Σχέδιο αεροπορίας επιχείρηση ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ


ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Α΄
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Αριθμ. πρωτ. ΑΠ. 697
Εν τη Αθήναις τη 8 Μαρτίου 1947
ΔΙΑΤΑΓΗ
1. Συνημμένως επισυνάπτεται “Σχέδιον επιχειρήσεων Αεροπορίας” διά την περίπτωσιν εφαρμογής σχεδίου επιχειρήσεων “ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ”.
2. Το σχέδιον επιχειρήσεων τούτο να συμπληρωθή
α) Διά του σχεδίου μεταφορών
β) -//- -//- ανεφοδιασμού
γ) -//- -//- συντηρήσεων και επισκευών, ατινα θα επισυναφθώσι τω παρόντι αποστελλόμενα δι’ ιδίων Διαταγών εντός 8 ημερών από λήψεως.
3. Οι κλάδοι Β. και Γ. να προκαλέσωσι τας αναγκαίας Διαταγάς διά την συγκρότησιν των κλιμακίων των υπό του σχεδίου Επιχειρήσεων προβλεπομένων.-
Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Α.
Χ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – Σμήναρχος
ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ
– ΒΓΔ, Κλάδοι ΓΕΑ
– ΑΔΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
– ΓΕΣ Κλάδος Α (υ.τ.ε.)
– Δ/της Στρατιάς
– Δ/σις Α1 και Α2
Ακριβές αντίγραφον
Η Δ/σις Α2 ΓΕΑ

Τ.Υ.

ΓΕΑ
ΚΛΑΔΟΣ Α
Αρ. 6
ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Παραρτήματα

Α. Πληροφοριών
Β. Συνεννοήσεως.

(Το παρόν σχέδιον Επιχειρήσεων αντιμετωπίζει περίπτωσιν εφαρ-μογής του σχεδίου επιχειρήσεων «ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ» βασιζόμενον εις τας υπό τούτου τιθεμένας προϋποθέσεις.)
Ι. Σκοπός.
Η συμμετοχή της Αεροπορίας εις την καταστολήν του ανταρτικού κινήματος δι’ όλων των διατιθεμένων υπ’ αυτής μέσων.
ΙΙ. Πληροφορίαι.
Ως εις το συνημμένον παράρτημα «Α».
ΙΙΙ. Χρόνος εφαρμογής.
Από της πραγματικής ενάρξεως των επιχειρήσεων Στρατού.
ΙΥ. Γενικαί προϋποθέσεις σχεδίου «ΤΕΡΜΙΝΟΥΣ»
Αι επιχειρήσεις θα διεξαχθώσιν εις ημερομηνίαν καθορισθησο-μένην υπό της Στρατιάς διά των Β΄. και Γ΄ΣΣ με την κυρίαν προσπάθειαν αρχικώς εις την περιοχήν του Β΄ΣΣ διά την πλήρη εκκαθάρισιν ταύτης από των ανταρτών, του Γ΄ΣΣ τηρουμένου εις κατάστασιν ενεργητικής αμύνης κατά το διάστημα των επιχειρήσεων τούτων. Μετά το πέρας των επιχειρήσεων του Β΄ΣΣ οι ρόλοι των Σ.Σ. αντιστρέφονται.
Ούτως κατά τα άνω δύο κεχωρισμένα στάδια η κυρία προσπάθεια προβλέπεται να γίνη αρχικώς υπό του Β΄ΣΣ είτα δε υπό του Γ΄ΣΣ.
Το σύνολον των επιχειρήσεων τούτων θα αναληφθή υπό Διοικήσεως Στρατιάς ης ο σταθμός Διοικήσεως προεβλέφθη αρχικώς εις ΒΟΛΟΝ.
V. Δυνατότητες.
Αι διατεθησόμεναι αεροπορικαί δυνάμεις θα παρουσιάσωσι τας κατώθι δυνατότητας:
-Αεροπορίας Διώξεως 35 εξόδου ημερησίως
– -//- Αναγνωρίσεως 40 ώρας πτήσεως -//-
– -//- Μεταφορών 25 -//- -//- -//-
Διά τούτων θα εκτελεσθούν αι κάτωθι αποστολαί:
α) Τακτικαί αναγνωρίσεις πάσης φύσεως
β) Άμεσος υποστήριξις των μαχομένων τμημάτων διά πολυβολισμών, εκτοξεύσεως ρουκετών και βομβαρδισμών με βόμβας 250 ή 500 λιβρών.
γ) Ανεφοδιασμός πάσης φύσεως διά προσγειώσεων και ρίψεων.
δ) Συγκοινωνίαι εις περιοχάς διαθετούσας προσγειωσίμους χώρους (πιθανώς και διακομιδάς τραυματιών).
ε) Πιθανώς να αιτηθώσι πρός εκτέλεσιν αποστολαί επ’ ωφελεία του Στόλου.
Η φύσις των επιχειρήσεων επιτρέπουσα άμεσον μεταβολήν της τακτικής καταστάσεως και η διαμόρφωσις του εδάφους αποκλείουν τον καθορισμόν σειράς επείγοντος. Αύτη θα εξαρτηθή εκ των αναγκών και της προόδου των επιχειρήσεων, θα καθορίζονται δε εκάστοτε υπό του Διοικητού της Στρατιάς τη συνεργασία μετά του Διοικητού Αεροπορίας Στρατιάς.
VΙ. Οργάνωσις Διοικήσεως.
(α) Διοίκησης Αεροπορίας παρά τω Δ/τή Στρατιάς. Η ΑΔΑ με την διά ταύτην υφισταμένην αρμοδιότητα.
(β) Διοικήσεις Αεροπορικής υποστηρίξεως.
Ανά μια παρά τω Δ/τή εκάστου Σ.Σ.
Η σύνθεσις και η αρμοδιότης τούτων καθορισθήσεται δι’ ειδικών Διαταγών και οδηγιών της ΑΔΑ.
VΙΙ. Διατιθέμεναι δυνάμεις.
(Ι) Η 1η ΠΕΒΑ περιλαμβάνουσα δύο Μοίρας Διώξεως (ΣΠΙΤ – ΦΑΪΑΡ ΙΧ) εκάστης δυνάμεως 16 αεροσκαφών εν ενεργεία.
(ΙΙ) Μοίρα Στρ. Συνεργασίας περιλαμβάνουσας δύο 6μήνη δυνάμενα να δράσωσιν ανεξαρτήτως πιθανής δυνάμεως εκάστου 4 ΩΣΤΕΡ και 4 ΧΑΡΒΑΡΤ εν ενεργεία.
(ΙΙΙ) Σμήνος μεταφορικών των εξ αεροπλάνων (Ντακότα).
Ίδε τη συμπληροματικήν Δ/γήν υ.Α. υπ’ αριθ. Α. Π. 576/14-3-47.
VΙΙΙ. Διατιθέμενα αεροδρόμια.
(α) Σέδες
(β) Λαρίσης
(γ) Εν περιπτώσει ανάγκης δι’ επιχειρήσεις εις Θράκην να χρησιμοποιηθή το της Καβάλλας.
(δ) Αεροδρόμια συνδέσμου τα υπό του Στρατού διασκευασθέντα ή διασκευασθησόμενα αναλόγως των αναγκών, και υπό την επιφύλαξιν της πλήρους διασφαλίσεως τούτων κατά το διάστημα παραμονής αεροσκαφών εν αυτοίς ητις νοείται και μόνον ημερινή.
ΥΧ. Αρχική στάθμευσις δυνάμεων.
Εις αεροδρόμιον Σέδες
– 1η ΠΕΒΑ
– Δύο Μοίραι Διώξεως
– Έν ανεξάρτητον 6μήνος παρ/σεως
– ΜΠΑ δυνάμεως διακοσίων ανδρών
Εις αεροδρόμιον Λάρισης
– Έν ανεξάρτητον Σμήνος Παρ/σεως
– ΜΠΑ δυνάμεως 100 ανδρών
Η στάθμευσις αύτη, εξαιρέσει των ΜΠΑ να έχη συντελεσθή μέχρι 31 Μαρτίου ε.ε.
Χ. Αναγκαίαι δυνατότητες αεροδρομίων.
α) Αεροδρόμιον Σέδες
Κάλυψις αναγκών δράσεως
Ι. Δύο Μοιρών Διώξεως με σύνολον 40 εξόδων ημερισίως.
ΙΙ. Σμήνους παρ/σεως σύνολον 25 ωρών ημερησίως.
ΙΙΙ. Σμήνους μεταφορικών αεροσκαφών σύνολον 24 ωρών ημερησίως.
ΙV. Αριθμός μέχρι 4 αεροσκαφών ΑΝΣΟΝ μόνον δι’ ανεφοδιασμόν εις καύσιμα.
V. Εξασφάλισις, επισκευών αεροσκαφών μέχρι και 100ωρου επιθεωρήσεως (εξαιρέσει των Ντακότα και Άνσον).
β) Αεροδρόμιον Λαρίσης.
Κάλυψις αναγκών δράσεως.
Ι. Σμήνους παρ/σεως σύνολον 25 ωρών ημερησίως
ΙΙ. Μιάς μοίρας διώξεως (ημερησίως μια πλήρης έξοδος κατ’ αεροσκάφος), δυναμένης να ενισχυθή διά στοιχείων δυνάμεως οκτώ, εισέτι αεροσκαφών (και μόνον δι’ ημερινήν δράσιν και παραμονήν).
ΙΙΙ. Εξασφάλισις ημερησίας επιθεωρήσεως αεροσκαφών.
ΧΙ. Αρχική διάθεσις δυνάμεων.
Κατά την έναρξην των επιχειρήσεων
Προς κάλυψιν αναγκών Β΄ΣΣ.
-Έν σμήνος παρ/σεως
-Μία μοίρα διώξεως
Προς κάλυψιν αναγκών Γ΄ΣΣ.
-Έν σμήνος παρ/σεως
Εις διάθεσιν Στρατάς μια Μοίρα Δώξεως.
Σύν τη εξελίξει των επιχειρήσεων άπαντα τα μέσα εις την διάθεσιν της Στρατιάς.
ΧΙΙ. Μεταφοραί και ανεφοδασμοί.
Άπαντα μερίμνη ΓΕΣ μέχρι των βάσεων και με προοπτικήν σταθερού αποθέματος 45 ημερών εις καύσιμα και πυρομαχικά.
ΧΙΙΙ. Διαβιβάσεις.
Αι’ Α/Τ εξασφαλιζομένου πλήρους δκτύου μεταξύ Δ/σεως Αεροπορίας Στρατιάς – Λαρίσης – Σέδες.-

Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Α.
Χ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – Σμήναρχος

Ακριβές αντίγραφον
Η Δ/νσις Α2 Γ.Ε.Α.
Τ.Σ.Υ.

Παρεβλήθη
Μ.Π.

Advertisements