Οδηγίαι επιχειρήσεων, Γ’ΣΣ/28 Μαρ 1947


ΘΕΜΑ: Οδηγίαι επιχειρήσεων
ΠΡΟΣ: Τους Διοικητάς Μεραρχιών
VΙΙ – Χ – ΧΙ και Α.Δ.Χ.Κ.Μ.
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Α1
Στρατιάν/Α1
Α1
Α2
ΑΚΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Εδακτυλογραφήθη υπό του ανθ/γού ΒΑΛΑΣΑΝΗ ΙΩΑΝ.

Γ΄ΣΣ/Α1
ΑΡΙΘ Α.Π. 20930
Β.Σ.Τ. 903 28.3.47
ΟΔΗΓΙΑΙ
1. α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ-ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Η συμμοριακή δράσις εις την περιοχήν του Γ΄ΣΣ ήρχισεν με την άνοιξιν να γίνηται εντονωτέρα. Οι συμμορίται ενισχυθέντες από τα όμορα Κράτη και στρατολογούντες εκουσίως ή διά της βίας ηύξησαν την δύναμιν των και αναμένεται ότι θα είναι λίαν επιθετικοί.
Η συμμοριακή δραστηριότης ως γνωστόν χαρακτηρίζεται περισ-σότερον έντονος και επικίνδυνος εις περιοχάς αίτινες σχετίζονται στενώς πρός τας Γενικάς επιδιώξεις τούτων.
β) Αύται από την μέχρι τούδε δράσιν των και τας πληροφορίας αποβλέπουσιν:
ι. Εις την κυριαρχίαν επί των ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΒΕΡΜΙΟΥ – ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΠΑΪΚΟΥ και την αποκοπήν της Δυτικής Μακεδονίας εκ της Κεντρικής τοιαύτης. (Προθέσεις Γιουγκοσλαυϊκών συμφερόντων)
ιι. Εις την κυριαρχίαν επί της Δυτικής Θράκης (προθέσεις Βουλγαρικών συμφερόντων)
ιιι. Εις την έντασιν της συμμοριακής δραστηριότητος επί των λοιπών περιοχών του Σ.Σ. επί σκοπω απασχολήσεως Κρατικών δυνάμεων και δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών επ’ ωφελεία των ανωτέρω δύο κυρίων αντικειμενικών σκοπών.
2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ
α) Η πλήρης εξόντωσις των συμμοριών καθ’ άπασαν την περιοχήν της Στρατιάς και η επανεγκατάστασις της Χωρ/κής και των Νομίμων εξουσιών.
β) Αι προθέσεις της Στρατιάς υλοποιούνται εν χρόνω εις τρία Στάδια, έκαστον των οποίων θα περιλαμβάνη αριθμόν τινα μερικών επιχειρήσεων ταυτοχρόνων ή κεχωρισμένων, πάντως όμως συνδεομένων εν χώρω εν εκάστω σταδίω διά την ευνοϊκήν διεξαγωγήν των επιχειρήσεων.
γ) Η εν χώρω τοποθέτησις των Σταδίων επιχειρήσεων από Νότον πρός Βορράν (Β΄ΣΣ – Γ΄ΣΣ) δίδει μίαν σειράν, εις ην η περιοχή του Γ΄ΣΣ κατανεμομένη περιλαμβάνεται:
1ον Στάδιον – 3ος Χρόνος: Η περιοχή ΟΛΥΜΠΟΥ-ΠΙΕΡΡΙΩΝ
2ον Στάδιον: Η μεταξύ ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ και ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ περιοχή.
3ον Στάδιον: Η μεταξύ ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ και ΕΒΡΟΥ περιοχή.
3. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Το Γ’΄ΣΣ μετά την διάθεσιν εις την Στρατιάν των 32 και 36 Ταξιαρχιών, δεν διαθέτει ισχυράς δυνάμεις πρός πλήρη εκκαθάρισιν και εμπέδωσιν της ασφαλείας εν τη περιοχή του. Τα διατεθέντα εις αντιστάθμισμα των άνω Ταξιαρχιών 614 και 615 Τάγματα δεν ευρίσκονται πρός το παρόν εις βαθμόν μαχητικής αξίας ικανοποιητικόν.
Συγκρινομένης εν τούτοις της μαχητικής αξίας των συρφετών των Συμμοριτών, πρός την τοιαύτην των δυνάμεων Στρατού και Χωροφυλακής, αι απομένουσαι δυνάμεις του Σ.Σ. είναι ισχυραί διά συνέχισιν των μέχρι τούδε προσπαθειών. Αι τελευταίαι άλλωστε επιχειρήσεις Στρατού και Χωροφυλακής αυτό επιστοποίησαν.
4. ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΣ
Καθ’ ον χρόνον η Στρατιά υλοποιεί τας προθέσεις της εν τη περιοχή του Β΄ΣΣ, η εντολή του Γ’ΣΣ είναι καθαρώς επιθετική πρός διατήρησιν του επιθετικού πνεύματος. Σκοπός η διατήρησις της ορμής πρός καταβολήν της ανταρσίας, η παραπλάνησις των συμμοριτών και η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών διά τας μετέπειτα επιχειρήσεις.
5. ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ Γ.Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ
α) Κατά την περίοδον της ανοίξεως
Κατά ταύτην αι προθέσεις της Στρατιάς προβλέπουν επιχειρήσεις εν τη περιοχή του Β’ΣΣ
Υπό των Μονάδων ημών να επιδιωχθή η πλήρης εκμετάλλευσις της καιρικής εποχής και του ακαλύπτου των δασωμένων περιοχών λόγω μη αναπτύξεως της βλαστήσεως. Η εποχή αύτη προσφέρεται περισσότερον πάσης άλλης διά την αναζήτησιν, ανακάλυψιν και καταστροφήν των συμμοριακών εγκαταστάσεων και εξόντωσιν των συμμοριών.
Προς τούτο:
ι. Επιβάλλεται όπως τα τμήματα ευρίσκονται εν συνεχή ει δυνατόν κινήσει. Μόνον ο απαιτούμενος ελάχιστος χρόνος πρός ανάπαυσιν των ανδρών, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθή εις βάρος της κινήσεως. Ό, τι δύναται να επιτευχθή μέχρι, το πολύ, τέλους Απριλίου υπό ευνοϊκόν καιρόν και ακάλυπτα εδάφη, δεν επιτυγχάνεται το θέρος, υπό καύσωνα και μεγάλην βλάστησιν.
ιι. Απαραίτητον να καταβληθή πάσα προσπάθεια και δραστηριότης εις την αναζήτησιν των πληροφοριών και εντοπισμόν των συμμοριακών συγκεντρώσεων.
Αι μέχρι τούδε επιχειρήσεις εις ελαχιστότατας περιπτώσεις εξυπηρετήθησαν αποτελεσματικώς υπό των πληροφοριών. Πολλαί έπεσαν εις το κενόν κατά πλήρως αποκαρδιωτικόν τρόπον.
Εν ουδεμία περιπτώσει δικαιολογείται κατόπιν πληροφορίας περί 500-800-1000 και πλέον συμμοριτών επί μικράς σχετικής ορεινής περιοχής, να τίθενται εις κίνησιν 3,4,5 ή και περισσότερα τάγματα, με πυροβολικό, άρματα, αεροπλάνα, ασυρμάτους κ.λ.π. και να μη συναντάται εχθρός.
Η δικαιολογία ότι κατετμήθησαν εις μικράς ομάδας διεσπάρησαν και διέφυγον δεν ευσταθεί. Όγκος 300-500 ή 1000 δεν ηδύνατο να διαφύγη του σχηματισθέντος κλοιού (Βερμίου – Πάϊκον, Κρούσια κ.λ.π.). Απλούστατα ή δεν υπήρχον ή δεν ήσαν περισσότεροι των 100 κατά μικράς ομάδας. Αι διοικήσεις εν τούτοις και τα στρατεύματα εταλαιπωρήθησαν και τούτο οφείλεται εις την έλλειψιν πληροφοριών θετικών.
Δεν πρέπει εξ άλλου να μας διαφεύγει ότι τα συμμοριακά Συγκροτήματα κινούνται συνεχώς και ότι η εκμετάλλευσις των πληροφοριών πρέπει να είναι άμεσος.
-Η καλλιτέρα πηγή πληροφοριών είναι η ύπαρξις πληροφοριοδότου εντός των συμμοριακών τάξεων. Φρονούμεν ότι τούτο είναι κατορθωτόν.
-Ετέρα σπουδαία πηγή είναι οι αιχμάλωτοι και οι παραδιδόμενοι. Συνήθως η αξία τούτων εξανεμίζεται λόγω βραδύτητος εξετάσεως και αναμίξεως ασκόπων από πληροφοριακής απόψεως ερωτήσεων.
Η πρώτη άμεσος εξέτασις πρέπει να περιλαμβάνη ερωτήματα ζωτικού ενδιαφέροντος και αμέσου εκμεταλλεύσεως. Πού είναι-Πόσοι είναι-Πού σκέπτονται να μεταβούν.
-Ετέρα πηγή είναι ο χωρικός ποιμήν ο οποιοσδήποτε ευρεθείς εις την συμμοριακήν περιοχήν. Ολίγαι έντεχναι ερωτήσεις αλλά προ πάντος πρέπει να του εμπνεύσωμεν την πεποίθησιν ότι δεν θα γνωσθή η κατάθεσις και το όνομά του.
Γενικώς:
-Την πληροφορίαν δεν θα την εύρωμεν εις το γραφείον αλλά θα την αναζητήσωμεν παντού.
-Ελάχιστα δύνανται να μας εξυπηρετήσουν οι δεδηλωμένοι εθνικόφρονες.
-Δεν ενδιαφέρουν τα πολλά και παράκαιρα αλλά τα ολίγα-θετικά και αμέσου εκμεταλλεύσεως.
Να κατανοηθή υπό των ταξιαρχιών ότι, εις τον σημερινόν αγώνα, η Μεραρχία, πολύ δε περισσότερον το Σ.Σ., δεν είναι απαραίτητον να θέση το τάγμα, την ταξιαρχίαν εις κίνησιν.
Η πρωτοβουλία ανήκει εις το τάγμα και την ταξιαρχίαν και εκεί υπάρχει η δύναμις καταστροφής των συμμοριτών.
β) Κατά την άνοιξιν ή και βραδύτερον όταν ενεργεί η Στρατιά εις Β΄ΣΣ.
Εν όψει του Σχεδίου Ενεργείας της Στρατιάς το Σ.Σ. θα συγχρονίση ευρυτέρας εκτάσεως εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις πρός τον σκοπόν όπως:
Συνδράμη τας επιχειρήσεις της Στρατιάς
ι. Είτε συγκρατούν συμμοριακάς δυνάμεις εν τη περιοχή του, επιτυγχανομένης και της παραπλανήσεως επί των προθέσεων της Στρατιάς.
ιι. Είτε απαγορεύον την διοχέτευσιν τοιούτων εις τας περιοχάς ενεργείας της Στρατιάς.
ιιι. Είτε, τέλος, εκμεταλλευόμενον τας ευρυτέρας επιχειρήσεις ταύτης, επιφέρει αποσύνθεσιν των Συμμοριακών Συγκροτημάτων της περιοχής του και προπαρασκευάση τας εν 2ω και 3ω Σταδίω ευρείας επιχειρήσεις της Στρατιάς.
6. Τονίζεται ότι ταχεία ενίσχυσις των δυνάμεων του Σ.Σ. δεν προβλέπεται.
Αντιθέτως οι συμμορίται ενισχύθησαν και ενισχύονται. Παρά το γεγονός τούτο δεν πρέπει να παραβλέπεται η ισχύς των μεσων μας, ήτις κατεδείχθη εις όλας τας μέχρι τούδε επιχειρήσεις.
Εξ άλλου, αν αφαιρέσης τον μικρόν αριθμόν φανατισμένων & τολμηρών συμμοριτών, οι άλλοι, οι πολλοί, οίτινες είναι και ο όγκος, στερούνται παντελώς ηθικού και εις την πρώτην δοκιμασίαν μετά των στρατευμάτων διαλύονται.
Απομένει συνεπώς υπέρ των συμμοριτών η σαφής, μέχρι λεπτομερείας πληροφορία, περί των δυνάμεων και θέσεων των τμημάτων Στρατού, Χωροφυλακής, MAΥ και η δυνατότης εκδηλώσεως επιθέσεως κατά των τμημάτων τούτων.
Αύτη η πρωτοβουλία θα αφαιρεθή μόνον διά της συνεχούς κινήσεως των Εθνικών δυνάμεων εις τας συμμοριακάς περιοχάς μέσα στα καταφύγια, εις τους χώρους εφοδιασμού και οργανώσεώς των.
Όταν ο συμμορίτης φοβείται ότι πάντοτε, παντού και αιφνιδιαστικώς είναι δυνατόν να προσβληθή, η πρωτοβουλία του αφαιρείται και καθίσταται ανίσχυρος διά σοβαράς ενεργείας. Απασχολείται πλέον με την ιδίαν αυτού ασφάλειαν.
7. Το ΣΣ πιστεύει ότι με την λήξιν της εκπαιδεύσεως των ΛΟΚ και την διάθεσιν τοιούτων εις επιχειρήσεις, δίδεται εν πολύ ισχυρόν μέσον εκπληρώ-σεως της αποστολής των Μεραρχιών.
Ουδεμία ανησυχία δικαιολογείται. Τα υπάρχοντα μέσα είναι πολύ ισχυρά ωστε να επιβληθή το Κράτος.
8. Της παρούσης να λάβωσι γνώσιν μόνον οι Επιτελάρχαι των Μεραρχιών και ΑΔΧΚΜ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ι.Π./Ι.Β. Υποστράτηγος
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.