Διαταγή Επιχειρήσεων ΑΕΤΟΣ αρ.1, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/28 Μαρ 1947


VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΙ

Εξαιρ. Επείγουσα – Προσωπική

Άκρως Απόρρητος

VΙΙΙ Μεραρχία Α.Π. 2804/ΑΙ

ΣΤΓ 918  28-3-47

ΠΡΟς:Δ/τήν 43 Ταξιαρχίας – Δ/τήν 84 Περιοχής

ΚΟΙΝ:ΓΡΑΦ Α1 – Δ/Δ Μεραρχίας

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθ. Ι

Συνθηματικόν επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ»

Αριθ. αντιτύπου 5

 

Χάρται:

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΗΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ    1/100.000

ΑΓΡΑΦΑ

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΕΧΘΡΟΣ. Ως το προσηρτημένον δελτίον πληροφοριών.

 1. ΠΡΟΘΕΣΙΣ

Η πάση θυσία δι’ επιθετικών επιχειρήσεων εξόντωσις των εν τω κατωτέρω τετραπλεύρω δρωσών συμμοιρών και η πλήρης εξερεύνησις, εκκαθάρισις και κατοχή της περιοχής ταύτης, εγκαθισταμένων των Κρατικών Αρχών, τη συμμετοχή και των γειτονικών Μεγάλων Μονάδων.

ΜΕΤΣΟΒΟΝ – Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ (Σ.4561) – ΒΑΝΑΚΟΥΛΙΑ (Σ.6247) – Ανατολικαί κλιτύες ΚΟΖΑΚΑ όρους – ΠΥΛΗ (Σ.6621) – ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (Σ.7609) – ΡΑΧΟΥΛΑ (Χ.8696) – ΚΛΕΙΣΤΟΣ (Χ.8079) – ΑΓΡΑΦΑ (Χ.6685) – ΝΕΟΝ ΑΡΓΥΡΙΟΝ (Χ.4489) – Ρους ΑΧΕΛΩΟΥ ποταμού – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ όρος – ΜΕΤΣΟΒΟΝ.

 1. ΜΕΘΟΔΟΣ

α)     ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

        ι)     Γενική περίσχεσις του εν τω άνω τετραπλεύρω εχθρού, διά καταλλήλων και συντονισμένων ενεργειών.

        ιι)    Ισχυρά και ταυτόχρονος κεντρική ενέργεια πρός περιοχήν ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΝ (Σ.5418) εκ των κατευθύνσεων.

               -ΠΥΛΗ ΜΟΥΖΑΚΙ (Σ.6918) και

-Γέφυρας ΚΟΡΑΚΑ

Διά της ενεργείας ταύτης σκοπείται η διάσπασις του εχθρού και η δημιουργία δύο μικροτέρων κλοιών (Βορείου και Νοτίου).

Την κυρίαν προσπάθειαν θ’ αποτελέση η συντριβή του εν τω Νοτίω κλοιώ εχθρού εις τον α΄ χρόνον.

        ιιι)   Εν συνεχεία βάσει πληροφοριών περίσφιξις του εχθρού εν τω κλοιώ τούτω εις μικροτέρας περιοχάς διά συγκλίσεως των αναγκαιουσών πρός τούτο δυνάμεων και εξαναγκασμός του εχθρού εις μάχην και η συντριβή του.

        ιυ)   Εις την περίπτωσιν καθ’ ην ο όγκος του εχθρού μετακινηθή εκ του Νοτίου εις τον Βόρειον κλοιόν, η κυρία προσπάθεια μετατοπισθήσεται εις τον κλοιόν τούτον. Διά την περίπτωσιν ταύτην να εκδοθή εγκαίρως ετέρα διαταγή της Μεραρχίας.

        υ)    Μετά την συντριβήν του εχθρού εις εκάστην περιοχήν θα αφεθώσιν εις αυτήν τα απολύτως αναγκαία στρατιωτικά τμήματα, υπό την κάλυψιν των οποίων θα εγκατασταθώσιν αι Αρχαί και τα τμήματα Χωροφυλακής, άτινα και θα αναλάβωσι την πλήρη εκκαθάρισιν και οριστικήν απαγόρευσιν ανασυγκροτήσεως του εχθρού.

        υι) Κατά την έναρξιν των επιχειρήσεων θα λάβωσι χώραν εις την περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ και την τοιαύτην ΓΡΑΜΜΟΥ έτεραι επιχειρήσεις αντιπερισπασμού, υπό δυνάμεων της ΧV Μεραρχίας.

β)     ΔΙΑΤΕΘΗΣΟΜΕΝΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Α)   Υπό τας διαταγάς της VΙΙΙ Μεραρχίας

α)    Τακτικόν Συγκρότημα Άρτης

Δ/τής Ο Δ/τής της 84 Περιοχής

Σ.Δ. Χ ημέραν ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΝ από 1200 ώρας και από Χ συν 1 και από ώρας 1800 ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ.

581 Τάγμα (Λόχοι 4 συν 22 και 22β Λ.Ο.Κ. υπό ενιαίαν διοίκησιν Λοχαγού Γαλάνη και υπό την ονομασίαν Διλοχία ΓΑΛΑΝΗ συν 1 Λόχος Μ.Α.Δ.)

583 Τάγμα (Λόχοι 4 συν 3 λόχοι MAΔ συν MAΔ εφ. Ανθ/γού ΖΥΓΟΜΑΛΗ).

230 Ορεινόν Χειρουργείον

Τάγμα Χωροφυλακής (αναμενόμενον)

Λόχος Πολυβόλων (εφ’ όσον διατεθή)

ΜΑΥ περιοχής του

β)    Τακτικόν Συγκρότημα ΜΕΤΣΟΒΟΥ

                      Δ/τής. Ο Δ/τής της 43 Ταξιαρχίας

                      Σ.Δ. ΜΕΤΣΟΒΟΝ

                      527 Τάγμα (Λόχοι 4)

                      528 Τάγμα (Λοχοι 4)

                      584 Τάγμα (Λοχοι 4)

                      23, 24 Λ.Ο.Κ.

                      Απόσπασμα Μηχανικού

                      Α΄ κλιμάκοιν 230 Ορεινού Χειρουργείου

                      Μία Πυροβολαρχία (εφ’ όσον διατεθή)

                      Μία Α.Δ. ΠΕΡΙΔΗ

        Β)   Εις την επιχείρησιν θα λάβωσι μέρος και δυνάμεις των ΙΧ, ΙΙ Μεραρχιών και  Α’ΣΣ., περί της αποστολής των οποίων ασχολείται η κατωτερω παράγραφος.

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

α)     Τακτικού Συγκροτήματος ΑΡΤΗΣ

ι)     Ισχυραί ενέργειαι

Από Γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ (Σ.48-05) και εν τη κατευθύνσει Γέφυρα ΚΟΡΑΚΑ – υψ. 1835 (Σ.5015) – ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5418), ένθα σύνδεσμος μετά τμημάτων της ΙΧ Μεραρχίας, άτινα ενεργώσι εν τη κατευθύνσει ΠΥΛΗ (Σ.6621) – ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5418). Σκοπός η απόφραξις των οδεύσεων και παρεμπόδισις διαφυγής των εν τω Νοτίω κλοιώ συμμοριτών εκ τούτου και η εκκαθάρισις της περιοχής από ΚΡΟΠΑ (Σ.5218) – υψ. 1596 ΚΑΤΟΥΝΑ (Σ.4917) – ΚΑΛΗ ΚΟΜΗ (Σ.4712) – Ρους ΑΧΕΛΩΟΥ μέχρι (Σ.4707) – ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ (Σ.5108) – Υψ. 1673 (Σ.5410) – υψ. 1705 (Σ.5316) – ΚΡΟΠΑ (Σ.5218)

Από γεφύρας ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ (Σ.4012) και εν τη κατευθύνσει Γέφυρα ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ (Σ.4012) – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125), ένθα σύνδεσμος μετά τμημάτων του 527 Τάγματος (43 Ταξιαρχίας) του Τακτικού Συγκροτήματος ΜΕΤΣΟΒΟΥ, άτινα ενεργώσιν από ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ πρός ΠΑΧΤΟΥΡΙ – ΜΟΥΤΣΑΡΑ – ΓΑΡΔΙΚΙ _ ΜΕΣΟΧΩΡΑ. Σκόπος η εξασφάλισις της γεφύρας ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ και η εκκαθάρισις της περιοχής από ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ – Ρους ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΟΣ – ΚΡΟΠΑ (Σ.5218) – υψ. 1596 (Σ.4917) – ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Σ.4614) – ΚΡΑΝΙΕΣ (Σ.4813) – ΚΑΛΗ ΚΟΜΗ (Σ.4712) – Ρους ΑΧΕΛΩΟΥ – μέχρι ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ – (Τα χωρία άπαντα ναι).

ιι)    Ενέργειαι

               Από γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ διά προωθήσεως τμημάτων μέχρις ύψους ΜΑΡΚΕΛΕΣΙ (Σ.5103) πρός τον σκοπόν της αποφράξεως της κοιλάδος ΠΕΤΡΙΛΙΩΤΙΚΟΥ και εκκαθάρισιν της περιοχής ΜΑΡΚΕΛΕΣΙ – ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΝΩΝ.

               Από γεφύρας ΑΥΛΑΚΙ (Χ.4491) και γεφύρας ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4782) πρός ΚΑΤΩ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5189) ένθα σύνδεσμος μετά δυνάμεων του  Α’ΣΣ. . αίτινες ενεργώσιν εις την μεταξύ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ και ΑΧΕΛΩΟΥ περιοχήν.

ιιι)   Σταθερά και συνεχής κατοχή των γεφυρών ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ – ΚΟΡΑΚΑ ΑΥΛΑΚΙ και ΤΕΜΠΛΑΣ.

β)     Τακτικού Συγκροτήματος ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ι)     Εξασφάλισις του κόμβου ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ιι)    Ενέργειαι

               Από ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ πρός ΓΑΡΔΙΚΙ – ΜΟΥΤΣΑΡΑ – ΜΕΣΟΧΩΡΑ ένθα σύνδεσμος μετά τμημάτων του 581 Τάγματος του Τακτικού Συγκροτηματος ΑΡΤΗΣ, άτινα ενεργώσιν εν τη κατευθύνσει ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ – ΜΕΣΟΧΩΡΑ. Σκοπός η εκκαθάρισις της περιοχής ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ μέχρις Άνω ρου ΑΧΕΛΩΟΥ.

               Από περιοχής ΜΕΤΣΟΒΟΥ πρός περιοχήν ΔΥΤ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Σ.4851), ένθα σύνδεσμος μετά δυνάμεων της ΙΧ Μεραρχίας, αίτινες ενεργώσιν πρός απόφραξιν των μεταξύ ΚΟΖΑΚΑ και Ανατολικών κλιτύων ΠΙΝΔΟΥ πρός Βορράν διαβάσεων εις το ύψος της γενικής γραμμής ΒΑΝΑΚΟΥΛΙΑ (Σ.6247) – ΔΥΤ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Σ.4851). Σκοπός η απόφραξις των οδεύσεων εις το ύψος γενικής γραμμής ΧΑΛΙΚΙ (Σ.3249) – ΔΟΚΙΜΙ (Σ.3752) – ΣΤΡΟΥΓΚΑ (Σ.4253) – υψ. ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ (Σ.4251) – ΔΥΤ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Σ.4851)

ιιι)   Προχώρησις. πρός ΚΡΑΝΙΑΝ (Σ.4442) και κατάληψις ΣΤΕΦΑΝΙ (Σ.5148) ενδεχομένως δε του κόμβου ΚΡΑΝΙΑΣ.

 1. ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΕΝ ΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

α)     Άπαντα τα τμήματα και τα μικρότερα δέον να αναζητώσι την πληροφορίαν και να ενημερώσι την διοίκησίν των.

β)     Άπασαι αι Μονάδες να εξασφαλίσωσι πλήρη σύνδεσμον πρός τα άνω, κάτω και πλαγια.

γ)     Άπασαι αι Μονάδες και Φάλαγγες να διατηρώσι εφεδρείαν πρός αντιμετώπισιν παντός απροόπτου.

δ)     Παν τμήμα εφ’ όσον δεν εξέρχεται της κυρίας του αποστολής να αναπτύσση πρωτοβουλίαν και να θεωρή ζήτημα τιμής να προστρέχη εις βοήθειαν του γειτονος πρός εξόντωσιν των συμμοριών.

 1. ΒΑΣΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ

α)     Τακτικού Συγκροτήματος ΑΡΤΗΣ

ΝΕΡΑΪΔΑ – Ρους ΑΧΕΛΩΟΥ μέχρι γεφύρας ΤΕΜΠΛΑΣ.

β)     Τακτικού Συγκροτήματος ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΧΑΛΙΚΙ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΝΕΡΑΪΔΑ.

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

α)     Ημέρα εξορμήσεως εκ βάσεως εξορμήσεως η Χ (ορισθήσεται δι’ ειδικής διαταγής πάντως ουχί βραδύτερον της 5ης Απριλίου)

β)     Η εκκίνησις των από Νότου ενεργουσών δυνάμεων του  Α’ΣΣ. . εκ της βάσεως εξορμήσεως των ΒΙΝΙΑΝΗ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ, θα λάβη χώρα την Χ-2 ημερών

γ)     Την Χ-1 ημέραν θα λάβωσι χώραν αι κάτωθι προκαταρκτικαί επιχειρήσεις.

ι)     Κατάληψις της ΝΕΡΑΪΔΑΣ διά δυνάμεων του Τακτικού Συγκροτήματος ΜΕΤΣΟΒΟΥ, κινηθησομένων από υψ. 1877 (Σ.3026). Την ενέργειαν ταύτην θα υποστηρίξη λόχος του 581 Τάγματος διά κινήσεως εκ του υψώματος ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ (Σ.1390) πρός υψώματα ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ (Σ.2922). Ακολούθως σύνδεσμος μεταξύ των δύο τούτων τμημάτων εις ΝΕΡΑΪΔΑΝ. Κίνησις ακολούθως την Χ ημέραν εκ ΝΕΡΑΪΔΑΣ των μεν δυνάμεων του Τακτικού Συγκροτήματος ΜΕΤΣΟΒΟΥ, από ΝΕΡΑΪΔΑΣ πρός ΠΑΧΤΟΥΡΙ – ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ, των δε του Τακτικού Συγκροτήματος ΑΡΤΗΣ από ΝΕΡΑΪΔΑΣ πρός ΛΑΦΙΝΑΝ – ΘΟΔΡΟΙ – ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ.

Εις την περίπτωσιν ενιαίου αγώνος την Διοίκησιν των δύο τούτων τμημάτων θα έχη ο αρχαιότερος.

ιι)    Δημιουργία προγεφυρώματος εις τας γεφύρας ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ και ΚΟΡΑΚΑ, διά δυνάμεων του Τακτικού Συγκροτήματος  ΑΡΤΗΣ πρός τον σκοπόν όπως εξασφαλισθή η κατά την Χ ημέραν διαπεραίωσις των υπολοίπων δυνάμεων εκ των άνω γεφυρών.

Η δημιουργία αμφοτέρων των προγεφυρωμάτων τούτων θα επιτευχθή δι’ αιφνιδιαστικής ενεργείας εκτελεσθησομένης την 0300 ώραν της Χ-1 ημέρας, ως κατωτέρω.

ΠΡΟΓΕΦΥΡΩΜΑ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

Θα δημιουργηθή  υπό τμήματος του 581 Τάγματος όπερ και θα εγκατασταθή μονίμως εις αυτό. Ευθύς άμα τη εγκαταστάσει του τμήματος τούτου το Τάγμα να ωθήση ταχέως την Διλοχίαν ΓΑΛΑΝΗ πρός κατάληψιν της γεφύρας ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ και συντριβήν των εις την περιοχήν ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ συμμοριτών.

ΠΡΟΓΕΦΥΡΩΜΑ ΚΟΡΑΚΑ

Θα δημιουργηθή υπό τμήματος του 583 Τάγματος, όπερ και θα εγκατασταθή μονίμως εις αυτό. Το προγεφύρωμα τούτο θα στηριχθή, αριστερά μεν εις ύψωμα 1085 ΠΕΝΤΕ ΑΔΕΡΦΙΑ (Σ.4806), το δε δεξιόν του εις ύψωμα 1363 ΣΜΙΝΙΚΟΝ (Σ.5004). Το δεξιόν του προγεφυρώματος θα εξασφαλίση το τμήμα, όπερ την Χ ημέραν θα κινηθή πρός ΜΑΡΚΕΛΕΣΙ (ώρα 4/α/ιι της παρούσης).

8         ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

α)     ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

        Θέλει κοινοποιηθή λίαν προσεχώς ειδικόν σχέδιον διά την συμμετοχήν της αεροπορίας αναγνωρίσεως και μάχης, τόσον κατά τας προπαρασκευαστικάς όσον και την κύριαν επιχείρησιν.

β)     ΛΟΧΟΣ ΠΟΛΥΒΟΛΩΝ (εφ’ όσον διατεθή)

Κατ’ αρχήν διά την εξασφάλισιν και σταθεράν κατοχήν των γεφυρών ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ – ΚΟΡΑΚΑ και ακολούθως της ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ.

γ)     ΠΥΡΟΒΟΛΑΡΧΙΑ (εφ’ όσον διατεθή)

Εκ περιοχής ΚΑΤΑΡΡΑΣ υποστήριξις των επιχειρήσεων του Τακτικού Συγκροτήματος ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

δ)     ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Δεν θα χρησιμοποιηθή διά κρούσιν, αλλά διά την μετά την συντριβήν των συμμοριτών εκκαθάρισιν, εξερεύνησιν και εγκατάστασιν των Αρχών.

 1. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ

α)     Τρόφιμα. Τριών ημερών επί ανδρών και κτηνών.

β)     Πυρομαχικά. Επί ανδρών και κτηνών τα της α΄ γραμμής και ο ½ εφοδιασμός εκ των της β΄ γραμμής.

γ)     Μεταγωγικά κτήνη. Να ληφθώσιν άπαντα τα προπαρασκευαστικά μέτρα διά την επίταξιν ή μίσθωσιν των αναγκαιούντων κτηνών, εις τρόπον ώστε να μη παρουσιασθή ουδεμία δυσχέρεια, αφ’ ετέρου δε να μη προδοθώσι αι προθέσεις μας.

 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ως αι ειδικαί οδηγίαι των Δ/Δ της Μεραρχίας.
 2. Αναφέρατε λήψιν τηλεγραφικώς.

           Δ.Γ/Δ.Μ.                                                                                     Ο Μέραρχος

Ακριβές αντίγραφον                                                                            Θ. Πεντζόπουλος

           Τ.Σ.Υ.                                                                             Υποστράτηγος

————————————————-

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α2

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Επί της διατάξεως των συμμοριών εις την περιοχήν της ημετέρας Μεραρχίας και των γειτονικών τοιούτων.

Ι.         ΠΕΡΙΟΧΗ VΙΙΙης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

 1. Συγκρότημα ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ (Μαλτέζος)

α)    Έδρα: ΤΖΟΥΡΤΖΑ (Σ.3636) – ΓΑΡΔΙΚΙ (Σ.3633)

β)    Δύναμις: 300-400

γ)    Κινείται εις περιοχήν Ανατολικών κλιτύων όρους ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ από ΧΑΛΙΚΙΟΥ (Σ.3249) μέχρι ΝΕΡΑΪΔΑΣ (Σ.3223)

δ)    Προς κάλυψιν του από ΜΕΤΣΟΒΟΥ έχει εγκαταστήσει Φυλάκιον εις ΚΑΤΑΦΥΤΟΝ (Σ.3644).

 1. Συγκρότημα ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑ

        α)    Έδρα: ΖΟΥΖΟΥΛΗ (Σ.2305)

        β)    Δύναμις: περίπου 150

        γ)    Τμήματα τούτου εις ΝΤΟΥΤΣΙΚΟΝ (Ν.3199) – ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2882)

        δ)    Ομάδες ενεφανίσθησαν εις ΦΟΥΡΚΑΝ (Ν.1504) ΣΜΙΞΙ (Ν.2991) ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ (Σ.2069) ΑΡΜΑΤΑ (Ν.1690)

 1. ΟΜΑΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

        α)    Έδρα: περιφέρεται Ανατολικόν Ζαγόριον

        β)    Δύναμις: 15

 1. ΟΜΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

        α)    Έδρα: Νήσος Λευκάς

        β)    Δύναμις: 20

 1. Εις περιοχήν Νοτίως όρους ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ περιοριζομένην πρός Ανατολάς υπό του Αχελώου ουδέν εσημειώθη.

ΙΙ.       ΠΕΡΙΟΧΗ ΙV ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

 1. Υπαρχηγείον ΓΡΑΜΜΟΥ: Αρχηγός ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, έδρα: ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΝ (Ν.3525)

        α)    Συγκρότημα ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ

Έδρα: Εις λόχος εις ΚΟΤΙΛΙ (Ν.2122) εις έτερος εις ΚΥΨΕΛΗ (Ν.2317). Δύναμις: 120-200

        β)    Συγκρότημα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Έδρα ΛΕΙΒΑΔΟΤΟΠΟΣ (Ν.1932) Δύναμις: 120-200

 1. Υπαρχηγείον ΒΟΪΟΥ (4 Συγκροτήματα)

        α)    Συγκρότημα ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, εις ΑΗΔΟΝΑ (Ν.7404)

Δύναμις 120 – 200

        β)    Συγκρότημα ΓΚΙΖΑ εις ΔΟΔΙΑ (Σ. 4899)

        γ)    Συγκρότημα ΒΙΔΡΑ εις ΑΝΑΒΡΙΤΑ (Ξ.4290)

Δύναμις 120 – 200

        δ)    Συγκρότημα ΣΑΡΑ εις ΖΙΑΚΑ (Σ.4287) Δύναμις 100 – 120

ΙΙΙ.      ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

α)     Υπαρχηγείο ΧΑΣΙΩΝ (Υψηλάντης) έδρα: ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ (Σ.8158)

        Δύναμις: 3 Τάγ/τα εις ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ εις ΚΟΝΙΣΚΟΝ (Σ.8455) και εις ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Σ.8559).

β)     Υπαρχηγείον ΚΟΖΑΚΑ (ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ) εις ΔΕΣΙ (Σ.4534)

        Δύναμις 2 Τάγ/τα και 1 Συγκρότημα

1)    Τάγμα ΦΩΝΤΑ (Σ. Παπανικολάου) εις ΣΦΕΝΔΑΝΟΣ (Σ.5522)

Δύναμις περίπου 180.

2)    Τάγμα ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ εις ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΝ (Σ.7514)

δύναμις περίπου 250.

3)    Συγκρότημα ΜΑΚΕΔΟΝΑ εις ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (Σ.6433) Δύναμις περίπου 120.

4)    Εφοδιασμός του Υπαρχηγείου εις ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ (Σ.5030)

γ)     Εις χωρίον ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) Συγκρότημα υπό αγνώστου δυνάμεως περίπου 350-400.

δ)     Εις χωρίον ΚΕΔΡΑ (Σ.4991) Τάγμα υπό ΚΟΡΟΖΗΝ

        Τμήματα τούτου δυνάμεως 25-30 εις ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ (Σ.5502) – ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ (Σ.5300) – ΦΡΑΓΙΑΝΝΑ (Σ .4898) ΑΡΓΥΡΙ (Χ.4693) ΠΡΗΣΙΑ (Χ.5392) ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΝ    (Χ.5188)

ε)     Υπαρχηγείον ΑΓΡΑΦΩΝ (Γυδεών Λουλές)

        Αποτελείται από 4 Τάγματα και 1 Συγκρότημα Ιππικού

1)    Εις περιοχήν ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ (Σ.7510) Τάγμα ΣΟΦΙΑΝΟΥ

2)    Εις ΠΕΖΟΥΛΑ (Σ.7104) Τάγμα ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΩΡΓΗ

3)    Εις ΝΕΟΧΩΡΙ (Σ.7000) Συγκρότημα Ιππικού ΣΚΟΤΙΔΑ

4)    Εις περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Χ.8096) Τάγμα ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ

5)    Εις περιοχήν ΜΟΛΟΚΑ (Χ.8686) Τάγμα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ

Σ.Τ.Γ. 918 τη 28-3-47

Το Α2 Γραφείον

 Τ.Υ.

Π. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Επίλαρχος

Advertisements