Μέτρα κατά της κομμουνιστικής δράσης, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/21 Μαρ 1947


ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ
100/ Α/2
21-3-47
ΘΕΜΑ: Μέτρα κατά της κομμουνιστικής κινήσεως της Περιοχής.-
ΠΡΟΣ: 83 Περιοχήν
ΚΟΙΝ: Β’ΣΣ
Α/Τ-Α/2
1.- Eκ των παρεχομένων εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν της Στρατιάς πληροφοριών, συνάγεται οτι εξαιρετική κίνησις των κομμουνιστών και δραστηριότης παρουσιάζεται εις την πόλιν του ΒΟΛΟΥ.
Είναι πολύ πιθανόν η έδρα της Περιφερειακής οργανώσεως ολοκλήρου της Θεσσαλίας να έχη μεταφερθή εις ΒΟΛΟΝ. Το ότι αι Αρχαί δεν έχουσι πρός το παρόν σαφείς περί τούτου ενδείξεις δεν αποκλείει την ανωτέρω δυνατότητα, όταν ληφθώσι υπ’ όψιν, αφ’ ενός μεν ότι τα λαμβανόμενα παρά τούτου μέτρα είναι παθητικά και ανεπαρκή αλλά και η δράσις των κομμουνιστών οργανώσεων είναι σατανική διότι ακριβώς εις τούτο βασίζεται η εκάστοτε επιτυχία του, τον συνομοτικόν τρόπον δράσεως των.
Είναι γνωστόν οτι εις την πόλιν του ΒΟΛΟΥ κυκλοφορούσι παρανό-μως περί τα 5.000 πρόσωπα τελείως ξένα καταγόμενα εκ Πελοποννήσου-Στερεάς Ελλάδος-Αθηνών και Πειραιώς, μεταξύ των οποίων ανεγνωρίσθησαν σημαίνοντα και δυναμικά μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος (Σπυρίδων Καλοδίκης, Σπυρίδων Ζόγκος κ.α).-
Οτι εις ΒΟΛΟΝ κυκλοφορούσι διάφοροι κομμουνιστικαί προκηρύξεις και το κομμουνιστικόν έντυπον «Αναγέννησις».-
Οτι υπάρχει επαφή πρός τους συμμορίτας. Σαφής απόδειξις της τοιαύτης επαφής, η παρά των συμμοριτών του ΚΙΣΣΑΒΟΥ απελευθέρωσις προ καιρού του Ανθ/γού ΒΛΑΧΟΥ επεμβάσει της ΚΟΒ (Κομ Πλατανιώτης).-
Η δολοφονία των Εθνικιστών Μαριόλη και Τζορμπατζίδη παραμελών της ΟΠΛΑ επιβεβαιούν την δραστηριότητα και δυναμισμόν των κομμουνι-στικών Οργανώσεων.-
Τα ανωτέρω περιστατικά και άλλαι τινές ενδείξεις δικαιολογούν πάσαν υπόνοιαν οτι ο Βόλος αποτελεί καταφύγιον του όλου παρανόμου Μηχανισμού του Κ.Κ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ίσως το μάλλον πρόσφορον κέντρον εξ ου εκπορεύονται αι πρός τους Συμμορίτας οδηγίαι και οι σύνδεσμοι, και καταλήγουσι οι εξ Αθηνών προερχόμενοι αποτελών εν ταύτω και ενδιάμεσον σταθμόν επικοινωνίας μετά των κομμουνιστικών οργανώσεων Μακεδονίας και Θράκης.-
2.- Δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθή παρ’ ουδενός ότι η πλήρης αποκάλυψις και εξάρθρωσις του παρανόμου μηχανισμού των Πολ. Οργανώσεων, θα επέφερεν καίριον πλήγμα κατά των συμμοριτών, ισάξιον εκείνου των Στρατιωτικών επιχειρήσεων. Και εφ’ όσον έχει διαπιστωθεί ότι αι κατευθύνσεις και καθοδηγήσεις των συμμοριτών – ο εφοδιασμός εις έμψυχον υλικόν – εις Τρόφιμα ιματισμόν, υπόδησιν, ενεργούνται παρά Πολιτ. Οργανώ-σεων, αίτινες παρέχουσι και πάσαν πληροφορίαν περί των λαμβανομένων εναντίον των Κρατικών μέσων μέτρων, είναι αυτονόητον ότι η εξουδετέρωσις της δράσεως των πολιτ. οργανώσεων, θα επέφερεν την αποθάρρυνσιν και την διαρροήν και μάλιστα εις ας περιοχάς δεν είναι ευχερής ο εφοδιασμός των εξ ομόρων προσκειμένων αυτοίς χωρών.-
3.- Πλην τούτου και αμεσώτεροι λόγοι ασφαλείας της Περιοχής αποτελούσης υπό τας παρούσας συνθήκας νευραλγικήν τοιαύτην επιβάλ-λουσαν υπερέντασιν των προσπαθειών, επαγρύπνησιν και συντονισμόν των ενεργειών των τοπικών Αρχών, επί τω τέλει όπως συν τη ασφαλεία της Πόλεως και της εγγύς περιοχής δυσχερανθή και το έργον της παρανόμου δράσεως των Κομμουνιστών.
Επί του σημείου τούτου τα μέχρι τούδε ληφθέντα μέτρα δεν έσχον ανάλογον αποτέλεσμα διότι και εν τη πόλει υφίσταται η παρανομία και την εγγύς Περιοχήν λυμαίνονται ολιγάριθμοι Συμμορίται.-
4.- Η Στρατιά επιφορτισμένη με την εκπλήρωσιν ευρυτέρας από-στολής, δεν δύναται ουχ’ ήττον να παραδίδη την αναγκαιότητα της λήψεως προληπτικών τινων μέτρων και επισύρη επί του αντικειμένου τούτου την προσοχήν της Περιοχής σημειούσα απλώς αντικείμενα τινα εφ’ ων δέον να επιστηθή όλως ιδιαιτέρα προσοχήν.-
α!) Ελεγχος αφίξεως και αναχωρήσεων
I.- Δι’ εγκαταστάσεως ενεδρών κατά την νύκτα και περιπόλων εν ημέρα εις τα κύρια σημεία των εξόδων της πόλεως, δέον να ελέγχηται επισταμένως η ταυτότης των εισερχομένων και εξερχομένων και η σύλληψις των υπόπτων.
II.- Λεπτομερής έλεγχος των αφικνουμένων και αναχωρούντων δι’ ατμοπλοίων (εις τον λιμένα) και σιδ/μων (εις τον Σιδ. Σταθμόν) ως και των δι’ αυτοκινήτου.-
β!) Ελεγχος μεταφορών. Επισταμένος έλεγχος των εισαγομένων και εξαγομένων εμπορευμάτων, τροφίμων και υλικών επί σκοπώ ανακαλύψεως τυχόν μεταφερομένων όπλων ή πυρομαχικών ή προοριζομένων διά τους συμμορίτας εφοδίων. Ο έλεγχος θα ενεργήται εις τα πλωτά μέσα, τους σιδ/μους και τα αυτοκίνητα.-
γ!) Παρακολούθησις της κομμ. κινήσεως εν τη πόλει.
I.- Συνεχής παρακολούθησις της κομμουνιστικής κινήσεως εν τη Ππόλει, συνεννοήσεις – συγκεντρώσεις – σκοπός – αποτελέσματα.
II.- Επιτήρησις των εν τη πόλει ξένων ατόμων και ιδία των καθ’ ων υπάρχουσι υποψίαι. Επιτήρησις των αλλοδαπών και σκληρά εις βάρος των συνομοτούντων μέτρα.
III.- Εκτακτος έλεγχος των ταυτοτήτων εις διάφορα κέντρα και έρευναι εις ύποπτα κέντρα και οικίας υπό επίβλεψιν Αξ/κών της Ασφαλείας. Εις ωρισμένας συνοικίας δύναται να εφαρμοστή το μέτρον της αναγραφής ονομαστικώς των εν εκάστη οικία ενοικούντων ώστε ο έλεγχος να η ευχερής.
IV.- Παρακολούθησις της κινήσεως των διαφόρων Ξενοδοχείων, αφίξεως, αναχωρήσεως, προορισμός.
V.- Αθόρυβος παρακολούθησις των υπόπτως τυχόν κινουμένων Κρατικών Υπαλλήλων και τοιούτων οργανισμών Ιδιωτ. δικαίου και ιδία των δρώντων ανατρεπτικώς.
δ!) Στρατώνες. Ανεξαρτήτως των λαμβανομένων μέτρων ασφαλείας προσωπικού ενδείκνυται:
Ι.- O λεπτομερής έλεγχος των εγγύς των Στρατώνων Κέντρων και των Θαμώνων αυτών και η απαγόρευσις φοιτήσεως εις τους οπλίτας εις τα ύποπτα τοιαύτα.
ΙΙ.- Η εξέτασις του ποιού και των φρονημάτων του ιδιωτικού προσ/κού των εργολάβων των μικροπωλητών και γενικώς των συναλλασομένων με τους στρατιώτας ιδιωτών.
ΙΙΙ.- Nα επιστηθή η προσοχή πάντων, ότι διά την εκμαίευσιν πληροφοριών το Κομμ. Κόμμα χρησιμοποιεί καταχθονίας μεθόδους και τα πλέον δραστικά μέσα διά να παρασύρη τους οπλίτας και τους Αξ/κούς.-
5.- Διά την επίτευξιν των ανωτέρω επιβάλλεται η αρτία οργάνωσις της Υπηρεσίας Πληροφοριών και η ανάθεσις του έργου τούτου εις ικανόν και δοκιμασμένον Αξ/κον. Προ παντός όμως και εφ’ όσον το έργον τούτο ανάγεται εις την αρμοδιότητα των Αστυνομικών Αρχών, επιβάλλεται στενή επαφή και συνεργασία μετά των Αρχών Χωρ/κής -του συνιστωμένου Κ.Α. Βόλου και της Ναυτικής Δ/σεως, ινα καταστή το έργον τούτο ευχερέστερον.
Αφ’ ετέρου αι υπάρχουσαι Εθνικιστικαί Οργανώσεις καλώς καθοδη-γούμεναι δύνανται να συμβάλωσι εις το πληροφορειακόν μέρος τόσον διά την πόλιν, όσο και την Υπαιθρον.
6.- Τα ανωτέρω θιγόντα εν συντομία αντικείμενα και τοι σχετιζόμενα εις την εν γένει ασφάλειαν ανταποκρίνονται εις την εξυπηρέτησιν της Συλλογής των Πληροφοριών, και είναι ανεξάρτητα των μέτρων της εν γένει ασφαλείας (Προληπτικών και κατασταλτικών), άτινα δέον να αποτελώσι αντικείμενον επαγρυπνήσεως και διαρκούς μερίμνης της Περιοχής.-

Ο
Διά την Ακρίβειαν              Αντ/γος Δ/τής Στρατιάς
Το                                                   ΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜ.
Α2 Γραφείον
Τ.Σ.Υ.