Διαταγή επιχειρήσεων ΑΕΤΟΣ αρ. 1, ΣΤΡΑΤΙΑ/7 Μαρ 1947


ΣΤΡΑΤΙΑ                                                              ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθμ. 1

Συνθηματικόν «ΑΕΤΟΣ»

Α/Α αντιτύπου

Σ/2/Α1

7 Μαρτίου 1947

ΧΑΡΤΑΙ

ΚΕΡΚΥΡΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΛΑΡΙΣΣΑ και ΒΟΛΟΝ 1:250.000

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΑΡΤΑ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ και ΑΓΡΑΦΑ

1:100.000

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

 1.     Εχθρός

 Αι περί εχθρού πληροφορίαι εν τη περιοχή ΚΟΖΙΑΚΑΣ ΑΝΩ ΑΧΕΛΩΟΣ-ΝΕΥΡΟΠΟΛΙΣ-ΑΓΡΑΦΑ εμφαίνονται εις τα υπ’ αριθ. ΑΠ. 100884/5.2.47 και 11808/20.2.47 δελτία πληροφοριών του ΓΕΣ με δυνατότητας:

(α)   Εξαπλώσεως αυτού Νοτιώτερον με προσπάθειαν αντιδράσεως και παρακωλύσεως των δυνάμεών μας και παρενοχλήσεως των εφοδιασμών και συγκοινωνιών μας.

(β)   Αποφυγής της μάχης δι’ εγκαίρου εγκαταλείψεως των ήδη κρυσφηγέτων των διά διαφυγής αυτών είτε πρός ΧΑΣΙΑ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ είτε πρός ΟΡΘΡΥΝ, είτε πρός Στ. ΕΛΛΑΛΑ είτε τέλος πρός Ν.Δ.

ΠΡΟΘΕΣΙΣ

 1. Η πάση θυσία εξόντωσις των συμμοριών εν τη ζώνη τη οριζομένη:

Β. υπό της οδού ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ – γέφυρα ΜΠΑΝΤΟΥΜΑ

Α. υπό των κρασπέδων ΚΟΖΙΑΚΑ – ΠΥΛΗ – ΜΟΥΖΑΚΙ – ΦΑΝΑΡΙ – ΒΛΑΣΔΟ – ΚΕΔΡΟΣ.

Ν. υπό του ΔΟΜΟΚΟΣ – ΡΕΝΤΙΝΑ – ΦΟΥΡΝΑ – ΑΓΡΑΦΑ.

Δ. υπό του ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ – ΑΧΕΛΩΟΥ.

ΜΕΘΟΔΟΣ

 1. Τρόπος ενέργειας

(α)   Η διά καταλλήλων και συντονισμένων ενεργειών περίσφιξις του εχθρού εξ όλων των κατευθύνσεων και οδεύσεων, ο εξαναγκασμός τούτου εις μάχην και η εκ ταύτης συντριβή του εν τη άνω καθοριζομένη περιοχή.

(β)   Η εδραίωσις των τμημάτων και των Αρχών Χωρ/κής εν τη άνω περιοχή πρός οριστικήν απαγόρευσιν της ανασυγκροτήσεως του εχθρού.

(γ)   Εγκαίρως και προ της εκδηλώσεως της ενεργείας αποτελεσματική προπαρασκευή σκοπούσα:

(ι)    Εις την παραπλάνησιν των συμμοριών επί των προθέσεών μας

(ιι)   Εις την εξασφάλισιν της ελευθέρας χρήσεως ωρισμένων αρτηριών και ζωτικών σημείων.

(ιιι)  Εις την ανάκτησιν του επιθετικού πνεύματος των τμημάτων διά μικρών τοπικών ενεργειών.

 1. Διατεθησόμεναι δυνάμεις

(α)   Εκτός των εις την διάθεσιν του  Β΄ΣΣ τεθεισών: η 74 Ταξιαρχία (οργανούμενη ήδη εις Μεσολόγγιον) και με δυνατότητα ενεργείας κατά τας επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ» μόνον εις τας

Κοιλάδας ΜΕΓΔΟΒΑ και ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ και διά την 32 Ταξιαρχίαν να υπολογίζη επί δυο Ταγμάτων.

(β)   Αι διά την κύριαν ενέργειαν (κίνησιν κλπ.) δυνάμεις Ιlεζικού να μη είναι κατώτεραι των 16-17 Ταγμάτων.

 1. Βάσις εξορμήσεως

ΜΑΛΑΚΑΣΙ (Σ.4060) – ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ (Σ.4456) – ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Σ.4851) – ΚΑΡΟΥΤΙΑ (Σ.5948) – ΚΟΡΟΜΗΛlΑ (Σ.6445) – ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ (Σ.6431) – ΠΥΛΗ (Σ.6621) – ΒΑΤΣΙΝΙΑ (Σ.6316) – ΤΥΜΠΑΝΟΝ (Σ.6014) – ΟΞΥΙΑ (Σ.6411) – ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (Σ.7609) – ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΗΣ (Σ.7805) – ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑ (Χ.9294) – ΚΕΔΡΟΣ (Φ.0191) – ΡΕΝΤΙΝΑ (Χ.9275) – ΦΟΥΡΝΑ (Χ.8576) – ΑΓΡΑΦΑ (Χ.6685) – ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ (Χ.4898) – ΜΑΡΑΘΟΣ (Σ.4903) – ΠΕΤΡΩΤΟΝ (Σ.4907) – ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ (Σ.4013) – ΝΕΡΑΪΔΑ (Σ.3223) – ΜΠΑΡΟΣ (Σ.285420) – ΔΟΚΙΜΙ (Σ.3752)

 1. Οργάνωσις Διοικήσεως

Διεύθυνσις επιχειρήσεως υπό του Β΄ΣΣ.

Αι λοιπαί Διοικήσεις να οργανωθώσι κατά τοιούτον τρόπον ώστε να επιτευχ0ή πλήρης συντονισμός των προσπαθειών των  εξ όλων των κατευθύνσεων και οδεύσεων κινουμένων φαλάγγων επί τω σκοπώ της συναντήσεως τούτων εις σημεία εις τα οποία θα προσπαθήσωσι αι συμμορίαι να καταφύγωσι.

 1. Xρόνoς εκτελέσεως

Έναρξις μέχρι της 5.4.47

Διάρκεια πιθανή 15ήμερος.

 1. Προπαρασκευή

Κατά το μεσολαβούν χρονικόν διάστημα θα εξασφαλισθώσι τα κάτωθι:

(α)   ‘Εγκαιρος συγκέντρωσις των τμημάτων εις τους αρχικούς χώρους εις τρόπον ώστε να μη προδοθώσιν αι προθέσεις μας.

(β)   Απελευθέρωσις της οδού ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, διατήρησις ταύτης ελευθέρας και απαγόρευσις επικοινωνίας των συμμοριών από Β πρός Ν και τανάπαλιν.

ΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ.

(γ)   Διατήρησις ελευθέρας της επικοινωνίας ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΤΡΙΚΚΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΣΟΦΑΔΕΣ.

(δ)   Ενέργεια ισχυρά από κατευθύνσεως ΓΡΕΒΕΝΩΝ προς ΚΗΠΟΥΡΓΙΟ-ΚΡΑΝΙΑ και ΕΛΕΥΟΕΡΟΧΩΡΙ-ΜΕΛΙΣΣΙ, αφ’ ενός πρός ενίσχυσιν της ενεργείας, παραγράφου (β) και αφ’ ετέρου πρός απαγόρευσιν επικοινωνίας των συμμοριών από ΠΙΝΔΟΥ πρός ΧΑΣΙΑ και τανάπαλιν.

(ε)   Ενέργεια αντιπερισπασμού πρός ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ τόσον εκ κατευθύνσεως ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, όσον και εκ τοιούτων ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ και ΔΕΣΚΑΤΗΣ και απαγόρευσις επικοινωνίας των συμμοριών από ΚΟΖΙΑΚΑ πρός ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ και τανάπαλιν.

(στ)Διάδοσις ψευδών ειδήσεων επί των προθέσεών μας.

 1. Επιδιωχθησομένη ευκαμψία του σχεδίου

Η διάταξις και η κίνησις των τμημάτων να προπαρασκευασθή κατά τοιούτον τρόπον ώστε, είτε κατά την έναρξιν, είτε και κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων, να είναι δυνατή η αντιμετώπισις πάσης νέας καταστάσεως βάσει των εν τη παραγράφω Ι δυνατοτήτων του εχθρού.

Κατά την διάρκειαν δε των επιχειρήσεων δεόν όπως:

(α)   Άπαντα τα τμήματα και φάλαγγες έστω και αι παραμικρότεραι, αναζητώσιν επιμόνως την πληροφορίαν και ενημερώσιν αμέσως την Διοίκησιν των.

(β)   Άπασαι αι Μονάδες εξασφαλίσωσι πλήρη σύνδεσμον πρός τ’ άνω και πρός τα κάτω και πρός τα πλάγια.

(γ)   Άπασαι αι Μονάδες και φάλαγγες διατηρώσι εφεδρείαν διά την αντιμετώπισιν παντός απροόπτου και πάσης νέας καταστάσεως του εχθρού.

(δ)   Παν τμήμα εφ’ όσον δύναται και εφ’ όσον δεν εξέρχεται της κυρίας του αποστολής, να προστρέχη εις βοήθειαν γειτονικού του τοιούτου έχοντος ανάγκην αυτής, διότι σκοπός είναι πάντοτε η εξόντωσις των συμμοριών.

 1. Επιθυμητή διάταξις μετά το πέρας του 1ου χρόνου

Εφ’ όσον αι επιχειρήσεις «ΑΕΤΟΣ» διεξαχθώσι ως προβλέπονται, δέον όπως η διάταξις των Μονάδων μετά το πέρας τούτων να προσφέρεται διά τας επομιένας επιχειρήσεις «ΙΕΡΑΞ» ως το κοινοποιηθησόμενον γενικόν σχέδιον, αφεθεί δε διά την εδραίωσιν εκτός των τμημάτων Χωροφυλακής δύναμις 3-4 Ταγμάτων.

 1. 74 Ταξιαρχία

Οργανουμένη ήδη εις Μεσολόγγιον και προωθημένη επί της γραμμής ΚΛΕΙΣΤΟΥ (όχι) – ΒΡΑΓΓΙΝΑ (όχι) Θ’ απαγορεύση δι’ επιθετικών ενεργειών πάσαν πρός ΝΔ διαφυγήν των συμμοριών και θα επιδιώξη την προσβολήν τούτων, ει δυνατόν μέχρι ΜΟΤΕΣΙ (S.6202)-ΜΟΥΧΑ (Χ.7796).

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ

 1. Το πεδ. Πυρ/κόν θα χρησιμοποιηθώσιν τόσον διά την κυρίαν ενέργειαν όσον και διά τας καλυπτικάς τοιαύτας, ιδίως την τοιαύτην αντιπερισπασμού πρός ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ και την τοιαύτην εξασφαλίσεως της οδού ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ

 1. Θα χρησιμοποιηθούν ιδίως διά την εξασφάλισιν της ελευθέρας χρήσεως των εξυπηρετουσών την επιχείρησιν αρτηριών καθώς και των Κέντρων εφοδιασμού.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ

 1. Το Μηχανικόν τόσον κατά την προπαρασκευήν όσον και κατά την εκτέλεσιν των επιχειρήσεων θα συνδράμη τον αγώνα ως εξής:

(α)   Να είναι εις θέσιν ν’ αποκαταστήση διακοπήν συγκοινωνιών επί των κάτωθι αρτηριών κατά σειράν επείγοντος και να διατηρή ταύτας ελευθέρας ναρκών.

(ι)    ΛΑΡΙΣΣΑ-ΤΡΙΚΚΑΛΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΠΥΛΗ – ΤΥΡΝΑ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ

(ιι)   ΛΑΡΙΣΣΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΠΕΖΟΥΛΑ – ΚΕΔΡΟΣ

(ιιι)  ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΣΟΦΙΑΔΕΣ

(β)   Να προπαρασκευάση από τούδε την γεφύρωσιν του ΠΗΝΕΙΟΥ μεταξύ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ-ΚΑΡΟΥΤΙΑ, την οποίαν θα εκτελέση ευθύς άμα τη ενάρξει των επιχειρήσεων.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

 1. Συμμετοχή του μείζονος μέρους της Αεροπορίας αναγνωρίσεως και μάχης βάσει ειδικού σχεδίου, τόσον κατά τας προπαρασκευαστικάς ενεργείας όσον και κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων.

        Η κοινοποίησις των αιτήσεων του Πεζικού θα γίνηται μερίμνη του Διοικητού της Αεροπορικής υποστηρίξεως Β.Σ.Σ.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

 1. Εις τας Διοικήσεις Μ. Μονάδων θα διατεθώσιν δι’ ειδικής διαταγής τμήματα Χωρ/κής άτινα θ’ ακολουθώσι τα τμήματα διά την εδραίωσιν και αποκατάστασιν των Νομίμων Αρχών.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ

 1. (Εκδοθήσεται και ειδική δ/γή Γ.Κλάδου ΓΕΣ και τοιαύτη Γ.Κλάδου Στρατιάς).

(α)   Τρόφιμα

3 ημερών επί ανδρών και κτηνών.

Προώθησις αποθεμάτων 15 ημερών τουλάχιστον εις προωθημένους σταθμούς εφοδιασμού.

(β) Καύσιμα

Ενός μηνός αποθέματα εις δεξαμενάς.

Επι πλέον ενός μηνός εις βαρέλια.

7 ημερών αποθέματα εις προωθημένους Σταθμούς εφοδιασμού.

(γ)   Μεταγωγικά κτήνη

Να ληφθώσιν εγκαίρως άπαντα τα προπαρασκευαστικά μέτρα διά την επίταξιν των απαραιτήτων κτηνών, εις τρόπον ώστε να μη προδοθώσιν αι προθέσεις μας, δι’ επιτάξεως των κτηνών την τελευταίαν στιγμήν και εγγύς των βάσεων εξορμήσεως.

(δ)   Αυτοκίνητα

Δέον να υπάρχη διαθεσιμότης αυτοκινήτων εις επίκαιρα σημεία διά την άμεσον τυχόν μεταφοράν τμημάτων πρός πραγματοποίησιν της εν τη παραγράφω 5 στ επιδιωκωμένης ευελιξίας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΕΠΙΚΟlΝΩΝΙΑΙ

 1. Στρατηγείον Στρατιάς εις ΒΟΛΟΝ. Προοωθημένον τακτικόν Στρατηγείον εις ΛΑΡΙΣΣΑΝ ή ΤΡΙΚΚΑΛΑ.
 2. Οργάνωσις των Διαβιβάσεων δι’ όλων των μέσων.

Ασύρματοι δέον να λειτουργήσωσιν εις ευρείαν κλίμακα, διατιθεμένων τοιούτων εις απάσας τας φάλαγγας εις τρόπον ώστε οι ηγήτορες από του Διοικητού του Σ.Στρατού μέχρι του Διοικητού του Τάγματος ή Ανεξαρτήτου Λόχου να ευρίσκωνται εις άμεσον και συνεχή επαφήν μετά των τμημάτων των.

ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Το Γ΄ ΣΣ πέντε ημέρας προ της ενάρξεως της επιχειρήσεως και καθ’ όλην την διάρκειαν αυτών θα ενεργή επιθετικάς επιχειρήσεις πρός βελτίωσιν της καταστάσεως εις την ζώνην του και δημιουργίαν ευνοϊκων συνθηκών διά το 2ο ΣΤΑΔΙΟΝ επιχειρήσεων.
 2. Το Α΄ ΣΣ θα καλύψη από Ν την επιχείρησιν από περιοχής αφ’ ενός ΔΟΜΟΚΟΥ και αφ’ ετέρου ΦΟΥΡΝΑ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΒΙΝΙΑΝΗΣ.
 3. Το Β΄ ΣΣ να υποβάλη το σχέδιον του ενεργείας το ταχύτερον, προβαίνον συγχρόνως εις την λήψιν όλων των προπαρασκευαστικών μέτρων.
 4. Το Α΄ ΣΣ παρακαλείται όπως αποστείλη κατάλληλον σύνδεσμον Αξ/κόν παρά τω  Β΄ ΣΣ  τόσον διά την σύνταξιν του σχεδίου, όσον και κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων.
 5. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨlΝ.

 

Κ.Φ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ

Δ. ΓΙΑΤΖΗΣ

Αντιστράτηγος

 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ

-Β΄ ΣΣ

-Γ΄ ΣΣ

ΚΟlΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

ΓΕΣ/A

Α΄ ΣΣ

Γραφείον Συνδέσμου

74 Ταξιαρχία αποσπ.

Α1/Σ

Ημερολόγιον

Advertisements