Επιχειρήσεις ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ, ΥΠΣΤΡΑΤ/2 Απρ 1947


ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις «Στεφανάκη»
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ Α’ΣΣ/Α1
Επιτελ. Υ.Δ.Τ./Α1 Εξ. Επείγον
Απόρρητον
Υ.Δ.Τ./ΕΠΙΤ/Α1
αρ.50/43
Αθήναι τη 2-4-47

Διετέθη εις Λόχον 71 Ταξ.
Σχετικά ημέτερα 50/35 – 60/34
1. Κατάστασις σήμερον εις περιοχήν ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ παρουσιά-ζεται ως ακολούθως
α) Από απόψεως συμμοριτών
ι) Συμμορία 150-200 συμπτυσσομένη από ΕΛΑΤΟΥ κατόπιν της χθεσινής συμπλοκής μετ’ ελαφρών τμημάτων Χωρ/κής εκινείτο πρός νότον. Αύτη τας απογευματινάς ώρας της σήμερον προσεβλήθη υπό δυνάμεως ενός και ημίσεως λόχου προερχομένου από ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ διά ΠΕΝΤΑΓΙΟΥΣ πρός ΚΡΟΚΥΛΙΟΝ ΚΟΥΠΑΚΙ και διωκόμενη διεπεραιώθη νοτίως της οδού εις περιχήν ΠΑΛΗΟΞΑΡΙ – ΤΥΧΙΟΝ.
ιι) Ετέρα πληροφορία φέρει ότι εις περιοχήν ΚΛΕΠΑ διενυκτέρευσε χθες συμμορία 150 περίπου κινηθείσα εν συνεχεία νοτιώτερον.
ιιι) Εις περιοχήν ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΗ φέρονται έτεραι δυνάμεις συμμοριτών.
β) Από απόψεως ημετέρων δυνάμεων
1) Δύναμις περίπου ενός και ημίσεως λόχου εις περιοχήν ΚΡΟΚΥΛΙΩΝ
-Δύναμις ημίσεως λόχου παρά την δημοσίαν οδόν νοτίως ΚΡΟΚΥΛΙΩΝ
-Χωροφύλακες τινες και MAΥκατέχουν την γέφυραν ΡΕΡΕΣΙ επί του ΜΟΡΝΟΥ.
-Ουδεμία ετέρα δύναμις ευρίσκεται εγγύς της περιοχής ταύτης.
2) Επανερχόμεθα επί προγενεστέρων αιτήσεων όπως η περιοχή ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ενισχυθή έστω και διά μικρών δυνάμεων στρατού πριν επιτύχουν οι συμμορίται να συνενωθούν οπότε πιθανώς θα καταστή επιβεβλημένον όπως διατεθούν σοβαρώτεραι δυναμεις εις την περιοχήν ταύτην πρός οριστικήν εκκαθάρισίν της.
3. Παρακαλείσθε όπως τας αποφάσεις υμών κοινοποι-ήσητε και ημίν το ταχύτερον.

Διά την ακρίβειαν
Το Γραφείον Α1
Τ.Σ.Υ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΖΕΡΒΑΣ