Διαταγή Επιχειρήσεων ΑΕΤΟΣ αρ. 2, ΣΤΡΑΤΙΑ/21 Μαρ 1947


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Α/Α αντιτύπου

2/Α1

21 Μαρτίου 1947

1η Στρατιά – ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

υπ’ αριθ. 2 (ΑΕΤΟΣ)

Βάσει των τελευταίων πληροφοριών περί εχθρού και των δυναμένων να χρησιμοποιηθώσι δυνάμεων διά τας επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ» ως και της εν τω Στρατηγείω  Β’ΣΣ γενομένης συσκέψεως, επιφέρονται αι κάτωθι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις εις την Δ/γήν Επιχειρήσεων υπ’ αριθ. 1.

1.     Τρόπος ενεργείας (παράγρ. 3)

        Η εκκαθάρισις της περιοχής να επιδιωχθή εις δύο ενεργείας.

        1η ενέργεια: Εκκαθάρισις από της γραμμής ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ-ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΑ-ΜΕΣΟΧΩΡΑ (S.4026) – ΝΕΡΑΪΔΑ (S.3323) και Ν. όπου και ευρίσκετον σήμερον ο όγκος των συμμοριών.

        Να επιζητηθή απόφραξις των διαβάσεων του ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ-ΒΑΘΥΡΕΜΜΑΤΩΝ πρός παρεμπόδισιν διαρροής των συμμοριτών εις ΚΑΤΩ ΠΙΝΔΟΝ και ΚΟΖΙΑΚΑ.

        2α ενέργεια: Εκκαθάρισις από της ανωτέρω γραμμής και Β.

        Η ενέργεια αύτη θα αρχίση ταυτοχρόνως με την προηγουμένην και θα ολοκληρω0ή μετά το πέρας ταύτης.

        ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΩΣ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.

2.     Διατεθησόμεναι Δυνάμεις (παράγρ. 4)

        Η 74 Ταξιαρχία δεν διατίθεται.

        Εις την ζώνην ταύτης (μεταξύ ΜΕΓΔΟΒΑΣ-ΑΧΕΛΩΟΥ) ενεργήση η 72 Ταξ/χία (2 Τάγματα) πλέον τρείς ΛΟΚ, πλέον δύο Τάγματα Χωρ/κής άπαντα υπό την Διοίκησιν του Α Σ.Στρατού.

3.     Βάσεις εξορμήσεως (παράγρ. 5)

        Διά το συγκρότημα της 72ας Ταξ/χίας ως βάσις εξορμήσεως αντί των ΑΓΡΑΦΩΝ ορίζονται τα:

        ΒΙΝΙΑΝΙ (Χ.6869) – ΦΡΑΓΓΙΣΤΑ (Χ.6066) – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ (Χ.5365)

4.     Χρόνος εκτελέσεως (παράγρ. 7)

        Πιθανή διάρκεια ουχί μεγαλυτέρα των 20 ημερών.

5.     Προπαρασκευή (παράγρ. 8 εδ. β)

        Η προκαταρκτική απελευθέρωσις της οδού ΜΕΤΣΟΒΟΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ επαφίεται εις την κρίσιν του Β’ΣΣ αναλόγως της υφισταμένης καταστάσεως.

        Ο χωρισμός της όλης επιχειρήσεως εις δύο ενεργείας δεν επιβάλλει την οπωσδήποτε απελευθέρωσιν της ανωτέρω οδού προ της ενάρξεως των επιχειρήσεων.

        Το ΣΣ να επιδιώξη την απαγόρευσιν κατά την κρίσιν του, Νοτίως ή Βορείως της οδού ταύτης.

6.     74 Ταξιαρχία (παράγρ. 11)

        Εις την ζώνην της θα δράση το συγκρότημα της 72 Ταξιαρχίας. Αι λεπτομέρειαι καθορίζονται διά της ΑΠ. 7118/18.3.47 δ/γής του ΓΕΣ και της Α.Π.1/2/Α1/21.3.47 δ/γής της Στρατιάς.

7.     Επιθυμητή διάταξις μετά το πέρας του 1ου χρόνου (παρ.10)

        Αι αναγκαιούσαι διά την εδραίωσιν δυνάμεις δεν είναι δυνατόν να καθορισθώσιν από τούδε.

        Το ποσόν των δυνάμεων θα εξαρτηθή εκ της εξελίξεως της επιχειρήσεως.

        Πάντως μετά το πέρας της 1ης ενεργείας η 72 Ταξιαρχία και έτερα δύο Τάγματα δέον να μην υπολογίζωνται διά την συμμετοχήν αμέσως πρός ολοκλήρωσιν της 2ας ενεργείας.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ (παράγρ.16)

8.     Εις το συγκρότημα της 72 Ταξ/χίας διατίθενται δύο Τάγματα Χωρ/κής το 5ον και 7ον.

        Εις την διάθεσιν του Β’ΣΣ το Τάγμα Χωρ/κής ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ και εν Τάγμα Χωρ/κής εις ΗΠΕΙΡΟΝ.

        Εις την περιοχήν της 36 Ταξ/χίας διατεθήσεται Διλοχία του Τάγματος Χωρ/κής ΔΟΜΟΚΟΥ.

        Το Μηχανοκίνητον Τάγμα Θα είναι μεν εν τη  ΘΕΣΣΑΛΙΑ, αλλά θα τελή απ’ ευθείας υπό το Υπουργείον Δημοσίας Τάξεως.

MHXANΙKON (παράγρ. 14 εδ. β)

9.     Από ΧΑΝΙ ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ πρός ΚΑΡΟΥΤΙΑ και μέχρι ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ υπάρχει καρροποίητος οδός βατή εις αυτοκίνητα. Εάν η οδός αύτη ε7ξυπηρετή τας υπ’ όψιν επιχειρήσεις και το Σ. Στρατού έχει τα μέσα, καλόν είναι να κατασκευάση γέφυραν εις τον ΠΗΝΕΙΟΝ συνδέουσαν την ανωτέρω οδόν μετά της αμαξιτής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

10.   Η παράγραφος 21 ακυρούται, καθ’ όσον η ενέργεια του  Α΄ ΣΣ ρυθμίζεται διά της υπ’ αριθ. AΠ 7118/ 18.3.47 δ/γής του  ΓΕΣ.

Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.

Διοικητής 1ης Στρατιάς

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ

Β΄ ΣΣ

Advertisements