Πληροφορίες επίθεσης περιοχή Α’ΣΣ, ΑΓΕΣ/25 Μαρ 1947ΓΕΣ
Επιχειρήσεις
Αρ. Πρωτ. 4141 25-ΙΙΙ-47
ωρ.22
ραδιοκρυπτογραφικώς
Επείγον

Υποστράτηγον Τσακαλώτον
Διοικητήν Α΄ΣΣ
Λαμίαν
Πληροφορίαι σοβαράς μορφής οποίας δίδομεν εμπιστοσύνην φέρουν επικείμενον επίθεσιν συμμοριτών διά 26 Μαρτίου μεγάλην ακτίνα ίνα εμποδίσουν επιχειρήσεις έαρος τακτικού εθνικού Στρατού στοπ σπεύσατε να καθαρίσητε ριζικά την Ρούμελη. Γνωρίζω δραστηριότητά σας και εξαιρετικά χαρίσματα ανωτέρου ηγέτου και ελπίζω να δώσητε την χαράν εις το έθνος στοπ αι Μονάδες χωροφυλακής υπάγονται δι’ επιχειρήσεις διαταγάς σας και διατάξατε ποίας περιοχάς θα καταλάβουν μονίμως πλέον στοπ. Ανώτατος αξιωματικός με πικρίαν εξεφράσθη επί καταστάσεως χαώδους μεταξύ στρατού και χωροφυλακής εις Λαμίαν στοπ.

Αντιστράτηγος Βεντήρης