Επιχείρηση «ΑΕΤΟΣ»-έγκριση ενάρξεως, ΑΓΕΣ/ΑΑΠ7160/2 Απρ 1947


ΘΕΜΑ:  Επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ»

ΠΡΟΣ: 1ην ΣΤΡΑΤΙΑΝ

ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Υ.Σ./ΓΕΣ/ΑΙ/Ι

Αριθμού Πρωτ. Α.Α.Π. 7160

Εδακτυλογραφήθη υπό του Ανθ/γού Πεζ. Δρόσου Ευαγγ. Α1/ΓΕΣ

Ι.     Εγκρίνεται η υπό του Επιτελάρχου της Στρατιάς και του Αρχηγού Α’ Κλάδου ΓΕΣ συμφωνηθείσα ημέρα Χ.

ΙΙ.    Διά την διεύθυνσιν των επιχειρήσεων των μονάδων του  Α’ΣΣ , αίτινες μετέχουσι των επιχειρήσεων «ΑΕΤΟΣ», το  Α’ΣΣ θα εγκαταστήση τακτικόν Στρατηγείον εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ένθα θα δέχεται και τας Διαταγάς της Στρατιάς.

ΙΙΙ.  Εάν διαπιστωθή ότι ο εχθρός ετοιμάζεται να διαρρεύση πρός βορράν ίνα αποφύγη τον αγώνα, τότε οφείλετε να τον προσβάλετε αμέσως ίνα του απαγορεύσετε την διαφυγήν και να τον συντρίψετε, διατάσσοντες έναρξιν των επιχειρήσεων έστω και προ της ημέρας Χ. Εάν δεν είναι όλαι αι μονάδες έτοιμοι θα τον προσβάλετε με όσας είναι έτοιμοι επισπεύδοντες και την συμμετοχήν και των υπολοίπων. Διά τούτο είναι κεφαλαιώδους σημασίας να κεντρίσετε εντόνως όλα τα όργανα πληροφοριών ώστε να σας πληροφορήσουν εγκαίρως και με ασφάλειαν.

  1. Εις το σύνολον των επιχειρήσεων της Στρατιάς πρέπει να δοθή ο ταχύτερος δυνατός ρυθμός. Δεν πρέπει να δίδωνται ανάπαυλαι εις τον εχθρόν. Έτσι θα τελειώνομεν και ασφαλέστερα και ταχύτερα, πράγματα πού αποτελούν επιτακτικήν ανάγκην.

Δεν είναι δυνατόν εντούτοις να δοθή ταχύς ρυθμός εάν εγκαίρως δεν γίνουν αι προβλέψεις διά τας επομένας φάσεις . Είναι επιβεβλημένον όπως προ της ενάρξεως μιας φάσεως καταστρωθώσιν αι γενικαί γραμμαί της επομένης, οπότε κατά την διαρκειαν μιας φάσεως να αρχίζη η λήψις της διατάξεως διά την επομένην.

Βεβαίως, η λεπτομερής οργάνωσις  της επομένης φάσεως θα εξαρτηθή εν τινι μέτρω από την έκβασιν της προηγουμένης. Τούτο όμως αφορά λεπτομερείας δυναμένας να ρυθμισθώσιν βραδύτερον. Αι γενικαί γραμμαί της επομένης φάσεως δύνανται και οφείλουν να χαραχθούν εγκαίρως.

  1. Θέτω υπό εξέτασιν υπό της Στρατιάς την σκέψιν όπως, ευθύς ως αι επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ» επιτρέψωσι την απαγκίστρωσιν 1-2 Ταγμάτων  (και φαίνεται τούτο κάλλιστα δυνατόν  από της 6ης, 8ης ημέρας) διαθέσετε ταύτα εις την ακινητούσαν 3ην Ταξιαρχίαν ίνα εκκαθαρίση ΟΣΣΑΝ και ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ πριν ή περατωθούν αι επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ».
  2. Εάν το ανωτέρω πραγματοποιηθή, πρέπει να εξετασθή μήπως θα είναι δυνατόν να αναληφθή η ταυτόχρονος και ουχί εις δύο χρόνους εκκαθάρισις ολοκλήρου της περιοχής νοτίως ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ, οπότε έχομεν το αποτέλεσμα την επίτευξιν του οποίου ουδέποτε πρέπει να λησμονούμεν ήτοι:
  3. να ορθώσωμεν το ταχύτερον τας δυνάμεις  Β΄ ΣΣ πρός βορράν.
  4. να εξασφαλίσωμεν το ταχύτερον μίαν γραμμήν κατά εξωτερικής επιθέσεως από βορρά και ως τοιαύτη δύναται κάλλιστα  να χρησιμοποιηθή η γραμμή ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ.

VΙΙ.Επί τη βάσει των ανωτέρω παρακαλώ να έχω το ταχύτερον τας γενικάς γραμμάς του σχεδίου ενεργείας όπερ η Στρατιά προτείνει διά τας μετά τον «ΑΕΤΟΝ» επιχειρήσεις.

Αθήναι τη 2 Απριλίου 1947

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ

Κ. ΒΕΝΤΗΡΗΣ

αντιστράτηγος

Διά την ακρίβειαν

Η Α1Ι/ΓΕΣ

Τ.Υ.

Advertisements