Οδηγίες Επιχειρήσεων «ΑΕΤΟΣ», Β’ΣΣ/Α1/ΑΑΠ151/23 Μαρ 1947


5

Θέμα:Μέλλουσαι Επιχειρήσεις ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

 Β’ΣΣ  Α.Α.Π.151/ΑΙ

Β.Σ.Τ.904 τη 23 Μαρτίου 1947

 

ΠΡΟΣ:Δ/τήν ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

              «    VΙΙΙ      «

              «    ΙΧ         «

ΚΟΙΝ:1ην Στρατιάν

           ΧV Μεραρχίαν

           Γραφείον ΑΙ (2 αντίγραφα)

           Ημερολόγιον Β’ΣΣ

ΟΔΗΓΙΑΙ

ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΤΟΣ

  1. Επικειμένης της ενάρξεως σοβαρών επιχειρήσεων κατά των συμμοριτών επιθυμώ όπως εξάρω εις υμάς ωρισμένα σημεία τα οποία θεωρώ απαραίτητα διά την επιτυχίαν του σκοπού των επιχειρήσεων αυτών.
  2. Σκοπός των επιχειρήσεων αυτών είναι η ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ των συμμοριτών. Μόνον όταν πραγματοποιηθή τούτο πρέπει να θεωρήσωμεν ότι επέτυχον αι ενέργειαί μας. Η Κυβέρνησις και ο λαός έχουν εστραμμένα τα βλέμματά των πρός ημάς, αναμένουν την επιτυχίαν μας. Επ’ ουδενί λόγω πρέπει να διαψεύσωμεν τας ελπίδας των.
  3. Διά την επιτυχίαν του σκοπού τούτου δέον άπαντες -Βαθμοφόροι και στρατιώται- να τον κατανοήσωσι καλώς και να μη φεισθώσιν ουδενός κόπου, ουδεμιάς θυσίας διά την πραγματοποίησιν του. Το υψηλόν επίπεδον του ηθικού και του επιθετικού πνεύματος αποτελούν πρωταρχικά στοιχεία διά τα οποία η μέριμνα πρέπει να είναι συνεχής. Ουδέν δε συντελεί εις τούτο όσον αυταί αύται αι επιτυχίαι διά του φόνου και συλλήψεως πολυαρίθμων συμμοριτών. Και ως πρός τον χαρακτηρισμόν της επιτυχίας δεν πρέπει να αυταπατώμεθα και να αρκούμεθα μόνον εις την άφιξιν εις ωρισμένα σημεία ή κατάληψιν ωρισμένων χώρων.
  4. Εκ της εν γένει μέχρι τούδε διαπιστωθείσης τακτικής των συμμοριτών συνάγεται ότι η πλήρης επτυχία δεν εξαρτάται τόσον εξ αυτής ταύτης της στρατιωτικής επιχειρήσεως, αλλά εκ της επιμόνου διερευνήσεως πρός ανακατάληψιν των αποθηκών, των κρησφυγέτων, των πληροφοριοδοτών, των συνδέσμων κλπ. των συμμοριτών και καταστροφήν του συμμοριακού μηχανισμού πρός παρεμπόδισιν ανασυγκροτήσεως των συμμοριών . Τούτο είναι το δυσχερέστερον έργον, αλλά πρέπει να πραγματοποιηθή άλλως η επιτυχία του σκοπού θα είναι ημιτελής.
  5. Πρέπει να αναμένωμεν ως πιθανόν ότι οι συμμορίται αποφεύγοντες την μαχην θα κατατμηθωσιν εις μικράς ομάδας και κρυπτόμενοι προσωρινώς εις κρησφύγετα άτινα αφθονούν εις την ορεινήν περιοχήν θα επιζητήσωσιν να διολισθήσωσιν εις τα μετόπισθεν μας πρός ανασυγκρότησιν και επανάληψιν της δράσεώς των.
  6. Εκ των ανωτέρω απορρέουσι τα εξής:

α)    Πρέπει να θεωρήται ως ζήτημα τιμής διά παν τμήμα, μικρόν ή μέγα η πλήρης εξερεύνησις της περιοχής του.

β)    Ο καθορισμός ζωνών ή κατευθύνσεων ενεργείας ουδόλως δεσμεύει παν τμήμα να κινήση δυνάμεις του και εκτός της περιοχής του – ουχί πάντως εις βάρος της κυρίας αποστολής του – εάν έχη πληροφορίας περί παρουσίας συμμοριτών.

γ)    Δεδομένης της μορφής των επιχειρήσεων και των δυσχερειών εις τας διαβιβάσεις δέον η πρωτοβουλία απάντων να αναπτυχθή εις τον μέγιστον δυνατόν βαθμόν διά την ανακάλυψιν, καταδίωξιν και εξόντωσιν των συμμοριών.

δ)    Η μορφή των επιχειρήσεων επί ορεινού εδάφους και η κατάτμησις και ο πολλαπλασιασμός των ενεργουσών φαλάγγων μας επιβάλλουν την διά παντός μέσου αναγνωρισιν μεταξύ των φιλίων τμημάτων.

ε)    Η διάταξις πρέπει να είναι βαθεία, ώστε τυχόν διαρρέοντες συμμορίται να εμπίπτωσιν εις τα όπισθεν τμήματα.

στ)  Δεδομένης της ανεπαρκείας των διατιθεμένων δυνάμεων Χωρ/κής διά την περιοχήν των επιχειρήσεων θα δεήση όπως τμήματά μας επωμισθώσιν αρμοδιότητας αίτινες κανονικώς ανήκουν εις την Χωροφυλακήν σχετικώς με την εκκαθάρισιν.

Η αυστηρότης διά τους ενόχους αλλά και η αρίστη συμπεριφορά πρός τους αθώους δέον να αποτελέσωσι τον γνώμονα της διεξαγωγής των. Ουδέν συντελεί περισσότερον από την απόκτησιν της εμπιστοσύνης των κατοίκων οι οποίοι θα παράσχουν πολύτιμον βοήθειαν διά της καταδόσεως των κρησφυγέτων, αποθηκών κλπ. των συμμοριτών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β’ΣΣ

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υποστράτηγος

Ακριβές Αντίγραφον

           Τ.Σ.Υ.

Advertisements