Διαταγή Επιχειρήσεων ΑΕΤΟΣ αρ.3, Β’ΣΣ/Α1/28 Μαρ 1947


Θέμα: Επιχείρησις «ΑΕΤΟΣ» ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Β.Σ.Σ./Α.Α.Ν.170/ΑΙ/1

904 τη 28 Μαρτίου 1947

 

ΠΡΟΣ:ΙΙ – VΙΙΙ – ΙΧ Μεραρχίας

ΚΟΙΝ.1ην Στρατιάν/ΑΙ

           Γραφείον ΑΙ

           Ημερολόγιον Σ.Σ.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υπ’ αριθμ. 3 «ΑΕΤΟΣ»

Σχετικόν ημέτερον Α.Α.Π. 153/23-3-47

Κατόπιν των επί ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ πληροφοριών περί εκεί συγκεντρουμένων συμμοριακών δυνάμεων και της εκ τούτου δημιουργουμένης νέας καταστάσεως, τροποποιώ την υπ’ αριθμ. Α.Α.Π. 153/23-3-47 διαταγήν  Β’ΣΣ ως εξής:

Αποστολή ΙΧ Μεραρχίας

α)     Ισχυρά ενέργεια Νοτίως ΚΟΖΑΚΑ πρός τον σκοπόν

ι.     Αποφράξεως των από Νότου πρός Βορράν δρομολογίου εν τη περιοχή ΠΥΛΗ – ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5418) ένθα σύνδεσμος μετά Τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας

ιι.    Κίνησις επί της Γενικής κατευθύνσεως Δώδεκα Απόστολοι (Σ.6316) ΤΥΜΠΑΝΟΝ (Σ.6014) ΑΡΓΙΘΕΑ (Σ.5910) συντριβομένου του συναντωμένου εχθρού πρός τον σκοπόν της ταχείας  και ασφαλούς περισχέσεως από Βορρά του υψιπέδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ.

Όριον: Μετά ΙΙ Μεραρχίας ΓΟΜΦΟΙ (Σ.7221) ΜΟΥΖΑΚΙ – υψ. 1150 (Σ.6413) – υψ. 1758 (Σ.6211) – ΚΑΡΑΣ (Σ.6110) (άπαντα ανήκουσιν εις ΙΧ Μεραρχίαν).

ιιι.   Διά την περίπτωσιν διαφυγής του εχθρού εκ του υψιπέδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ πρός Δυσμάς, προώθησις δυνάμεων της εις την περιοχήν ΑΡΓΙΘΕΑ – ΑΛΩΝΙΑ (Σ.5709) – ΓΚΛΟΓΟΒΙΤΣΑ (Σ.5611) διά την συντριβήν του εις την περιοχήν ταύτην ενδεχομένως αποσυρθησομένου εχθρού.

β)     Απόφραξις διά των διαθεσίμων δυνάμεων των μεταξύ ΚΟΖΑΚΑ και ανατολικών κλιτύων ΠΙΝΔΟΥ διαβάσεων εις το ύψος της γενικής γραμμής ΒΑΝΑΚΟΥΛΙΑ (Σ.6247) – ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Σ.4851) Δυτικώς ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ σύνδεσμος με VΙΙΙ Μεραρχίαν

γ)     Εξασφάλισις της περιοχής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΟΡΓΚΑΝΙ και της περιοχής ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ

Αποστολή ΙΙ Μεραρχίας

Ως έχει με την τροποποίησιν ότι η ζώνη της επεκτείνεται ελαφρώς πρός Βορράν (όρα ανωτέρω οριζόμενον όριον με ΙΧ Μεραρχίαν) ανατιθεμένης εις την ΙΙ Μεραρχίαν και της Κοιλάδος από ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ (Σ.6714) μέχρι ΟΞΥΑ (Σ.6311)

Αποστολή VΙΙΙ Μεραρχίας

Ως έχει με την τροποποίησιν καθ’ όσον αφορά τας δυνάμεις περιοχής ΜΕΤΣΟΒΟΥ:

  1. Η παρεμπόδισις διαφυγής των συμμοριτών από Νότον πρός Βορράν αποτελεί την κυρίαν αποστολήν του αποσπάσματος ΜΕΤΣΟΒΟΥ δι’ ο δέον να διατεθώσι αι αναγκαίαι δυναμεις επεκτεινομένου του συνδέσμου μετά ΙΧ Μεραρχίας εις περιοχήν Δυτικώς ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΑΝΙΑ εις ΙΧ Μεραρχίαν)

Μετά την εξασφάλισιν της ανωτέρω αποστολής η πρός την κατεύθυνσιν ΚΡΑΝΙΑΣ προώθησις ως και το βάθος εις ο θα αχθή, να εξαρτηθή εκ του διαθεσίμου των δυνάμεων.

  1. Εις τας διατιθεμένας δυνάμεις εις την ΙΙ Μεραρχίαν δέον να προστεθή και εν Τάγμα της ΙΙΙ Ταξιαρχίας επιλεγόμενον υπό ταύτης.

Αφαιρείται ο 12 ΛΟΚ (ΣΟΦΑΔΩΝ)

ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ

Β.Β./Α.Π.

Ακριβές αντίγραφον

 Τ.Σ.Υ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β.Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

                              

Advertisements