Ενημέρωση περί δράσης ΔΣΕ, Γ’ΣΣ/Α2/3 Απρ 1947


 

ΘΕΜΑ:  Διαπιστώσεις Ειδικής ΦύσεωςΠρος: Χ-ΧΙ-VΙΙ Μεραρχίας

Α.Δ.Χ.Κ.Μ

Α.Δ.Χ.Α.Μ.-Α.Δ.Χ.Θ.

ΚΟΙΝ: ΓΕΣ-Στρατιά-Β.Σ.Σ.

 Α1-Α9-Α2

 Α.Κ.Α.-Επιτελάρχην

 Ε.Κ.Φ.

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Γ’.Σ.Στρατού/Α2/ΙV

ΑΡΙΘ.Α.Π. 21415

Β.Σ.Τ. 903 3.4.47

Κοινοποιούνται πληροφορίαι – εντυπώσεις – συμπεράσματα επί ορισμένων θεμάτων ειδικής φύσεως του συμμοριακού αγώνος.

Να κοινοποιηθώσι μέχρι ταγμάτων-λόχων Ορεινών Καταδρομών και Υποδιοικήσεων Χωρ/κής.

ΠΗΓΑΙ

           Μελέτη κατασχεθέντων εγγράφων

           εξέτασις συλληφθέντων συμμοριτών με σημαντικήν θέσιν

Ι. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

α) Οργάνωσις συμμοριακού συστήματος

Ι.      Έχουσι πυκνότατον δίκτυον, όπερ εισχωρεί παντού

ΙΙ.    Κέντρον πληροφοριών εις επίκαιρα σημεία. Εξηκριβωμένως: Άρνισσαν-Σκύδρα.

ΙΙΙ.   Ταχυτάτη αυτόματος κίνησις πρός μεταφοράν πάσης επειγούσης εκμεταλλεύσεως πληροφορίας.

        Αύτη διά των συνδέσμων μεταφέρεται εις τας γιάφκας και εκείθεν δι’ ετέρων συνδέσμων εις την Διοίκησιν.

ΙV.   Πλήρης εκμετάλλευσις της παρατηρήσεως κατά την ημέραν διά παρατηρητηρίων εφοδιασμένων με διόπτρας παρακολουθούν πάσαν κίνησιν.

  1. Από απόψεως ακριβείας, αριθμού και συνθέσεως υστερούν, πολλάκις μέχρι κωμικότητος.

        Ούτω π.χ. εις Έδεσσαν έφερον 1300 άνδρας και 2 πυρ/χίας όταν δεν υπήρχον παρά 200 άνδρες και μηδέν πυροβόλα.

VΙ. Γενικώς προσέχουν πολύ το πότε και πού, εξαιρετικώς την ταχυτάτην μεταβίβασιν της αμέσου εκμεταλλεύσεως, και αδιαφορούν ή μάλλον δεν δύνανται να επιτύχουν το ποίος και πώς.

VΙΙ. Αποτέλεσμα του συστήματος τούτου πληροφοριών:

        Αποφεύγουν τον αιφνιδιασμόν, την κύκλωσιν, τον εξαναγκασμόν εις μάχην, δεν αποφεύγουν όμως τας ασκόπους κοπιώδεις κινήσεις.

β) Μέτρα αντιδράσεως κατά ημετέρου συστήματος

Αντιστρόφως ίνα δυσχεράνουν τας πληροφορίας των εθνικών δυνάμεων:

Ι.      Χρησιμοποιούν πάντες ψευδώνυμα δίδοντες τα αυτά εις πληθύν στελεχών ανωτέρων και κατωτέρων συνηθέστερα ψευδώνυμα

        Στάθης-Μαύρος-Ακρίτας-Κατσώνης-Διάκος-Άγρας-Πάνος-Δάσκαλος-Γιατρός κ.λ.π.

ΙΙ.    Κάμνουν συχνάς αλλαγάς Διοικήσεων εντός του αρχηγείου.

ΙΙΙ.   Συχνάς μετασταθμεύσεις.

ΙV.   Εντεχνοτάτη χρήσις διαδόσεως και φημών.

  1. Τα γνωστά μέτρα μεγάλης συνωμοτικότητος.

        Ουδείς επιτρέπεται να ερωτήση διά πράγματα που δεν τον ενδιαφέρουν αμέσως.

        Ουδείς γνωρίζει πότε θα κινηθούν και πρός πού κινούνται.

VΙ. Σκληρά μέτρα κατά των υπόπτων καταδόσεως.

        Το Γενικόν Αρχηγείον έχει εκδώσει ειδικήν αυστηροτάτην Διαταγήν περί τούτου.

VΙΙ. Φαίνεται ότι φοβούνται πολύ περισσότερο του δέοντος και υποψιάζονται αδίκως ομοϊδεάτας των.

  1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

α)     Βάσεις: Πεζοί σύνδεσμοι. Εις περιοχάς τινας και έφιπποι. Οι σύνδεσμοι είναι οι οφθαλμοί – η άπω ασφάλεια – ο σκελετός – το θεμέλιον της συμμοριακής οργανώσεως. Εάν κοπούν η συμμοριακή κίνησις θα παραλύση αμέσως.

β)     Οπτικούς δεν έχουν εις υπολογίσιμον αριθμόν. Ήδη μελετούν και πειραματίζονται να μετατρέψουν κοινούς προβολείς εις οπτικούς διά κατασκευής συστήματος περιοδικής διακοπής της φωτεινής δέσμης.

        Πιθανώς διαθέτουν τοιούτον μεγάλης εμβελείας διά την συνεννόησιν Κρουσίων-Μπέλλε.

        Εξηκριβωμένως είχον προμηθευθή τοιούτον προβολέα πρός μετατροπήν.

        Πιθανότατα διαθέτουν και εις Πάϊκον διά συννεννόησιν με την Γιουγκοσλαυϊαν.

γ)     Τηλέφωνα: Εξακριβούνται μόνον εις Πιέρρια. Εις Κρούσια-Νιγρίτα-Χολομώντα-Καϊμακτσαλάν εξηκριβωμένως δεν έχουν.

δ)     Ασύρματοι: Εξαιρετική προφύλαξις και συνομωτικότης διά την προφύλαξιν τούτων.

        Την θέσιν των δεν γνωρίζει ούτε ο αρχηγός, την γνωρίζουν μόνον:

        2 φρουροί – Ασυρματιστής – 1 ή 2 σύνδεσμοι

        Είναι εις θέσεις ένθα ούτε υποψία δύναται να δημιουργηθή. Εντός παρθένου θαμνώδους κυρίως εκτάσεως ένθα η προσώρησις είναι αδύνατος. Πιθανώς ασύρματοι υπάρχουν εις Κρούσια -Βέρμιον-Πάϊκον-Έβρος ουδαμού έχει εξακριβωθή απολύτως

        Υπάρχει εξηκριβωμένως εις Χολομώντα αλλά δεν κατέστη δυνατή η λειτουργία του μέχρι σήμερον.

  1. ΓΙΑΦΚΕΣ

Εν είδος προκεχωρημένων Κέντρων εγκατασπαρμένων κυρίως μεταξύ των συμμοριακών οδών επικοινωνίας.

Διαιρούνται εις «μικράς και Μεγάλας ή Κεντρικάς»

α)     «Μικρές»

        Ι.     Δύναμις: 3-7

        ΙΙ.    Αποστολή: Πληροφορίαι-σύνδεσμοι ταχυδρομείου.

Εκεί θα καταλήγουν οι σύνδεσμοι των χωρίων και εκείθεν θα μεταφερθούν εις το αρχηγείον.

               Μέσω των Γιαφκών τούτων διεκπεραιούται η αλληλογραφία.

β)     «Μεγάλες ή Κεντρικές»

        Ι.     Δύναμις: 20-60 εξ ων το ήμισυ ως ασφάλεια

        ΙΙ.    Αποστολή:

               Στρατολογία

               Προπαγάνδα

               Επιμελητεία και επί πλέον και αι μικραί πληροφορίαι

               Σύνδεσμοι

        Εις τας μεγάλας γιάφκας υπάρχουν Διαφωτισταί-πολτικοί Στρατολόγοι.

        Εκεί γίνονται αι συσκέψεις. Εκεί συνήθως εδρεύει και η Τομεακή ΟΛΑ.

  1. ΟΛΑ (ομάδες Λαϊκής αυτοαμύνης)

α)     Υπάρχουν εις όλα τα χωρία

        Η Διοίκησις είναι 3μελής

       1 επί της ΕΤΑ

       1 πληροφορίας

       1 Στρατολογίας

β)     Υπό την ΟΛΑ υπάγονται

η αυτοάμυνα (εξωπλισμένοι ή άοπλοι χωρικοί)

η επιτροπή επιμελητείας

το δίκτυον πληροφοριών

η αυτοδιοίκησις

γ)     Επί κεφαλής της ΟΛΑ των χωρίων είναι η Τομεακή ΟΛΑ ήτις συνήθως εδρεύει εις μίαν Κεντρικήν Γιάφκαν.

  1. ΟΔΕΝ (ομάδες Δημοκρατικών ενόπλων νέων)

Είναι αι γνωσταί ομάδες ΕΠΟΝ του ΕΛΑΣ.

Αποτελούν ιδιαιτέρως υποδειγματικάς ομάδας.

Παραμένουν πλησίον του αρχηγείου

Αποστολή κυρίως Προπαγάνδα αλλά και επίλεκτον τμήματος λεπτών αποστολών.

Τελευταίαι πληροφορίαι ΑΙ φέρουν ότι κατενεμήθησαν εις τους λοιπούς λόχους και συγκροτήματα διατηρούν όμως την ενότητά των εν τω συγκροτήματι ήτοι εις το συγκρότημα αποτελούν ιδίαν ομάδα.

  1. ΟΜΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Αι Γυναίκες των συμμοριών διαιρούνται

α)     Εις υποδειγματικάς ομάδας Γυναικών

β)     Εις Βοηθητικάς

Αι υποδειγματικαί ομάδες Γυναικών έχουν την οργάνωσιν και την αποστολήν των ΟΔΕΝ

Ήδη και αύται κατενεμήθησαν ως ίδιαι ομάδες εις τα συγκροτήματα.

Αι βοηθητικαί ομάδες περιλαμβάνουν δακτυλογράφους, νοσοκόμους, πλυντρίας, ραπτρίας, κλπ.

Αι γυναίκες ίσως διότι είναι εθελόντριαι διακρίνονται διά τον φανατισμόν των.

  1. ΤΥΠΟΣ

Εις τα πλείστα των αρχηγείων εκδίδονται εφημερίδες με πολύγραφον. Έντυποι δεν περιήλθον πρός το παρόν εις χείρας του Σ.Στρατού.

Είναι καθαρώς προπαγανδιστικού περιεχομένου.

Σχεδόν ουδόλως έχουν ψυχαγωγικόν χαρακτήρα.

  1. Διατροφή – Επιμελητεία

α)     Κατά την περίοδον της στασιμότητος σχεδόν καλή.

        Επάρκεια κρέατος. Πρωινόν ρόφημα.

        Συχνή χρήσις κατσαμάκι ή αλευροτέντωμα (πυκνό κουρκούτι από αλεύρι)

β)     Κατά την περίοδον των μετακινήσεων και κυρίως των επιχειρήσεων άθλιον μέχρι πλήρους νηστείας επί ημέρας.

γ)     Αποθήκαι πολλαί και μικραί εγκατεσπαρμέναι εις μεγάλην ακτίνα. Μεγάλη συνωμοτικότης διά την ασφάλειαν τούτων. Δεν τας γνωρίζει παρά μόνον ο επιμελητής και ο σύνδεσμος.

δ)     Εις το αρχηγείο υπαρχουν Συνεργεία Ράπτου και υποδηματοποιού ουχί μόνον διά την επισκευήν αλλά και διά την κατασκευήν στολών και αρβυλλών. Τα αρτιότερα τοιαύτα συνεργεία είναι του αρχηγείου της Νιγρίτης.

        Δίδονται όμως και εις τα χωρία πρός κατασκευήν.

9.ΥΓΙΕΙΝΗ

α)     Καθαριότης μάλλον αθλία. Η φθειρίασις γενικόν φαινόμενον. πρός μετριασμόν δεν φέρουν γενειάδες.

β)     Εδημιουργήθησαν εις όλα τα αρχηγεία αναρρωτήρια.

γ)     Είναι καλύβες με πρόχειρα κρεβάτια από ξύλινα στηρίγματα και σανίδες – καλήν θέρμανσιν περιποιημένην τροφήν. Ιατρός και νοσοκόμοι υπάρχουν ήδη παντού.

δ)     Νοσοκομεία εξηκριβωμένα εις Μπούλκες-Καϊμακτσαλάν-Βέρμιον-Πιέρρια είναι ταυτοχρόνως και χώροι αναρρώσεως των καχεκτικών, εν αναρρώσει ασθενών, τραυματιών κ.λ.π.

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΛΑΔΟΥ Α.

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.

Αντρ/χης Πεζικού

 

         Λ.Φ./Δ.Π.

ακριβές αντίγραφον

          Τ.Σ.Υ.

Advertisements