Επιχείρηση «ΑΕΤΟΣ»-συντονιστικές οδηγίες, Β’ΣΣ/Α1/ΑΑΠ195/3 Απρ 1947


Θέμα: Επιχείρησις «ΑΕΤΟΣ»

ΑΥΣΤ. ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Β΄ ΣΣ/Α.Α.Π. 195/Α1

904 τη 3 Απριλίου 1947

ΠΡΟΣ: ΙΙ-VΙΙΙ-ΙΧ Μεραρχίας/ΑΙ

ΚΟΙΝ:1ην Στρατιάν

           ΑΙ/Σ.Σ.

           Ημερολόγιον Σ.Σ.

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΕΤΟΣ»

Συμπληρωματικώς πρός τας Α.Α.Π. 153 και 170 διαταγάς Σ.Στρατού παρέχονται αι κατωτέρω γενικαί ενδείξεις επί της εξελίξεως αυτών. Αύται υπόκεινται εις τροποποιήσεις, εφ’ όσον τα τότε δεδομένα επί του εχθρού κλπ. μεταβληθώσι.

  1.        Ρυθμός Επιχειρήσεων

Είναι επιθυμητόν, και θα πρέπη αι Μονάδες να καταβάλλωσι πάσαν προσπάθειαν, όπως:

α)     Το Βόρειον Φράγμα (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΔΟΚΙΜΙ – ΧΑΛΙΚΙ) πραγματοποιηθή ενωρίς εντός της Χ+1 ημέρας, επιτυγχανομένου του Συνδέσμου εις ΚΑΣΤΑΝΙΑΝ (Σ.4851) μεταξύ ΙΧ και VΙΙΙ Μεραρχιών.

β)     Το Φράγμα ΠΥΛΗ (Σ.6621) – Γέφυρα ΚΟΡΑΚΑ (Σ.4805) πραγματοποιηθή επίσης ενωρίς εντός της Χ+1 ημέρας, επιτυγχανομένου του συνδέσμου εις ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5318) μεταξύ ΙΧ και VΙΙΙ Μεραρχιών.

Η ΙΧ Μεραρχία θα πρέπει να φθάση εντός της Χ ημέρας τουλάχιστον εις ΚΑΤΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5718), ει δυνατόν δε εις ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5318).

γ)     ι.     Τα Τμήματα 42, 32 και 36 Ταξιαρχιών φθάσωσιν εντός της Χ ημέρας τουλάχιστον εις το ύψος της Γενικής γραμμής ΚΑΤΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5718) – αυχήν νοτίως ΤΥΜΠΑΝΟΝ (Σ.5912) – ΑΝΔΡΙΑΔΕΣ (Σ.6309) – ΦΥΛΑΚΤΙ (Σ.7004) – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (Σ.7100) – ΚΑΡΙΤΣΑ (Χ.7199).

ιι.    Τα εκ Γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ (Σ.4805) τμήματα της VΙΙΙ Μεραρχίας φθάσουν εντός της Χ ημέρας εις το ύψος της γενικής γραμμής Συνοικ. ΛΑΓΚΑΔΙΑ (Σ.5111) – ΜΑΡΚΕΛΕΣΙ (Σ.5303) – ΣΤΕΦΑΝΙΑ (Σ.5300).

Η VΙΙΙ Μεραρχία θα πρέπη να καταβάλη κάθε προσπάθειαν διά την εντός της Χ ημέρας ει δυνατόν προώθησιν τμήματος εις αυχένα Νοτίως ΤΣΟΥΜΑ υψ. 1705 (Σ.5415)

ιιι.   Η περαιτέρω προώθησις των εν τω κυρίω κλοιώ δυνάμεων ΙΧ Μεραρχίας θα ρυθμίζεται βάσει των εξής σκέψεων και αναλόγως των τότε πληροφοριών:

Ώθησις και ενίσχυσις των πτερύγων (Τμημάτων των 42 και 36 Ταξιαρχιών) ώστε να παρεμποδισθή κατά το δυνατόν διαφυγή συμμοριτών είτε πρός Νότον (κοιλάς Αγραφιώτου Ποταμού) είτε πρός Βορράν (Βορείως Πορταΐκου Ποταμού). Η VΙΙΙ Μεραρχία στερεώς θα απαγορεύση πάσαν διαφυγήν συμμοριτών πρός δυσμάς της γενικής γραμμής  ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΣ (Σ.5318) – ΑΚΛΑΔΙΑ (Σ. 5514) – ΛΟΥΤΣΑ (Σ.5410) – ΜΑΡΚΕΛΕΣΙ (Σ.5303) – ΣΤΕΦΑΝΙΑ (Σ.5300).

Απηνής δίωξις των συμμοριτών εις τον ούτω δημιουργούμενον εσωτερικόν κλοιόν παντού όπου παρουσιάζονται εν σχετικώ όγκω.

Εκκαθάρισις των περιοχών αρμοδιότητος Μεραρχιών ως αύται ορίζονται κατωτέρω.

ιυ.   Ο μετά της 72 Ταξιαρχίας καθοριζόμενος σύνδεσμος εις ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693) της 36 Ταξιαρχίας θα πρέπη να καταβληθή προσπάθεια να πραγματοποιηθή εντός της Χ+2 ημέρας.

  1. Ζώναι αρμοδιότητος Μεραρχιών

Αι κατωτέρω διδόμεναι τοιαύται διά την εκκαθάρισιν έχουσιν απλώς ενδεικτικόν χαρακτήρα. Αι Μονάδες δεν πρέπει να διστάσωσι να εισέλθωσι εις ζώνην ξένης αρμοδιότητος, εν τη καταδιώξει  διά την συντριβήν του εχθρού, εφ’ όσον αι δυνατότητές των και η μη παρέκκλισις από του κυρίου των έργου επιτρέψωσι τούτο.

α)     ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ. ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ ποταμός – ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5318) (Ναι) – ΤΣΟΥΜΑ (Σ.5415) (όχι) -ΑΚΛΑΔΙΑ (Σ.5514) (όχι) ΛΟΥΤΣΑ (Σ.5410) (όχι) – ΤΡΙΖΟΛΟΝ (Σ.5406) (όχι) – ΦΡΟΥΞΥΛΙΑ (Σ.5605) (όχι) – ΚΑΡΑΒΑ (Σ.5906) (όχι) – ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (Σ.6009) (ναι) – ΚΑΡΡΑΣ (Σ.6110) – υψ. 1150 (Σ.6414) – ΠΑΜΙΣΟΣ Ποταμός (άπαντα ναι)

β)     ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ. ΠΑΜΙΣΟΣ ποταμός – υψ.1150 (Σ.6414) – ΚΑΡΡΑΣ (Σ.6110) – ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ (Σ.6009) (άπαντα όχι)  -ΚΑΡΑΒΑ (Σ.5906) (ναι) – ΦΡΟΥΞΥΛΙΑ (Σ.5605) (ναι) – υψ. 1890 (Χ.5698) (ναι) – ΜΟΥΖΙΚΙ (Χ.5696) (ναι) – υψ.2002 (Χ.5794) (ναι) – ΚΟΡΟΥΝΑ (Χ.5888) (όχι) – ΚΑΥΚΙ (Χ.6290) (όχι) – ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693) (ναι) – ΓΡΑΜΜΕΝΗ (Χ.6890) (ναι) – ΣΒΟΝΙ (Χ.7187) (ναι) – ΝΕΡΑΪΔΑ (Χ.7885) (όχι) – ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ (Χ.9183) (ναι)

γ)     VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Χ.4125) (ναι) – ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ. 5318) (όχι) – ΛΟΥΤΣΑ (Σ.5410) (ναι)_ – ΤΡΙΖΟΛΟΝ (Σ.5406) (ναι) – ΦΡΟΥΞΥΛΙΑ (Σ.5605) (όχι) –  υψ. 1890 (Χ.5698) (όχι) – υψ. 2002 (Χ.5794) (όχι) – ΚΟΡΟΥΝΑ (Χ.5888) (όχι) – ΚΑΤΩ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5289) (όχι) – Γέφυρα ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4783) (ναι)

Θα εξασφαλίση επί πλεόν την γέφυραν ΤΡΙΚΛΙΝΟΥ (Χ.4671) και τον Νοτίως ΣΙΒΙΣΤΑ (Χ 4374) σημειούμενον πόρον. Υπονοείται ότι θα έχη επίσης σταθεράς φρουράς και εις τας λοιπάς γεφύρας ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4783) ΚΟΡΑΚΑ (Σ.4805), ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ (Σ.4012) και ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ (Σ.4125) μετά την κατάληψίν της.

δ)     Εις την αρμοδιότητα του  Α’ΣΣ ανήκει η ζώνη η  Νοτίως της Γενικής Γραμμής Γέφυρα ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4783) (όχι) – ΚΑΤΩ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5289) – ΚΟΡΟΥΝΑ (Χ.5888) – ΚΑΥΚΙ (Χ.6290) – ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693)  –  ΝΕΡΑΪΔΑ (Χ.7885) – ΒΟΥΛΓΑΡΑ (Χ.8880) – ΡΕΝΤΙΝΑ (Χ.9475) (άπαντα ναι).

  1.        Οδηγίαι διά την εκκαθάρισιν

Πρέπει να εκτελεσθή με επιμονήν συνεχής και πλήρης εξερεύνησις εκάστης περιοχής ώστε ουδείς κατωκημένος τόπος και ουδεμία ύποπτος ζώνη να μείνη ανεξερεύνητος.

Σημαντικήν αξίαν έχει επίσης η αναζήτησις και η σύλληψις απάντων των ατόμων των αποτελούντων τον παράνομον μηχανισμόν των συμμοριτών (πληροφοριοδόται, σύνδεσμοι, Τροφοδόται κ.λ.π.), ώστε να συντριβή ο μηχανισμός ούτος και παρεμποδισθή η διά τούτου συντήρησις, ανασυγκρότησις κλπ. των συμμοριτών.

                                                                                                  Ο

           /Α.Π./                                                               ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ ΣΣ

Ακριβές αντίγραφον                                               Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

           Τ.Υ.                                                                  ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

                                                           

Advertisements