Επιχείρηση «ΑΕΤΟΣ»-Συμπληρωματικές Οδηγίες, 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/Α1/ΑΑ6/1 Απρ 1947


ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικαί οδηγίαι διά τας επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ»

ΠΡΟΣ: Β΄ ΣΣ/Α1 αρ. Α.Α.      1

ΚΟΙΝ:ΓΕΣ/Α1        Αρ. Αν.    2

 Γ’ΣΣ/ΑΙ                    «     «       3

 Α’ΣΣ./ΑΙ                  «     «       4

Β.Σ.Α.                        «     «       5

Σ/ΑΙ                           «     «       6

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ   «     «    7,8

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Α.Α. 6

1η ΣΤΡΑΤΙΑ

ΙΣ/2/8/ΑΙ

1 Απριλίου 1947

 

  1. Κατόπιν των υπ’ αριθμ. 1,2 και 3 Δ/γών επιχειρήσεων του  Β’ΣΣ ως και των τελευταίων πληροφοριών περί της εν τη περιοχή ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ και Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ κινήσεως των συμμοριών η ΣΤΡΑΤΙΑ καθορίζει συμπληρωματικώς τα κάτωθι:

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.

  1. Είναι απολύτως απαραίτητον όπως καθορισθώσι σαφείς εκκαθαριστέαι περιοχαί εις εκάστην Μ. Μονάδα, διότι μόνον ούτω θα υπάρξει ευθύνη διά την πλήρη εξερεύνησιν.

        Ετονίσθη κατ’ επανάληψιν εγγράφως και προφορικώς, ότι λόγω της εκ μέρους των συμμοριτών αποφυγής της μάχης μόνο το συνεχές κυνήγημα και αγώνισμα ως και η πλήρης εξερεύνησις εκάστης περιοχής θα φέρωσι τον επιδιωκόμενον Σκοπόν της εξοντώσεως και διαλύσεως των συμμοριών.

        Ο καθορισμός σαφών περιοχών και ζωνών δέον να εφαρμοσθή μέχρι του Κλιμακίου του Λόχου.

        ΟΥΔΕΙΣ ΚΑΤΩΚΗΜΕΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΥΠΟΠΤΟΣ ΖΩΝΗ ΝΑ ΜΕΙΝΗ ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟΣ.

        Τούτο λόγω του λίαν ορεινού εδάφους απαιτεί τεραστίους κόπους, ους άπαντες εν όλη τη ιεραρχία δέον να υποστώσιν.

        Οφείλομεν να τελειώνωμεν άπαξ διά παντός εις εκάστην εκκαθαριζομένην περιοχήν και θα τελειώνομεν μόνον όταν ΔΕΝ ΦΕΙΣΘΩΜΕΝ ΚΟΠΩΝ διά μίαν πλήρη εξερεύνησιν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΙ ΜΕΡ/ΧΙΑΣ

  1. Μετά την διάθεσιν εις ταύτην ενός Τάγματος εκ της 3ης Ταξ/χίας και την προβλεπομένην εξοικονόμησιν ενός και ημίσεως Τάγματος εκ της 36 Ταξ/χίας επ’ ωφελεία της Δ. ΜΕΓΔΟΒΑ περιοχής, αι δυνάμεις της Μερ/χίας ταύτης είναι πλέον εις θέσιν και οφείλουσι να πατήσωσι σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άπασαν την περιοχήν των φθάνοντας μέχρι του Β. ορίου της από Ν. δρώσης 72 Ταξ/χίας.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΛΟΙΟΥ

  1. Εις την περιοχήν του κλοιού τούτου υπάρχουσι σήμερον περί τα δύο Τάγματα.

Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως του Νοτίου Κλοιού δέον να λάβη χώραν ενέργεια συστηματικής εκκαθαρίσεως και του Β. Κλοιού (έστω και εάν εν αυτώ δεν υπάρχουσι συμμορίαι) συμφώνως πρός την τεθείσαν ΒΑΣΙΚΗΝ ΑΡΧΗΝ της πλήρους εξερευνήσεως εκάστης περιοχής και εδραιώσεως εν αυτή.

Αι χρησιμοποιηθησόμεναι δυναμεις εξαρτηθήσονται εκ της τότε καταστάσεως. Πάντως εις την περιοχήν του Ν. Κλοιού δέον να αφεθώσιν αρκεταί Δυνάμεις (πλείονες των διά την πλήρη εδραίωσιν αφεθησομένων), αίτινες θα συνεχίσωσι την εξερεύνησιν μέχρι πέρατος  της ενεργείας εν τω Β. Κλοιώ.

  1. Το Σ.Στρατού δέον να συντάξη από τούδε Σχέδιον Ενεργείας διά την εκκαθάρισιν του Β. Κλοιού και να το κοινοποιήση εις τας Μερ/χίας, αίτινες πάλιν να προσανατολίσωσιν από τούδε τας Ταξ/χίας των.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  1. Διά της υποπαραγράφου (α) (ιι) της παραγράφου 4 της υπ’ αριθ. 1 Δ/γής επιχειρήσεων του Σ.Στρατού προβλέπεται, όπως εις περίπτωσιν μετακινήσεως του όγκου των συμμοριών εκ του Ν. Κλοιού εις τον Β. τοιούτον όπως η κυρία προσπάθεια μετατοπισθή εις τον Β. Κλοιόν και ότι θα εκδοθώσιν εγκαίρως Δ/γαί του Σ.Στρατού.

Διά την αλλαγήν ταύτην δέον να συνταχθή από τούδε υπό του Σ.Στρατού Σχέδιον Ενεργείας, το οποίον να κοινοποιηθή εις τας Μερ/χίας αίτινες πάλι να εκδόσωσι τας Δ/γάς των πρός τας Ταξ/χίας .

Μόνον ούτω θα είναι δυνατή η ταχεία μετατόπισις της κυρίας προσπαθείας εκ του Ν. Κλοιού εις τον Β. τοιούτον.

  1. Εις την περίπτωσιν της τοιαύτης αλλαγής είναι επιβεβλημένη η ταυτόχρονος ενέργεια και διά την εκκαθάρισιν του Ν. Κλοιού δεδομένου ότι προβλέπεται η από Ν. ενέργεια της 72 Ταξ/χίας.

Βεβαίως θα παραστή ανάγκη όπως αι διά την εκκαθάρισιν του Ν. Κλοιού αφεθησόμεναι δυνάμεις να αναπροσαρμοσθώσιν.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

  1. Αι διά της Α.Α.Π. 180/ΑΙ/31.3.47 Δ/γής του  Β’ΣΣ καθοριζόμεναι καλυπτικαί ενέργειαι της ΧV Μερ/χίας τροποποιούνται ως κατωθι:

(α)   Η καλυπτική ενέργεια της ΧV Μερ/χίας να εκδηλωθή εκ ΓΡΕΒΕΝΩΝ πρός ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ συγκεντρουμένου του όγκου της 21 Ταξ/χίας εις την περιοχήν ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

Η τοιαύτη ενέργεια θα διευκολύνη τα μέγιστα και τας επιχειρήσεις του 2ου χρόνου (ΧΑΣΙΑ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ) και θα εξασφαλίση εν ταυτώ τον ζωτικόν χώρον των ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

(β)   Εάν η 21 Ταξ/χία δεν δυνηθή να ωθηθή εις αρκετόν βάθος  Ν. ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ π. Τότε να ενοχλή δραστηρίως τας πρός Δ. και Ν.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ δυνάμεις των συμμοριτών, ώστε να δυσχεράνη την επικοινωνίαν των μεταξύ ΠΙΝΔΟΥ και ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ, εξυπηρετούσαι ούτω τον επιδιωκομενον σκοπόν των επιχειρήσεων «ΑΕΤΟΣ».

(γ)   Η καλυπτική ενέργεια επί της κατευθύνσεως ΧΡΩΜΙΟΝ – ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ πρός ΚΑΡΠΕΡΟ ή ΤΟΥΡΝΙΚΙ ως εκ της παρουσιαζομένης σήμερον καταστάσεως (συγκέντρωσις όγκου συμμοριτών εις το ύψος  και Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ) κρίνομεν ότι δεν παρουσιάζεται πρόσφορος.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

Δέον να υπάρξη δραστηρία και οξυδερκής διεύθυνσις του αγώνος εκ μέρους των Διοικήσεων και Επιτελείων των Μ. Μονάδων.

Η παρακολούθησις του αγώνος εκ μέρους των ανωτέρω και η άμεσος εκάστοτε επέμβασις δέον να είναι διαρκής και άγρυπνος μέχρι σημείου ενοχλητικού λόγω των ειδικών συνθηκών του διεξαγομένου αγώνος.

ΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΔΕΟΝ ΝΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΔΩΣΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ.

ΕΔΡΑΙΩΣΙΣ

  1. Εκδοθήσεται ειδική Δ/γή.
Α.Α./Α.Π

Διά την ακρίβειαν

Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.

Διοικητής 1ης Στρατιάς

               

Advertisements