Διιαταγή Επιχειρήσεων «ΑΕΤΟΣ» αρ.3, Τ.Σ Α’ΑΑ/Α1/ΑΑΠ22543/28 Μαρ 1947


Θέμα: Επιχειρήσεις ΑΕΤΟΣ

 

71 Ταξιαρχία, 72 Ταξιαρχία

Προς:Β΄ ΣΣ/Α1

          ΣΤΡΑΤΙΑ/ΑΙ

          ΓΕΣ/Α1

         Α΄ ΣΣ/Α1

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Τ.Σ./Α.Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ

Αριθ. Α.Π. 22543/Α1

 28 Μαρτίου 1947

Α/Α αντιτύπου 4

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπ’ αρ.3

Συνθηματικόν επιχειρήσεων ΑΕΤΟΣ

ΧΑΡΤΑΙ:    ΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ                         1:100.000

                   ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

(Εν συνεχεία με Α.Π. 22541/27-3-47)

 1. ΣΚΟΠΟΣ

Το Α΄ ΣΣ θα καλύψη από Νότου και Ν.Α. τας επιχειρήσεις ΑΕΤΟΣ  Β’ΣΣ όπερ εκκινούν εκ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ – ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ (Σ.6320) – ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ (Σ.4125) – ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΡΑΚΑ (Σ.4805), θα επιζητήση την συντριβήν των εις την περιοχήν ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Σ.5810) – ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ (Σ.6502) – ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693) – ΖΕΛΕΝΙΤΣΑ (Χ.5392) ανταρτικών δυνάμεων.

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

(α)   Αι εν τη περιοχή μεταξύ ΜΕΓΔΟΒΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΥ και από ΒΙΝΙΑΝΙ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ (Χ.5365) μέχρι ύψους ΑΓΡΑΦΩΝ – ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5189) ανταρτικαί δυνάμεις δεν φαίνονται υπερβαίνουσαι πρός το παρόν τους 300. Ασφαλώς πιεζόμεναι από πάσης κατευθύνσεως ν’ αυξηθώσιν.

(β)   Οι της αυτής περιοχής κάτοικοι είναι κατά μέγα ποσοστόν Εθνικόφρονες, διαθέτουσι ήδη περί τα 100 όπλα με μικρόν όμως αριθμόν Φυσιγγίων και δύνανται καταλλήλως χρησιμοποιούμενοι να βοηθήσωσι την 72 Ταξ/χίαν. Λεπτομερείς πληροφορίαι εδόθησαν επί τούτου εις Δ/τήν 72 Ταξ/χίας.

 1. ΠΡΟΘΕΣΙΣ:

(α)   Εκκαθάρισις περιοχής μεταξύ ΜΕΓΔΟΒΑ και ΑΧΕΛΩΟΥ και κατάληψις τελικώς της γραμμής ΚΑΥΚΙΑ (Χ.6889) – ΚΑΥΚΙ (Χ.6290) – ΚΟΥΡΟΥΝΑ (Χ.5889) – ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5188), ίνα απαγορευθή η Νοτίως της γραμμής ταύτης κίνησις από Βορρά των συμμοριτών και η συντριβή τούτων εντός του δημιουργουμένου κλοιού.

(β)   Εκκαθάρισις και κατάληψις περιοχής ΦΟΥΡΝΑΣ – ΚΛΙΣΤΟΣ – ΒΡΑΧΑ – ΝΕΡΑΪΔΑ πρός κάλυψιν αριστερού 36 Ταξ/χίας και σύνδεσμος μετά ταύτης εις γέφυραν ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (Χ.8086).

 1. ΜΕΘΟΔΟΣ:

Γενική διάταξις

        (α)   Συγκρότημα 72 Ταξ/χίας

-72 Ταξ/χία

-Διλοχία Ταγ/χου Μανέτα-Λόχος 6245ος Λ.Ο.Κ.

-Πυρ/χία Όλμων 4,2

-Πυρ/χία (μείον Ουλαμός) Μ.Π.Πυρ/κού

-7ον Τάγμα Χωρ/κής Αγρινίου

-Χειρουργική Μονάς μετά δύο Υγειον. Αυτοκ/των

-Μηχανικόν: Ληφθήσεται ειδική μέριμνα υπό  Α’ΣΣ.

 

 

 

 

Διοικητής

Ταξίαρχος Θεοδώρου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

(ι)    Με βάσιν εξορμήσεως την γραμμήν ΒΙΝΙΑΝΙ – Ανατ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ  να κινηθή την Χ μείον 2 ημέραν επί των κατευθύνσεων:

        ΒΙΝΙΑΝΙ – ΜΥΡΙΣΙ – ΑΓΡΑΦΑ – ΚΑΥΚΙΑ (Χ.6889).

        Ανατ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Ποτ. – ΑΓΡΑΦΑ – ΚΑΥΚΙ (Χ.6290)

        ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ – ΜΠΟΤΣΙΑΝΑ (Χ.5774) – ΓΡΑΝΙΤΣΑ – ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5188)

        Και να καταλάβη τελικώς την γραμμήν ΚΑΥΚΙΑ – ΚΟΡΟΥΝΑ – ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟ, απαγορεύον πάσαν πρός Νότον κίνησιν των ανταρτών.

(ιι)   Να εξερευνήση το δρομολόγιον ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ – ΧΡΥΣΟΒΑ (Χ.4972) – ΒΑΛΑΩΡΑ (Χ.4775) – ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ (Χ.4880) – ΓΡΑΝΙΤΣΑ και περιοχήν ΚΟΥΚΟΥΦΑΛΑ (Χ.7173) και ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ (Χ.7277).

        Πληροφορίαι φέρουσι περιοχήν ΚΟΥΦΑΛΑ και ειδικώτερον Μονήν ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ επιμελώς κεκρυμμένας αποθήκας ποικίλων εφοδίων.

(ιιι)  Να συνδεθή με VΙΙΙ Μερ/χία εις ΚΑΤΩ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΝ (Χ.5189). Το δεξιόν της VΙΙΙ Μερ/χίας θα εκταθή μέχρι γεφύρας ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4783).

Ανάγκη απαγορεύσεως διαφυγής τυχόν ανταρτών γεφύρας ΤΡΙΚΛΙΝΟΣ (Χ.4671)

Να εξασφαλίζη διά τμήματος Χωρ/κής γέφυραν ΛΟΓΓΙΣΤΗ.

Να συνδεθή βραδύτερον με ΙΙ Μερ/χίας εις περιοχήν ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693)

(β)   71 Ταξιαρχία:

Διά του 613 Τάγ/τος.

Με βάσιν εξορμήσεως περιοχήν ΡΕΝΤΙΝΑΣ να κινηθή την Χ μείον 4 ημέραν πρός ΦΟΥΡΝΑΝ- ΚΛΙΣΤΟΝ – ΝΕΡΑΪΔΑ – ίνα εκκαθαρίση και καταλάβη την περιοχήν ταύτην, καλύπτουσα το αριστερόν της 36 Ταξ/χίας, ής Τάγμα από της αυτής, εις περιοχήν ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΝ (Χ.7987) – ΙΤΑΜΟΣ (Χ.8092).

        Να συνδεθή με 36 Ταξ/χίαν εις γέφυραν ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (7986).

        Επεξηγήθη προσωπικώς εις τον Δ/τήν του Τάγ/τος η αποστολή του.

 1.     ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Βάσις η Χ ημέρα εξορμήσεως Β.Σ. Στρατού ορισθήσεται διά ειδικής διαταγής (ουχί βραδύτερον 5 Απριλίου)

Συγκρότημα 72 Ταξ/χίας Χ μείον 2 εκ. Β.Ε. ΒΙΝΙΑΝΙ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ

613 Τάγμα 71 Ταξ/χίας Χ μείον 4 εκ βάσεως εξορμήσεως ΡΕΝΤΙΝΑ.

 1.     ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Συμμετοχή αναγνωρίσεως και μάχης τη εγκαίρω αιτήσει πρός ΣΣ 72 και 71 Ταξ/χιών.

 1.     ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Αι Δυνάμεις Χωρ/κής να μη χρησιμοποιηθώσι διά κρούσιν αλλά μετά συντριβήν συμμοριτών δι’ εκκαθάρισιν, εξερεύνησιν και εγκατάστασιν αρχών.

 1. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ

(α)   Διά Συγκρότημα 72 Ταξ/χίας

Τρόφιμα – καύσιμα – Πυρ/κά από προωθημένον Σταθμόν Εφοδιασμού ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. (Εκδοθήσεται ειδική διαταγή.)

Δι’ 7ον Τάγμα Χωρ/κής και εκ περιοχής ΧΟΥΝΗ (Χ.5654)

(β)   Μονάδων 71 Ταξ/χίας ως μέχρι σήμερον.

(γ)   Πάντως κατ’ αρχήν

Τρόφιμα τουλάχιστον 3 ημερών επί ανδρών και κτηνών.-

Πυρομαχικά: επ’ ανδρών και κτηνών τα της πρώτης γραμμής και εκ των β΄ γραμμής κατά την κρίσιν Ταξ/χιών.

(δ)   ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ:

Συγκροτήματος 72 Ταξ/χίας εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ και εκείθεν ΛΑΜΙΑΝ.

71 Ταξ/χίας ως μέχρι σήμερον.

(ε)   Πάσαν έλλειψιν κτηνών αι Ταξ/χίαι να αντιμετωπίσωσι δι’ επιτάξεων ή μισθώσεων αναλόγως των αντιμετωπιζομένων αναγκών εφοδιασμού.

 1.     ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ

Σταθμοί Διοικήσεως

72 Ταξ/χίας: ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΝ με τακτικόν στραηγείον κατά την κρίσιν Δ/τού της αναλόγως καταστάσεως.

71 Ταξ/χίας: ΛΑΜΙΑΝ

Διαβιβάσεις:

Ως συνημμένον Παράρτημα Α.

 1. Τονίζω την υποχρέωσιν:

ι)     Της κοινοποιήσεως προσωπικώς υπό των Δ/τών Ταξ/χιών των διά της παρούσης απορρεουσών διαταγών των πρός Δ/τάς Μονάδων.

ιι)    την αμοιβαίαν οπωσδήποτε ενίσχυσιν των μαχομένων μονάδων.

 1.   Αναφέρατε λήψιν.

Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Τ.Υ.

Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Advertisements