Διαταγή Επιχειρήσεων ΑΕΤΟΣ αρ.1, Β’ΣΣ/Α1/23 Μαρ 1947


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΙ

ΑΡΙΘΜ. Α.Α.Π. 153

ΒΣΤ 904 23 Μαρτίου 1947

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπ’ Αριθμ. 1

Συνθηματικόν Επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ»

Α/Α Αντιτύπου 1

 

 

ΧΑΡΤΑΙ

ΚΕΡΚΥΡΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ

ΛΑΡΙΣΑ, ΒΟΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΑΡΤΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΑΓΡΑΦΑ

1:250.000

 

1:100.000

 

 1. Η κατωτέρω διαταγή στηρίζεται εις τας μέχρι τούδε πληροφορίας. Δεδομένου του ευκινήτου των συμμοριτών είναι πιθανόν αι πληροφορίαι αύται να τροποποιηθώσι κατά το μάλλον ή ήττον ουσιωδώς.

        Ο διά της διαταγής προβλεπόμενος τρόπος ενεργείας επιζητεί όπως έχη πάσαν δυνατήν ελαστικότητα, ιδία ως πρός την διάταξιν των Μονάδων, ώστε να δύναται ευχερώς να προσαρμοσθή πρός διάφορον τινά κατάστασιν. Εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν το Σ. Στρατού θέλει εκδόσει συμπληρωματικάς διαταγάς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

 1. Εχθρός

Αι εις το τετράπλευρον ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΝΕΑ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ (Σ.4561) – ΒΑΝΑΚΟΥΛΙΑ (Σ.6247) – Ανατολικαί κλιτύες ΚΟΖΑΚΑ όρους – ΠΥΛΗ (Σ.6621) – ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (Σ.7609) – ΡΑΧΟΥΛΑ (Χ.8696) – ΚΛΕΙΣΤΟΣ (Χ.8079) – ΑΓΡΑΦΑ (Χ.6685) – ΝΕΟΝ ΑΡΓΥΡΙΟΝ (Χ.4489) – Ρους του ΑΧΕΛΩΟΥ ποταμού – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ όρη – ΜΕΤΣΟΒΟΝ, συμμοριακαί δυνάμεις υπολογίζονται εις 7-8 Τάγματα (2.500 άνδρες περίπου) και παρουσιάζουσι σήμερον την κάτωθι κατανομήν:

α)    Περιοχή Βορείως γενικής γραμμής ΠΥΛΗ-ΜΕΣΟΧΩΡΑ (Σ.4125) 2 Τάγματα.

β)    Περιοχή Νοτίως γενικής γραμμής ΠΥΛΗΣ-ΜΕΣΟΧΩΡΑ, Ανατολικώς ΑΧΕΛΩΟΥ μέχρι γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ (Σ.4805) και Βορείως γραμμής Γέφυρα ΚΟΡΑΚΑ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (Σ.7401) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σ.8302) 4 Τάγματα, εκ των οποίων:

ι.     3 Τάγματα Ανατολικώς γραμμής ΠΥΛΗ – ΑΡΓΙΘΕΑ (Σ.5910) – ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ όρος (Σ.6502) υψ. 2154 – ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ιι.    Ι Τάγμα περιοχή Ανατολικώς ΑΧΕΛΩΟΥ μεταξύ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ και Γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ.

γ)    Περιοχή Νοτίως γενικής γραμμής ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΡΑΧΟΥΛΑ (Χ. 8696) – και ανατολικώς άνω ρου ΜΕΓΔΟΒΑ ποταμού 1-2 Τάγματα.

Η εν γένει διάταξις των εχθρικών δυνάμεων και αι μέθοδοι ενεργείας των παρέχουσι την δυνατότητα μετακινήσεως των προ τουλάχιστον των επιχειρήσεων, πρός Βορράν, Νότον ή Δυσμάς.

Ενδείξεις τινες υπάρχουσιν ήδη περί μετακινήσεων τινων πρός Δυσμάς.

ΠΡΟΘΕΣΙΣ

Η πάση θυσία δι’ επιθετικών επιχειρήσεων εξόντωσις των εν τω ανωτέρω τετραπλεύρω συμμοριών και η πληρης εξερεύνησις, εκκαθάρισις και κατοχή της περιοχής ταύτης εγκαθισταμένων των Κρατικών Αρχών.

ΜΕΘΟΔΟΣ

 1.     Τρόπος ενεργείας

α)    ι.     Γενική περίσχεσις του εν τω ανωτέρω τετραπλεύρω εχθρού διά καταλλήλων και συντονισμένων ενεργειών.

ιι.    Ισχυρά και ταυτόχρονος κεντρική ενέργεια πρός περιοχήν ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑΝ (Σ.6418) αφ’ ενός εκ κατευθύνσεων ΠΥΛΗΣ – ΜΟΥΖΑΚΙΟΝ (Σ.6918) αφ’ ετέρου εκ περιοχής γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ πρός διάσπασιν του εχθρού και δημιουργίαν δύο μερικοτέρων κλοιών (Βορείου και Νοτίου)

Η συντριβή του εν τω Νοτίω κλοιώ εχθρού (ενθα και το μείζον μέρος αυτού) θα αποτελέση την κυρίαν προσπάθειαν εν Α. χρόνω. Εις περίπτωσιν μετακινήσεως του όγκου του εχθρού εις τον Βόρειον κλοιόν η κυρία προσπάθεια μετατοπισθήσεται εις τον κλοιόν τούτον. Διά την περίπτωσιν ταύτην θα εκδοθή εγκαίρως ετέρα Διαταγή του Σ. Στρατού.

ιιι.   Εν συνεχεία εν τω κλοιώ της κυρίας προσπαθείας, βάσει των πληροφοριών, περίσφιξις του εχθρού εις μερικοτέρας περιοχάς διά συγκλίσεως εις αυτάς των αναγκαιουσών δυνάμεων, εξαναγκασμός του εχθρού εις μάχην και η διά ταύτης συντριβή του.

β)    Μετά την συντριβήν του εν εκάστη περιοχή εχθρού θα αφεθώσιν αυτή τα απολύτως αναγκαιούντα Στρατ. Τμήματα υπό την κάλυψιν των οποίων θα εγκαταστασθώσιν αι Αρχαί και Τμήματα Χωρ/κής διά την περαιτέρω εν συνεργασία πλήρη εξερεύνησιν και εκκαθάρισιν της περιοχής και οριστικήν απαγόρευσιν ανασυγκροτήσεως του εχθρού.

γ)    Κατά την έναρξιν των επιχειρήσεων θα λάβωσι χώραν εν τη περιοχή ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ έτεραι επιχειρήσεις αντιπερισπασμού και καλύψεως της κυρίας επιχειρήσεως.

δ)    Προ της κυρίας επιχειρήσεως θα εκδηλωθώσι, κατόπιν ειδικών διαταγών μου, έτεραι ενεργειαι επί τω σκοπώ:

ι.     Εξασφαλίσεως της ελευθέρας χρήσεως ωρισμένων αρτηριών ή ζωτικών περιοχών.

ιι.    Παραπλανήσεως των συμμοριών επί των προθέσεών μας.

ιιι.   Δημιουργίας ευνοϊκοτέρων συνθηκών διά την εξόρμησιν.

ιυ.   Διατηρήσεως και επαυξήσεως του επιθετικού πνεύματος των Τμημάτων μας.

 1. Διατεθησόμεναι Δυνάμεις και Οργάνωσις Διοικήσεως

α)    Υπό Διαταγάς Β΄ ΣΣ (Σ.Δ. Στρατού ΛΑΡΙΣΑ)

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Σ.Δ. ΤΡΙΚΚΑΛΑ)

               41 και 42 Ταξιαρχίαι

11ος και 13ος Λ.Ο.Κ. (ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ και ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ)

760 Λόχος Πολυβόλων (ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ)

½ του ενός εκ των αναμενομένων Λόχων Πολυβόλων

102 Μοίρα Όλμων 4,2 (3 Ολμαρχίαι)

105 Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού

ΙΧ Σύνταγμα Αναγνωρίσεως (μείον Ίλη)

611 ΤΕ ΤΡΙΚΚΑΛΑ (μείον 2 Λόχοι ανά εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ και ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ)

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Σ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑ) (προσωρινή Τακτ. Δ/σις)

36 Ταξιαρχία

32 Ταξιαρχία (2 Τάγματα)

12ος Λ.Ο.Κ. (ΣΟΦΑΔΩΝ)

Εις Λόχος Πολυβόλων εκ των αναμενομένων

133 Μοίρα Όλμων των 4,2 (2 Ολμαρχίαι της 133 Μ. και μια της 131 Μ.)

101 Συν/μα Πεδινού Πυρ/κού

Μία Ίλη του ΙΧ Συν/τος Αναγνωρίσεως

Διλοχία του Τάγματος Χωρ/κής ΔΟΜΟΚΟΥ διά την περιοχήν της 36 Ταξιαρχίας (ΚΕΔΡΟΣ – ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑ – ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ)

Τάγμα Χωρ/κής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (μόνον διά την εδραίωσιν)

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Σ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

4… Ταξιαρχία (2 Τάγματα)

Έτερα τρία Τάγματα της Μεραρχίας (επιλεγόμενα υπ’ αυτής)

Έξ (6) Λ.Ο.Κ.

½ του ενός εκ των αναμενομένων Λόχων Πολ/λων

Έν Τάγμα Χωροφυλακής

β)    Υπό Διαταγάς Α΄ ΣΣ

72 Ταξιαρχία (2 Τάγματα)

Τρεις (3) Λ.Ο.Κ.

Μία Ολμαρχία της 133 Μοίρας

Δύο Τάγματα Χωροφυλακής (μόνον διά την εδραίωσιν)

 1.     ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

α)    Απόφραξις των μεταξύ ΚΟΖΑΚΑ και ανατολικών κλιτύων ΠΙΝΔΟΥ πρός Βορράν διαβάσεων εις το ύψος της γενικής γραμμής ΒΑΝΑΚΟΥΛΙΑ (Σ.6247) – ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Σ.4851). Σύνδεσμος μετά VΙΙΙ Μεραρχίας εις ΧΙΟΛΙ υψ. 1855 (Σ.4152)

Ώθησις δυνάμεων εις ΚΛΕΙΝΟΒΟΝ (Σ.5446). Εξασφάλισις περιοχής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΟΥΡΓΚΑΝ (Σ.6253).

β)    Ισχυρά ενέργεια νοτίως ΚΟΖΑΚΑ πρός τον σκοπόν:

ι.     Αποφράξεώς των από Νότον πρός Βορράν δρομολογίων εν τη περιοχή ΠΥΛΗ-ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Σ.5418) ένθα σύνδεσμος μετά Τμημάτων της VΙΙΙ Μεραρχίας.

ιι.    Κίνησις εν ταις κατευθύνσεις ΠΥΛΗ – ΤΥΜΠΑΝΟΝ (Σ.6014) ΑΡΓΙΘΕΑ (Σ.5910) και ΜΟΥΖΑΚΙ (Σ.6918) – ΟΞΥΙΑ (Σ.6410) συντριβομένου του συναντωμένου εχθρού πρός τον σκοπόν της ταχείας και ασφαλούς περισχέσεως από ΒΟΡΡΑ του υψιπεδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ.

ιιι.   Διά την περίπτωσιν διαφυγής του εχθρού εκ του υψιπέδου ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ πρός Δυσμάς προώθησις δυνάμεων της εις την περιοχήν ΑΡΓΙΘΕΑ – ΑΛΩΝΙΑ (Σ.6709) ΓΚΛΟΓΟΒΙΤΣΑ (Σ.5611) διά την συντριβήν του εις την περιοχήν ταύτην ενδεχομένως αποσυρθησομένου εχθρού.

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

α)     Διά προκαταρκτικής επιχειρήσεως (βάσει ειδικής διαταγής) θα προωθήση δυνάμεις της πρός την άνω κοιλάδα του ΜΕΓΔΟΒΑ ποτ. Βορείως ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ (Χ.8287). Σύνδεσμος μετά των Νοτίως δρωσών δυνάμεων του  Α’ΣΣ εις Γέφυραν (Χ.8086) Νοτίως ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ. Απόφραξις των διαβάσεων επί της άνω κοιλάδος ΜΕΓΔΟΒΑ πρός παρεμπόδισιν διαφυγής του εχθρού διά των οδεύσεων τούτων πρός Ανατολάς. Διά την απόφραξιν ταύτην διατεθήσονται αι απολύτως απαραίτητοι δυνάμεις.

β)     ι.     Ισχυρά ενέργεια επί των κατευθύνσεων αφ’ ενός ΒΛΑΣΔΟΝ (Σ.6005) – ΠΕΖΟΥΛΑ (Σ.7104) – αυχήν αμέσως Β. ΡΟΥΤΣΙΚΑΚΙ (Σ.6503) και αφ’ ετέρου ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ (Σ.7212) – ΝΕΒΡΟΒΟΥΝΙΣΤΑ (Σ.6712) ΣΤΟΧΡΟΛΕΙΒΑΔΟ (Σ.6606) πρός τον σκοπόν της συντριβής των εν τω υψιπέδω ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ συμμοριτών.

ιι.    Καλυπτική ενέργεια εν τη κατευθύνσει ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΔΙΑ (Χ.7798) – ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ (Χ.6898) διά την κάλυψιν του αριστερού της ανωτέρω κυρίας ενεργείας και παρεμπόδισιν διαρροής των συμμοριτών πρός Νότον.

γ)     Ενδεχομένως εις την περίπτωσιν διαφυγής τούτων πρός δυσμάς ή Νοτιο-Δυσμάς ενέργεια διά των αναγκαιουσών δυνάμεων εν τη περιοχή της άνω κοιλάδος του ΠΕΤΡΙΛΙΩΤΙΚΟΥ Π. (περιοχή ΒΛΑΣΗ (Σ.610…) ΜΑΓΕΙΡΟΣ (Σ.6…00) και εις την άνω κοιλάδα του ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ Π. (περιοχή ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693) – ΚΑΒΑΚΙΑ (Χ.6196) διά την εξόντωσιν των καταφυγόντων εκεί συμμοριτών.

Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει σύνδεσμος μετά των εκ Νότου ενεργουσών δυνάμεων του  Α’ΣΣ εις ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693).

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

α)     ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΧΕΛΩΟΥ

ι.     Ισχυρά ενέργεια από της περιοχής ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΡΑΚΑ (Σ.4805) ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ (Σ.4012) αφ’ ενός μεν εν τη κατευθύνσει γέφυρα ΚΟΡΑΚΑ υψ.1835 (Σ.4805) – ΑΝΩ ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ ένθα σύνδεσμος μετά τμημάτων ΙΧ Μεραρχίας πρός τον σκοπόν της αποφράξεως των από Νότου πρός Βορράν οδεύσεων και παρεμπόδισιν διαφυγής των εν τω Νοτίω κλοιώ συμμοριτών εκ τούτου, αφ’ ετέρου δε από Μυροφύλλου πρός ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ διά την εκκαθάρισιν της περιοχής και εξασφάλισιν της γεφύρας ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ.

Εκ της Γεφύρας ΚΟΡΑΚΑ θα προωθήση ωσαύτως Τμήματα διά την απόφραξιν της κοιλάδος του ΠΕΤΡΙΛΙΩΤΙΚΟΥ Π. εις το ύψος ΜΑΡΚΕΛΕΣΙ (Σ.5103).

ιι.    Ενέργειαι εκ της περιοχής:

ΝΕΟΝ ΑΡΓΥΡΙΟΝ (Χ.4489) – Γέφυρα ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4783) πρός Κ. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5189) ένθα σύνδεσμος μετά δυνάμεων  Α’ΣΣ .

ιιι.   Εκκαθάρισις της περιοχής ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ μέχρι άνω ρου ΑΧΕΛΩΟΥ.

β)     ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ι.     Εξασφάλισις Κωμοπόλεως και περιοχής ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

ιι.    Ενέργεια εκ της περιοχής ΜΕΤΣΟΒΟΥ αφ’ ενός μεν πρός απόφραξιν των από Νότου πρός Βορράν οδεύσεων εις το ύψος της γενικής γραμμής ΧΑΛΙΚΙ (Σ.3249) – ΔΟΚΙΜΙ (Σ.3752) – ΣΤΡΟΥΓΚΑ (Σ. 4253) πρός παρεμπόδισιν διαφυγής του εχθρού από Νότου πρός Βορράν.

Σύνδεσμος με ΙΧ Μεραρχίαν εις ΧΙΟΛΙ υψ. 1855 (Σ.4152) αφ’ ετέρου δε προχώρησις πρός ΚΡΑΝΙΑΝ (Σ.4442) και κατάληψις του κόμβου τούτου.

Επί των ανωτέρω ενεργειών το ΣΣ αποδίδει ιδιάζουσαν σημασίαν εις την ενέργειαν α (ι.)

Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Θα ενεργήση:

α)     Διά της 72 Ταξιαρχίας μεταξύ ΜΕΓΔΟΒΑ και ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ποταμών. Τάγμα ταύτης θα μετάσχη εις την προπαρασκευαστικήν ενέργειαν της ΙΙ Μεραρχίας επί της κατευθύνσεως ΦΟΥΡΝΑΣ (Χ.8576) ΚΛΕΙΣΤΟΣ (Χ.8079) ΝΕΡΑΪΔΑ (Χ.7885) και θα συνδεθή με το αριστερόν της ΙΙ Μεραρχίας εις γέφυραν Ν. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ (Χ.8086).

β)     Διά του 5ου Τάγματος Χωρ/κής υπό τον Ταγ/χην ΚΡΑΝΙΑΝ ενισχυομένου υπό 3 Λ.Ο.Κ. μεταξύ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ και ΑΧΕΛΩΟΥ ποταμών.

Σύνδεσμος μετά τμημάτων VΙΙΙ Μεραρχίας εις περιοχήν ΚΑΤΩ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟ (Χ.5189).

Αι ανωτερω ενέργειαι θα προωθηθώσι μέχρι ύψους γενικής γραμμής ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟ – ΜΟΥΡΟΥΝΑ (Χ.5889) – ΚΑΥΚΙ (Χ.6290) – ΚΑΥΚΙΑ (Χ.6888).

Εις πρώτος σύνδεσμος των δυνάμεων τούτων μετά των τοιούτων της ΙΙ Μεραρχίας ενεργουσών από ΒΟΡΡΑ θέλει πραγματοποιηθή εις ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Χ.6693).

 1.     ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΕΝ ΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

α)    Άπαντα τα τμήματα και τα παραμικρότερα δέον να αναζητώσι την πληροφορίαν και να ενημερώσι την Διοίκησίν των.

β)    Άπασαι αι Μονάδες να εξασφαλίζωσι πλήρη σύνδεσμον πρός τα άνω κάτω και πλάγια.

γ)    Άπασαι αι Μονάδες και Φάλαγγες να διατηρώσι εφεδρείαν πρός αντιμετώπισιν παντός απροόπτου.

δ)    Παν τμήμα εφ’ όσον δεν εξέρχεται εκ της κυρίας του αποστολής δέον να αναπτύση πρωτοβουλίαν και να θεωρή ζήτημα τιμής να προστρέχη εις βοήθειαν του γείτονος πρός εξόντωσιν των συμμοριτών.

 1.     ΒΑΣΙΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ

α)    ΙΧ και ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ

ΔΙΑΒΑ (Σ.6547) – ΠΥΛΗ – ΜΟΥΖΑΚΙΟΝ – ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ (Σ.7514) – ΚΑΝΑΛΙΑ (Σ.8113) – ΤΙΤΑΙ (Χ.7899) – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ (Χ.8287)

β)    VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΧΑΛΙΚΙ (Σ.3249) – ΜΠΑΡΟΣ (Σ.2842) ΝΕΡΑΪΔΑ (Σ.3323) ΡΟΥΣ ΑΧΕΛΩΟΥ μέχρι γεφύρας ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4873)

Να εξασφαλισθή προγεφύρωμα των γεφυρών ΚΟΡΑΚΑ (ένθα η κυρία από Δ. επιχείρησις) – ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ και ενδεχομένως της γεφύρας ΤΕΜΠΛΑΣ προ της ημέρας Χ.

γ)    Α΄ ΣΣ

ΒΙΝΙΑΝΗ (Χ.6869) – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ (Χ.7166) – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ (Χ.5365)

 1.     ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

α)    Ημέρα εξορμήσεως εκ βάσεως εξορμήσεως η Χ (ορισθήσεται δι’ ειδικής διαταγής πάντως ουχί βραδύτερον της 5ης Απριλίου)

β)    Η έναρξις της προκαταρκτικής επιχειρήσεως της 36 Ταξιαρχίας μετά του δεξιού του  Α’ΣΣ θα λάβη χώραν την πρωίαν της Χ-4 ημέρας.

γ)    Η εκκίνησις των από Νότου ενεργουσών δυνάμεων του  Α’ΣΣ εκ της βάσεως εξορμήσεως ΒΙΝΙΑΝΙ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΝ θα λάβη χώραν την Χ-2 ημέραν.

 1.   ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ

Θα χρησιμοποιηθώσιν ιδίως διά την εξασφάλισιν της ελευθέρας χρήσεως των εξυπηρετουσών τας επιχειρήσεις συγκοινωνιών.

 1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Συμμετοχή της αεροπορίας αναγνωρίσεως και μάχης τόσον κατά τας προπαρασκευαστικάς επιχειρήσεις όσον και κατά την κυρίαν τοιαύτην βάσει ειδικού σχεδίου κοινοποιηθησομένου λίαν προσεχώς.

 1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ

Να αποκαταστήση πάσαν διακοπήν συγκοινωνιών και να διατηρή ταύτας ελευθέρας ναρκών επί των κάτωθι αρτηριών.

α)    Β΄ ΣΣ

ι.     ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΣΟΦΑΔΕΣ

ιι.    ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ – ΚΑΤΩ ΟΡΦΑΝΑ

ιιι.-  ΣΟΦΑΔΕΣ – ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ – ΠΑΛΑΜΑΣ – ΤΣΙΩΤΙ.

β)    ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

ι.     ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ

ιι.    ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ – ΚΑΡΟΥΤΙΑ – ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ –

Να μελετηθή και προπαρασκευασθή υπό της Μεραρχίας η γεφύρωσις της υδατίνης γραμμής μεταξύ ΧΑΝΙ ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ και ΚΑΡΟΥΤΙΑ. Εκτέλεσις ταύτης εφ’ όσον ήθελε κριθή υπό της Μεραρχίας αναγκαία.

ιιι.   ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΠΥΛΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ

ιυ.   ΠΑΛΗΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙ – ΜΟΥΖΑΚΙ

γ)    ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

ι.     ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ – ΠΕΖΟΥΛΑ

ιι.    ΣΟΦΑΔΕΣ – ΚΕΔΡΟΣ

ιιι.   ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ – ΚΕΔΡΟΣ

ιυ.   ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΦΑΝΑΡΙ – ΜΟΥΖΑΚΙ

 1.   ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Η διατεθησομένη δύναμις Χωρ/κής δεν θα χρησιμοποιηθή διά κρούσιν, αλλά διά την μετά την συντριβήν των συμμοριτών, εκκαθάρισιν, εξερεύνησιν και εγκατάστασιν των αρχών.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΙΣ

 1. Εκδοθήσεται ειδική διαταγή του Σώματος (Γ.Κλάδος)

Πάντως κατ’ αρχήν

α)    Τρόφιμα 3 ημερών επί ανδρών και κτηνών

β)    Πυρομαχικά:

Επί ανδρών και κτηνών τα της Α. γραμμής και εκ των της β’. γραμμής τα κατά την κρίσιν των Μεραρχιών αναγκαιούντα αναλόγως των αντιμετωπιζομένων συνθηκών ανεφοδιασμού.

γ)    Μεταγωγικά κτήνη

Να ληφθώσι άπαντα τα προπαρασκευαστικά μέτρα διά την επίταξιν ή μίσθωσιν των αναγκαιούντων κτηνών εις τρόπον ώστε να μη παρουσιασθώσι δυσχέρειαι, αφ’ ετέρου δε να μη προδοθώσι κατά το δυνατόν αι προθέσεις μας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ

 1. Διαβιβάσεις δι’ όλων των μέσων. Ευρεία χρήσις των ασυρμάτων διατιθεμένων τοιούτων εις όλας τας φάλαγγας ώστε να είναι δυνατή η άμεσος και συνεχής επαφή εν όλη τη κλίμακι και πρός τα πλάγια.

ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΗΛ/ΚΩΣ ΛΗΨΙΝ

Β.Β./Α.Π.

Ακριβές αντίγραφον

          Τ.Σ.Υ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β.Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υποστράτηγος

 

ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ

 

ΙΙ/Α1 Μεραρχία

VΙΙΙ/Α1 Μεραρχία

ΙΧ/Α1 Μεραρχία

Α2/Β΄ ΣΣ

Δ/σις Πυρ/κού ΣΣ

Δ/σις Μηχανικού ΣΣ

Δ/σις Διαβιβάσεων ΣΣ

Β΄ και Γ΄ Κλάδος (Αρχηγός)

Α1/Β΄ ΣΣ

Ημερολόγιον Β΄ ΣΣ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

ΧV/ΑΙ Μεραρχία

1η Στρατιά/Α1

Γ΄ ΣΣ/Α1

Α΄ ΣΣ /Α1

Δ/γή

Α/Α Αντίτ.

1

2

3

14

5

6

7

8

9

10

 

4

11

12

13

 

                 

Advertisements