Οδηγίες χρησιμοποίησης αεροπορίας κατά συμμοριτών, ΑΔΑ/15 Μαρ 1947


84
ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Αποσ. Ανωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας
Αποδ. Ως η Διανομή
Ημερ. 15 Μαρτίου 191947
Στ. Φακ. ΑΔΑ/3/2/ΑΔ/Α.Π. 144
ΟΔΗΓΙΑΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
Α. Πληροφοριών
Β. Δυνατοτήτων
Γ.Διαβιβάσεων
Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.
Ο Στρατός εν στενή συνεργασία μετά της Αεροπορίας θ’ αναλάβη από ……… την εκκαθάρησιν της χώρας από των συμμοριτών και την επιβολήν της τάξεως.
Η κυρία προσπάθεια αρχικώς θα εκδηλωθή εν τη περιοχή του Β΄ΣΣ.
Κατά την περίοδον των επιχειρήσεων του Β΄ΣΣ το Γ΄ΣΣ θα τηρήται εις κατάστασιν ενεργειτικής αμύνης.
Ο συντονισμός των θ’ αναληφθή υπό της Διοικήσεως της Στρατιάς, ης Σταθμός Διοικήσεως αρχικώς θα είναι ο Βόλος.
Πληροφορίαι περί των συμμοριτών αναφέρονται εις το Παράρτημα Α.
ΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(1). Η άμεσος αεροπορική υποστήριξις του Στρατού εν επιθέσει και αμύνη εκδηλωθησομένη εις:
– υποστήριξιν προοργανωμένην και
– υποστήριξιν εναντίον απροόπτων στόχων
(2). Η παρά της Αεροπορίας παρεχομένη υποστήριξις θα συνίσταται:
-εις τακτικάς Aναγνωρίσεις
-εις επιθετικάς Aναγνωρίσεις
-εις προσβολάς επίγειων στόχων διά πολυβόλων, πυροβόλων, ρουκετών και βομβών.
-εις ανεφοδιασμούς πάσης φύσεως διά ρίψεων και προσγειώσεων.
-εις μεταφοράς πάσης φύσεως (πιθανώς και διακομιδάς τραυματιών)
-πιθανώς εις αποστολάς επ’ ωφελεία του Στόλου.
ΙΙΙ. ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΜΕΣΑ.
(1). Διά Τακτικάς Αναγνωρίσεις
-Δύο Σμήνη αναγνωρίσεως με πιθανήν δύναμιν 4 ΣΩΣΤΕΡ και 4 ΧΑΡΒΑΝΤ κατά Σμήνος.
Τα Σμήνη ταύτα θα δύνανται να δράσουν ανεξαρτήτως
(2). Διά τας προσβολάς επιγείων στόχων.
-Δύο Μοίρας Διώξεως των 16+4 ΣΠΙΤ. ΙΧ εκάστη
-Διά των αυτών αεροπλάνων θα εκτελώνται και επιθετικαί αναγνωρίσεις.
(3). Διά τους εφοδιασμούς
-Έν Σμήνος ΝΤΑΚΟΤΑ των 6 αεροπλάνων.
(4). Διά τας μεταφοράς πάσης φύσεως
-Έν Σμήνος ΑΝΣΟΝ των 6 αεροπλάνων
ΙV. ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
(1) Αεροδρόμιον Σέδες
Θα χρησιμοποιηθή ως κυρία Βάσις και θα συμπληρωθή με δυνατότητας πλήρους εξυπηρετήσεως:
– Μιας Πτέρυγος
– Δύο Μοιρών Διώξεως
– Ενός Ανεξαρτήτου Σμήνους Αναγνωρίσεως
– Ενός Αποσπάσματος ΝΤΑΚΟΤΑ (μέχρι 4 αερ/φών)
– Ενός Αποσπάσματος ΑΝΣΟΝ (μέχρι 4 αερ/φών)
– Μιας Μοίρας Προστασίας δυνάμεως 200 ανδρών.
(2). Αεροδρόμιον Λαρίσσης
Θα χρησιμοποιηθή ως δευτερεύουσα Βάσις με προχείρους εγκατα-στάσεις και με δυνατότητας εξυπηρετήσεως
-Ενός Σμήνους Αναγνωρίσεως
-Ενός ιπταμένου Κλιμακίου μέχρι 20 αεροπλάνων ΣΠΙΤ.ΙΧ
-Μεταβλητού αριθμού διερχομένων αεροπλάνων ΝΤΑΚΟΤΑ-ΑΝΣΟΝ
Το προσωπικόν εξυπηρετήσεως των , από του αεροδρομίου τούτου χρησιμοποιηθησομένων αεροπλάνων θα μεταφέρεται δι’ αεροπλάνων ΝΤΑΚΟΤΑ μερίμνη της Πτέρυγος.
-Μιας Μοίρας Προστασίας Αεροδρομίων ηλαττωμένης δυνάμεως (100 περίπου ανδρών).
(3). Αεροδρόμιον Καβάλλας
Βοηθητική Βάσις με πρόχειρα μέσα και με δυνατότητας εξυπηρετήσεως:- Ενός ιπταμένου Κλιμακίου μέχρι 10 αεροπλάνων ΣΠΙΤ. ΙΧ
-Μεταβλητού αριθμού τυχόν προσγειουμένων αεροπλάνων ΝΤΑΚΟΤΑ – ΑΝΣΟΝ
Η 1η Πτέρυξ εγκαίρως να μεριμνήση διά τον εφοδιασμόν του αεροδρομίου τούτου με τα απαιτούμενα μέσα.
(4). Βοηθητικά Αεροδρόμια.
Οι υπό του Βου και Γ΄ΣΣ διασκευαζόμενοι χώροι ήτοι:
-Εις την περιοχήν του Β΄ Σώματος Στρατού
Τρικκάλων – Καρδίτσης – Βόλου – Κοζάνης – Αμυνταίου – Φλωρίνης.
– Εις την περιοχήν του Γ΄ΣΣ.
Αλεξανδρουπόλεως – Κομοτινής – Δράμας – Σερρών – Γοργόπης – Αικατερίνης.
Μερίμνη των Διοικήσεων Αεροπορικής Υποστηρίξεως των Σωμάτων Στρατού και εν συννενοήσει μετά των Διοικητών των Βάσεων Σέδες και Λαρίσσης να εφοδιασθούν οι χώροι ούτοι εγκαίρως με πρόχειρα μέσα ανεφοδιασμού και εξυπηρετήσεως των αεροπλάνων ΩΣΤΕΡ και πιθανώς ΧΑΡΒΑΝΤ.
Η εξασφάλισις των χώρων τούτων κατά τας ώρας παραμονής των αεροπλάνων αναλαμβάνεται υπό των Σ.Σ.
V. AΡXIKH ΣΤΑΘΜΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Εις Αεροδρόμιον Σέδες
– Η 1η Πτέρυξ
– Δύο Μοίραι Διώξεως
– Εν Ανεξάρτητον Σμήνος Αναγνωρίσεως
– Μία Μοίρα Προστασίας Αεροδρομίων
Εις Αεροδρόμιον Λαρίσσης
– Εν Ανεξάρτητον Σμήνος Αναγνωρίσεως
– Μια Μοίρα Προστασίας Αεροδρομίων
Η μετακίνησις των νεοσυγκρουτουμένων Μονάδων δέον να έχη συντελεσθή μέχρι 31 Μαρτίου πλήν των Μοιρών Προστασίας Αεροδρομίων, αίτινες θα μετακινηθώσι βραδύτερον.
Εις Αεροδρόμιον Χασσανίου
– Εν Σμήνος ΝΤΑΚΟΤΑ
– Εν Σμήνος ΑΝΣΟΝ
VI. AΡΧΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
(α) Κατά την έναρξιν των επιχειρήσεων θα διατεθούν πρός κάλυψιν του εκτελούντος την κυρίαν προσπάθειαν Β΄ΣΣ:
– Eν Σμήνος Αναγνωρίσεως
– Μια Μοίρα Διώξεως
(β) Πρός κάλυψιν των αναγκών του Γ΄ΣΣ:
-Eν Σμήνος Αναγνωρίσεως
(γ) Εις την διάθεσιν της Στρατιάς.
– Μια Μοίρα Διώξεως
– Αεροπλάνα Μεταφορών
VII. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ως εις το Παράρτημα Βον
VIII. ΚΛΙΜΑΚΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Διά μεταγενεστέρας Διαταγής
ΙΧ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ.
Ως εις το συνημμένον σχέδιον διαβιβάσεων Παράρτημα Γον . διά νεωτέρας Διαταγής θα κανονισθή η οργάνωσις και ο τρόπος συνεννοήσεως μετά των διατεθησομένων οχημάτων επαφής.
Χ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ – ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ
Μερίμνη του ΓΕΣ μέχρι των Αεροδρομίων Βάσεων και Βοηθητικών αεροδρομίων. Σχέδιον μεταφορών θ’ αποσταλη δι’ ειδικής Διαταγής.

Τ.Υ.
ΕΜ. ΚΕΛΑΪΔΗΣ
Σμήναρχος
Αρχηγός
Ανωτέρας Διοικήσεως Αεροπορίας
ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ
ΑΔΑ – Κλάδος Αέρος Αριθμός Αντιγράφου 1
Κλιμάκιον Δ/σεως Αεροπορίας Στρατιάς Αριθμός Αντιγράφου 2
Δ/σις Αερ/κής Υποστηρίξεως Β΄ΣΣ Αριθμός Αντιγράφου 3
Δ/σις Αερ/κής Υποστηρίξεως Γ΄ΣΣ Αριθμός Αντιγράφου 4
(1η ΠΕΒΑ)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Υ.Α.- Κλάδος Αέρος (υ.τ.α) Αριθμός Αντιγράφου 5
Δ/σις Στρατιάς (υ.τ.α) Αριθμός Αντιγράφου 6
Β΄ΣΣ (υ.τ.α) Αριθμός Αντιγράφου 7
Γ΄ΣΣ (υ.τ.α) Αριθμός Αντιγράφου 8