΟΥΡΑ.

-Παρά διλοχίας εγένετο επιθετική αναγνώρισις από (Σ.32.59) – ΜΕΤΣΟΒΟΝ πρός (Σ.16.70) ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ.

-Ομοίως Λόχος από (Σ.02.26) ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΝ πρός (Σ.16.70) -ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ.

-Κινούμενα τμήματα από Βορρά συνηντήθησαν μετά τμημάτων της από Νότου εις (Σ.48.10) ΡΙΓΓΙΑ υψ. 1775 – (Σ.43.39) ΠΟΛΥΘΕΑ (Σ.40.40) ΠΥΡΑ.

-Συνεχίζεται η εκκαθάρισις και εξερεύνησις καταληφθείσης περιοχής ΙΙας Φάσεως.

Γ.        ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ι)      Απώλειαι Συμμοριτών:

        Κατά συμπλοκάς 20/4 τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας μετά λειψάνων συμμορίας ΠΑΛΗΟΥΡΑ ανήλθον:

 

-Συμμορίται νεκροί

-Συλληφθέντες συμμ/ται

-Παρουσιασθέντες συμμ/ται

-Κατά εκκαθαρίσεις 21/4

-Συνελήφθησαν συμμ/ται

-Συμμορίται νεκροί

-Συνελήφθη συμ/της Καπετάνιος του Κορόζη

-Παρά τμημάτων ΙΙ Μεραρχίας κατά εκκαθάρισιν περιοχής της ανήλθον

-Νεκροί συμμορίται

-Συλληφθέντες συνεργάται συμμ/τών εξ ων 2 γυναίκες

-Παραδοθέντες συμ/ται τραυματίαι

Ήτοι σύνολον απωλειών συμμοριτών

2

12

1

 

3

1

1

 

 

1

15

1

37

        Ομοίως περιήλθεν εις χείρας του Στρατού πολύ υλικόν.

ιι)     Ημετέρων:Μηδέν

Δ.        ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Επεμβάσεις διά 4 εξόδων Σπιτφάϊαρς εβλήθησαν επιτυχώς τα σημεία (Σ.97.87) ΛΟΥΤΡΟΣ 10 χιλμ. ΒΑ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ – (Σ.72.56) ΣΚΕΠΑΡΝΙ 10 χλμ. Β. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ και (Χ.89.79) ΟΡΟΣ ΛΙΜΠΟΥΧΙ.

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

ακριβές αντίγραφον

 Τ.Σ.Υ.

————————————————-

 

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

24-4-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 13

Α.       ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ι)      ΙΧ Μεραρχία

-42 Ταξιαρχία συν 611 Τάγμα και Ουλαμόν Τεθωρακισμένων

-Σ.Δ. Ταξιαρχίας (Σ.6353) ΧΑΝΙ ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ

-525 Τάγμα συν Ουλαμόν Τεθωρακισμένων και ουλαμόν 4,2 ιντσών εις περιοχήν ΚΑΣΤΡΑΚΙ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΘΕΟΠΕΤΡΑ – ΣΑΡΑΚΙΝΑ – ΜΟΥΤΣΑΡΑ

-526 Τάγμα μετά λόχου Λ.Ο.Κ. εις περιοχήν ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ – ΑΙΔΟΝΑ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ

-611 Τάγμα εις περιοχήν ΚΑΡΟΥΤΙΑ – ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ

        -524 Τάγμα συν Ουλαμόν Τεθωρακισμένων εις περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΑΜΑΡΑΝΤΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ – ΤΕΚΕΣ ΤΣΙΦΛΙΚΙ – ΡΑΧΗ ΖΗΜΟΥ

        -41 Ταξιαρχία: Σ.Δ. (Σ.6121) ΚΟΤΡΩΝΙ

        -522 Τάγμα εις περιοχήν ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ – ΤΥΡΝΑ – ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ

        -523 Τάγμα συν 2 ουλαμοί 4,2 ιντσών και τμήματος MAΔ εις περιοχήν ΒΙΤΣΑΙΝΑ – ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ – ΓΛΟΓΟΒΙΤΣΑ

        -521 Τάγμα συν 2 ουλαμούς 4,2 ιντσών και τμήματος MAΔ εις περιοχήν ΠΕΡΤΟΥΛΙ – ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ

        -Πυροβολικόν 25 λιβρών:

        Μία (1) πυροβολαρχία εις (Σ.5330) ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ και

        Μία (1) πυροβολαρχία εις (Σ.5962) ΤΥΡΝΑ

        -Υπόλοιπα τεθωρακισμένα – Σχηματισμοί ΤΡΙΚΚΑΛΑ

ιι)     VΙΙΙ Μεραρχία: Αμετάβλητος

ιιι)    ΙΙ Μεραρχία: Αμετάβλητος

Β.        ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Συνεχίζεται παρά ΙΙ, VΙΙΙ, ΙΧ Μεραρχιών η εκκαθάρισις και εξερεύνησις καταληφθείσης περιοχής.

Γ.        ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ι)      Απώλειαι συμμοριτών

-Κατ’ εκκαθάρισιν εις περιοχήν (Χ.6294) ΤΡΟΒΑΤΟΝ την 22/4 υπό ΙΙας Μεραρχίας

-Συνελήφθησαν τραυματίαι συμμορίται

-Παρά τμημάτων ΙΧ Μεραρχίας εις (Σ.5039) ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ συνελήφθη αρχηγός περιφερειακής οργανώσεως ΚΟΖΙΑΚΑ – ΠΙΝΔΟΥ μετά του αρχείου του

-Συνελήφθησαν μέλη αυτοαμύνης

-Συνελήφθησαν σύνδεσμοι συμμοριτών ως επίσης και τινες συνεργάται συμμοριτών

-Εφονεύθη συμμορίτης Φρούραρχος (Σ.5130) ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ

-Κατά συμπλοκάς 22/4 τμημάτων VΙΙΙ Μερραρχίας μετά συμμορίας Νεμέρτσικα

-Συνελήφθησαν συμμορίται

-Παρεδόθησαν συμμορίται εξ ων εις στρατιώτης του 583 Τάγματος αιχμαλωτισθείς υπό συμμοριτών

-Η καταδίωξις των λειψάνων συμμορίας ΠΑΛΗΟΥΡΑ συνεχισθείσα και 22/4 έσχεν

-Νεκροί συμμορίται εξ ων ο αρχηγός ΠΑΛΗΟΥΡΑΣ (μόνιμος Υπολ/γός Ζαλοκώστας) και εξ (6) καπεταναίοι

-Συνελήφθησαν συμμορίται εξ ων εις μόνιμος ενωμοτάρχης

Ήτοι σύνολον απωλειών συμμοριτών

 

 

1

 

 

1

2

 

2

1

 

 

3

 

3

 

 

 

22

6

41

        Συνολικώς συμμορία ΠΑΛΗΟΥΡΑ από 12-22/4 έσχεν απωλείας.

-Νεκροί συμμορίται-Τραυματίαι συμμορίται

-Συλληφθέντες συμμορίται

-Παραδοθέντες συμμορίται

Σύνολον συμμοριτών

54

4

6

37

101

 

        Ομοίως περιήλθεν εις χείρας Στρατού οπλισμός, υλικόν Πυρομαχικά

ιι)     Ημετέρων

        -Κατά συμπλοκάς 22/4 τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας

        α)    Με συμμορίαν Νεμέρτσικα

-νεκροί οπλίται-τραυματίαι χωροφύλακες

1

1

β)    Με λείψανα συμμορίας Παληούρα

-νεκροί Μ.Α.Υ.-τραυματίαι οπλίται

Σύνολον απωλειών11

4

Δ.        ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  Δραστηρία

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

ακριβές αντίγραφον

 Τ.Σ.Υ.

————————————————-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

25-4-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 14

Α.       ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ι)      ΙΙ, VΙΙΙ, ΙΧ Μεραρχιών αμετάβλητος.

Β.        ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Συνεχίζεται παρά ΙΙ, VΙΙΙ, ΙΧ Μεραρχιών η εκκαθάρισις-εξερεύνησις των περιοχών εις ας ενεργούσιν.

Γ.        ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ι)      Απώλειαι Συμμοριτών:

ΙΧ Μεραρχία

Κατ’ εξερεύνησιν 23/4 έσχεν

 

-Συλληφθέντας ενόπλους συμμ/τας-Συλληφθέντας συνεργάτας συμμ/των

-Παρουσιασθέντας ενόπλους συμμορίτας

-Παρουσιασθέντας αόπλους συμμορίτας

-Νεκρούς συμμορίτας

2

4

7

2

2

 

ΙΙ     Μεραρχία

-Τμήματα Μεραρχίας συνέλαβον Καπετάνιον πρώτου Τάγματος Δασκαλογεώργου-Εις (Χ.6988) Καλαμπαλίκι υψ. 1823 Β. ΑΓΡΑΦΩΝ 2 χλμ. Τον Διευθυντήν του Νοσ/μείου και ένα τραυματίαν συμμορίτην

 

1

 

2

VΙΙΙΜεραρχία

Κατά μικροσυμπλοκάς 23/4 με λείψανα συμμορίας ΠΑΛΗΟΥΡΑ

-Νεκροί συμμορίται-Τραυματίαι συμμορίται

-Συλληφθέντες συμμορίται

-Παραδοθέντες συμμορίται

Σύνολον απωλειών Συμμοριτών

5

2

6

1

34

 

ιι)     Ομοίως περιήλθον εις χείρας Στρατού (2) δύο ασύρματοι ιταλικοί, οπλισμός, πυρομαχικά, τρόφιμα, ιματισμός, νάρκαι και λοιπόν παντοειδές υλικόν

ιιι)    Ημετέρων   Μηδέν

Δ.        ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αεροπορικαί επεμβάσεις δι’ εξόδων Σπιτφάϊαρς προσεβλήθησαν επιτυχώς τα σημεία (Σ.55.79) ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ, (Σ.56.78) ΝΟΤΙΩΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ και (Σ.52.77) ΣΙΤΑΡΑΣ.

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

ακριβές αντίγραφον

           Τ.Σ.Υ.

————————————————-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

26-4-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 15

Α.    ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ι)     ΙΙ, VΙΙΙ, ΙΧ Μεραρχιών αμετάβλητος

Β.    ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Συνεχίζεται παρά ΙΙ, VΙΙΙ, ΙΧ Μεραχιών η εκκαθάρισις και εξερεύνησις των περιοχών εις ας ενεργούσιν.

Γ.     ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

        ι)     Απώλειαι συμμοριτών

               Κατά μικροσυμπλοκάς 24/4 τμημάτων ΙΧ Μεραρχίας μετά συμμοριτών ανήλθον:

-Νεκροί ένοπλοι συμμορίται-Συλληφθέντας εις (Σ.5446) ΚΛΕΙΝΟΒΟΝ αρχηγός αυτοαμύνης περιοχής

-Συλληφθέντες ένοπλοι συμμορίται

-Συλληφθέντες σύνδεσμοι συμμοριτών

-Παραδοθέντες συμμορίται την 23/4

4

 

1

5

2

3

 

               Κατά μικροσυμπλοκάς 23/4 τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας με λείψανα συμμοριών ανήλθον:

-Νεκροί συμμορίται-Σύνολον απωλειών συμμοριτών

5

20

               Ανετινάχθησαν υπό συνεργείου 4 νάρκαι τεθείσαι την νύκτα της 24-25/4 επί της οδού ΛΑΡΙΣΣΗΣ-ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ.

               Ομοίως περιήλθον εις χείρας του Στρατού (2) δύο αποθήκαι εις (Σ.5030) ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ περιέχουσαι τρόφιμα, οπλισμόν, πυρομαχικά και ελαστικά αυτοκινήτων.

        ιι)    Ημετέρων

               Τεθωρακισμένον όχημα συνοδείας Ταχυδρομείου ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ – ΛΑΡΙΣΣΗΣ προσέκρουσεν επί νάρκης παρά χωρίου ΖΑΡΚΟΥ, πλήρωμα ετραυματίσθη ελαφρώς.

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

ακριβές αντίγραφον

           Τ.Σ.Υ.

————————————————-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

27-4-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ υπ’ αριθμόν 16

Α.       ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΙΙα Μεραρχία: Επί της διατάξεως της ΙΙ Μεραρχίας εγένοντο αι κάτωθι μεταβολαί.

-Λόχος 501 Τάγματος από ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ εις ΛΑΡΙΣΑΝ

-Ουλαμός 25 λιβρών από ΚΑΡΙΤΣΑΝ εις ΛΑΡΙΣΑΝ.

VΙΙΙη Μεραρχία: Αμετάβλητος.

ΙΧη Μεραρχία: Επί της διατάξεως ΙΧ Μεραρχίας εγένοντο ελαφραί μεταβολαί 523 Τάγματος. Ομοίως ετέθησαν εις την διάθεσιν VΙΙΙ Μεραρχίας η 132 Ολμαρχία και ο 530 Λόχος Πολυβόλων.

Β.        ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΙ Μεραρχία

 1. Τμήματα της Μεραρχίας εξηρεύνησαν και εξεκαθάρισαν περιοχάς ΚΟΤΡΩΙ – ΝΤΟΥΣΚΟΥ (Σ.6623) και ΚΕΡΑΣΙΑ (Σ.7007).

VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχίαι

 1. Αι VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχίαι συνεχίζουν την εξερεύνησιν και εκκαθάρισιν της περιοχής των.
 2. Καταδίωξις συμμοριτών επιδρομής ΤΣΙΟΤΙΟΥ (Τ.0633) την 25/4 επέτυχεν απελευθέρωσιν κτηνών χωρικών.

Γ.        ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 1. Απώλειαι συμμοριτών

        ΙΙ Μεραρχία. Τμήματα ΙΙας Μεραρχίας κατ’ εξερεύνησιν περιοχής (Σ.6623) ΚΟΤΡΩΝΙ – ΝΤΟΥΣΚΟΥ και ΚΕΡΑΣΙΑΣ (Σ.7007) έσχον:

 

-Συλληφθέντες Διμοιρίτης Σοφιανού Υψηλάντης άοπλος-Συλληφθέντες συμμορίται προελεύσεως ΜΠΟΥΛΚΕΣ

-Νεκροί συμμορίται

-Παραδοθέντες συμμορίται άοπλοι

1

2

1

1

 

        VΙΙΙ Μεραρχία. Τμήματα της VΙΙΙης Μεραρχίας κατά συμπλοκήν μετά συμμοριτών την 25/4 έσχον:

-Νεκροί συμμορίται-Συλληφθέντες συμμορίται

-Συλληφθέντες συμμορίται κατά εκκαθαρίσεις

-Παραδοθέντες συμμορίται

1

3

5

1

 

        ΙΧη Μεραρχία. Τμήματα της ΙΧης Μεραρχίας κατ’ εξερεύνησιν και εκκαθάρισιν περιοχής έσχον:

-Συλληφθέντες συμμορίται ένοπλοι-Συλληφθέντες άοπλοι αυτοαμύνης

-Παραδοθέντες συμμορίται ένοπλοι

-Παραδοθέντες άοπλοι αυτοαμύνης, εξ ων 1 ανυπότακτος

-Ως επίσης συνελήφθησαν και τινες αυτοαμύνης εις ΤΣΙΟΤΙΟΝ και ΖΑΡΚΟΝ

Σύνολον απωλειών συμμοριτών

4

2

4

8

 

 

33

 

Ομοίως περιήλθον εις χείρας του Στρατού οπλισμός, πυρομαχικά, 11 ημίονοι, μηχανή αυτοκινήτου, υγειονομικόν υλικόν, ιματισμός, αραβόσιτος και αρχείον ΚΟΖΙΑΚΑ.

Απώλειαι ημετέρων

        -Εκ προσκρούσεως επί νάρκης αυτοκινήτου ναρκαλιευτικού συνεργείου πλησίον ΚΑΛΙΦΩΝΙΟΥ (Χ.9399)

Νεκροί οπλίταιΤραυματίαι οπλίται (εξ ων τρείς βαρέως)

3

8

Δ.        ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αεροπορικαί επεμβάσεις δι’ εξόδων ΣΠΙΤΦΑΪΡΣ προσεβλήθη επιτυχώς το σημείον (Χ.9077) όρος ΛΙΜΠΟΥΧΙ.

Συνταγματάρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

ακριβές αντίγραφον

 Τ.Σ.Υ.

————————————————-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

28-4-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ υπ’ αριθμόν 17

Α.       ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ι)      ΙΙ, VΙΙΙ, ΙΧ Μεραρχιών αμετάβλητος

Β.        ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ι)      ΙΙ Μεραρχία

Δύο Λόχοι 564 Τάγματος ενήργησαν 27/4 εν τη κατευθύνσει  (Χ.7990) ύψωμα ΒΑ. 1 χλμ. χωρίου ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΪΚΑ (Χ.84.89) ΚΑΠΡΟΒΟΥΝΙ (Χ.8786) 1151 Α. 3 χλμ. χωρίου ΜΟΛΟΧΑΣ.

Έτεροι δύο λόχοι του αυτού Τάγματος εν τη κατευθύνσει ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ (Χ.8285) ΜΑΚΡΟΛΟΓΓΟΣ (Χ.8882) ύψωμα ΑΝΕΜΟΣ, δι’ εκκαθάρισιν περιοχής. Συνήντησεν ελαφράν αντίστασιν εις ύψωμα ΚΑΠΡΟΒΟΥΝΙ (Χ.8589) μετ’ ανταλλαγήν πυρών οι συμμορίται απεσύρθησαν, καταληφθέντων τελικώς των υψωμάτων (Χ.8582) ΠΡΑΣΙΛΗΘΡΕΣ και 1151 (Χ.8786) Α. 3 χλμ. χωρίου ΜΟΛΟΧΑΣ.

Διλοχία ευρισκομένη νύκτα 26/27-4-47 εις (Χ.7987) ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΝ εδέχθη πυρά από (Χ.8287) ύψωμα ΠΑΠΑΔΟΛΑΚΑ και (Χ.8285) MAΥ ΡΟΛΟΓΓΟΣ.

-Μετά κατάληψιν χωρίου MAΥΡΟΛΟΓΓΟΣ την 27/4 ουδένα εύρον εντός αυτού, απαχθέντων απάντων των χωρικών υπό των συμμοριτών.

ιι)     Αι VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχίαι συνεχίζουσι την εξερεύνησιν και εκκαθάρισιν των περιοχών εις ας ενεργούσιν.

Γ.        ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ι)      Απώλειαι συμμοριτών

        ΙΙ Μεραρχία

        Τα τμήματα ΙΙ Μεραρχίας κατά τας εξερευνήσεις και εκκαθαρίσεις περιοχής των την 27/4 έσχον:

-Συλληφθέντες συμμορίται (αποθηκάριος κεντρικής αποθήκης Συμμ/τών)

-Παραδοθέντες συμμ/ται ένοπλοι αυτοαμύνης

-Παραδοθέντες συμμορίται εις (Σ.5522) ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (εξ ων εις σύνδεσμος συμμοριτών)

 

1

3

 

8

        VΙΙΙ Μεραρχία

        Τα τμήματα της VΙΙΙ Μεραρχίας κατά εξερευνήσεις της 26/4 έσχον:

-Συλληφθέντες συμμορίται (εξ ων εις πρώην στρατιώτης 529 Τάγματος και 2 ένοπλοι)

-Παρουσιασθέντες συμμορίται (εξ ων 5 βιαίως στρατολογηθέντες)

 

4

 

6

        ΙΧ Μεραρχία

        Περίπολος ΙΧ Μεραρχίας εις δασώδη περιοχήν μεταξύ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΡΔΑΝΙΟΥ (Σ.8338) την 26/4 συνεκρούσθη μετά κρυπτομένης ομάδας συμμ/τών.

        Τα τμήματα της ΙΧ Μεραρχίας κατά τας εξερευνήσεις και εκκαθαρίσεις 26/4 έσχον:

-Συλληφθέντες συμμορίται-Φονευθέντες συμμορίται (εξ ων μια γυνή)

-Παραδοθέντες συμμορίται (εξ ων 2 ένοπλοι)

Σύνολον απωλειών συμμοριτών

3

3

12

40

 

        Ομοίως περιήλθον εις χείρας Στρατού τρόφιμα, οπλισμός, Πυρομαχικά.

ιι)     Ημετέρων   Μηδέν

Δ.        ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αεροπορικαί επεμβάσεις δι’ (6) εξ εξόδων Σπιτφάϊαρς προσέβαλον συμμορίτας επιτυχώς εις (Σ.2278) ΒΟΒΟΥΣΑ και (Χ.9670) ΜΠΙΡΜΠΙΛΙ.

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

ακριβές αντίγραφον

 Τ.Σ.Υ.

————————————————-

 


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

29-4-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 18

Α.       ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΙΙ Μεραρχία:

Επί της διατάξεως ΙΙ Μεραρχίας εγένοντο ελαφραί μεταβολαί δύο διλοχιών 564 Τάγματος.

VΙΙΙ Μεραρχία:   Αμετάβλητος

ΙΧ Μεραρχία:

Επί της διατάξεως ΙΧ Μεραρχίας εγένοντο ελαφραί μεταβολαί 521, 525 και 526 Ταγμάτων.

Β.        ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Αι ΙΙ, VΙΙΙ, ΙΧ Μεραρχίαι συνεχίζουσι την εξερεύνησιν των περιοχών εις ας ενρεγούσιν.

Γ.        ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ι)      Απώλειαι συμμοριτών

ΙΙ Μεραρχία

        Κατ’ ενέργειαν τμηματων ΙΙ Μεραρχίας την 27/4 πρός ΚΑΠΡΟΒΟΥΝΙ (Χ.8489) δύναμις συμμοριτών 250 αιφνιδιασθείσα εγκατέλειψε λέβητας επί πυράς με μερίδας 250 και ετράπη πρός ΑΠΙΔΙΑΝ (Χ.9091) η καταδίωξις συνεχίζεται.

        Κατ’ εξερεύνησιν 28/4 έσχον

Συλληφθέντες συμμορίται

3

        VΙΙΙ Μεραρχία:

        Τα τμήματα της VΙΙΙ Μεραρχίας κατ’ εξερεύνησιν την 27/4 έσχον:

-Συλληφθέντες εις υπεύθυνος αυτοαμύνης-Παρουσιασθέντες εις αυτόμολος συμμορίτης

-Φονευθέντες συμμορίται

1

1

8

 

        ΙΧ Μεραρχία

        Τα τμήματα της ΙΧ Μεραρχίας κατ’ εξερεύνησιν την 27/4 έσχον:

-Παρουσιασθέντες ένοπλοι συμμορίται

-Παρουσιασθέντες άοπλοι συμμορίται (εξ ων μια γυνή)

-Συλληφθέντες η σύζυγος του επιμελητού συμμορίτου 1ου τάγματος

-Συλληφθέντες συμμορίται εις Καπετάν Παπαφλέσσας εις (Σ.5446) ΚΛΕΙΝΟΒΟΝ

-Φονευθέντες συμμορίται

Σύνολον απωλειών συμμοριτών

8

8

 

1

 

1

2

33

        Ομοίως περιήλθον εις χείρας Στρατού 14 τυφέκια, πυρομαχικά, ιματισμός, τρόφιμα, σολοδέρματα και άλλα είδη άτινα είχον πρότερον διανεμηθή εις κατοίκους ως και επί πυράς εγκαταλειφθέντας παρά συμμοριτών λέβητας με 250 μερίδας.

ιι)     Ημετέρων   Μηδέν

Δ.        ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αεροπορικαί επεμβάσεις διά 10 εξόδων Σπιτφάϊαρς προσέβαλον συμμορίτας επιτυχώς εις περιοχήν (Χ.9080) ΣΜΟΚΟΒΟΝ – ΚΕΔΡΟΥ (Χ.9091).

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

ακριβές αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

————————————————-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

30-4-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 19

Α.       ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΙΙ Μεραρχία:

-Επί της διατάξεως της ΙΙ Μεραρχίας εγένοντο την 29/4 ελαφραί μεταβολαί των τμημάτων 36ης Ταξιαρχίας.

-564 Τάγμα εις περιοχήν (Χ.7786) ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΒΔ. ΦΟΥΡΝΑ 10 χλμ.

-566 Τάγμα εις περιοχήν (Χ.6693) ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ.

-565 Τάγμα εις περιοχήν (Σ.7404) 4 χιλ. Β. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

VΙΙΙ Μεραρχία:

Τα τμήματα της VΙΙΙ Μεραρχίας την 29/4 εκινήθησαν πρός λήψιν της νέας διατάξεώς των.

ΙΧ Μεραρχία:              Αμετάβλητος

Β.        ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Αι ΙΙ και ΙΧ Μεραρχίαι συνεχίζουσι την εξερεύνησιν και εκκαθάρισιν των περιοχών εις ας ενεργούσιν.

VΙΙΙ Μεραρχία:

Τα τμήματα της VΙΙΙ εκινήθησαν την 29/4 πρός λήψιν της νέας διατάξεώς των, δεν εγνώσθησαν αποτελέσματα.

Γ.        ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ι)      Απώλειαι συμμοριτών

ΙΙ Μεραρχία

        Τα Τμήματα ΙΙ Μεραρχίας κατά τας εξερευνήσεις και εκκαθαρίσεις της περιοχής των έσχον:

-Συλληφθέντες συνεργάται συμμοριτών-Νεκροί συνεργάται συμμοριτών αποπειραθέντες να δραπετεύσωσιν

-Παρουσιασθέντες άοπλοι συμμορίται

10

 

4

1

 

        VΙΙΙ Μεραρχία:

        Τα Τμήματα της VΙΙΙ Μεραρχίας εκινήθησαν την 29/4 πρός λήψιν της νέας διατάξεώς των, πληροφορίαι ελλείπουσιν.

        ΙΧ Μεραρχία

        Ενεργούντα τμήματα ΙΧ Μεραρχίας την 28/4 εξερεύνησιν περιοχής των έσχον:

-Συλληφθέντες συμμορίται ένοπλοι-Συλληφθέντες Συμμορίται άοπλοι (εξ ων 2 γυναίκες)

-Παρουσιασθέντες συμμορίται ένοπλοι

-Παρουσιασθέντες συμμορίται άοπλοι (εξ ων 1 γυνή)

Σύνολον απωλειών Συμμοριτών

2

10

5

11

43

 

        Ομοίως περιήλθον εις χείρας Στρατού, οπλισμός, πυρομαχικά, τηλεφωνικόν και φαρμακευτικόν υλικόν ως και λοιπόν παντοειδές τοιούτον.

ιι)     Ημετέρων   Μηδέν

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

ακριβές αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

————————————————-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1-5-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 20

Α.       ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ι)      ΙΙ, VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών: Αμετάβλητος

Β.        ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΙ Μεραρχία

Τμήμα συνοδείας εφοδιοπομπής κινούμενον πρός αυχένα (Χ.7791) Β. ΓΙΑΝΝΟΥΣΕΪΚΑ συνεπλάκη μετά 200μελούς συμμορίας, ήτις μετά 4ωρον μάχην συνεπτύχθη πρός ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ (Χ.7589), απώλειαι δεν ανεφέρθησαν.

Περίπολος 565 Τάγματος κατεδίωξε συμμορίαν εις (Χ.8994) 3 χλμ. Ανατολικώς ΡΑΧΟΥΛΑΣ. Η συμμορία καταδιωκομένη εγκατέλειψε πυρομαχικά και ατομικά της είδη.

VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχίαι

Συνεχίζουν δραστηρίαν εξερεύνησιν ζώνης ευθύνης των.

Γ.        ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ι)      Απώλειαι Συμμοριτών

-Νεκροί συμμορίται

-Αιχμάλωτοι (εξ ων 2 γυναίκες)

-Παρουσιασθέντες αυθορμήτως (εξ ων εις Ανθ/γός του ΕΛΑΣ ονόματι Κορυδαλής)

Σύνολον απωλειών

9

15

 

31

55

Δ.        Παντοειδές υλικόν περιήλθεν εις χείρας ημετέρων.

Ε.        Απώλειαι ημετέρων Μηδέν.

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

ακριβές αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

————————————————-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2-5-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 21

Α.       ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΙΙ, VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών αμετάβλητος

Β.        ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΙ Μεραρχία

Διλοχία 566 Τάγματος εκινήθη

από         ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ                         (Χ.6694)

               ΕΛΑΤΟΝ                               (Χ.7097)

               ΚΑΡΙΤΣΑΝ               (Χ.7199)

προς              ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΝ                         (Χ.7195)

Το 565 Τάγμα εκινήθη

από περιοχήν      ΜΟΛΟΧΑΣ   (Χ.8786)

προς                   ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ (Χ.7689)

                      ΝΕΡΑΪΔΑ           (Χ.7885)

Αι VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχίαι συνεχίζουν την δραστηρίαν εξερεύνησιν της ζώνης ευθύνης των.

Γ.        ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Απώλειαι Συμμοριτών

-Νεκροί συμμορίται (εξ ων εις σωματοφύλαξ Βελουχιώτη)

-Αιχμάλωτοι συμμορίται (εξ ων εις Καπετάνιος και τρείς αυτοαμύνης)

-Παρουσιασθέντες αυθορμήτως

Σύνολον απωλειών

2

8

12

22

 

Δ.        Περιήλθον εις χείρας ημετέρων τρόφιμα, δέρματα, οπλισμός και πυρομαχικά.

Ε.        Απώλειαι ημετέρων:    Μηδέν.

ακριβές αντίγραφον

 Τ.Σ.Υ.                                                                         Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

————————————————-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3-5-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 22

Α.       ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

-Μετακίνησις κατά τας Διαταγάς του  Β’ΣΣ τμημάτων των VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών πρός κάλυψιν της αρτηρίας ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ και επισκευήν της γεφύρας ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ, ήτις ήρξατο την 2-5-47.

-Προπαρασκευαστικαί κινήσεις ΧV Μεραρχίας δι’ επικειμένας γενικάς επιχειρήσεις.

-Τα 23 και 24 Τάγματα Χωροφυλακής ήχθησαν εις την ζώνην ευθύνης των, εις περιοχήν ΑΡΓΙΘΕΑΣ.

Β.        ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Αι ΙΙ, VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχίαι συνεχίζουν την δραστηρίαν εξερεύνησιν της ζώνης ευθύνης των.

Γ.        ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Απώλειαι Συμμοριτών

-Αιχμάλωτοι αυτοαμύνης-Παρουσιασθέντες αυθορμήτως (εξ ων 2 αυτοαμύνης)Σύνολον απωλειών

5

9

14

Δ.        Περιήλθον εις χείρας ημετέρων παντοειδές υλικόν, οπλισμός και πυρομαχικά.

Ε.        Απωλειαι ημετέρων:    Μηδέν.

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

ακριβές αντίγραφον

 Τ.Σ.Υ.

————————————————-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4-5-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 23

Α.       ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΙΙ, VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών αμετάβλητος

Β.        ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Αι ΙΙ, VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχίαι συνεχίζουν την δραστηρίαν εξερεύνησιν της ζώνης ευθύνης των.

Ήρξατο η εγκατάστασις τμημάτων εδραιώσεως εις εκκαθαρισθείσαν περιοχήν.

ΛΑΜΑΡΗΣ

Σ/ρχης Πυρ/κού

Ακριβές αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

————————————————-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5-5-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 24

Α.       ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΙΙ, VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών – Αμετάβλητος

Β.        ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Αι ΙΙ, VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχίαι συνεχίζουν την δραστηρίαν εξερεύνησιν της ζώνης ευθύνης των.

Γ.        ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ι)      Απώλειαι Συμμοριτών

-Αιχμάλωτοι συμμορίται-Αιχμάλωτοι αυτοαμύνης (εξ ων εις ιερεύς)

-Παρουσιασθέντες αυθορμήτως-συμμορίται

-Παρουσιασθέντες αυθορμήτως αυτοαμύνης

-Παρουσιασθέντες αυθορμήτως ανυπότακτοι Στρατού

Σύνολον απωλειών

1

12

2

9

2

26

 

ιι)     Απώλειαι ημετέρων:          Μηδέν.

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

ακριβές αντίγραφον

 Τ.Σ.Υ.

————————————————-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

6-5-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 25

Α.       ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΙΙ, VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών – Αμετάβλητος

Β.        ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Υπό των εναπομεινάντων τμημάτων ΙΙ, VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών εις χώρον επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ» συνεχίζεται δραστηρίως η εξερεύνησις της εκκαθαρισθείσης περιοχής.

Γ.        ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Εσημειώθησαν κινήσεις συμμοριτών Δυτικώς ΜΕΓΔΟΒΑΣ. Τμήματα των 36 και 72 Ταξιαρχιών από πρωϊας 5-5-47 εκινήθησαν πρός απηνή δίωξίν των.-

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

ακριβές αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

————————————————-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

7-5-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 26

Α.       ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΙΙ, VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών – Αμετάβλητος

Β.        ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Υπό των εναπομεινάντων ΙΙ, VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών εις χώρον επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ» συνεχίζεται δραστηρίως η εξερεύνησις της εκκαθαρισθείσης περιοχής.

Γ.        ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Απώλειαι Συμμοριτών

-Αιχμάλωτοι συμμορίται-Παρουσιασθέντες αυθορμήτως

Σύνολον απωλειών

1

2

3

 

Δ.        Περιήλθεν εις χείρας ημετέρων παντοειδές υλικόν.

Ε.        Απώλειαι ημετέρων:    Μηδέν.

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

ακριβές αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

————————————————-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

8-5-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 27

Α.       ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΙΙ, VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών – Αμετάβλητος

Β.        ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Τμήματα των 36 και 72 Ταξιαρχιών ευρίσκονται εν επαφή από 6-5-47 μετά συμμοριτών εις:

(Χ.7399) υψ.1931 ΝΔ. ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ 2 χιλιόμετρα

(Χ.7486) Ν. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1 χιλιόμετρον

(Χ.7292) Α. ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ 6 χιλιόμετρα

Λοιπά εναπομείναντα τμήματα εις εκκαθαρισθείσαν περιοχήν συνεχίζουν εντατικώς την εξερεύνησιν ταύτης.

Γ.        ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Απώλειαι Συμμοριτών

-Συνελήφθησαν εις (Χ.7195) Α. υψ. 2020 ΜΠΟΥΛΓΑΡΑ συμμορίται-Συνελήφθησαν εις λοιπάς εξερευνήσεις συμμ/ται

Σύνολον απωλειών συμμοριτών

 

11

4

15

 

Παρουσιάσθησαν δύο (2) Στρατιώται απαχθέντες τον Ιανουάριον παρά συμμοριτών.

Περιήλθεν εις χείρας ημετέρων παντοειδές υλικόν, οπλισμός και πυρομαχικά.

Απώλειαι ημετέρων:

           Μηδέν.

 

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

ακριβές αντίγραφον

 Τ.Σ.Υ.

————————————————-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

9-5-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 28

Α. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΙΙ, VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών – Αμετάβλητος

Β. ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Συμμορίται διωκόμενοι παρά τμημάτων 36 και 72 Ταξιαρχιών εις περιοχήν ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ (Χ.7399) και Δυτικώς ετράπησαν πρός (Χ.7394) Ν.Α. ΑΓΡΑΦΩΝ 6 χιλιόμετρα. Δεν κατέστη δυνατή η στενή παρακολούθησίς των λόγω κακοκαιρίας.

Λοιπά εναπομείναντα τμήματα εις εκκαθαρισθείσαν περιοχήν συνεχίζουν εντατικώς την εξερεύνησιν ταύτης.

Γ. ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Εις περιοχήν ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ (Χ.8887) ενεφανίσθησαν συμμορίται, διετάχθη η αναπροσαρμογή διατάξεως Τάγματος 36 Ταξιαρχίας. Εις (Χ.4972) ΧΡΥΣΟΒΑΝ Ν.Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ 16 χιλιόμετρα ενεφανίσθη 30μελής συμμορία ήτις καταδιωχθείσα διελύθη.

Δ. ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εις περιοχήν ΧΡΥΣΟΒΑΝ (Χ.4972)

-Εφονεύθησαν συμμορίται-Ετραυματίσθησαν συμμορίται 83

Εις περιοχήν ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ (Χ.8887)

-Συνελήφθησαν συμμορίταιΣύνολον απωλειών συμμοριτών 213

Περιήλθον εις χείρας ημετέρων εις περιοχήν ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ (Χ.8887) 12 κτήνη έμφορτα με παντοειδές υλικόν, οπλισμόν και πυρομαχικά.

 

Ε.        Απώλειαι ημετέρων:

           Μηδέν.

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

ακριβές αντίγραφον

 Τ.Σ.Υ.

————————————————-

 

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

10-5-47

ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 29

Α. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΙΙ, VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών – Αμετάβλητος

Β. ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Υπό των εναπομεινάντων τμημάτων ΙΙ, VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών εις χώρον επιχειρήσεων «ΑΕΤΟΣ» συνεχίζεται δραστηρίως η εξερεύνησις της εκκαθαρισθείσης περιοχής.

Εις την περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ διώκονται απηνώς υπολείμματα συμμορίας ΜΑΝΙΑΤΗ.

Γ. ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Απώλειαι Συμμοριτών

Εις περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ

 

-Συνελήφθησαν ένοπλοι συμμορίται-Παρουσιάσθησαν συμμορίται

Σύνολον απωλειών92

11

Περιήλθον εις χείρας ημετέρων παντοειδές υλικόν

-2 όλμοι 81 χιλ. μετά 40 βλημάτων

-1 πίατ μετά 4 βλημάτων

-1 πολυβόλον φίατ μετά 3.000 φυσιγγίων

άπαντα εν αρίστη καταστάσει και επιμελώς συσκευασμένα.

Απώλειαι ημετέρων:

                   Μηδέν.

 

Συν/ρχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.

 

ακριβές αντίγραφον

 Τ.Σ.Υ.

Advertisements