Παρατηρήσεις διεξαγωγής επιχειρήσεων, ΓΕΣ/Α2/20 Φεβ 1947


ΓΕΣ/Α2                                                                         ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
20-2-47

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΑΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΝ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Πολλά τμήματα είναι από μακρού χρόνου εγκατεστημένα εις διάφορα σημεία ή χωρία, εις εξαιρετικάς δε περιπτώσεις κινούνται μακράν των σημείων τούτων, επανερχόμενα κατά κανόνα εις την βάσιν των.
Αποτέλεσμα της τοιαύτης στασίμου καταστάσεως είναι:
α) Οι Αξ/κοί και οπλίται εξοικειούνται με τους χωρικούς με τους οποίους και διαβιούν, ασφαλώς δε χωρίς να το αντιλαμβάνονται παρέχουν εις τούτους πληροφορίας πάσης φύσεως λίαν χρησίμους εις τον εχθρόν.
β) Μία μονάς εγκατεστημένη από μακρού εις το αυτό μέρος αποκτά ωρισμένας συνηθίας, τα δε εκάστοτε λαμβανόμενα μέτρα ασφαλείας είναι τα ίδια και συνεπώς οι συμμορίται κατατοπίζονται πλήρως επ’ αυτών.
γ) Είναι βέβαιον ότι εις τα περισσότερα χωριά υπάρχουν αντιπρόσωποι του ΚΚΕ σύνδεσμοι των συμμοριτών.
(ι) Μετά πάροδον χρόνου τινός οι σύνδεσμοι ούτοι των συμμοριτών επιτυγχάνουν να γνωρίσουν τους συμπαθούντας τους συμμορίτας στρατιώτας ή τους απλώς δυσηρεστημένους και να συνδέσουν τούτους με τους συμμορίτας και να καταστρώσουν εν συνεχεία το σχέδιον εξουδετερώσεως της Φρουράς με βάσιν την νυκτερινήν επιχείρησιν.
(ιι) Εις πολλάς περιπτώσεις τοιαύτα εγχειρήματα των συμμοριτών επέτυχον κατόπιν συνεργασίας με στρατιώτας του Τμήματος.
2. Κρίνεται σκοπιμώτερον όπως εις τας περισσοτέρας των περιπτώσεων ανατεθή εις εκάστην μονάδα ωρισμένη ζώνη ελέγχου εντός της οποίας θα δύναται αύτη να κινήται ελευθέρως, εν όψει της γενικής των αποστολής, ή εν συνδυασμώ με την κίνησιν άλλων παραπλεύρων μονάδων βάσει σχεδίου.
-(Εκοινοποιήθη και άλλον έγγραφον του ΓΕΣ σχετικόν με το ζήτημα τούτο).
3. Ψευδείς ή πραγματικαί πληροφορίαι περί επικειμένης επιθέσεως δημιουργούν αφόρητον κατάστασιν εις τας μονάδας αι οποίαι αναγκάζονται να διανυκτερεύουν εις τας θέσεις μάχης. Τούτο επαναλαμβάνομεν πολλάκις έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργίαν μιας καταστάσεως έξεως, εις τρόπον ώστε, όταν πραγματοποιηθή η προσβολή, το τμήμα να μη ευρίσκεται εις καλήν κατάστασιν αμύνης ή ακόμη και να μη ειδοποιηθή από τα τμήματα ασφαλείας του. (σκοποί, φυλάκεια) τα οποία εις πολλάς περιπτώσεις ανηρπάγησαν.
α) Η αλλαγή της διατάξεως ή του χώρου σταθμεύσεως θα δόση ένα βαθμόν ασφαλείας, διότι δεν θα είναι γνωστή εις τους συμμορίτας.
β) Συνίσταται όπως έκαστος λόχος διαθέτει 3-4 ποιμενικούς κύνας, οι οποίοι παραμένοντες πλησίον του φυλακείου θα συναγείρουν τους άνδρας και την μονάδα εις περίπτωσιν προσβολής.
Πολλαί περιπτώσεις αιφνιδιασμών θα απεφεύγοντο εάν τα τμήματα είχον τους κύνας τούτους, οι δε άνδρες θα ηδύναντο να αναπαύωνται με αίσθημα ασφαλείας και να μη υφίστανται το μαρτύριον της συνεχούς αγρυπνίας με αβέβαια αποτελέσματα.
Ουδέν ζήτημα διατροφής θα εγερθή, της τροφής των κυνών εξοικονομουμένης έστω και εις βάρος των πλησίον χωριών. Εις περιπτώσεις ενέδρας δεν θα παραλαμβάνονται οι κύνες.
Εις πολλάς περιπτώσεις εσημειώθησαν αρπαγαί ενεδρών ή σκοπών άνευ αντιστάσεως.
α) Διά μεν τους σκοπούς (όχι των ενεδρών) το ζήτημα λύεται διά των κυνών.
β) Διά τας ενέδρας όμως δεν δύναται να δικαιολογηθή άλλως ή ότι η θέσις ενέδρας ήτο γνωστή εις τους συμμορίτας λόγω του ότι πολλάκις ή συνεχώς τίθεται εις το αυτό σημείον, οι δε άνδρες δεν φαίνηται ότι επαγρυπνούν όλοι, όπως είναι ενδεδειγμένον εις την ενέδραν.
γ) Βασικώς η ενέδρα θα εγκαθίσταται εκάστοτε εις διάφορα σημεία, κατ’ αρχήν μη προσπελάσιμα ευκόλως, με καλόν πεδίον βολής επί της οδεύσεως από την οποίαν αναμένονται συμμορίται.
Διάταξις ενέδρας με βάσιν ότι οι συμμορίται δεν κινούνται όλοι μαζύ.
Εγκατάστασις εις την θέσιν της άμα τη επελεύσει του σκότους και κατόπιν αναγνωρίσεως. Η θέσις την οποίαν είχε την ημέραν εγκαταλείπεται.
5. Υποχρεωτικώς διάφοροι Φρουραί έχουν εγκατασταθή εις διάφορα τεχνικά έργα εις βάρος των μονάδων ελιγμού.
α) Εις πολλάς τοιαύτας Φρουράς ουδεμία αμυντική οργάνωσις έχει γίνη εις τρόπον ώστε, ούτε οικονομία προσωπικού δύναται να γίνη, αλλά και αι ηυξημέναι εις δύναμιν Φρουραί δύνανται να χαρακτηρισθώσιν ως λεία των συμμοριτών διά τους κάτωθι λόγους.
β) Άνδρες των Φρουρών τούτων ήσαν εγκατεστημένοι υπό σκηνάς μη προστατευόμενοι και ασφαλώς ουδείς θα εξήρχετο ζων εις περίπτωσιν προσβολής. Η περίφραξις της σκηνής εξωτερικώς διά ξηρολιθιάς θα εξησφάλιζε τους εντός διαμένοντας.
γ) Η αμυντική οργάνωσις – χαρακώματα, συρματοπλέγματα, πολυβολεία με επικάλυψιν, παγίδες χειροβομβίδων εις τας οδεύσεις – θα επιτρέψουν την μείωσιν εις το ελάχιστον της Φρουράς, επ’ ωφελεία των μονάδων ελιγμού.
δ) Ουδείς λόγος υπάρχει όπως τα αυτόματα όπλα είναι εις τας θέσεις μάχης καθ’ όλην την ημέραν εφ’ όσον διά του φυλακείου διέρχονται κάτοικοι, ως συμβαίνει διά τα φυλάκια των γεφυρών. Το τοιούτον δίδει χρησίμους πληροφορίας εις τους συμμορίτας.
ε) Παρατηρηταί εις επίκαιρα παρατηρητήρια θα επιτρέψουν εις τους οπλίτας του φυλακίου να αναπαύονται κατά την διάρκειαν της ημέρας.
Οι κύνες θα διευκολύνουν την νυκτερινήν ασφάλειαν.
6. Μονάδες τινές με στρατιώτας της περιοχής ευρίσκονται κατά την περίοδον ταύτην εις δύσκολον θέσιν όταν αι οικογένειαι των στρατιωτών τούτων είναι εντός της ζώνης της ελεγχομένης από τους συμμορίτας, οι στρατιώται ούτοι εκβιάζονται υπό των οικογενειών των προς λιποταξία, κατόπιν απειλής των συμμοριτών προς τας οικογενείας.
α) Θα ήτο προτιμώτερον οι στρατιώται ούτοι να μετατεθώσιν εις άλλας μονάδας εις τρόπον ώστε οι συμμορίται να χάσουν τα ίχνη των.
β) Είς τινας περιπτώσεις θα ήτο ενδεδειγμένη η μετακίνησις ολοκλήρου της μονάδος εκ της περιοχής.
7. Είναι βέβαιον ότι οι συμμορίται προκειμένου να διέλθουν περιοχήν ελεγχομένην παρά των Τμημάτων μας ή να διασταυρώσουν μίαν δημοσίαν οδόν χρησιμοποιούν τας αυτάς οδεύσεις ή δρομολόγια, εις τας περισσοτέρας δε των περιπτώσεων χρησιμοποιούν οδηγόν προπορευόμενον.
Αι οδεύσεις αύται είναι γνωσταί εις τα πλησίον τμήματα, ή δύνανται να γίνουν γνωσταί με μικράν προσπάθειαν.
Τας αυτάς οδεύσεις ακολουθούν και οι σύνδεσμοι.
α) Θα έχει μεγάλον αντίκτυπον η αποκοπή της επικοινωνίας των συμμοριών μεταξύ των και, εκτός των απωλειών, θα επιδράση σοβαρώς επί του ηθικού των.
β) Ενδείκνυται η εγκατάστασις ενεδρών εις τας διαβάσεις ταύτας όχι όμως εις τα ίδια πάντοτε σημεία. Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι εις τας περισσοτέρας των περιπτώσεων τα σημεία αυτά επιτηρούνται υπό των συμμοριτών, κρίνεται σκόπιμον όπως η εγκατάστασις γίνεται με την επέλευσιν του σκότους εις ανεγνωρισμένας θέσεις από την ημέραν.
Π.χ. μεταφορά του Τμήματος δι’ αυτοκινήτων την ημέραν πλησίον της περιοχής της ενέδρας και εμφανής αποχώρησις του αυτοκινήτου και μέρος του Τμήματος κατά το τέλος της ημέρας. Το υπόλοιπον εγκαθίσταται αθέατον.
γ) Η ενέδρα δεν θα πρέπει να προσβάλη αμέσως τον οδηγόν της συμμορίας όστις προπορεύεται, διότι τούτο θα αποτέλη ειδοποίησιν της συμμορίας, πρέπει όμως και ο οδηγός να συλληφθή, διότι πιθανώς να πρόκειται μόνον περί απλού συνδέσμου μεταφέροντος έγγραφα ή οδηγίας.
Το επιτυχές αποτέλεσμα μιας ενέδρας να μη κοινωνιολογήται. Οι συμμορίται ενδιαφέρονται πολύ διά την τύχην των συνδέσμων των ή των ομάδων συνδέσμων, θα αλλάξουν δε το δρομολόγιον όταν το πληροφορηθούν.
8. Υπάρχουν ιδιώται ή στρατιώται ικανοί να ενεργήσουν επιδρομάς εντός της ζώνης της ελεγχομένης υπό των συμμοριτών. Είναι γνωστόν ομοίως ότι τα άτομα ταύτα πιθανώς να διαπράξουν μικροκλοπάς ιδίως εις σφάγεια πράγμα που εκθέτει τον Στρατόν.
α) Είναι πολύ μεγάλη η ωφέλεια όταν τοιαύται επιδρομαί γίνονται, διότι θα προκαλέσουν ταραχήν και σύγχυσιν εις τους συμμορίτας και θα υποχρεώσουν τούτους εις το να λάβουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.
Θα παύσουν οι συμμορίται να θεωρούν εαυτούς εν πλήρη ασφαλεία εντός της ζώνης των.
β) Ουδείς λόγος υπάρχη η ομάς, ήτις θα κάμη την επιδρομήν, να φέρη κανονικήν στρατιωτικήν στολήν. Αντιθέτως εις πολλάς περιπτώσεις θα καλύψη την εμφάνισίν της δίδουσα την εντύπωσιν ότι είναι ομάς συμμοριτών.
γ) Η ομάς αύτη θα εύρη πολλάς ευκαιρείας να προσβάλη έστω και με μεμακρυσμένα πυρά εγκαταστάσεις συμμοριτών, να εξοντώση ή συλλάβη συνδέσμους, να λάβη πληροφορίας.
δ) Όλαι αυταί αι ενέργεια θα, εξυψώσουν το φρόνημα των τμημάτων και μία πρόσθετος πολεμική απασχόλησις θα δοθή εις τους άνδρας.
9. Εις πολλάς περιπτώσεις πρέπει τα τμήματα να είναι έτοιμα διά να αποκρούσουν μίαν αιφνιδιαστικήν ενέργειαν των συμμοριτών, ιδίως κατά την πτώσιν της ημέρας.
α) Παρά ταύτα οι στρατιώται και Αξ/κοί περιφέρονται εις τα χωριά ή και μακράν των θέσεών των άνευ οπλισμού.
β) Τούτο ως είναι γνωστόν δεν γίνεται εις τους συμμορίτας οίτινες, καίτοι δεν ευρίσκονται σήμερον εις την αυτήν κατάστασιν συνεχούς απειλής, εν τούτοις δεν αποχωρίζονται από τα όπλα των.
(Σχετικώς εξεδόθη και άλλη διαταγή ΓΕΣ).
10. Είναι βέβαιον ότι σοβαρά, εκπαίδευσις δεν δύναται να γίνη διά τμήματα έχοντα τακτικήν αποστολήν.
α) Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι τα Τμήματα εγκαταλείπονται από τους Αξ/κούς των εις την τύχην των.
β) Υπάρχουν πλείστοι όσοι τρόποι συγκεντρώσεως των τμημάτων διά είδος τι εκπαιδεύσεως εν συνδυασμώ με ψυχαγωγίαν των ανδρών διά παιδιών, σκοποβολής ή ασκήσεων συναγερμού.
γ) Κάθε διοικητής τμήματος πρέπει να ευρίσκεται ει δυνατόν συνεχώς με τους άνδρας του και θα φροντίζει με κάθε τρόπον να ψυχαγωγή αυτούς.
11. Πολλά αίτινα επιδρούν δυσμενώς επί του ηθικού των ανδρών όπως η στατική κατάστασις ωρισμένων τμημάτων, η υπερβολική κόπωσις άλλων, το αίσθημα της ελλείψεως ασφαλείας, η παράτασις της καταστάσεως αι δυσκολίαι ας αντιμετωπίζουν αι οικογένειαι των στρατιωτικών και άλλα.
α) Εκείνο όμως το οποίον αντανακλά επί των στρατιωτών και πληγώνει το ηθικόν των είναι η έλλειψις ενθουσιασμού και η κατήφεια των διοικητών των τμημάτων.
β) Ο Διοικητής εκάστου Τμήματος τα πάντα θα μηχανευθή διά να φαιδρύνη την ζωήν του στρατιώτου, διά να βελτιώση το συσσίτιον, διά να αλλάξη την μονότονον ζωήν και να απομακρύνη την σκέψιν από θλιβεράς εντυπώσεις.
12. Εις πολλάς περιπτώσεις αναλαμβάνονται επιχειρήσεις περιορι-σμένου αντικειμενικού σκοπού, δίδεται όμως ο χαρακτηρισμός, “εκκαθαρι-στικαί επιχειρήσεις”.
α) Εφ’ όσον αι επιχειρήσεις αύται αναλαμβάνονται εν περιωρι-σμένω τόπω και χρόνω και με πληροφορίας πολλάκις ασαφείς, τα αποτελέσματα είναι ανάλογα, δηλαδή μη άξια λόγου τουλάχιστον από καθαρώς στρατιωτικής πλευράς.
Εις τους στρατιώτας όμως μένει η εντύπωσις της αποτυχίας αφού η επιχείρησις εχαρακτηρίσθη ως εκκαθαριστική.
β) Εις παρομοίας περιπτώσεις είναι προτιμώτερον αι επιχειρήσεις αύται να χαρακτηρίζωνται ως επιδρομαί και να γίνεται γνωστός ο σκοπός της επιχειρήσεως εις τους άνδρας.
(Σχετικώς εξεδόθη και άλλη διαταγή του ΓΕΣ)
13. Εις άλλας περιπτώσεις αναλαμβάνονται τοπικαί επιχειρήσεις βάσει σαφών πληροφοριών προς καταστροφήν εντοπισθείσης συμμορίας.
α) Εφ’ όσον η κατάστασις δεν είναι επείγουσα και υπάρχει περιθόριον χρόνου διά καλήν προπαρασκευήν, τότε η επιχείρησις αύτη δέον να αναλαμβάνεται με ισχυρά μέσα διά να καταστή δυνατή η συντριβή της συμμορίας.
β) Εις απάσας τας περιπτώσεις παν Τμήμα πληροφορούμενον εμπλοκήν ετέρου Τμήματος εντός της περιοχής του δέον να σπεύση προς ενίσχυσίν του το ταχύτερον χωρίς ν’ αναμένη, διαταγάς.
γ) Ο συνδυασμός της ισχύος με τον ελιγμόν έστω και μικρού Τμήματος όπερ θα κάμη την εμφάνισίν του εις επίκαιρον υψηλόν σημείον ή διάβασιν και θα επέμβη διά πυρών εις τα νώτα, θα δόση τα καλλίτερα αποτελέσματα.
14. Προοδευτικώς αλλά πολύ γρήγορα πρέπει τα τμήματά μας να αναλάβουν νυκτερινάς αιφνιδιαστικάς ενεργείας, κατά των εγκαταστάσεων των συμμοριτών ίνα υποχρεώσωμεν τούτους εις συνεχή άμυναν, και αβεβαιότητα ασφαλείας.
α) Τούτο απαιτεί πολύ καλάς πληροφορίας. Ας αρχίσωμε όμως από τας προσβολάς διά πυρών και θα φθάσωμεν εις τας προσβολάς διά την σύλληψιν και καταστροφήν.
β) Κατόπιν της ενεργουμένης σήμερον υπό των συμμοριτών βιαίας στρατολογίας εις ευρείαν κλίμακα, είναι τώρα περισσότερον αποδοτική η μέθοδος αύτη και θα καταπονήση πολύ τους συμμορίτας.
Οι βιαίως στρατολογηθέτες χάνουν πολύ γρήγορα το ηθικόν των και θα εύρουν ευκαιρίας διαφυγής.
γ) Οι ΛΟΚ είναι ενεδρευτικά τμήματα τοιούτων ενεργειών αλλά και άλλα τμήματα πρέπει να συνηθίσου εις τοιαύτας ενεργείας.

Εκ του ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ.

Advertisements