Εκθεση Εκκαθαριστικής Επιχείρησης Πιερίων, 32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/Α1/22 Φεβ 1947


Επείγουσα – Απόρρητος.
32 Ταξ/χία / Α 1. Α.Π 1719
Σ.Τ.Γ. 914 Β τη 22-2-47.

ΠΡΟΣ : Γ΄ΣΣ/Α1.
ΚΟΙΝ : ΧΙ Μερ/χίαν /Α1.

ΘΕΜΑ : Έκθεσις Εκκαθαριστικής Επιχειρήσεως Πιερρίων.

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ. Συγκεντρώσεις συμμοριτών ανερχομένων εις 500 περίπου εις περιοχάς Μηλιές – Ελατοχώρι, Ριζομάτων, Πολυδενδρίου – Βεργίνης.
ΙΙ. ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΣΤΡΑΤΟΥ.
1. Διαταγή Επιχειρήσεων: Α.Π. 289/291745/Ι/47 ΧΙ Μερ/χίας.
2. Δυνάμεις:
α) Διλοχία 513 Τάγματος μετά Διοικήσεώς του συν Λόχος 520 Τάγματος (Ταγ/χης Γεννηματάς.)
β) Διλοχία 515 Τάγματος μετά Διοικήσεώς του συν Λόχος 620 Τάγματος. (Αντ/χης Κοτταρίδης Νικ.).
γ) 516 Τάγμα συν Λόχος 592 Τάγματος (Αντ/χης Δρακόπουλος – Ταγ/χης Καραφυλλίδης Ευμένιος).
δ) Ουλαμός Πυρ/κού (Δ/18 Πυρ/χίας) (Λοχαγός Βιδάλης.)
ε) Απόσπασμα Σκαπανέων και εκκαθαρίσεως Ναρκών 707 Λόχου Σκαπανέων (Αντ/χης Μηχαν. Βλάχος. Σ.)
στ) Αεροπορία τη αιτήσει της Ταξιαρχίας.
Άπασαι υπό την Διοίκησιν του Διοικητού της Ταξ/χίας.
3. Κατευθύνσεις.
ι. Δοθείσαι: 1ης ημέρας.
α) Διλοχίας 515 Τάγματος: Λόφοι (0.380035), Γέφυρα Σανατορίου (0.325017), – Άγιος Νικόλαος (0.310023) – Άγιος Αθανάσιος (0.330036) – Μεσαία Μηλιά (0.305045).
β) Διλοχίας 518 Τάγματος. Νέα Καισάρεια (420050) – Καλύβια Δρανίτσης (0.370080),Άγιος Νικόλαος (0.325095) Ρητίνη: (0.300087).
γ) 516 Τάγματος. Δύο φάλαγγας εξ ων η μεν διλοχία υπό τον, Υποδιοικητήν του Τάγματος, η δε Διλοχία συν Λόχος 592 υπό τον Διοικητήν.
ι. Διλοχίας 516 Τ. υπό τον υποδ. Ρυάκια (0.400200) – Μοσχοπόταμος (0.325126).
ιι. Διλοχίας 516 Τ. υπό τον Δ/τήν. Ρυάκια (0.400200). Παληοχώρι – Μαυρόπετρες (0.300185).
2ας Ημέρας
α) Διλοχίας 513 Τάγματος. Ρητίνη (0.300087), υψοδ./Δ. 834 (0.287097), Ελατοχώρι (0.275115), εκείθεν συνέχεια πλην Λόχου 620 Τάγματος Αυχήν 1010 (0.272155), Ριζώματα (0.200160).
β) Διλοχίας 516 Τάγματος. υπό Υποδιοικητήν:
Μοσχοπόταμος (0.325126), υψοδ. 583 (0.300130), Καρά Ράχη (0.285125), Ελατοχώρι (0.275115), Αυχήν 1010 – Ριζώματα υπό 513 Τάγματος.
γ) Διλοχίας 516 Τάγματος υπό Διοικητήν.
Παληοχώρι – Μαυρόπετρας (0.300105), Αυχήν υψοδ. 1010 (0.272155), Ελατοχώρι (0.275115) και επαναστροφή εις Παληοχώρι-Μαυρόπετρες.
3ης Ημέρας.
α) Διλοχίας 513 Τάγματος μετά Διλοχίας 516 Τάγματος υπό Υποδιοικητήν
Ριζώματα (0.200160), Σφυκιά (0.240200), Πολυδένδρι (0.270235) – Χάραδρος (0.2952) Βεργίνα (0.240800).
β) Διλοχίας 516 Τάγματος υπό Διοικητήν.
Μαυρόπετρες, Ελαφύνα (0.325225), Μπάρα (0.355255), Παλατίστα (0.363300).
γ) Λόχου 620 Τάγματος.
Ελατοχώρι, Καλύβια Δρανίτσης (0.370080), Κατερίνη (έδρα.)
4ης Ημέρας.
α) Διλοχίας 513 Τάγματος.
Βεργίνα, Μελίκη (0.415330), Νεοχώριον (0.500370).
β) Διλοχίας 516 Τάγματος υπό Υποδιοικητήν.
Βεργίνα, Παλατίστα, Κολυνδρός (0.485285) (έδραν.)
γ) Διλοχίας 516 Τάγματος Υπό Διοικητήν.
Μπάρα – Συκιά (0.390265), εκείθεν Διλοχία 516 Τάγματος εις Ρυάκια -(0.400200) (έδραν της). Λόχος 592 Τάγματος Διοικήσεως Ποταμού Μελίκην (έδραν του), και υπόλοιπον μετά Διοικήσεως 516 Τάγματος εις Κολυνδρόν (έδραν του).
5ης Ημέρας.
Διλοχίας 513 Τάγματος.
Επιβίβασις επί αυτοκινήτων εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ και επάνοδος εις έδραν του.
ιι. Πραγματοποιηθείσαι. (Όρα γεγονότα)
4./ Αποστολή.
α). Η Εκκαθάρησις της περιοχής και των κατωκημένων τόπων ταύτης εκ των συμμοριτών.
β). Η καταστροφή των τυχόν αμυντικών έργων και εγκαταστάσεων των συμμοριτών και
γ). Η Ανεύρεσις των αποθηκών των συμμοριτών και η περισυλλογή των πάσης φύσεως υλικών και τροφίμων.
ΙΙΙ. ΓΕΓΟΝΟΤΑ. Εκτίθενται ως εξελήχθησαν υπό των λαβουσών μέρος Μονάδων και διετυπώθησαν εις τας υπό των Διοικητών των, υποβληθείσας κεκκανονισμένας Εκθέσεις.
Υπό 513 Τάγματος
1η Ημέρα (3-2-47)
Αποστολή.
-Εκκαθάρισις Χωρίου ΡΗΤΙΝΗ.
-Έρευνα Κ. ΜΗΛΙΑΣ διά διμοιρίας.
-Ανίχνευσις Δρομολογίου.
Εκτέλεσις. Κίνησις διά μιας φάλαγγος την 08.00 ώραν διά του δρομολογίου δημοσία οδός Ν. ΚΑΙΣΣΑΡΕΙΑ – ΡΗΤΙΝΗ, δρομολόγιον τροποποιηθέν υπό της Ταξιαρχίας.
Φάλαγξ πορείας: 4ος Λόχος, Διμοιρία 620-1ος Λόχος. Μεταγωγικά μάχης – Διμοιρία 620 – Μεταγωγικά Σώματος – 1 Διμοιρία 620 Τάγματος.
Την 11.00 η Διμοιρία 620 καταλαμβάνει το αντέρεισμα (340060) προς υποστήρηξιν της εις κάτω ΜΗΛΙΑΝ μεταβάσεως της Διμοιρίας του 1ου Λόχου
Την 14,20΄ ο επί κεφαλής 4ος Λόχος εν τω δρομολογίω του και όταν ευρίσκετο εις θέσιν Γκόρτσο (325065) βάλλεται από τα πρώτα πυρά τυφεκιοφόρων των συμμοριτών ΡΗΤΙΝΗΣ από του υψώματος ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ (320075).
Την 14.30 ο 1ος Λόχος διατάσσεται να κινηθή προς το ύψωμα Γκόρτσο (310070) διά να υποστηρίξη κίνησιν του 4ου Λόχου εκ του αριστερού προς ύψωμα Αγ. Νικολάου. Η εκ δεξιών κίνησις αδύνατος λόγω εξαιρετικά αποτόμου βαθείας γραμμής ως και η μετωπική τοιαύτη. Υπόλοιπος φάλαγξ συγκεντρούται καλυπτομένην.
Εις την σημειουμένην κίνησιν του 4ου Λόχου οι συμμορίται βάλλουν διά δύο πολυβόλων εκ των θέσεων (αντέρεισμα Πεύκων Νεκροταφείου (298085)) και το ύψωμα άνωθεν ΡΗΤΙΝΗΣ (298087) με εσκοπευμένα πυρά, ιδίως επί του δρομολογίου.
Η Κίνησις δυσχερένεται πράγματι και διά τούτο εκτελείται έτι αριστερώτερα. Αίτησίς μας διά Πυρ/κόν διά την ταχυτέραν επίτευξιν της κινήσεώς μας και υπερκέρασιν των συμμοριτών μένει ανικανοποίητος, λόγω διαθέσεως του Πυρ/κού εις σοβαρωτέραν αποστολήν προς Μ. ΜΗΛΙΑΝ όπου διεξήγετο σκληρά μάχη. Η κίνησις του 4ου Λόχου επέφερε την αποχώρησιν των τυφεκιοφόρων συμμοριτών εκ του υψώματος ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ. Oι συμμορίται εις τας λοιπάς θέσεις εξηκολουθούν βάλλοντες δραστικώς.
Την 16.00 ώραν ο 4ος Λόχος εκινήθη εν συνεχεία και κατέλαβε το ύψωμα όπερ κατείχον οι συμμορίται, ύψωμα ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ, διότι η έτι αριστερά κίνησίς του ημποδίζετο υπό των πυρών και ήτο εκτεθειμένος.
Την 15.30΄. Ο 1ος Λόχος εκινήθη εκ του δεξιού ύψ. 376 αντέρεισμα τριών δρόμων 519 τρίγ. ο δε Ταγ/χης Κοντογιάννης την 16.30΄ με μίαν Διμοιρίαν του 4ου Λόχου και μία του επικεφαλής του 620 εκινήθη εκ του αριστερού προς Νεκροταφείον με βάσιν πυρός τον 4ον Λόχον.
Η αντίστασις των συμμοριτών εις το, αντέρεισμα πεύκων (παρά το Νεκροταφείον) ηναγκάσθη να αποσυρθή εις τας οικίας του χωρίου και να βάλλη. Η ετέρω εξηκολούθει βάλλουσα δραστικώς εκ του άνωθεν του χωρίου υψώματος.
Την 17.00. Αι κινήσεις των Λόχων εκ των πλευρών προωθήθησαν. Ο 4ος Λόχος και οι όλμοι έβαλλον κατά των συμμοριτών οπότε φοβούμενοι οι συμμορίται κύκλωσιν απεχώρησαν και κατέλαβον το ύψ. τρίγ. 834 εξακολουθούντες να βάλλουν.
Την 17.30΄. Αι δύο Διμοιρίαι 4ου και 620 προωθήθησαν εις ύψωμα ΡΗΤΙΝΗΣ (293087). έβαλλον εναντίον των συμμοριτών, οπότε οι τελευταίοι απεχώρησαν εις ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ.
Την 18.00. Ο 4ος Λόχος προσβάλλει χωρίον κατά μέτωπον και ο 1ος από ΝΑ. Επηκολούθησεν πρώτη έρευνα χωρίου και εγκατάστασις φυλακείων και ενεδρών. Αναζητήθησαν πληροφορίαι.
2α Ημέρα 4-2-47.
Αποστολή. Επίθεσις κατά ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ εκ ΝΔ. με ταυτόχρονον επίθεσιν της Διλοχίας 516 εκ Μοσχοποτάμου εκ ΒΑ.
Εκτέλεσις. Κίνησις διά δύο φαλάγγων την 07.00 ώραν. Μία φάλαγξ 1ος Λόχος – 4ος Λόχος δρομολογίον ύψ. ΡΗΤΙΝΗΣ τρίγ. 334 – ΝΤΕΡΒΕΝΙ – ΕΛΛΑΤΟΧΩΡΙ.
Δευτέρα φάλαγξ Μεταγωγικών – Λόχος 620 (κίνησις 08.00) δημοσία οδός ΡΗΤΙΝΗΣ – ΕΛΛΑΤΟΧΩΡΙ διότι το πρώτον δρομολόγιον ήτο αδιάβατον λόγω χιόνος άνω του μέτρου εις τα μεταγωγικά. Η κίνησις των μεταγωγικών εκ ΡΗΤΙΝΗΣ θα επροστατεύετο και διά Διμοιρίας καταλαμβανούσης το 834.
10.00.- Από ΝΤΕΡΒΕΝΙ 4ος Λόχος καταλαμβάνει αντέρεισμα ΑΕΤΟΣ (273106) ως βάσιν πυρός δι’ υποστήρηξιν κινήσεως 1ου Λόχου από ΝΤΕΡΒΕΝΙ προς 916 Δ. ΕΛΛΑΤΟΧΩΡΙ
11.00. Περίσφυξις χωρίου από διλοχίαν 516 εκ ΒΑ. Άφιξις 1ου Λόχου εις 916. 12.00. Κίνησις 4ου Λόχου κατά μέτωπον προς ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ. Χωρίον κενόν συμμοριτών. Έρευνα εγκατάστασις φυλακίου. Αναζήτησις πληροφορειών.
15.00. Εκπομπή αναγνωρίσεων προς ΤΟΥΦΑ (250095). από Λόχον 620. προς ΧΑΝΔΑΚΙ (278144) Λόχος Φακμάλου 516Τ. προς ΡΕΜΜΑ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ (300, 115, 315, 118) 4/513 με αποτέλεσμα – προς ΤΟΥΦΑ ίχνη συμμοριτών συνεχιζόμενα ΟΩΜΑ – ΡΑΧΗ (223090).- εις ΧΑΝΔΑΚΙ φυλάκιον συμμοριτών προς ΡΕΜΜΑ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ δεν εξηκρυβώθησαν. Επρόκειτο περί δύο διελθόντων ποιμένων.
Διανυκτέρευσις εις ΕΛΛΑΤΟΧΩΡΙ. Αναζήτησις πληροφοριών, ανεύρεσις αρχείου αναγομένου εις περίοδον Ελασοκρατίας και διά το ΙΙΙ/50 Τάγμα.
3η Ημέρα και 4η Ημέρα 5 και 6/2-47.
Εκκίνησις 10.30 της 5-2-47.
Μία φάλαγξ αρχικώς. Διλοχία 516 – Διλοχία 513 – Μεταγωγικά Σώματος – Λόχος 620.
Δρομολόγιον ΕΛΛΑΤΟΧΩΡΙ, ΧΑΝΔΑΚΙ – αυχήν 1010.
12.30΄. Ο Λόχος εμπροσθοφυλακής 3/516 (ΦΑΚΑΛΟΣ) βάλλεται από φυλάκιον συμμοριτών εις αντερείσματα ΧΑΝΔΑΚΙ. Ο Λόχος καταλαμβάνει αντέρεισμα ΡΙΖΟ και αναπτύσσεται χωρίς να συμειώνη κίνησιν.
12.45΄. Διατάσσεται κίνησις 2ου Λόχου/516 προς δεξιά του 3ου Λόχου με δυνατότητα εξακολουθητικής κινήσεως προς ύψ. ΧΑΝΔΑΚΙ αλλά και αυτός σταματά διότι βάλλεται δραστικώς από υψώματα ΧΑΝΔΑΚΙ και αυχένος 1010 με πολυβόλα των συμμοριτών θερίζοντα το έδαφος και αποκλείοντα την μοναδικήν διάβασιν του αυχένος.
13.00.- Διατάσσεται κίνησις του 1ου Λόχου 513 Τ. εκ του αριστερού πλευρικώς προ του αντέρεισμα ΧΑΝΔΑΚΙ και συνεχισθής προς ύψωμα Δ. αυχένος 1010 (265158).
15.00.- Ο 1ος Λόχος βάλλει πλευρικώς και επιφέρει την αποχώρησιν του φυλακίου των συμμοριτών από το ύψ. ΧΑΝΔΑΚΙ.
Περαιτέρω κίνησις των Λόχων α κλιμακίου κατά μέτωπον και πλευρικώς αδύνατος λόγω βαθειών καταπτώσεων και εδαφικής υπεροχής των θέσεων των συμμοριτών εις Αυχένα 1010. Μόνη λύσις η διείσδυσις τμήματος διά του δρομολογίου προς αυχένα με υποστήριξιν πυρών 1ου Λόχου από τον 1ον Λόχον πλευρικώς και τον 2ον/516 από βάσιν πυρός.
15.00΄.- Πρός τούτο διετάχθη ο 4ος Λόχος να διεισδύση και να καταλάβη το αντέρεισμα ΧΑΝΔΑΚΙ. Λοιποί Λόχοι και όλμοι βάσις πυρός.
16.00- 4ος Λόχος επέτυχεν κατάληψιν αντερείσματος βάλλεται όμως δραστικώτατα από αχυρωμένας θέσεις των συμμοριτών επί των εκατέρωθεν του αυχένος 1010 υψωμάτων. Χρησιμοποιείται ως βάσις πυρός.
16.30΄. Ακολουθεί κίνησις πλευρική του 2ου Λόχου/516 με κίνησιν ευρεία δεξιά διά να δυνηθή να διέλθη βαθείαν γραμμήν και ανέλθη εις έναντι αντέρεισμα ώστε να προσβάλη πλευρικώς τους συμμορίτας εις 1010. ενώ το πετυγχάνει εις την αρχήν τελικώς δεν το κατορθώνει λόγω του εδάφους και ούτω επεκτείνει την βάσιν πυρός του 4ου Λόχου εις ύψ. ΧΑΝΔΑΚΙ.
16.30΄. Συγχρόνως διετάχθη Λόχος 3/516 διά κίνησιν προς τον 4ον Λόχον και ενίσχυσίν του με διείσδυσιν μετωπικήν κατά την κίνησιν του 2/513 Λόχου και υποστήριξιν της προς τα δεξιά ενεργείας.
16.30΄. Ο 1ος Λόχος εκινήθη ακόμη κατά 300.μ. προς τα εμπρός, η κίνησίς του όμως ανεκόπη διότι το ύψωμα αυχένος κατείχετο υπό των συμμοριτών, πάσα δε περαιτέρω κίνησίς του θα επλευροκοπείτο υπό των συμμοριτών. Ο Λόχος 620 ασφαλίζει την φάλαγγα μεταγωγικών μείνασα οπίσω υποχρεωτικώς διότι το δρομολόγιον βάλλεται δραστικώς.
17.00.- Η μάχη μαίνεται. Οι συμμορίται μάχονται πεισμόνως και επιχειρούν εξορμήσεις διά την παραλαβήν των νεκρών των ανερχομένων εις 8, πολλοί τραυματίζονται, ημέτεραι απώλειαι 5 τραυματίαι, 1 αποβιώσας μετά διήμερον και κηδευθείς εις ΡΙΖΩΜΑΤΑ. Υποστήρηξις όλμων δεν είναι δυνατή τα μεταγωγικά ασυρμάτου και όλμου δεν δύναντι να κινηθούν, με υπεράνθρωπον προσπάθειαν διά βραχιόνων μεταφέρονται εις την βάσιν πυρός. Την 17.30 λαμβάνεται επαφή με την Ταξ/χίαν, βάλλει το Πυρ/κόν, αλλά μακρύνει αναγκαστικώς την βολήν του διότι κινδυνεύουν τα φίλια τμήματα ευρισκόμενα εις το όριον του μεγίστου βεληνεκούς του. Επακολουθεί βολή όλμων και της βάσεως πυρός.
18.30. Εξόρμησις του 2/516 εκ του δεξιού.
19.00 Οι συμμορίται κάμπτονται και υποχωρούν. Εφορμούν οι Λόχοι της βάσεως πυρός. Καταδιώκονται οι μεμονωμένως κινούμενοι συμμορίται διά πυρών.
19.00΄. Καταλαμβάνεται το ύψωμα αυχένος και προωθείται ο 4ος Λόχος εις τα αντερείσματα (265163) διά να επέλθη η αναδιοργάνωσις του Τάγματος και προ παντός να αφιχθή η φάλγξ μεταγωγικών.
20.30΄. Λόγω της πολλής χιόνος η κίνησις των μεταγωγικών αδύνατος. Τα υλικά εκφορτώνονται και μεταφέρονται διά βραχιόνων, τα κτήνη σύρονται διά να διέλθουν. Η κόπωσις και η εξάντλησις είναι αφάνταστος. Η επιμονή όμως έτι σταθερά.
22.00. Δύο σύνδεσμοι συμμοριτών ερχόμενοι προς αυχένα τρέχουν δρομαίως, βάλλονται διά πυρών. Θα συνελαμβάνοντο εάν τα νεύρα των Στρατιωτών επί κεφαλής δεν ήσαν τεταμένα εκ της μάχης.
Αρχίζει η περισυλλογή της τηλεφωνικής γραμμής την οποίαν είχον εγκαταστήσει από ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ μέχρις αυχένος 1010.
Την 01.00 ώραν της 6-2-47 επανασχηματίζεται η φάλαγξ και η κίνησις γίνεται καθ’ άλματα και κατά κλιμάκια, διά δαδοχικής καταλήψεως των αντερεισμάτων και επεμβάσεως των κλιμακίων εν τη προχωρήσει.
Την 03.30΄. πλησιάζομεν το χωρίον εις απόστασιν 500 μέτρων. Ο επί κεφαλής Λόχος 3/516 βάλλεται δραστικώς από την παρυφήν του χωρίου διά 4-5 αυτομάτων όπλων και με πολλά τροχιοδεικτικά βλήματα.
Διατάσσεται κίνησις δύο Λόχων εκ του αριστερού προς την Ν. Παρυφήν του 3/516 δι’ υπερκέρασιν και κατάληψιν της εξωτερικής παρυφής, του 2/516 δι’ ενίσχυσιν και προσβολήν του χωρίου από Ν. προς Β.
Επίσης κίνησις του 1/513 εκ του δεξιού προς την Β. παρυφήν του χωρίου και προσβολήν από Β. προς Νότον.
Τάσσεται ο όλμος διά την περίπτωσιν ανάγκης υποστηρίξεως, λαμβάνεται επαφή με Ταξιαρχίαν.
Η κίνησις των Λόχων δεν υπήρξεν τολμηρά, απησχολήθη ο επί καφαλής 3/513 Λόχος με ανταλλαγήν πυρών, οι δε δύο άλλοι Λόχοι επεβράδυνον την λήψιν της διατάξεως και κινήσεώς των.
04.30. Οι συμμορίται έβαλλον επί ημίσειαν ώραν και απεσύρθησαν εις ΔΑΣΚΙΟΝ.
05.00. Είσοδος εις το χωρίον. Εγκατάστασις φυλακίων.
5η Ημέρα 7-2-47.
Έρευνα περιοχής ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ. Ανεύρεσις 7 τυφεκίων διαφόρου τύπου και τηλεφωνικών συρμάτων. Αναζήτησις πληροφοριών.
6η Ημέρα 8-2-47.
Εκκίνησις 05.00.
Αποστολή. Εκκαθάρησις χωρίου ΔΑΣΚΙOΝ.
Κίνησις διά δύο φαλάγγων.
Μία φάλαγξ δεξιά. Λόχος 620 αποστολή κατάληψις υψώματος ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΝ. (210160) ως σταθερά πλαγιοφυλακή.
Ετέρα φάλαγξ αριστερά. Επί του δρομολογίου ΡΙΖΩΜΑΤΑ – ΔΑΣΚΙΟΝ και με διάταξιν. Είς Λόχος 516 επί του αντερείσματος Ν.Α δρομολογίου ως κινητή πλαγιοφυλακή προσβάλλει το χωρίον από Ν.Α.
Είς Λόχος 513 εκ του δρομολογίου προσβολή κατά μέτωπον, ως βάσις πυρός ενδεχομένως.
Είς Λόχος 516 εφεδρεία διά τον ελιγμόν της Διοικήσεως του Τάγματος.
Είς Λόχος 513 Τάγματος διά προστασίαν μεταγωγικών και οπισθοφυλακή.
Η κίνησις προς δεξιά του Λόχου 620 υπήρξε ταχυτάτη και τολμηρά. Την 07.00 ώραν ανήλθεν εις ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΝ, ώστε διηυκολύνθη αμεσώτατα η προχώρησις της αριστεράς φάλαγγος.
07.30 εγένετο περίσφιξις του χωρίου.
08.00 Επηκολούθησεν έρευνα και εγματάστασις φυλακίων. Το χωρίον ήτο κενόν συμμοριτών.
08.30 Εκπομπή αναγνωρίσεων και έρευνα βαθειών γραμμών διά τριών Λόχων προς ύψ. 850 (21, 14), (20, 15 και 218, 138). Εξακολουθητική έρευνα Χωρίου.
10.30 Αναγνωριστικαί πτήσεις αεροπλάνων με πολυβολισμούς εις ΠΑΠΑ Χωράφια και περιοχήν ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ (16013). και πιθανόν και προς ΚΟΥΜΕΝΙ (1541).
12.00 Λήψις διαταγής δι’ αποστολήν διλοχίας εις ΣΧΟΥΛΙΑΡΗ, διότι φίλια τμήματα γειτονικής Μερ/χίας πιέζονται ισχυρώς.
12.30. Αναχώρησις διλοχίας.
15.30 Διαταγή αναστολής κινήσεως της Διλοχίας.
18.30 Επάνοδος της Διλοχίας.
15.30 Εκπομπή εκκαθαριστικής αναγνωρήσεως Διλοχίας προς ύψ. 850 και Μαυροράχη 1173 και προς ΚΑΡΑΒΔΟΛΑΚΟΝ. Ίχνη παρετηρήθησαν προς ΚΑΡΑΒΔΟΛΑΚΟΝ και παρακολουθηθέντα σταματούν. Επίσης από 850 βορείως 697 και κατηυθύνοτο πάλιν προς Δρόμον ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ. Πληροφορία αεροπορίας ότι εις ΠΟΛΥΦΥΤΟΝ (1613) υπήρχον φίλια τμήματα ανακριβής, διότι επρόκειτο περί συμμοριτών οίτινες επί τη εμφανίσει αεροπλάνων και πολυβολισμών εκινήθησαν προς ΣΧΟΥΛΙΑΡΗ.
Οι συμμορίται η μεν κυρία φάλαγξ των είχε αποχωρήσει προ διημέρου προς ΠΟΛΥΦΥΤΟΝ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΝ, μικροομάδες δε ενεπομείνασαι εκινήθησαν με διαφορετικά εν αρχή δρομολόγια, τελικώς δε κατέληξαν εις το δρομόλόγιον ΠΟΛΥΦΥΤΟΝ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΝ.
7η Ημέρα 9-2-47.
Παραμονή ΔΑΣΚΙΟΝ.
Έρευνα βαθειών γραμμών περιοχής και ιδίως παραποταμίου ζώνης. Σύνδεσμος με φίλια τμήματα Δυτικώς Αλιάκμωνος επί της αντιπέρας όχθης. Ανεύρεσις ειδών τινων ΟΥΝΡΑ, υφάσματα, νήματα, υποδήματα.
8η Ημέρα 10-2-47.
Κίνησις δι’ εκκαθάρισιν περιοχής προς ΣΧΟΥΛΙΑΡΗ.
Εκκίνησις 07.00 ώραν.
Δρομολόγιον ΔΑΣΚΙΟΝ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΑΛΥΒΙΑ -ΜΥΛΩΙΝΑ (178135) – ΠΟΛΥΦΥΤΟΝ (160132) ΠΑΛΙΩΧΩΡΑ (160110) – διασταύρωσις οδών (173106).
Μία φάλαγξ με προώθησιν Λόχου εμπροσθοφυλακής προς κατάληψιν των διαδοχικών υψωμάτων και αντερεισμάτων.
Διλοχία 513- Μεταγωγικά μάχης- Διλοχία 516.
Μεταγωγικά σώματος δεν παρελήφθησαν, αφέθησαν εις ΔΑΣΚΙΟΝ όπου παρέμεινε ο Λόχος 620.
Η εκκαθαριστική αναγνώρισις έφθασε μέχρις 170098 Παρετηρήθησαν περί την 11.00 κινήσεις εις ύψ. 175105. Τελικώς εξηκριβώθη ότι ήσαν 3 ποιμένες με τα ποίμνιά των από ΠΑΛΙΟΧΩΡΑΝ. Εγένετο έρευνα του ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ και του Συνοικισμού Μυλωνά. Ηρευνήθησαν όλα τα σποραδικά καλύβια. Ηρευνήθη η παραποτάμιος περιοχή από (150135) μέχρις 168,144. Εις θέσιν (155150) ευρέθη σημαντική ποσότης ζακχάρεως υπερβαίνουσα τας 1200 οκάδας. Επίσης ποσότητες κονσερβών παραληφθείσαι από τους ενεργούντας την έρευναν οπλίτας.
Έναρξις επιστροφής 17.00. Εις ΚΑΛΥΒΙΑ – ΜΥΛΩΝΑ 22.00 ώραν. Επάνοδος μεσονύκτιον.
9η ημέρα 11-2-47.
Ολοκλήρωσις ερεύνης περιοχής ΔΑΣΚΙΟΥ και ιδία παραποταμίου ζώνης (185155), και (180150). Ανεύρεσις μικροποσοτήτων αλεύρου, λίκους και διαφόρων τεμαχίων από υφάσματα. Ανεύρεσις του Αρχείου του Συκροτήματος των συμμοριτών ΒΕΡΜΙΟΥ και Περιοχής.
10 ημέρα 12-2-47.
06.00 Κίνησις Λόχου 620 επανερχομένου εις ΚΑΤΕΡΙΝΗΝ. Παρεδόθη μέρος υλικών προς μεταφοράν. Μεταστάθμευσις Διλοχίας 516 εις ΡΙΖΩ-ΜΑΤΑ. Παρεδόθη μέρος υλικών προς Μεταφοράν.
Τροποποίησις διατάξεως εις ΔΑΣΚΙΟΝ με κυρίαν προσπάθειαν εις ύψ. 850. Έλεγχος οδεύσεων.
11 – ημέρα. 13-2-47
06.45΄. Πυροβολισμοί εις το προωθημένον φυλάκιον του ύψ. 850.
Τμήμα συμμοριτών είχε επιχειρήσει επιθετικήν αναγνώρησιν προς το ύψωμα. Αντηλλάγησαν εκετέρωθεν πυροβολισμοί, των συμμοριτών τραπέντων εις φυγήν.
07.00 Άμεσος προώθησις Λόχων εις ύψ. 850 με στήριγμα μιας Διμοιρίας εις ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΝ. Κινηθείσα δύναμις Διλοχίας 516 Τ. από ΡΙΖΩΜΑΤΑ, έφθασε μετά τρίωρον και πλέον. Φαίνεται εκ τούτου ότι δεν είναι έγκαιρος ούτε εν ημέρα άφιξις ενισχύσεων λόγω του διακκεκομένου του εδάφους με βαθείας χαραδρώσεις.
Καθ’ όλην την ημέραν εσυνεχίσθησαν τα μέτρα συναγερμού, διατηρηθέντα και κατά την νύκτα. Εγένετο εκκένωσις των διαφόρων υλικών εκ περισυλλογής, αποσταλέντων εις 516 Τάγμα εις ΣΦΗΚΙΑΝ.
Εγένετο αναχορηγία βλημάτων όλμων εκ ΣΦΗΚΙΑΣ.
12η ημέρα 14-2-47.
Επαναστροφή τμημάτων.
01.00 Ήρξατο η κίνησις από ΔΑΣΚΙΟΝ εις ΡΙΖΩΜΑΤΑ με ωρολογιακόν πρόγραμμα. 4ος Λόχος 513 – 2ος Λόχος 516 – φάλαγξ μεταγωγικών – 1ος Λόχος 512 – 3ος Λόχος 516.
04.30 Άφιξις εις ΡΙΖΩΜΑΤΑ.
07.30 Έρευνα εκκλησίας όπου ηπήρχον πληροφορίαι ότι υπάρχη κρύπτης. Επρόκειτο περί μετακινήσεως μεγάλης πέτρας διά να ρίπτεται το αγίασμα εκ του Βαπτίσματος.
07.30. Εκκίνησις διά ΣΦΑΚΙΑΝ. Έρευνε εξωκλησίου, όπου ηπήρχον πληροφορίαι ότι εντός τοίχου έχουσι αποκρυβή εφόδια των συμμοριτών. Δεν ευρέθη τι.
09.30. Άφιξις εις ΣΦΗΚΙΑΝ και επαφήν με 32 Ταξ/χίαν. Ανεφέρθη το αδιάβατον του καθορισθέντος δρομολογίου και εδόθη η ένδειξις να ακολουθηθή παραπλήσιο δρομολόγιο.
11.00 Εκκίνησις εκ ΣΦΗΚΙΑΣ.
Δρομολόγιον Ντουντουρμέκα αδιάβατον. Ηκολουθήθη το δρομολόγιον προς Αγίαν Παρασκευήν (2818). Πρός Μαυρόπετρες αδιάβατον. Ηκολουθήθη η κλιτύς του υψώματος ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ και ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟΝ με συγκλίνον δρομολόγιον εις διασταύρωσιν δρομολογίου 583.
Κίνησις διά τριών φαλάγγων. Αριστερά και δεξιά κινητής πλαγιοφυλακής, φάλαγγος μεταγωγικών εις το κέντρον και σταθεράς πλαγιοφυλακής κατά τας στάσεις.
16.00. Αι συμμορίται περιοχής ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΡΗΤΙΝΗΣ – Μ. ΜΗΛΙΑΣ επανασυγροτηθείσαι ευρίσκονται εις περιοχήν ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ με προωθημένα φυλάκια εις αντέρεισμα ΧΑΝΔΑΚΙ, ΡΙΖΟ 916 και νεκροταφείου ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ (2811). Αντελήφθησαν την κίνησιν της φάλαγγός μας και επεχείρησαν την παγίδευσίν της.
Επειδή όμως εγνώριζα το επικίνδυνον της περιοχής, είχα καταλάβει την ΡΑΧΗ ΚΑΡΑ (2911) και νοτιώτερον διά σταθεράς πλαγιοφυλακής.
16.30. Οι συμμορίται ήρξαντο βάλλοντες κατά της φάλαγγος μεταγωγικών από μεγάλης αποστάσεως. Επεχείρησαν δε και την εκ των πλευρών επιθετικήν εκδήλωσιν προς ΡΑΧΗ ΚΑΡΑ. Αντιμετώπισαν όμως το φονικόν πύρ του εκείσε τμήματός μας και εν συνεχεία την επέμβασιν των όλμων. Επανειλημμέναι επιθετικαί επιδρομαί ετσακίσθησαν. 12 νεκροί και τραυματίαι συμμορίται εμετρήθησαν. 1 πολυβόλο των κατεστράφη βληθέν εκ των πλευρών.
18.00 Η μάχη συνεχίζεται με τον 1ον Λόχον. Ο 4ος με την φάλαγγα μεταγωγικών καταλαμβάνει το ύψωμα χωρίου ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ (320127).
21.00 Γίνεται η απαγκίστρωσις του 1ου Λόχου.
22.00. Κίνησις της φάλαγγος εκτός ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ διά του δρομολογίου ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ. Αμυντική εγκατά-στασις και διανυκτέρευσις εις (316104).
13η ημέρα 15-2-47.
07.00 Συνέχισις κινήσεως και άφιξις εις Ν. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ την 11.00. ώραν Παραμονή εις ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ.
14η ημέρα 16-2-47.
14.00 Κίνησις εις ΚΑΤΕΡΙΝΗΝ και εκείθεν επάνοδος εις ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ.-
Υπό 515 Τάγματος.
Την 3-2-47 το 515 Τ.Π. μείον Διλοχίας, και 1/620 Λόχος Εθνοφυλακής ήχθη εις Μ. Μηλιάν. Την 5-2-47 ο 2ος Λόχος μετεστάθμευσεν εις ΡΗΤΙΝΗΝ.
Την 6-2-47 δύο Διμοιρίαι εξετέλεσαν επιθετικήν αναγνώρησιν προς άνω ΜΗΛΙΑΝ. Ανεκαλύφθη γραμμή της οποίας απεκόπη τμήμα μείζον των 1500 μέτρων. Την 8-2-47 ο 2ος Λόχος μετεστάθμευσεν εις ΓΚΟΡΤΖΑΝ Α. Ρητίνης, ένθα ευρίσκετο το Πυροβολικόν.
Καθ’ εκάστην απεστέλλοντο περίπολοι προς ΚΑΡΥΕΣ – ΒΡΥΑ και ΡΗΤΙΝΗΝ.
Την 10-2-47 εγένετο επιθετική αναγνώρισις προς ΚΑΡΥΕΣ και ΚΑΛΥΒΙΑ Α. ΚΑΡΥΩΝ. Την 13ην ώραν το Τάγμα μετεστάθμευσεν εις Ν. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ, με τον 2ον Λόχον εις ΚΑΛΥΒΙΑ ΔΡΑΝΙΤΣΗΣ και τον 3ον Λόχον εις ΛΟΦΟΥΣ.
Ο 2/620 Εθνοφυλακής ετέθη υπό τας διαταγάς του Τάγματος και εγκατεστάθη εις ΑΡΩΝΑΝ.
Την 13-2-47 το Τάγμα μετεστάθμευσεν εις ΣΤΟΥΠΙ.
Υπό 516 Τάγματος.
Απέτυχεν μεν η προσπάθεια διά την διέλευσιν των τμημάτων διά του καθορισθέντος δρομολογίου κατά την 1ην και 2αν ημέραν 3 και 4-2-47, αλλά το Τάγμα έγραψε ίσως την καλλιτέραν σελίδαν της Ιστορίας του. Θεωρούμεν ατύχημα το γεγονός ότι δεν παρελήφθη μεθ’ ημών φωτογραφική μηχανή ίνα διά των φωτογραφιών αι οποίαι θα απηθανάτιζον την πάλην των Αξ/κών και οπλιτών του Τάγματος με τον όγκον των χιόνων εις την κορυφογραμήν Πλατυδρόμου και Ελαφίνας (ύψ. 1160) διακρούσης έτι σχεδόν της χιονοθυέλ-λης θα είχομεν εσαεί ζωντανή εικόνα της σελίδος αυτής της Ιστορίας του Τάγματος.
Και εάν θα ήτο δυνατόν πεζοί τινές ολισθένοντες ως χιονοδρόμοι να διέλθωσιν διά των ως άνω δρομολογίων τούτο ήτο αδύνατον διά φάλαγγος συνοδευομένης από 75 κτήνη βαρέως φορτωμένα και βυθιζόμενα μέχρι του στήθους εις την χιόνα.
Οι οδηγοί και πληροφοριοδόται μη εισακουσθέντες παρ’ ημών αρχικώς εις τας δυσμενείς προβλέψεις των μετά την αποτυχίαν των προσπαθειών μας εσταυροκοπούντο διά την επιδειχθείσαν επιμονήν ημών.
Τα ανωτέρω γράφονται όχι προς δικαιολογίαν ημών αλλά διά την Ιστορία του Τάγματος και προς γνώσιν της υπηρεσίας καίτοι είναι όλως απίθανον εις το μέλλον να ευρεθούν τμήματα υπό παρομοίας συνθήκας.
Επίσης διά να δοθή μία απάντησις εις έν εύλογον ερώτημα πως γίνεται εν τοιαύτη περιπτώσει κυκλοφορίαν ατόμων και κτηνών εις μεγαλύτερα ύψη με περισσοτέρας φυσικώς χιόνας, σημειούμεν ότι τούτο οφείλεται ακριβώς εις την συνεχή κυκλοφορίαν των κατοίκων μεθ’ εκάστην πτώσιν χιόνος επιτυγχανομένης ούτω της απελευθερώσεως των διαβάσεων δι’ αυτών των ποδών των κινουμένων, πράγμα το οποίον δεν συμβαίνει εις εδαφικά διαμερίσματα εις τα οποία δεν υπάρχει τοιαύτη κυκλοφορίαν.
Κατά τας λοιπάς ημέρας εξετελέσθησαν άπασαι αι διαταχθείσαι κινήσεις και τη πρωτοβουλία του Τάγματος εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εχούσαι ανάλογα με την διατεθιμένη δύναμιν αποτελέσματα.
Σημειούμεν και την κίνησιν του Τάγματος κατά την 3ην ημέραν από ΕΛΑΦΙΝΑΣ μέσω ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑΣ – ΒΕΡΓΙΝΗΣ προς ΧΑΔΑΝΔΡΟΝ, καθ’ ην επετεύχθη η άφιξις εις τούτον κατόπιν δύο συμπλοκών εντός διαστήματος ημέρας διά δρομολογίου ανωμάλου και χιονοσκεπούς.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
Υπό 513 Τάγματος.
Ι). ΑΠΩΛΕΙΑΙ.
α) Προσωπικού.
ι). Ημετέρων. 1 φονευθείς Στρατιώτης εις μάχην αυχένος 1010. Περδίκης Γεώργιος κλ. 1941 εκ λειβαδίου Ελασσώνος, διαμένων εις ΚΑΒΑΛΛΑΝ, οδός Ανεξαρτησίας αριθμ. 5
4 Τραυματίαι εις αυχένα 1010
1 Τραυματίας εις ύψωμα 850 ΔΑΣΚΙΟΝ.
ιι). Συμμοριτών. 5 εις μάχην ΡΗΤΙΝΗΣ, ως επληροφόρησαν οι κάτοικοι ΡΗΤΙΝΗΣ.
8 νεκροί εις μάχην αυχένος 1010 και 35 τραυματίαι παραληφθέντες. Εμετρήθησαν οι νεκροί από ημάς οι τραυματίαι από κατοίκους χωρίου ΡΙΖΩΜΑΤΑ.
15-20 νεκροί και τραυματίαι από πολυβολισμούς αεροπορίας εις ΠΑΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ και περιοχήν ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ.
12 νεκροί και τραυματίαι εις μάχην περιοχής ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ και κατά την επαναστροφήν των τμημάτων.
Κτηνών.
ι). ημετέρων. Ουδεμία.
ιι). Συμμοριτών. Ουδεμία.
Υλικού.
ι). Ημετέρων. Ουδεμία.
ιι). Συμμοριτών. 2 πολυβόλα καταστραφέντα.
7 τυφέκια εγκαταλειφθέντα. Μικραί ποσότητες δυναμίτιδος ανατιναχθείσαι από ημάς. Μικραί ποσότητες φυσιγγίων τόμιγκαν.
Καταστρφαί συμμοριτών.
α) Εγκαταστάσεων. Καταστροφή τηλεφωνικής γραμμής ΡΙΖΩΜΑ-ΤΑ – αυχήν 1010 και όλης της υπαρχούσης ποσότητος καλωδίου.
β) Υλικού. Ανεύρεσις όλων των κεκρυμμένων ποσοτήτων τροφίμων και ρουχισμού. Ανεύρεσις του αρχείου των.
Υπό 515 Τάγματος.
ΑΠΩΛΕΙΑΙ: Ημέτεραι. Είς ανθ/γός του 620 Τ.Ε. εφονεύθη.
(Μόν. Ανθ/γός Αντωνίου Κάρολος) και τρεις οπλίται ετραυματίσθησαν, του 515 Τάγματος.
Συμμοριτών. Δεν εξηκριβώθησαν. Αλλ’ ευρεθέντα αίματα εις τεις θέσεις μαρτυρούν ότι έσχον απωλείας.
Υπό 516 Τάγματος.
ΑΠΩΛΕΙΑΙ. Ημετέρων. Είς Οπλίτης νεκρός.
Δύο οπλίται τραυματίαι
Έν φορτηγόν κτήνος εκ των επιταχθέντων.
Συμμοριτών. Τέσσαρες συμμορίται αιχμαλωτισθέντες.
Πέντε μέλη της αυτοαμύνης ΠΑΛΑΤΙΤΣΑΣ.
(Αιχμάλωτοι) Έν (1) μέλος της αυτοαμύνης ΧΑΡΑΔΡΟΣ (παραδοθείς).
Υλικού.
Ημετέρων. Ουδεμία.
Συμμοριτών. Τρία όπλα τύπου (2 Μάλινχερ -1 Ιταλικό)
V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ.
Ως το εις Μεραρχίαν υποβληθέν κεκανονισμένον δελτίον πληροφορ.
VΙ. ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙΣΑ Ι ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ
1). Μέσων συνδέσμων και διαβιβάσεων.
α). Οι ασύρματοι των 22 κατά μεν την ημέραν ελειτούργησαν ανελλιπώς και πολύ καλώς κατά τας νυκτερινάς δε ώρας ως συνήθως πλημμελώς λόγω των κατά τας ώρας ταύτας παρουσιαζομένων παρασίτων και διότι μεταξύ των σταθμών παρενεβάλλοντο ορεινοί όγκοι.
β). Οι ασύρματοι των 18 ουδέν απέδωσαν.
γ). Οι οδηγοί απέδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα.
2). Πάσης άλλης φύσεως.
α). Λόγω των πολλών χιόνων κατέστη αδύνατος η διέλευσις των κτηνών και κατ’ ανάγκην Μονάδος (516 Τάγματος.), η βραδεία και επισφαλής κίνησις ετέρας (513 Τάγματος./) και εκ τούτων μη εφαρμογή του σχεδίου ενεργείας της Ταξιαρχίας, δι’ ούτινος θα καθίστατο αφεύκτως ασφαλής η συντριβή των συμμοριτών.
β). Τα μεταγωγικά μη δυνάμενα να κινηθώσιν επί οιανδήποτε δρομολογίου επεχρέωσαν τας Μονάδας άλλη να ματαιώση την αποστολήν της και άλλη να επιβραδύνη την κίνησίν της.
γ). Λόγω της μεγάλης αποστάσεως των ενεργούντων τμημάτων εκ της βάσεώς των λόγω των πολλών χιόνων, των δυσβάτων δρομολογίων και της μη επαρκούς ασφαλείας κατά μήκος αυτών, κατέστη δυσχερής και εν πολλοίς επισφαλής ο ανεφοδιασμός εις τρόφιμα και πυρομαχικά ως και η διακομιδή των τραυματιών.
VΙΙ. ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Αι επιχειρήσεις αύται πρέπει να είναι συνδεδιασμέναι μετά των κυκλικών υπαρχόντων ημετέρων δυνάμεων ώστε διά της καταλήψεως υποχρεωτικών διαβάσεων και περισφύξεως κατωκημένων τόπων να επέρχηται απόλυτον εγκλωβισμός εκκαθάρισις και πλήρης εξόντωσις των συμμοριτών.
2. Πάντοτε πρέπει να προβλέπηται σχετική εφεδρεία διά την εκμετάλευσιν επιτυχίας, τυχόν αντικατάστασιν συμπλήρωσιν, κάλυψιν ή αντιμετώπισιν τυχόν απροόπτου.
3. Τα λαμβάνοντα μέρος τμήματα, πρέπει να έχωσι αναπαυθεί επί χρονικόν τι διάστημα ασχολούμενα εντατικώς εις την εκπαίδευσιν, οπότε μόνα των θα επιζητώσιν την ενέργειαν επιχειρήσεων.
4. Πρέπει ν’ απόφευγηται η διάσπασις των οργανικών δεσμών των Μονάδων.
5. Προ της 1ης ημέρας ενάρξεως εκάστης επιχειρήσεως, ουδεμίαν προπαρασκευαστική ενέργεια πρέπει να γίνηται προδίδουσα αυτήν ειμή κατά ταύτην και μόνον (ως επίταξις κτηνών, μεταφορά τροφίμων, Πυρομαχικών, μεταγωγικών κ.λ.π.).
6. Αμέσως κτήνη πρέπει ν’ ακολουθώσι τα απαιτούμενα διά την μεταφοράν των Ασυρμάτων των Όλμων 3¨ και τα πυρομαχικά αυτών και των όλμων 2¨
Πάντα τα λοιπά αναγκαιούντα διά την μεταφοράν τροφίμων, Πυρομαχικών γυλιών οπλιτών κ.λ.π. υλικών πρέπει ν’ αναζητώνται και αρχίζει η προώθησίς των εις καθορισμένα σημεία μετά την έναρξιν της επιχειρήσεως από της 1ης ημέρας.
7. Ο φόρτος των οπλιτών πρέπει να είναι ελαφρός. Αντί γυλιού να φέρεται επί της πλάτης το σακκίδιον και εντός αυτού τροφή μιας ημέρας τα είδη εστιάσεως και τα όλως απαραίτητα ατομικά είδη.
8. Απαραίτητος η ύπαρξις Αποσπάσματος Μηχανικού και συνεργείων εκκαθαρίσεως ναρκών διά την κατασκεήν καταστραμμένων γεφυρών οδών και την εκκαθάρισίν των ναρκών, διά την ασφαλή και ταχείαν κίνησιν αυτοκινήτων και Πυροβολικού.
9. Το πυροβολικόν καθιστάται ο μεγαλύτερος συντελεστής της επιτυχίας διά τα τε ηθικά και υλικά του αποτελέσματα κατά τας επιχειρήσεις ταύτας.
10. Η Αεροπορία συντέλεσε μεγάλως εις τον επίκαιρον ανεφοδιασμόν εις τας αναγνωρίσεις και την ενίσχυσιν και καταδίωξιν κατά τας συμπλοκάς.
11. Οι Αξ/κοί και οπλίται πάντων των όπλων και πασών των Μονάδων και υπηρεσιών κατά την εκκαθαριστικήν επιχείρησιν των ημερών τούτων διεξαχθείσαν υπό τας αντιξοοτέρας των συνθηκών επεδείξαντο ακατάβλητον ενεργητικότητα δραστηριότητα και αντοχήν.

Διά την ακρίβειαν. Ο
Τ.Σ.Υ. ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
ΛΑΙΟΣ. ΔΗΜ.

Advertisements