Σχέδιο επιχειρήσεων TERMINUS, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/10 Μαρ 1947


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α/Α αντιτύπου 5

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΝ ΤΩΝ ΕΠΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. “ΤΕRΜΙΝUΣ”

Σ/1/ΑΙ
Χάρται: ΕΛΛΑΔΟΣ 1/500.000 και 1/250.000                                      10/3/47
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Απεφασίσθη υπό της Κυβερνήσεως και του ΓΕΣ η από των Αρχών Απριλίου ε.ε ενέργεια εις τας περιοχάς των Β. και Γ.Σ. Στρατού εκκαθαριστικών επιχειρήσεων, εις ας εδόθη το συνθηματικόν «TERMINUΣ»
Στοιχεία τινά περί των επιχειρήσεων τούτων έχουσι κοινοποιηθή εις τα Α και Β Σ. Στρατού διά της ΑΠ. 7027/8-2-47 δ/γής του ΓΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
2. Εχθρός
α) Αι περιλαμβανόμεναι εις τα κοινοποιηθέντα ήδη ΑΠ. 10884/5-2-47 και 11808/20-2-47 δελτία Πληροφοριών του ΓΕΣ
β) Ο εχθρός λόγω της φύσεως του υπ’ αυτού διεξαγωμένου αγώνος έχει δυνατότητα να κινήται λίαν ευχερώς από περιοχής εις περιοχήν είτε πρός αποφυγήν του αγώνος, είτε πρός ενίσχυσιν απειλουμένων τμημάτων του είτε πρός προσβολήν των ημετέρων γραμμών συγκοινωνιών.
Ο τρόπος ούτος ενεργείας του επιβάλλει ανάλογα μέτρα και τακτικήν εκ μέρους ημών.
γ) Διά την συλλογήν των αναγκαιουσών περί του εχθρού πληροφοριών έχει εκδοθεί πρός τα Σ.Σ. η ΑΠ. 10219/25-1-47 δ/γή του ΓΕΣ.
Φίλιαι Δυνάμεις
α) Χρησιμοποιηθήσονται άπασαι αι δυνάμεις των Β και Γ΄ΣΣ (οργανικαί και τοιαύται ενισχύσεως ευρισκόμεναι σήμερον υπό τας δ/γάς των)
β) Επί πλέον των ως άνω δυνάμεων έχει διαταχθή η ενίσχυσις μέχρι των αρχών Απριλίου των Σ.Σ. διά των κάτωθι Μονάδων:
– 74 Ταξιαρχίας (οργανουμένης εις ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΩΝ)
– 101 ΣΠΠ (Α΄ΣΣ)
– ΙΧ Συν/τος Αναγνωρίσεως (επανερχομένων εις το Β΄ΣΣ)
– 132 και 133 Μοιρών Όλμων 4, 2»
– 759 και 760 Λόχων Ορ. Μεταφορών
– 223 και 230 Ορ. Χειρουργείων
– Τμήματος των 224 και 227 Ορ. Χειρουργείων
Άπασαι αι ανωτέρω Μονάδες (πλήν των 223, 224 και 227 Ορ. Χειρ/γείων) αρχικώς διατίθενται εις το Β΄ΣΣ.
γ) Διά την εκτέλεσιν των διαδοχικών επιχειρήσεων θα λαμβά-νουσι χώραν μεταφοραί δυνάμεων εκ του ενός Σ.Σ. εις το έτερον ως και εις το εσωτερικόν των επί τω σκοπώ συγκεντρώσεως όσον οίον τε περισσοτέρων δυνάμεων δι’ εκάστην επιχείρησιν
Ήδη έχει μεταφερθή η 36 Ταξ/χία και πρόκειται να μεταφερθή και η 32 Ταξ/χία
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
4. Η πλήρης εξόντωσις των συμμοριτών καθ’ άπασαν την περιοχήν της Στρατιάς και η επανεγκατάστασις της Χωροφυλακής και των νομίμων έξουσιών του Κράτους

ΜΕΘΟΔΟΣ
5. Γενικός τρόπος ενεργείας
α) Εκτέλεσις του συνόλου των Επιχειρήσεων εις τρία Στάδια, έκαστον των οποίων θα περιλαμβάνη αριθμόν τινά μερικών επιχειρήσεων ταυτοχρόνων η κεχωρησμένων χρονικώς, πάντως όμως συνδεομένων εν χώρω κατά τρόπο ώστε να υφίσταται αλληλεπίδρασις της μιάς επί την άλλην διά την ευνοϊκήν διεξαγωγήν των επιχειρήσεων εν εκάστω Σταδίω.
Χρησιμοποίησις δι’ εκάστην μερικήν επιχείρησιν όσον οίον τε περισ-σοτέρων δυνάμεων (έστω προσωρινώς και εις βάρος της ασφαλείας ετέρων περιοχών) ώστε να είναι δυνατή η επίτευξις του εγκλωβισμού του εχθρού εξ όλων των κατευθύνσεων και δρομολογίων
β) Διατήρησις των κάτωθι πόλεων ως σταθερών βάσεων:
ΒΟΛΟΣ – ΛΑΡΙΣΣΑ – ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΚΑΛΑΜΠΑ-ΚΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ – ΚΟΖΑΝΗ – ΕΛΑΣΣΩΝ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΓΙΑΝΙΤΣΑ – ΒΕΡΡΟΙΑ – ΝΑΟΥΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ – ΚΙΛΚΙΣ – ΣΕΡΡΑΙ – ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ – ΞΑΝΘΗ – ΚΟΜΟΤΙΝΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ.
γ) Προ του πέρατος εκάστου Σταδίου έναρξις λήψεως των δεικνυομένων εκάστοτε προπαρασκευαστικών μέτρων διά την ταχυτέραν έναρξιν του επομένου Σταδίου.
δ) Πρόβλεψις πυκνώσεως των Τμημάτων προκαλύψεως και δημιουργίας διατάξεως κατά βάθος όπισθεν ταύτης μετά την πλήρη εκκαθάρισιν εκάστης περιοχής.
5. 1ον Στάδιον.
α) Τρόπος ενεργείας
Κλιμάκωσις των επιχειρήσεων του Σταδίου τούτου εις τρείς διαδοχικούς χρόνους με παρεμβολήν ολιγοημέρων νεκρών χρονικών διαστημάτων διά την ανάπαυσιν των επιχειρουσών δυνάμεων και την λήψιν των επιβαλλομένων διατάξεων
1ος Χρόνος: Επιχείρησις ΑΕΤΟΣ
2ος Χρόνος: Επιχείρησις ΙΕΡΑΞ
(Επιχείρησις ΚΟΡΑΞ
3ος Χρόνος: (Επιχείρησις ΚΥΚΝΟΣ
(Επιχείρησις ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Η επιχείρησις ΠΕΛΑΡΓΟΣ αναλόγως της εξελίξεως των επιχειρήσεων και των γενικών συνθηκών είναι δυνατόν να προηγηθή των ΚΟΡΑΞ και ΚΥΚΝΟΣ η να εκτελεσθή ταυτοχρόνως με την ΙΕΡΑΞ.
β) Εκκαθαριστέα περιοχή
Η περιλαμβανομένη μεταξύ:
-Προς Α: Της ακτής από των εκβολών του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ μέχρι του ΑΛΜΥΡΟΥ (Υ.6283)
-Προς Ν: Της γραμμής ΑΛΜΥΡΟΣ – ΔΟΜΟΚΟΣ – ΦΟΥΝΑ – ΑΓΡΑΦΑ.
-Προς Δ: Του π. ΑΧΕΛΩΟΥ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
-Προς Β: και ΒΔ: Του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ μέχρι ύψους ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
γ) Όρια μεταξύ των ΣΣ
Τα ήδη υφιστάμενα.
δ) Διεύθυνσις των επιχειρήσεων
Υπό του Β΄ΣΣ.
ε) Χρησιμοποιηθησόμεναι Δυνάμεις
Άπασαι αι οργανικαί του Β΄ΣΣ ως και αι ενισχύσεως τοιαύται.
στ) Κάλυψις των επιχειρήσεων
-Από Β. Υπό της ΧΥ Μεραρχίας και του Γ΄ΣΣ
-Από Ν: Υπό του Α΄ΣΣ από των περιοχών: ΔΟΜΟΚΟΥ – ΦΟΥΡΝΑ – ΒΙΝΙΑΝΗ (Χ.6869).
6. Εκτέλεσις μερικών επιχειρήσεων 1ου Σταδίου
α) 1ος Χρόνος – Επιχείρησις ΑΕΤΟΣ
ι) Πιθανή διάρκεια
15θήμερος
ιι) Εκκαθαριστέα περιοχή
Τα ορεινά συγκροτήματα ΑΝΩ ΑΧΕΛΩΟΣ (Ν. εγκαρσίας ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ) – ΚΟΖΙΑΚΑ – ΝΕΥΡΟΠΟ-ΛΕΩΣ – ΑΓΡΑΦΩΝ
ιιι) Χρησιμοποιηθησόμεναι Δυνάμεις
Διά την κυρία ενέργειαν όχι ολιγώτερον των 16-17 Ταγμάτων και των 5-6 ΛΟΚ.
Εκ των όπλων υποστηρίξεως (Όλμοι 4,2 – Πολυβόλα – Πεδ. Πυρ/κόν) όσον οίον τε μείζων αριθμός.
ιν) Κάλυψις
-Β και ΒΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ: Υπό των 22 και 42 Ταξιαρ-χιών δι’ απασχολίσεως των εις την περιοχήν συμμοριών ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ
-Β της εγκαρσίας ΜΟΤΣΟΒΟΝ – ΧΑΝΙ ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ: Υπό της 21 Ταξιαρχίας εχούσης ως βάσιν τα ΓΡΕΒΕΝΑ
ν) Εδραίωσις μετά την εκκαθάρισιν
Αναλόγως της εξελίξεως της καταστάσεως διά δυνά-μεων μη υπερβαινουσών τα 4 Τάγματα δι’ όλην την περιοχήν συμπεριλαμ-βανομένης και της περιοχής ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΣΜΟΚΟΒΟΝ – ΡΕΝΤΙΝΑ
β) 2ος Χρόνος – Επιχείρησις ΙΕΡΑΞ
ι) Πιθανή διάρκεια
10ήμερος
ιι) Εκκαθαριστέα περιοχή
Τα ορεινά συγκροτήματα ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ – ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ
Προς Δ η εκκαθάρισις θα επεκταθή μέχρι της γραμμής ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΜΗΛΙΑ (S.3667) – ΚΡΑΝΙΑ (S.4272) – ΚΗΠΟΥΡΙΟ (S.4377) – ΓΡΕΒΕΝΑ
ιιι) Χρησιμοποιηθησόμεναι Δυνάμεις
Διά την κυρίαν ενέργειαν όχι ολιγώτερον των 20-22 Ταγμάτων και των 5-7 ΛΟΚ.
Εκ των Όπλων Υποστηρίξεως όσον οίον τε μείζων αριθμός.
ιν) Κάλυψις
-Προς Β. Υπό της ΧΥ Μεραρχίας
-Προς Α. Υπό των 3 και 22 Ταξ/χιών
-προς Δ και ΒΔ: Υπό της 43 Ταξιαρχίας
ν) Εδραίωσις μετά την εκκαθάρισιν
Αναλόγως της εξελίξεως της καταστάσεως διά δυνάμεων μη υπερβαινουσών τα 3-4 Τάγματα δι’ ολόκληρον την περιοχήν.
γ) 3ος Χρόνος
(ι) Επιχείρησις ΚΟΡΑΞ
Εκκαθάρισις της περιοχής ΠΙΝΔΟΥ Β. ΚΑΤΑΡΑΣ μέχρι των ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ συνόρων και του άνω ρου του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ μέχρι ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(ιι) Επιχείρησις ΚΥΚΝΟΣ
Εκκαθάρισις της περιοχής ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΙΩΝ
(ιιι) Επιχείρησις ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Εκκαθάρισις της περιοχής ΟΣΣΗΣ – ΜΑΥΡΟΒΟΥ-ΝΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
(ιν) Λεπτομέρειαι
Καθορισθήσονται εν καιρώ αναλόγως της εξελίξεως των 1ου και 2ου Χρόνων
7. 2ον Στάδιον
(α) Τρόπος ενεργείας
Κλιμάκωσις των επιχειρήσεων εις δύο διαδοχικούς χρόνους με ολιγοήμερον διακοπήν μεταξύ τούτων δι’ ανάπαυσιν και λήψιν των επιβαλλομένων προπαρασκευών διά τον 2ον χρόνον
1ος χρόνος: Επιχειρήσις ΣΛΑΥΟΣ
2ος χρόνος: Επιχείρησις ΜΑΚΕΔΩΝ
(β) Εκκαθαριστέα περιοχή
Η περιλαμβανομένη μεταξύ του ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ
(γ) Όρια μεταξύ των Σ. Στρατού
Τα ήδη υφιστάμενα
(δ) Διεύθυνσις των Επιχειρήσεων
Υπό αμφοτέρων των Σ.Σ. έκαστον εν τη περιοχή του, η δε Στρατιά θα συντονίση τας ενεργείας της εις τας εκατέρωθεν του ορίου των περιοχάς
(ε) Χρησιμοποιηθησόμεναι Δυνάμεις
Άπασαι αι οργανικαί αμφοτέρων των Σ.Σ. ως και αι ενισχύσεις τοιαύται με ενίσχυσιν του Γ΄ΣΣ δι’ 7-9 Ταγμάτων και άλλων Μονάδων των Όπλων Υποστηρίξεως εκ του Β΄ΣΣ.
Επί πλέον θα επανέλθωσι εις το Γ΄ΣΣ αι οργανικαί του 32 και 36 Ταξιαρχίαι
8. Εκτέλεσις των μερικών επιχειρήσεων 2ου Σταδίου
(α) 1ος χρόνος – Επιχείρησις ΣΛΑΥΟΣ
Εκκαθάρισις της περιοχής μεταξύ ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ και της γραμμής ΒΕΡΡΟΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ – ΑΡΔΕΑ
(β) 2ος Χρόνος – Επιχείρησις ΜΑΚΕΔΩΝ
Εκκαθάρισις της υπολοίπου περιοχής του 2ου Σταδίου μέχρι ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ
(γ) Λεπτομέρειαι
Κοινοποιηθήσονται εν καιρώ αναλόγως της εξελίξεως των επιχειρήσεων του 1ου Σταδίου
9. 3ον Στάδιον
(α) Τρόπος ενεργείας
Ταυτοχρόνος ενέργεια υπό του Γ΄ΣΣ από ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ μέχρις ΕΒΡΟΥ διδομένης ιδιαιτέρας σημασίας εις το Ανατολικόν τμήμα της Δ. ΘΡΑΚΗΣ όπου και ο όγκος των δρωσών συμμοριών
(β) Λεπτομέρειαι
Κοινοποιηθήσονται εν καιρώ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΣΥΝΤ/ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ
10. Χρησιμοποιηθήσονται καθ’ όλην την διάρκειαν των επιχειρήσεων κατ’ αρχήν εις τους πεδινούς διαδρόμους διά την κάλυψιν των συγκοινωνιών όπου το έδαφος επιτρέπει χρησιμοποιηθήσονται και διά τας κυρίας επιχει-ρήσεις.
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
11. Το Ορειβ. Πυρ/κόν (μοίραι Όλμων 4.2¨΄΄) χρησιμοποιηθήσεται διά διαθέσεως πυρ/χιών η και Ουλαμών ακόμη εις τας ενεργούσας Μονάδας Πεζικού, ας θα ακολουθώσι
12. Το πεδινόν Πυρ/κόν, εφ’ όσον το έδαφος επιτρέπει, δέον να ωθήται όσον οίον τε πλησιέστερον του ενεργούντος Πεζικού.
Δέον να γίνεται χρήσις μεμακρυσμένων βολών έστω και από του χάρτου 1/100.000
ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
13. Χρησιμοποιηθήσεται διά την αποκατάστασιν των τυχόν καταστρεφομένων συγκοινωνιών και ενδεχομένως διά την εκκαθάρισιν ναρκοπεδίων
ΕΦΕΔΡΕΙΑΙ ΣΤΡΑΤΙΑΣ
14. Λόγω της φύσεως του ιδιορύθμου αγώνος η Στρατιά δεν δύναται να δεσμεύση εκ των προτέρων εφεδρείας διά την επέμβασιν
Θα θεωρώνται ως εφεδρικαί αι Μονάδες των Σ.Σ. αι μη εμπεπλεγμέναι εις προσχεδιασμένον αγώνα ας θα δύναται η Στρατιά να διαθέτει πρός κάλυψιν μιάς σοβαράς ανάγκης προκύπτουσης παρά τας προβλέψεις της
Συνεπώς τα ΣΣ θα τηρώσι δι’ ειδικού δελτίου καταστάσεως ενήμερον την Στρατιάν επί της καταστάσεως των Μονάδων και των ευρισκομένων εις του εκτός της ζώνης Επιχειρήσεων τομείς
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
15. Κατ’ αρχήν δεν θα χρησιμοποιηθή διά κρούσιν. Θα ακολουθή τα Τμήματα του Στρατού και άμα τη εκκαθαρίσει εκάστης περιοχής θα εγκαθιστά τας Υποδιοικήσεις και τους Σταθμούς Χωρ/κής και θα θέτη εις λειτουργείαν το σύστημα των κινητών Αποσπασμάτων με βάσιν τας έδρας των Υποδιοικήσεων
16. Δέον να αναπτύξη μεγάλην δραστηριότητα διά την διενέργειαν ανακρίσεων και ερευνών πρός εξακρίβωσιν των τυχόν παραμεινάντων εις την εκκαθαρισθείσαν περιοχήν συμμοριτών και των κρησφυγέτων των εφοδίων των
17. Δέον να ευρίσκωνται εις διαρκή και στενήν επαφήν μετά τα κατά τόπους τμήματα του Στρατού, πρός τα οποία να μεταδίδουν αμελετεί πάσαν πληροφορίαν έστω και αν αύτη φαίνεται εκ πρώτης όψεως ασήμαντος.
Την αυτήν υποχρέωσιν έχουσι και τα τμήματα Στρατού διά την μετά των Αρχών Χωρ/κής στενήν επαφήν.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
18. Καθ’ όλην την διάρκειαν των επιχειρήσεων η Αεροπορία θα λάβη ενεργόν μέρος με το Κέντρον βάρους υπέρ του Β΄ΣΣ κατά το 1ον Στάδιον και υπέρ του Γ΄ΣΣ κατά τα 2ον και 3ον Στάδια.
(α) Διοικήσεις Αεροπορίας.
Παρά τη Στρατιά ως και παρ. εκάστω Σ.Σ. οργανωθήσεται ανά μια Διοίκησις Αεροπορίας
(β) Βάσεις Αεροπορίας
Οργανωθήσονται δύο τοιαύται μια εις ΛΑΡΙΣΣΑΝ και μια εις ΣΕΔΕΣ η και σπουδαιότερα
(γ) Αεροδρόμια
Εκτός των της ΛΑΡΙΣΣΗΣ και της ΘΕΣ/ΚΗΣ οργανωθήσονται τοιαύτα και εις ΒΟΛΟΝ – ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΠΟΛΙΝ- ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΝ – ΓΟΡΓΟΠΗΝ
Έχουσιν ήδη εκδοθεί σχετικαί διαταγαί του ΓΕΣ πρός τα ΣΣ.
(δ) Πιθαναί χρησιμοποιηθησόμεναι Δυνάμεις
(ι) Δύο Μοίραι Διώξεως (Σύνθεσις εκάστης Μοίρας εκ 16 αεροπλάνων ενεργεία) με αριθμόν τινα ρουκετοβόλων κατά Μοίραν
(ιι) Μία Μοίρα Συνεργασίας εκ δύο σμήνων των 7 αεροπλάνων έκαστον
(ιιι) Μία Μοίρα μεταφορικών σκαφών εξ ενός σμήνους ΑΝΣΟΝ (8 αεροπλάνα) και ενός σμήνου ΝΤΑΚΟΤΑ (6-8 αεροπλάνα)
(ε) Λεπτομέρειαι
θα καθορίζωνται εκάστοτε διά των δ/γών Επιχειρήσεων ως και δι’ ειδικών δ/γών
ΝΑΥΤΙΚΟΝ
19. Τούτο θα συμβάλη εις την πραγματοποίησιν του Σχεδίου της Στρατιάς.
(α) Ναυτικόν Επιτελείον
Οργανωθήσεται εν Βόλω Ναυτικόν Επιτελείον σκοπός του οποίου έσεται η εξυπηρέτησις της Στρατιάς από της πλευράς του Ναυτικού
(β) Εξασφάλισις μεταφορικών μέσων
Θα εξασφαλίζη τα αναγκαιούντα εκάστοτε θαλάσσια μεταφορικά μέσα διά την μεταφοράν τμημάτων και υλικών
(γ) Εκτέλεσις περιπολιών
Θα εκτελή πρός παρεμπόδισιν των διά θαλάσσης κινήσεων των συμμοριτών εις τας κάτωθι ακτάς:
(ι) ΒΔ ακτή ΕΥΒΟΙΑΣ
(ιι) Ακτή από ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ μέχρι ΒΟΛΟΥ
(ιιι) Από της νήσου ΣΚΙΑΘΟΥ μέχρις αμφοτέρων των ακτών του ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
(ιν) Ακτή από ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ μέχρι ΚΑΒΑΛΑΣ
(δ) Διακομιδή τραυματιών
Θα εκτελή τοιαύτην επί των βορείων Λιμένων
ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
20. Τηρητέα Στάσις υπό των μη επιχειρουσών Μονάδων
Η όλη στάσις των μονάδων των μη απασχολουμένων εις διατεταγμένας βάσει του παρόντος Σχεδίου επιχειρήσεις δέον να είναι καθαρώς επιθετική
Διά της στάσεως ταύτης ου μόνον θα διατηρήται το ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ και η ΕΦΕΣΙΣ διά της ορμής πρός ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ, αλλά και θα επιτυγχάνηται η παραπλάνησις των συμμοριών επί των προθέσεων μας και η δημιουργία ευνοϊκών όρων διά τας μετέπειτα επιχειρήσεις.
21. Ευκαμψία Σχεδίων Ενεργείας
Εκάστη Μονάς και η πλέον μικροτέρα ενεργούσα δέον να εφαρμόζη Σχέδιον εύκαμπτον εις τρόπον ώστε να μη προσπίπτη εις το κενόν.
Ενέργεια Μονάδος άνευ εξηκριβωμένων απολύτως πληροφοριών δεν νοείται.
22. Ειδική μορφή των Επιχειρήσεων
Δέον να κατανοηθή υπό πάντων των ηγητόρων η ειδική μορφή αγώνος. Μόνον η κύκλωσις εξ όλων των κατευθύνσεων και οδεύσεων διά πλήρους κορεσμού αυτών κατά του εντοπισμένου εχθρού είναι αποτε-λεσματική
23. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ
Τα ζητήματα Διοικήσεως – Δαχειρήσεως θα ρυθμίζονται υπό των Σ.Σ. και του ΓΕΣ με επίβλεψης εφαρμογής παρόντος σχεδίου.
Η Στρατιά θα επεμβαίνει εις τα ζητήματα ταύτα μόνον οσάκις υφίσταται ανάγκη συντονισμού ενεργειών.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
24. (α) Ασύρματος
Μετά των Β και Γ΄ΣΣ διά δύο δικτύων Σ/Α.
(ι) Ενός ραδιοτηλεφωνίας
(ιι) Ενός ραδιοτηλεγραφίας
(β) Ενσύρματα μέσα
(ι) Μετά του Β΄ΣΣ δύο υψίσυχνα κυκλώματα τηλεγραφίας και τηλεφωνίας και εν ακουστικής συχνότητος.
Μετά του Γ΄ΣΣ θα αποκατασταθούν βραδύταρον όταν η ασφάλεια των συγκοινωνιών βελτιωθή
(γ) Πλάγιοι Σύνδεσμοι
Μεταξύ Β΄ και Γ΄ΣΣ ιδιαίτερον δίκτυον Σ/Α ραδιοτηλεφωνίας
(δ) Γενικόν σχέδιον και λεπτομερές εσωτερικών επικοινωνιών των Μονάδων κατά τας επιχειρήσεις κοινοποιηθήσονται δι’ ειδικής δ/γής του Δ/τού Διαβιβάσεων της Στρατιάς
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25. (α) Τα ΣΣ να μελετήσωσι από τούδε τας δα του παρόντος σχεδίου διατασσομένας διαδοχικάς Επιχειρήσεις εις όλας των τας λεπτομερείας, ώστε να είναι εις θέσιν να υποβάλωσι τα σχέδια ενεργείας μετά των προτασεών των ες την Στρατιάν ευθύς ως διαταχθώσιν
Τα σχέδια ενεργείας των Σ.Σ. δέον να ώσιν λίαν λεπτομερή
(β) Το Β΄ ΣΣ εκτός του σχεδίου ενεργειάς διά την επχείρησιν “ΑΕΤΟΣ” περί ης η υπ’ αριθ. 2/ΑΙ/7.3.47 ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ δ/γή Επιχειρήσεων της Στρατιάς να υποβάλη το βραδύτερον μέχρι τέλους Μαρτίου ε.ε. και το σχέδιον Ενεργείας διά την επιχείρησιν ΙΕΡΑΞ (2ος Χρόνος 1ου Σταδίου)
(γ) Του παρόντος Σχεδίου να λάβωσι γνώσιν μόνον τα Επιτελικά στελέχη εκείνα τα οποία είναι απολύτως απαραίτητον να χρησιμοποιηθώσι διά την σύνταξιν των σχεδίων ενεργείας των Σ.Σ.
26. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ
Δ. ΓΙΑΤΖΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Τ.Σ.Υ.
Β΄ΣΣ Α/Α αντιτύπου 1
Γ΄ΣΣ Α/Α ¨ 2
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΓΕΣ (ΑΙ) Α/Α αντιτύπου 3
ΒΣΑ Σ Α/Α αντιτ. 4 ΑΙ (Δύο Α/Α αντιτ. 5-6)