Σχέσεις και Συνεργασία Στρατού και Χωροφυλακής, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/22 Μαρ 1947


ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ.
1η ΣΤΡΑΤΙΑ
ΙΣ/18/Α1.
22 Μαρτίου 1947
ΘΕΜΑ: Σχέσεις και Συνεργασία Στρατού και Χωρ/κής
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
1.- Λόγω των ειδικών συνθηκών ασφαλείας της χώρας, αίτινες επέβαλον μέχρι σήμερον και θα επιβάλωσι ακόμη δι’ αρκετόν χρόνον την στενωτάτην και από κοινού ενέργειαν του Στρατού και της Χωρ/κής διά την πλήρη αποκατάστασιν της τάξεως καθ’ άπασαν την χώραν, η ΣΤΡΑΤΙΑ κρίνει σκόπιμον να παρέξη οδηγίας τινάς περί των σχέσεων και της συνεργασίας του Στρατού και της Χωροφυλακής.
2.- Τα διά της παρούσης Δ/γής καθοριζόμενα συνεζητήθησαν κατά την σύσκεψιν την λαβούσαν χώραν την 20ην Μαρτίου εν τω Στρατηγείω του Β΄ΣΣ υπό την προεδρίαν του Δ/τού του Σ.Σ. και εις ην παρέστησαν ο Επιτελάρχης της Στρατιάς, ο Επιτελάρχης του Υπουργείου Δημ. Τάξεως, ο Επιθεωρητής της Ά Επιθεωρήσεως Χωρ/κής, οι ΑΔΧ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΗΠΕΙΡΟΥ και ο Αγγλος Σύνδεσμος παρά τη Βρεττανική Αποστολή Χωρ/κής.
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΑΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
3. Ευθύνη διά την αποκατάστασιν της τάξεως.
Η ευθύνη διά την αποκατάστασιν της τάξεως εις τας υπό των συμμοριτών κατεχομένας και ελεγχομένας περιοχάς ανήκει εις τον Στρατόν όστις θα εκτελέση τας αναγκαιούσας στρατιωτικάς επιχειρήσεις διά την διάλυσιν και εξόντωσιν των συμμοριών.
Κατά την διάρκειαν των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων αι μονάδες Χωρ/κής (Τάγματα-Λόχοι) υπάγονται υπό τας Δ/γάς των οικείων Διοικήσεων του Στρατού διά την χρησιμοποίησιν των από της στρατιωτικής πλευράς. Ο τρόπος ενασκήσεως των αστυνομικών καθηκόντων ανήκει αποκλειστικώς εις την χωροφυλακήν.
4.- Ευθύνη της τηρήσεως της τάξεως μετά την εκκαθάρισιν.
Μετά την πλήρη εκκαθάρισιν εκάστης περιοχής η ευθύνη διά την τήρησιν της τάξεως και την απαγόρευσιν της εκ νέου ανασυγκροτήσεως των συμμοριών ανήκει εξ ολοκλήρου εις την χωρ/κήν, ητις οφείλει διά των ιδίων των μέσων να ανταποκριθή εις την αποστολήν ταύτην.
Εν τη περιπτώσει ταύτη εαν δεν επαρκώσι τα μέσα της, θα αιτήται την βοήθειαν των κατά τόπους Στρατιωτικών Αρχών συμφώνως πρός τα υπο του Καν. Πόλεων και Φρουρίων καθοριζόμενα.
5.- Τρόπος μεταβιβάσεως της ανωτέρω ευθύνης εις την χωρ/κήν.
Η μεταβίβασις της ευθύνης τηρήσεως της τάξεως εν εκάστη εκκαθα-ριζομένη περιοχή εις την Χωρ/κήν είναι ενέργεια πολύ λεπτή διότι δεν αρκεί να μεταβιβασθή η ευθύνη, αλλά πρέπει να είναι εις θέσιν η Χωρ/κή να εκπληρώση την αποστολήν της.
Διά την μεταβίβασιν ταύτην θα λαμβάνη χώραν η κάτωθι διαδικασία:
(α) Μετά την υπό του Στρατού εκκαθάρισιν, εξόντωσιν, καταδίωξιν συμμοριών και εξερεύνησιν εκάστης περιοχής θα παραμένωσι εν τη περιοχή ταύτη επί τινα χρόνον (2-3 εβδομάδας) Τμήματα Στρατού οριζόμενα διά των Δ/γων Επιχειρήσεων των Μ. Μονάδων και τα οποία τμήματα βοηθούμενα υπό αναλόγων τμημάτων χωρ/κης θα προβαίνωσιν εις την εδραίωσιν διά εξακολουθήσεως της πλήρους εξερευνήσεως της περιοχής και διά της πλήρους λειτουργίας της Υπηρεσίας της Χωρ/κής.
(β) Μετά το πέρας της εδραιώσεως αι οικείαι Ταξ/χίαι και Μεραρχίαι θα αναφέρωσι ιεραρχικώς εις τα Σ.Σ., εαν ειναι δυνατή η εις την χωρ/κήν μεταβίβασις της ευθύνης. Παρομοίας αναφοράς δέον να υποβάλωσιν εις τα Σ. Στρατού και αι Ανώτεραι Διοικήσεις Χωρ/κής.
Τα ΣΣ έχοντα τας υπευθύνους γνώμας των οικείων Μεραρχιών και Α. Δ. Χωρ/κής θα αναφέρωσιν την Στρατιάν περί της μεταβιβάσεως ή μη της ευθύνης εις την χωρ/κήν.
(γ) Η Στρατιά ακολούθως συνεννοουμένη μετά του ΓΕΣ και του Υπουργείου Δημ. Τάξεως θα διατάσση την μεταβίβασιν της ευθύνης εις την χωρ/κήν, οπότε πλέον αρχίζει η εφαρμογή των διά της παραγράφου 4 της παρούσης καθοριζομένων.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡ/ΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
6.- Γενικότητες
Κατ’ αρχήν τα τμήματα της χωρ/κής δεν θα λαμβάνωσιν μέρος εις την κρούσιν (επίθεσιν) κατά των συμμοριτών. Η κρούσις ανήκει εις τα Τμήματα του Στρατού. Οταν όμως είναι αναπότρεπτος ανάγκη, οφείλουσι να μετέχωσι και της κρούσεως είτε μόνα των είτε εντεταγμένα εις τα τμήματα του Στρατού.
Κύριον έργον της Χωρ/κής είναι η εξερεύνησις της εκάστοτε εκκαθα-ριζομένης περιοχής και η εξασφάλισις της λειτουργίας της Αστυνομικής Υπηρεσίας.
7.- Φάσις της κρούσεως
(α) Κατά την φάσιν ταύτην ως ανωτέρω καθορίσθη, κατ’ αρχήν τα τμήματα χωρ/κης δεν θα μετέχωσι . Ταύτα κινούμενα όπισθεν των φαλάγγων κρούσεως και εις απόστασιν ημισείας εως μιας ημέρας πορείας θα εξερευνώσι το έδαφος μετ’ επιμελείας και κυρίως τας περισσότερον υπόπτους περιοχάς και θα ενθαρρύνωσι τον νομιμόφρονα πληθυσμόν εις την υποβοήθησιν του έργου του Στρατού ως και εις την επάνοδον του εις τα ειρηνικά του έργα. Εν συνόψει θα ενεργώσιν ως τμήματα εξερευνήσεως.
(β) Κατά την φάσιν ταύτην τα μεμονωμένως κινούμενα τμήματα δέον να είναι τουλάχιστον δυνάμεως Διμοιρίας, διότι ενδέχεται να προσκρούσωσι εις αρκετά ισχυράς συμμορίας δρώσας εις τα νώτα των ενεργούντων τμημάτων του Στρατού.
(γ) Τα Τμήματα Χωρ/κής κατά την φάσιν ταύτην θα τίθενται υπό τας διαταγάς των Ταξ/χιών και Τ/των και τούτο ινα είναι καλλιτέρα η απόδοσις των λόγω της συγκεντρωτικής Διοικήσεως.
Δεν αποκλείεται βέβαια η διάθεσις μικρού τμήματος χωρ/κής εις λόχους πεζικού αλλά τούτο μόνον εις όλως εξαιρετικάς περιπτώσεις.
8.- Φάσις της εδραιώσεως
(α) Υπαγωγή.
Κατά την φάσιν ταύτην τα Τμήματα Χωρ/κής θα εξακολουθώσιν να υπάγωνται υπό τας Δ/γάς των Μονάδων Πεζικού (Ταξ/χιών και Ταγ/των) αίτινες έχουσι την αποστολήν της εδραιώσεως. Δεν αποκλείεται και η υπαγωγή υπό Λόχους Πεζικού, εαν ιδιαίτεροι τοπικοί λόγοι επιβάλλουσι τούτο.
(β) Εξερεύνησις
Τα Τμήματα Χωρ/κής θα βοηθώσιν τα τμήματα Στρατού εις την πλήρη και λεπτομερή εξερεύνησιν ολοκλήρου της περιοχής πρός ανεύρευσιν και εξόντωσιν των τυχόν παραμεινάντων συμμοριτών.
Η συμβολή της Χωρ/κής εις την ενέργειαν ταύτην θα είναι λίαν σημαντική λόγω των ικανοτήτων της εις τοιαύτα ζητήματα.
(γ) Αστυνομικά Καθήκοντα.
(ι) Εν τη ανασκήτει τούτων δέον να πεισθώσιν άπαντες μέχρι του τελευταίου οπλίτου, οτι μόνον η απόλυτος αμεροληψία πρός άπαντας τους πολίτας αδιακρίτως πολιτικών πεποιθήσεων θα εμπνεύση εις τους κατοίκους εμπιστοσύνην πρός το Νόμιμον Κράτος υπό την προστασίαν του οποίου θα αρχίση η ομαλή και εν ασφαλεία διαβίωσις του πληθυσμού.
Η αμεροληψία δεν σημαίνει ατιμωρησίαν των εγκληματιών απ’ εναντίας εναντίον τούτων δέον να εφαρμόζωνται αμειλίκτως οι Νόμοι του Κράτους.
(ιι) Διά την ανάσκησιν των Αστυνομικών Καθηκόντων υποχρεω-τικώς θα ιδρύωνται Αστυνομικοί Σταθμοί και Υποδιοικήσεις Χωρ/κής και λογικώς δέον να ιδρύωνται εις ας θέσεις προβλέπονται υπό του Οργανισμού της Χωρ/κής. Πάντως εαν λόγοι τακτικής φύσεως επιβάλλουσι την προσω-ρινήν εγκατάστασιν των εις άλλας θέσεις τούτο εδιστάκτως δεον να γίνηται.
Η δύναμις των Σταθμών να ορίζηται αναλόγως της καταστάσεως λαμβανομένου υπ’ όψιν, ότι δέον να είναι εις θέσιν να αμυνθώσι αποτελε-σματικώς μέχρι αφίξεως ενισχύσεως.
(ιιι) Οι αστυνομικοί Σταθμοί και Υποδιοικήσεις επ’ ουδενί λόγω να είναι αυστηρώς στατικοί. Δέον συνεχώς να κινώσι δύναμιν δι’ ερεύνας και αναγνωρίσεις και σύνδεσμον μετά των γειτονικών τμημάτων Στρατού και Χωρ/κής
(ιv) Τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας τόσον κατά την στάσιν όσον και κατά την κίνησιν καθορίζονται εις τας οδηγίας της Στρατιάς τας κοινοποιηθείσας διά της υπ’ αριθμ. 24/10.3.47. Δ/γής της και ας έχουσι λάβει και οι Ανώτεραι Διοικήσεις Χωρ/κής.
9.- Πληροφορίαι
(α) Ουδενός διαφεύγει η μεγίστη σπουδαιότης των πληροφοριών και ιδιαιτέρως εις τον διεξαγώμενον σήμερον αγώνα κατά των συμμοριτών. Πολυτίμους υπηρεσίας δύνανται και οφείλουσι να προσφέρουσι τα Τμήματα Χωρ/κής τα συνεργαζόμενα μετά του Στρατού ως και άπασαι αι Αρχαί Χωρ/κής λόγω οργανώσεως και πηγών πληροφοριών.
Τα Τμήματα Χωρ/κής δέον να ώσιν οι οφθαλμοί και τα ώτα του Στρατού.
(β) Άπαντα τα τμήματα Χωρ/κής δέον αμελητεί να διαβιβάζωσι τας υπ’ αυτών συλλεγομένας πληροφορίας όχι μόνον εις τας υπ’ αυτών συλλεγο-μένας πληροφορίας οχι μόνον εις τας προϊσταμένας των Διοικήσεις Χωρ/κής αλλά και εις τας προϊσταμένας των Στατ. Διοικήσεις ως και εις τα εγγύτερα Στρατιωτικά Τμήματα.
Πάσα πληροφορία έστω και εαν εκ πρώτης όψεως φαίνεται ασήμαντος ενδέχεται να είναι σημαντικωτάτη όταν συνδυασθή με άλλας.
Διά τον λόγον τούτον δέον να μεταδίδεται πάσα πληροφορία έστω και ασήμαντος.
(γ) Επίσης και τα τμήματα Στρατού έχουσιν υποχρέωσιν να μετεβιβάζωσι εις την Χωρ/κήν τας ιδικάς των πληροφορίας.
Επί πλέον να αιτώνται από την Χωρ/κήν συγκεκριμμένας πληροφο-ρίας, πράγμα όπερ διευκολύνει το έργον της Χωρ/κής.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
10.- (α) Άμα ο διεξαγόμενος αγών αχθή εις ταχύ και αίσιον πέρας και με τας ολιγωτέρας ζημίας εμψύχους και αψύχους, επιβάλλεται υπέρ ποτε άλλοτε στενωτάτη συνεργασία Στρατού και Χωρ/κής, επιβάλλεται πραγματική αδελφοποίησις των δύο ενόπλων δυνάμεων.
Αμφότερα δέον να κοινοποιώσιν αλλήλους τας ενεργείας των και τας πληροφορίας των.
(β) Ιδιαιτέρως ο Στρατός δέον να κατατοπίζη εκάστοτε την Χωρ/κήν, επί των εκτελουμένων επιχειρήσεων και ενεργειών και δέον να μη περιορίζε-ται μόνον εις τούτο, αλλά και να δίδη τας λεπτομερείς αναγκαίας κατευθύν-σεις εις την Χωρ/κήν η οποία φυσικόν είναι να μην είναι εις θέσιν μόνη της να επιλύση ζητήματα επιχειρήσεων και γενικώς ζητήματα σοβαρών Στρατ. ενεργειών
(γ) Επί της αδηρίτου ανάγκης της στενωτάτης συνεργασίας μεταξύ Στρατού και Χωρ/κής εχει εκδοθεί πρός τα Σ. Στρατού, Μερ/χίας και Στρατ. Περιοχάς η Α.Π. 12450/84/Α2/3.3.47 Δ/γή του Υπουργείου Στρ/κων (ΓΕΣ).
Η Δ/γή αύτη να κοινοποιηθή τάχιστα μέχρι και των Λόχων μερίμνη των οικείων Διοικήσεων.
(δ) Η στενή Συνεργασία Στρατού και Χωρ/κής εκτός του γενικού καλού θα ωφελήση τους ηγήτορας τόσον από της επαγγελματικής πλευράς, όσον και από της ατομικής τοιαύτης.
11.- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ.
Άπασαι αι παραλήπτριαι Μ. Μονάδες ως και αι Α.Δ. Χωρ/κής να κοινοποιήσωσι τας παρούσας οδηγίας εις άπασας τας υφισταμένας των Διοικήσεις και να συμπληρώσωσι ταύτας εαν κρίνωσι τούτο αναγκαίον.
Αι Α.Δ. Χωρ/κής να κοινοποιήσωσι εις τους υπ’ αυτάς την Α.Π. 12450/3.3.47 Δ/γήν του Υπουργείου Στρ/κών (ΓΕΣ) ης επισυνάπτεται αντίγραφον.
Τόσον αι Διοικήσεις των Μ. Μονάδων όσον και αι Α.Δ. Χωρ/κής να επιλαμβάνωνται πάσης ευκαιρίας διά να τονίζωσι διά ζώσης την ανάγκην στενωτάτης συνεργασίας Στρατού και Χωρ/κής και να παρακολουθήσωσι την πραγματοποίησιν ταύτης.
Και η Στρατιά θα επωφελήται πάσης ευκαιρίας διά να ελέγχη την πραγματοποίησιν της διατασσομένης συνεργασίας.
Α.Λ/Α.Π. Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Διά την ακρίβειαν Διοικητής 1ης Στρατιάς.
Τ.Σ.Υ.
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ:
B΄ΣΣ (Α1) (ανά 3 αντίτυπα)
Γ΄ΣΣ (Α1) (ανά 3 των Σ.Σ.)
Μερ/χίας (αμφοτέρων ανά 5 αντ.)
Ταξ/χίας των Σ.Σ (ανά 6 αντ.)
72 Ταξ/χία (ανά 6 αντ.)
83 Περιοχή (ανά 6 αντ.)
Α. Επιθ. Χωρ/κής (Συν/χην Αγγελίδην)
ΑΔΧ Στερ. Ελλάδος/ Δυτ. Ελλάδος/ Θεσσαλίας/ Ηπείρου/ Δυτ. Μακεδονίας/ Κεντρ. Μακεδονίας/ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης.(ανά 5 αντίτυπα).
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:
ΓΕΣ (Α1 και Α2) (Δύο αντίτυπα)
ΓΕΣ (Γραφείον κ. Αρχηγού)
Υ.Σ. (Γρ. κ. Υπουργού)
Υ.Δ. ΤΑΞΕΩΣ (Γρ. Επιτελ.) (2 αντ.)
Α΄ΣΣ (Α1) (3 αντ.)
Α1/Σ.
Α2/Σ.
Β. και Γ: Κλάδον Στρατιάς.