Εκθεση Επιχειρήσεων ΔΟΜΟΚΟΥ-ΦΟΥΡΝΑ-ΚΕΔΡΟΥ- ΚΟΙΛΑΔΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, Α’ΣΣ/Α1/15 Μαρ 1947


ΤΣ/Α. Σ.Σ.
Αριθ. 22212 /1/Α1
15 Μαρτ. 1947
Θέμα: Πεπραγμένων Σώματος Επιχειρήσεων μεταξύ ΔΟΜΟΚΟΥ-ΦΟΥΡΝΑ-ΚΕΔΡΟΥ-ΚΟΙΛΑΔΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ.      

–ΓΕΣ/Α1.-
Κοιν: -A1/1.-
1.- AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
(α) Να εκκαθαρίση την περιοχήν μεταξύ: ΔΟΜΟΚΟΥ-ΞΥΝΙΑΔΟΣ-ΛΑΜΙΑΣ, Δημοσίας ΛΑΜΙΑΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ – ΚΕΔΡΟΥ, ΚΕΔΡΟΥ – ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ – ΑΓΟΡΙΑΝΗ – ΔΟΜΟΚΟΥ.
(β) Διατιθέμεναι δυνάμεις
– 71 Ταξιαρχία Λαμίας
– 72 Ταξιαρχία (μείον τάγμα) μέχρι 24-3-47
– 36 Ταξιαρχία μέχρι 15-3-47
2.- ΣΧΕΔΙΟΝ
(α) Πρόθεσις Ως η Α.Π. 303/1-3-47 Δ/γή Α’ΣΣ
(β) Μέθοδος
3.- ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
(α) Αι επιχειρήσεις ήρξαντο συμφώνως τη Α.Π. 303/1-3-47 την 05.00 ώραν 9ης Μαρτίου 47.
(β) Εν τη βασική ιδέα του Σ.Σ. επεδιώχθη η εξ όλων των κατευθύνσεων κίνησις πρός δημιουργίαν κλοιού διά την συντριβήν των ανταρτικών δυνάμεων. Παρέμενεν όμως εις τον εχθρόν ως οδός διαφυγής η κατεύθυνσις ΦΟΥΡΝΑΣ – ΚΛΕΙΣΤΟΝ (Χ.8079) – και εν συνεχεία πρός Β Δυσμάς.
(γ) Την σημασίαν της κατευθύνσεως ταύτης καίτοι διείδον ευθύς αμέσως άπαντες δεν ήτο δυνατόν να την φράξη, λόγω της ελλείψεως πρός τα εκεί δυνάμεων και προ παντός του αδιαβάτου του εδάφους (περιοχή Π. ΜΕΓΔΟΒΑ – ΒΡΑΧΑ – ΚΛΕΙΣΤΟΣ).
(δ) Καίτοι το ΣΣ επεδίωξε να μειώση το τοιούτον εξώφθαλμον πλεονέκτημα του εχθρού διά κινήσεως ισχυρών φαλάγγων ταχέως, επί των Δυτικών κατευθύνσεων ΚΕΔΡΟΣ – ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ (Χ.9379) ΛΙΠΟΥΧΙ (Χ.9078) και ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ (Χ.8769): ΛΙΠΟΥΧΙ και βραδυτέρας κινήσεως των από ΔΟΜΟΚΟΥ και ΛΑΜΙΑΣ τοιούτων, εν τούτοις λόγω εξαιρετικών δυσκολιών εδάφους, χιόνων κ.τ.λ. κυρίως όμως διότι ο εχθρός αντιληφθείς από πολύ ενωρίτερον επικειμένην ενέργειαν λόγω της παρουσίας της 36 Ταξιαρχίας και 72 τοιαύτης, απέφυγε την μάχην αποσυρθείς ενωρίτερον της ημέρας ενάρξεως των Επιχειρήσεων ως αι σχετικαί πληροφορίαι.
(ε) Αι Επιχειρήσεις εξελίχθησαν κανονικώς βάσει του σχεδίου πλήν της ώρας εξορμήσεως δι’ ωρισμένα Τμήματα, ως αναφέρεται εν τη παραγράφω (5) . Ηθικού.
4.- ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(α) Παρά τας παρουσιασθείσας αντιξοότητας η ανατεθείσα εις το Σ.Σ. εντολή διά της Α.Π. 7066/27-2-47 ΓΕΣ/Α1 εξετελέσθη πλήρως εντός της ταχθείσης προθεσμίας.
(β) Τόσον κατά την πρώτην ημέραν όσον και κατά την δευτέραν τα Τμήματα κατέλαβον τους ταχθέντας αντικειμενικούς σκοπούς και αι δύο Δυτικαί φάλαγγες ηνώθησαν εις ΛΙΠΟΥΧΙ, εκκαθαρισθείσης όλης της περιοχής.
(γ) Ολόκληρος η ανταρτοκρατουμένη ευρεία αύτη περιοχή απηλευθερώθη του εχθρού συμπιεσθέντος πρός τας ορεινάς και αγόνους περιοχάς ΑΓΡΑΦΩΝ όπου μεγίστας θα συναντήση δυσκολίας ανεφοδιασμού και διαβιώσεως.
(δ) Απηλευθερώθη η διαρκώς απειλουμένη οδός ΔΟΜΟΚΟΥ -ΛΑΜΙΑΣ.
(ε) Εδημιουργήθησαν εις τον εχθρόν απώλειαι 22 νεκρών, 50 τραυματιών, 3 αιχμαλωτων και απώλεσεν ούτος σοβαράς βάσεις ανεφο-διασμού ιδία εις τρόφιμα.
(στ) Ανεπτερώθη το ηθικόν των κατοίκων και εδημιουργήθησαν ευνοικαί προϋποθέσεις διά τας γενικωτέρας Επιχειρήσεις, ως και τας μελλοντικάς τοπικάς τοιαύτας ΟΙΤΗΣ – ΓΚΙΩΝΑΣ.
5.- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΑΝΤΕΣ
(α) Εδαφος. Λίαν ορεινόν εις την εποχήν δε ταύτην του έτους λόγω χιόνων και λάσπης εξαιρετικώς δύσβατον δημιουργήσαν μεγάλην κόπωσιν εις τους άνδρας και βραδύτητα κινήσεως.
(β) Καιρικαί συνθήκαι σχετικώς καλαί διά την εποχήν ταύτην του έτους με περιοδικάς βροχάς, πλήν λόγω των μεγάλων υψομέτρων το ψύχος ήτο δριμύτατον.
(γ) Έλλειψις ορεινών σχηματισμών και η εκ του προχείρου δι’ επιτάξεων λύσις του ζητήματος των ημιόνων δημιουργεί σοβαράς δυσχερείας εις τους ανεφοδιασμούς και μεταφοράς των τραυματιών.
(δ) Διαβιβάσεις παρά το εύρος των μετώπων ελειτούργησαν καλώς πλήν του συνδέσμου με 36 Ταξιαρχίαν όστις επελύθη διά τας δύο πρώτας ημέρας μέσω της εις Λάρισαν 2 Μεραρχίας τη επεμβάσει μας.
(ε) Διοίκησις – Διαχείρισις
Αντιμετωπίσθησαν μεγάλαι δυσχέρειαι λογω μεγάλων αποστάσεων, φύσεως εδάφους και κυρίως ελλείψεως ημιονικών Σχηματισμών.
6.- ΑΠΩΛΕΙΑΙ
(α) Εχθρού 22 νεκροί, 50 τραυματίαι πέντε αιχμάλωτοι
(β) Ημετέρων νεκροί Αξιωμ. 1, Οπλίται 4
τραυματίαι Οπλίται 1 Εις λιποτάκτης
αγνοούμενοι Οπλίται 6
7. ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ
Κατ΄ αρχήν απέφυγαν την μάχην λόγω του κινδύνου κυκλώσεως ον αντιμετώπισαν. Η δεξιά φάλαγξ 36 Ταξιαρχίας εν τη κατευθύνσει ΚΕΔΡΟΣ – ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ αντιμετώπισε σχετικώς ισχυράν αντίστασιν εις οχυράν θέσιν ΚΑΣΤΡΟ ΟΡΕΨΙΜΙΟΥ (Χ.9886) ην ανέτρεψε κατόπιν αγώνος και τη υποστηρίξει όλμων. Ομοίως ισχυραί αναγνωρίσεις πρός ΛΥΚΟΜΝΗΜΑΤΑ (Χ.8774). και από ΛΙΠΟΥΧΙ πρός ΦΟΥΡΝΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ πείσμο-να αντίδρασιν του καλύπτοντος τον ΦΟΥΡΝΑΝ εχθρού. επίσης ισχυρά αντίστασις προεβληθη επί υψωμάτων ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ (Χ.7968) Επεζητήθη Επίσης αντιπερισπασμός εις ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΝ μετά την απομάκρυνσιν του εκεί Λόχου δι’ Επιχειρήσεις, εναντίον 17 Χωροφυλάκων, αντιμετωπισθείς εγκαίρως υπό της 71 Ταξιαρχίας. Επί των λοιπων κατευθύνσεων δεν προεβλήθη ειμή ασθενεστάτη αντίστασις.
8.- ΗΘΙΚΟΝ
(α) Εχθρού: Κατά πληροφορίας των επιτεθέντων Τμημάτων το ηθικόν των ανταρτών ειναι λίαν μειωμένον. Διατροφή κακή, πλείστοι ρακένδυτοι και ανυπόδητοι συγκρατούνται πολλοί εξ αυτών διά του τρόμου και της απειλής των οικογενειών των. Δεν είναι όλοι ωπλισμένοι και αντιμετωπίζουν έλλειψιν πυρ/κών εξ ου ίσως και αποφεύγουν σοβαρόν αγώνα. Ασφαλώς η εκδίωξις των εκ της μεγάλης περιοχής ην ελυμαίνοντο επί 5 περίπου μήνας, σχετικώς πλουσίας εις εφόδια και εγγύς οδικών αρτηριών ως η ΔΟΜΟΚΟΥ – ΛΑΜΙΑΣ, η επίθεσις διά σοβαρών δυνάμεων και με συνδυασμόν ενεργείας πρός δε και η παρουσία της Αεροπορίας κατά τας Επιχειρήσεις ταύτας φαίνεται ότι θα εμείωσεν έτι περισσότερον το ηθικόν των.-
(β) Ημετέρων:
Απασαι αι ορμητικαί σκέψεις του Διοικητού της 71ης Ταξιαρχίας εκάμπτοντο προ της καταστάσεως των Μονάδων του (κλάσεων 1937-38).
Αι μόναι Μονάδες ας είχεν απόλυτον εμπιστοσύνην ήσαν το Τάγμα 602 Τζουμέρκα τα τμήματα ΛΟΚ ΚΡΑΝΙΑ και υπέρ παν άλλο η Μοίρα ΤΣΟΥΜΠΑ.
Διά τα άλλα εφοβείτο εκπλήξεις διότι ουδεμίαν μέχρι του δε επεβλήθη κύρωσις εις παρουσιασθείσας περιπτώσεις ανυπακοής όπως βαδίσουν κατά των συμμοριτών. Αντιθέτως ο Ταγ/ρχης Παπαρρόδου ούτινος η Μονάς 613 τάγμα παρουσίασε την διάβρωσιν προήχθη εις Επιτελάρχην Ταξιαρχίας και η Μονάς του ουδέ περιορισμόν υπέστη. Ο δε Υποδιοικητής του Ταγ/αρχης Καπιδάκης ουδεμίαν υπέστη κύρωσιν καίτοι από τας ανακρίσεις ευρέθη διά πολλά υπεύθυνος ώστε να υφίσταται ως βασική ενέργεια και σκέψις των περισσοτέρων αξιωματικών και οπλιτών:
«αμύνομαι όταν μου επιτίθενται διά να σώσω την ζωήν μου αρνούμαι να αναζητήσω τον εχθρόν εις τας θέσεις του.»
Ειδικώς το 613 Τάγμα εκείνο εφ’ ου συνεκεντρούντο όλα τα ερωτηματικά:
Αι επισκέψεις μου πρός τας Μονάδας μοι παρουσίασαν αξιωματικούς έχοντας εν τη σκέψει και αιτήσει «πως να απαλλαγούν της εντολής ήτις τους δεσμεύει”.
Είναι μεγάλη η διάβρωσις ώστε και τα μαστιγώματα δέον να ειχε συνεχή και εις τόνωσιν ηθικού αλλά και εις κυρώσεις ώστε οι λιπόψυχοι και οι συμπαθούντες να τίθενται προ σκληρού διλήματος.
Αι διαταγαί του Σώματος γραπταί και προφορικαί είχον καθορίσει εξόρμησιν νυκτερινήν .
Δεν εξετέλεσαν την διαταγήν ταύτην άπασαι αι Μονάδες και μια αυστηρά απόφασις θα έδει να απομακρύνη πολλούς Διοικητάς.
Συγκεκριμένως:
71 Ταξιαρχία
-Κίνησις Υπολ. Παπαδάκη πρός Αγ. Τριάδα κανονικώς
-Λόχος Τυμφρηστού (Σιάχου) αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και 15 στρατιώται 07.15΄.
Υπόλοιποι περιοδικώς με ωθήσεις διά διαταγών Ταξιαρχίας και Σ.Σ. και προσωπικής επεμβάσεως Ταξιάρχου ώραν 08.30΄.-
– Αγίου Γεωργίου (Μπεκιάρης-Παπαδάκης) 07.00΄ ώραν.-
– 602 Τάγμα (Τζουμέρικα) 06.00΄ ώραν.
– Μακρακώμη (Ταγ. Κρανιάς) Κανονικώς.
– Μάκρη (Ταγ. Τολιόπουλος) Κανονικώς.
– Λόχος (Σπίνουλα) πρός Αγ. Στέφανον κανονικώς.
36 Ταξιαρχία
– Φάλαγξ Δομοκού εβράδυνε ως ανέφερε η Ταξιαρχία
Τον τρόπον εκκινήσεως των υπολοίπων δεν δύναμαι να εκτιμήσω διότι κυριολεκτικώς επί 36ωρον μόνον διά ΙΙ Μεραρχίας (τη παρακλήσει μου πρός γνωστούς αξιωματικούς) επέτυχον βραδύτατον σύνδεσμον.
Οπωσδήποτε παρουσιάσθη μια καταφανής διστακτικότης δυναμένη να παρεξηγηθή.
Το 613 Τάγμα ευρέθη ως εφοβείτο ο Διοικητής της Ταξιαρχίας επικεφαλης της διαβρωτικής αυτής καταστάσεως και ο 4ος Λόχος του εξεδήλωσε καθαρά και ξάστερα «άρνησιν».
Παρεμέρισα τύπους και προέβην εις την λήψιν μέτρων άνευ της εκπληρώσεως των οποίων η περιοχή αύτη νοσούσα ήδη, δύναται να παρουσιάση συνεχείς καταπτώσεις.
Εκίνησα τα στατικά τμήματα διαρκώς και εξέδωκα σχετικάς διαταγάς. Ούτω τα τμήματα ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ-ΣΤΥΛΙΔΟΣ άτινα ηκιννήτουν εκινήθησαν επιτυχώς.
Εδωσα διαταγήν να συνεχισθούν συντομότατα αι επιχειρήσεις και πρός τας άλλας περιοχάς ΟΘΡΥΣ-ΟΙΤΗ-ΓΚΙΟΝΑ.
Διέλυσα το νοσούν τμήμα προεφυλάκισα Ταγματάρχην-Λοχαγόν-αξιωματικούς οπλίτας.
Μετεκάλεσα Λοχαγόν εξ Αθηνών ως Διοικητήν.
Διέταξα την συγκρότησιν Στρατοδικείου και την δι’ απευθείας κλήσεως παραπομπήν των εκ της ανακρίσεως ενόχων.
Την ανάκρισιν ανέθηκα εις τον Επιτελάρχην της 72 Ταξιαρχίας .-
Διέταξα δε τελικώς όπως το υπόλοιπον τμήμα λάβη μέρος εις επικειμένας επιχειρήσεις ινα αποκαταστήση την τιμήν του.
Συνημμένως αι μετα χαρακτηριστικής παχυδερμίας υποβληθείσαι αναφοραί του Υποδιοικητού του Τάγματος Ταγ. Μπεκιάρη.
Τας αποφάσεις μου ταύτας εξεδήλωσα εν συγκεντρώσει του λόχου τούτου μετακληθέντος αφού οπωσδήποτε ηνακάσθη να εκπληρώση την δοθείσαν εντολήν.
Επίσκεψις μου τέλος εις όσον το δυνατόν πλείονα τμήματα τόσον εις συγκεντρώσεις αξιωματικών-διοικήσεων-επιτελείων-Ταξιαρχιών, έδωκα τον τόνον της μεταπτώσεως από συστήματος αργίας εις τοιούτον ενεργητικότητος.
Αι δύο συνημμέναι βασικαί διαταγαί μου μετά ειδικών τοιούτων δίδουν μιαν μικράν περίληψιν καταστάσεως και αποφάσεων.
Διότι οφείλω μετά λύπης να τονίσω ότι η απαισιοδοξία είναι «κτημα των αξιωματικών και ουχί των οπλιτών».
Οι τελευταίοι κεντριζόμενοι με ολίγα λόγια μεταπίπτουν από του σκοτεινού προσώπου εις γελαστόν (χαρακτηριστικόν παράδειγμα λόχος ΣΤΥΛΙΔΟΣ όπου και οι 2 έφεδροι αξιωματικοί έβλεπον πρός τα οπίσω).
Συμπερασματικώς:
Αν άλλο ήτο το ηθικόν των Αξιωματικών τα τμήματα μας θα εισήρχοντο εις ΦΟΥΡΝΑΝ την 11ην τρέχοντος 12.00ην ώραν.
γ) Κατοίκων: Είναι γνωστή η παθητική των στάσις και η αναμονή των πάντων από τον στρατόν.
Τρανή απόδειξις, πλήν ωρισμένων επαινετών εξαιρέσεων, η προσπάθεια αποφυγής των MAΥ ίνα μη επισύρουν την μήνιν των κακοποιών.
Γενικόν Συμπέρασμα
Ανάγκη διαρκούς κεντρίσματος των αξιωματικών. Να μη διαφεύγη ουδεμία ευκαιρία είτε αμοιβής είτε σκληράς κυρώσεως.
Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τ.Υ.
Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υποσ/γος

Α. Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Γραφείον Α1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

(Συνημμένον τη εκθέσει πεπραγμένων επιχειρήσεων)
‘Δημόπουλος’

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1.- Βάσει των εκ της σήμερον παραμονής μου εις την περιοχήν της 71ης Ταξιαρχίας συπερασμάτων του τρόπου αντιδράσεως των Αξιωματικών-Οπλιτών-Πολιτών, της δυνάμεως των ανταρτών του τρόπου ενεργείας των και της ημετέρας δράσεως, διά να καταστή δυνατός ο ταχύτερος ρυθμός εις οιανδήποτε μονάδα:
Π ρ ο τ ε ί ν ω
2.- Ειδικώς
(α) Πρώτον και κυρίως ουδείς αξιωματικός να χρησιιμοποιήται εφ’ όσον κατά τας Επιχειρήσεις αντεκατεστάθη είτε επι ανικανότητι η γενικώς αποτυχίαν αποδεικνύουσαν την έλλειψιν «πίστεως-αισιοδοξίας-ενεργητικό-τητος». Η αποτυχία μάχης δεν σημαίνει πάντοτε ανικανότητα.
Το φαινόμενον της προαγωγής τοιούτων εις Επιτελεία ή γραφεία οπόθεν αι εισηγήσεις πάσης φύσεως, μειώνει διαβρωτικώς το ηθικόν.
(β) Αντικατάστασις το ταχύτερον των παλαιών κλάσεων αίτινες λόγω συνεχούς υπηρεσίας – οικογενειακών βαρών παρουσιάζουσι την πτώσιν του ηθικού.
(γ) Απομάκρυνσις εις άλλην περιοχήν του 613 Τάγματος και αντικα-τάστασις δι’ ετέρου.
(δ) Διάθεσις Αξιωματικών εφέδρων νεωτέρων κλάσεων και ουχί παλαιών.
(ε) Συμπλήρωσις οπωσδήποτε των μονάδων εις Αξιωματικούς
(στ) Διάθεσις εις μαχομένας μονάδας των αναγκαίων υγιειον. μέσων δι’ άμεσον χειρουργικήν επέμβασιν, όπου παρίσταται ανάγκη εις τας ορεινάς περιοχάς.
(ζ) Επαύξησις τροφής διά της κατανομής του επιδόματος ώστε 2.500 χιλ. δρ. να δίδωνται χρηματικώς και 1000 επ’ ωφελεία συσσιτίου των.
3.- Γενικώς
(α) Επικήρυξις, αφού εκοινοποιήθησαν ήδη τα μέτρα επιεικείας, όλων των συμμοριτών ανεξαιρέτως με 100.000 δρ. έκαστον και αναλογικώς από 1 εκατομ. με 5 εκατ. των διαφόρων καπετανέων.
Το απαιτούμενον συνολικώς χρηματικόν ποσόν δεν υπερβαίνει τα 2-3 δισεκατομμύρια.
(β) Διάθεσις εκάστοτε του αναλογούντος χρηματικού ποσού εις το τμήμα και τους συνεργούς του όπερ θα προσκομίζη νεκρούς ή αιχμαλώτους και χρησιμοποίησις τούτου διά ψυχαγωγίαν ή καλλιτέρευσιν της τροφής ή διά τας οικογενείας των.
(γ) Διάθεσις υπό του Αρχηγού του ΓΕΣ ή Δ/τών Σ.Σ. εις τμήματα παρουσιάζοντα αυτοθυσίαν αμέσως ωρισμένων υλικών ή χρηματικών ποσών (1 πολιτική ενδυμασία εις πτωχούς στρατιώτας λ.χ.).
(δ) Δημιουργία ΛΟΚ από κληρωτούς με Αξιωματικούς Διοικητάς μη υπερβαίνοντας το 30ον έτος της ηλικίας και με πυρήνας μόνον εθελοντών.
(ε) Επιστράτευσις εις τας περιοχάς των επιχειρήσεων όλων των εθνικοφρόνων από 20-40 ετών διά δημιουργίαν ΜΑΥ ή γενική κατάργησις τούτων.
(στ) Διάθεσις Αξιωματικών του Β. πίνακος εις περιοχάς εις ας ανήκουν και εξασφάλισις να μη δύνανται να αρνηθώσι, με περιορισμόν βεβαίως επιλογής τούτων εκ των μη βαρυνομμένων διά αριστερισμόν ή ανικανότητα.-
(ζ) Ανακοίνωσις από ραδιοφώνου επί ένα 10ήμερον συνεχώς ότι οι καλούμενοι υπό Στρατ. αρχών (βάσις η Ταξιαρχία) υπέχουν όλας τας υποχρεώσεις και καθορισμός αμοιβής κατά περιοχήν.
Προτείνω 15 χιλ. όταν χρησιμοποιούνται την νύκτα εν στάσει διά την άμυναν της πόλεως των και 10 χιλ. όταν κινούνται.
(η) Διάθεσις εις αυτούς μετά την καταστολήν της ανταρσίας ενός χρηματικού ποσού διά την φθοράν του ιματισμού των. Τούτο να βαρύνη τους αρμοδίους Δήμους.
(θ) Αμεσος διάλυσις των επιτροπών επιλογής και διάθεσις των τόσον καλών Αξιωματικών εις μονάδας (Πετρονότης, Γκίκας, Χριστόπουλος και άλλοι).
(ι) Αμεσος ελάττωσις των ΣΥΠ, ΣΕΜ και ΣΤΥ και διάθεσις του ½ των μαχίμων Αξιωματικών του εις μονάδας Πεζικού.
(ια) Επιστράτευσις διά τα Τάγματα Πεζικού εφέδρων και Πυρ/κου και Ιππικού και Μηχανικού νεωτέρων κλάσεων και χρησιμοποίησις ως Διμοιριτών και Υποδιοικητών Λόχων.-
(ιβ) Εξουδετέρωσις της γνωσθείσης γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου ότι αι υπηρεσίαι των Αξιωματικών από Οκτ. 1940 μέχρι Ιανουαρίου 1945 αποσβένυνται και μια υπηρεσία βορείως Αλιάκμονος αποσβένει όλα και αυτό το Κατοχικόν Πολυτεχνείον όταν οι άλλοι κυριολεκτικώς εμαρτύρων.
(ιγ) Να διατεθούν οπωσδήποτε εις μαχίμους μονάδας όσοι κατώτεροι Αξιωματικοί δεν ευτύχησαν κατά την κατοχήν να μετέχωσι αγώνων βουνών ή επικινδύνου αντιστάσεως και πολυ περισσότερον εκείνοι οίτινες και κατά το 7μηνον του κατά των Ιταλο-Γερμανών αγώνος δεν διώκησαν τμήματα.-
Και τέλος επ’ ουδενί λόγω να υπηρετούν εις Επιτελεία Ανθ/γοί και Υπολ/γοί εκ δε των Λοχαγών μόνον όσοι έχουν τουλάχιστον διοίκησιν ενός έτους.-
Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τ.Υ.
Θ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Υποσ/γος