Πορθείου Πυργετού, 2η Μεραρχία/1-4-1947


ΘΕΜΑ: Πορθμείον ΠΥΡΓΕΤΟΥ
ΠΡΟΣ: ΒΣΣ/ΑΟ
ΚΟΙΝ: ΑΟ ΙΙ Μεραρχίας
ΙΙ Μεραρχίαν/Α1
3ην Ταξιαρχίαν/Α1
ΣΥΝΗΜ: – ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΑΟ ΙΙ Μεραρχίας/Α.Π. 426
Σ.Τ.Γ. 912 τη 1-4-47

ΣΧΕΤΙΚΟΝ: Α.Π. 355/19-3-47
1. Η ενταύθα Τεχνική Υπηρεσία των Σ.Ε.Κ. μας εγνώρισεν ότι διαθέτει δι εγκατάστασιν πορθμείου εις πέραμα ΠΥΡΓΕΤΟΥ το ήδη υπ αυτής κατασκευασθέν και ευρισκόμενον εν λειτουργία εις την γέφυραν ΠΗΝΕΙΟΥ Πορθμείον και μόνον πρός αποκλειστικήν χρήσιν των Κατοίκων της Περιοχής.
2. Το Πορθμείον τούτο αποτελείται εκ δύο πακτώνων διά της αναλόγου καλύψεως διά σανιδώματος των απαραιτήτων, άνευ συρματοσχοίνων.
3. Εις αντάλλλαγμα η Στρατιωτική Υπηρεσία θα δώση εις ταύτην μίαν μεταλλικήν λέμβον ευρισκομένην παρά τα ΤΕΜΠΗ και τα ανάλογα συρματόσχοινα διά την εγκατάστασιν του Πορθμείου εις Τέμπη διά τας ανάγκας της.
4. Απομένει να ρυθμισθή ποίος θα χειρίζεται το Πορθμείον του ΠΥΡΓΕΤΟΥ όπερ θα εξυπηρετή μόνον τας ανάγκας των κατοίκων της περιοχής.
-Να ληφθή υπ όψιν ότι θα απαιτηθή και η δέουσα ασφάλεια τούτου.
5. Παρακαλώ επομένως όπως εν τη αρμοδιότητι υμών, έλθητε εις επαφήν μετά της Τεχνικής Υπηρεσίας των Σ.Ε.Κ. διά την ρύθμισιν του ζητήματος τούτου αφού ληφθώσιν υπ όψιν και αι ανάγκαι της εκεί εγκατεστημένης 3ης Ταξιαρχίας ΡΙΜΙΝΙ.
6. Ήδη εις Τέμπη λειτουργεί Πορθμείον διά τας ανάγκας της 3ης Ταξιαρχίας χειριζόμενον υπό ανδρών του 701 Λόχου Μηχ/κού.

ΚΑΤ ΕΝΤΟΛΗΝ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΙΙ ΜΕΡ/ΧΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ.
Αντ/ρχης Μηχ/κού
Διά την ακρίβειαν
Τ.Σ.Υ.

Advertisements