Εκθεση γεγονότων χ. Πλατανούλια 31 Μαρ-1 Απρ 1947, 612ΤΠΖ/3 Απρ 1947


612 ΤΑΓΜΑ

ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί των γεγονότων εις το Χωρίον ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ κατά την Νύκτα της 31ης Μαρτίου πρός 1ην Απριλίου 1947

  1. Ιστορικόν

α)     Συμμορίται ανερχόμενοι εις 20 μεταξύ των οποίων και τινες έφιπποι την 0015 της 1-4-47 προσέβαλλον την εξ 26 κατοίκων ένοπλον φρουράν του χωρίου Πλατανούλια εκ Δυτικής και Βορείας κατευθύνσεως.

β)     Οι ένοπλοι χωρικοί προέβαλλον ασθενεστάτην αντίστασιν καίτοι αντελήφθησαν εγκαίρως τους επερχομένους Συμμορίτας. Επί πλέον ως εξηκριβώθη εκ της επιτοπίου ερεύνης του Αξιωματικού Πληροφοριών του Τάγματος, αι θέσεις ας κατείχον οι ένοπλοι χωρικοί ουδέν πλεονέκτημα αμύνης παρείχον.

Οι Συμμορίται εισήλθον ευχερώς εις το χωρίον και συνέλαβον 6 ενόπλους χωρικούς, οίτινες αυποχωρήσαντες είχον αποκρυφθή εις τινα θέσιν υποδειχθείσαν εις τους Συμμορίτας υπό 2 χωρικών οίτινες συλληφθέντες παρεδόθησαν εις την Υποδ/σιν Χωρ/κής Τυρνάβου. Οι συλληφθέντες χωρικοί εξετελέσθησαν υπό των συμμοριτών εκτός του χωρίου κατά την αποχώρησίν των.

Ομοίως φεύγοντες αφήρεσαν παρά τινος χωρικού δύο ίππους εγκαταλείψαντες ένα ιδικόν των, ως και τινα είδη ρουχισμού. Λόγω του πνέοντος ανέμου δεν κατέστη δυνατόν να γίνη αντιληπτή η ανταλλαγή των πυρών παρά των σκοπών του Στρατοπέδου, παρά εις το τέλος του εγχειρήματος.

Καίτοι την προτεραίαν είχεν υποδειχθή εις τους κατοίκους όπως πάση θυσία έρχονται εις παρομοίας περιπτώσεις διά συνδέσμου εις επαφήν με το Τάγμα ουδεμία προσπάθεια εγένετο υπό των ενόπλων κατοίκων.

  1. Απώλειαι εξετελέσθησαν οι κάτωθι ένοπλοι κάτοικοι

1)     Αριστείδης Γκόβαρης

2)     Κυριάκος Κατσής

3)     Σταμουλάκης Μαλάκος

4)     Κων/νος Πούλιος

5)     Δημήτριος Κούρτης

6)     Απόστολος Μπουρνόβας

Επίσης ετραυμάτησαν εις την κεφαλήν τον ογδοηκοντούτην Κατσήν Δ., οι συμμορίται έσχον αποδεδειγμένως 3 ελαφρώς τραυματίες εκ των πυρών των ενόπλων.

Η κατά του χωρίου ενέργεια των συμμοριτών ήτο προσχεδιασμένη καθ’ όσον είχον τοποθετήση Νάρκην εις την εκ Τυρνάβου είσοδον της στενωπού Δαμασίου όπου ανετινάχθη την επομένην δίτροχον φονευθέντων 2 εκ των επιβαινόντων πολιτών και τραυματισθέντων των υπολοίπων επιβατών.

  1. Συμπεράσματα Εάν εις το χωρίον εγκατασταθή μικρά δύναμις έστω και 10 ανδρών υπό Αξ/κόν θα καταστή δυνατόν διά του εξοπλισμού των χωρικών να τεθή υπό έλεγχον ολόκληρος η περιοχή από Β.Α. Γουνίτσης μέχρι Τυρνάβου.

 

   Β.Σ.Τ. 904 τη 3η Απρίλίου 1947

 

Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 614υποβάλλεται (υ.τ.α)

3η Ταξιαρχία Α2

Ο Διοικητής του Ταγ/τος

Τ.Υ.

Μακόπουλος Ευρ.

Αντ/ρχης Πεζικού

        

Advertisements