Διαταγή Επιχειρήσεων ΑΕΤΟΣ, ΑΓΕΣ/9 Φεβ 1947


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ «ΑΕΤΟΣ»

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΙ ΟΔΗΓΙΑΙ

                                                                        ΧΑΡΤΑΙ ΚΛΙΜΑΞ

                                                                        1) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1:100.000

                                                                        2) ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

                                                                        3) ΤΡΙΚΚΑΛΑ

                                                                        4) ΛΑΡΙΣΣΑ

                                                                        5) ΑΡΤΑ

                                                                        6) ΑΓΡΑΦΑ

                                                                        7) ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΠΡΟΣ

Τους Διοικητάς των Α. και Β. Σωμάτων Στρατού

και της VIII Μεραρχίας

ΘΕΜΑ:  Εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.        ΕΧΘΡΟΣ

Η σημερινή δύναμις του εχθρού εις την περιοχήν ταύτην φαίνεται ότι δεν υπερβαίνει τους 6500 άνδρας τελείως εξωπλισμένους δι’ όπλων πεζικού, ήτις δύναμις πιθανώτατα θ’ αυξηθή μέχρι της ημέρας των επιχειρήσεων

Σοβαρότεραι συγκεντρώσεις εις περιοχάς

α)     Αγραφα-Νευρόπολις-Κόζιακας-Ανω Αχελώος

β)     Αντιχάσια-Καμβούνια-Χάσια

γ)     Γρεβενά-Πίνδος-Γράμμος-Βόϊον

και δευτερευόντως εις

α)     Ολυμπος-Πιέρια

β)     Οσσα-Μαυροβούνιον-Πήλιον

Καταφανής πρόθεσις τούτου φαίνεται να είναι η εξάπλωσις του έτι Νοτιώτερον και η δημιουργία διοικητικού καθεστώτος.

2.        ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

α)     Η διά καταλλήλων επιθετικών ενεργειών περίσφυξις του όγκου των Νοτίως και Δυτικώς του ρου του Αλιάκμονα εχθρού και κυρίως εν τη Δυτ. Θεσσαλία ίνα επιβληθή ούτω η αποδοχή της μάχης και η εκ ταύτης συντριβή ή αιχμαλωσία του πρός πλήρην αποκατάστασιν του κύρους του κράτους.

β)     Η οριστική απαγόρευσις της ανασυγκροτήσεως των δυνάμεων του εχθρού εν τη ως άνω περιοχη διά διαθέσεως επί των ζωτικών κόμβων αυτής των απαραιτήτων πρός τούτο δυνάμεων, πρός έλεγχον της περιοχής και πρός εθνικιστικήν της ανδιοργάνωσιν.

3.        ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΕΣ

1ον)α)    Να προσβληθώσιν αρχικώς κατά συγκλινούσας κατευθύνσεις αι εντός της περιοχής από Ανω Αχελώου, Κόζιακα, Νευροπόλεως μέχρι Αγράφων υπάρχουσαι δυνάμεις του εχθρού, με προσπάθειαν ιδία επί των κατευθύνσεων.

               ι)     ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (S.6949) – ΔΙΑΒΑ (S.6447) – ΠΑΛΗΟ-ΧΩΡΙ (S.5039) – ΚΡΑΝΙΑ (S.4125)

               ιι)    ΤΡΙΚΚΑΛΑ (S.8031) – ΠΥΛΗ (S.6621) – ΣΤΟΥΡΝΑ-ΡΕΪΚΑ (S.5522) – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (S.4125)

               ιιι)   ΠΗΓΑΙ (S.4604) – ΠΕΤΡΩΤΟΝ (S.4907) – ΑΡΓΙΘΕΑ (S.5910)

               ιv)   ΜΕΤΣΟΒΟΝ (S.3259) – ΑΝΘΟΥΣΑ (S.3246)

                      Προς διάλυσιν εξόντωσιν και αιχμαλωσία τούτων.

                      Κάλυψις της άνω επιχειρήσεως α) δι’ ενεργείας αντιπερισπασμού εις περιοχήν Αντιχασίων και απόφραξις εκ των προτέρων των πιθανών κατευθύνσεων διαφυγής των.

        β)    Δι’ ενεργείας Α΄ ΣΣ πρός επίπεδον ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΓΡΑΦΑ.

2ον)Ακολούθως αναλόγως της καταστάσεως, να εκκαθαρισθή οριστικώς η περιοχή Αντιχασίων και Ολύμπου.

3ον)Εκκαθάρισης Πίνδου.

4.        ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

α)     Του Β΄ΣΣ.(λαμβανόμεναι εκ των ήδη εις την διάθεσιν του και εκ των τοιούτων ενισχύσεις):

        ι)     Διά την κυρίαν ενέργειαν:

               -2 Τάγματα Πεχικού τουλάχιστον (2)

               -4 λόχοι Ο.Κ. τουλάχιστον (2)

               -6 MAΔ τουλάχιστον (2)

               -ΜΑΥ όσας δυνατόν περισσοτέρας

               -1 ΣΠΠ (4 Πυροβολαρχίαι)

               -3 Μ. όλμων 4’’.2 (-1 Πυρ/χια)

               -4 Λ. Πολυβόλων

               -1 Σύνταγμα Αναγνωρίσεως

        ιι)    Διά την κάλυψιν

               -4 Τάγματα Πεζικού τουλάχιστον

               -1 Σύνταγμα Αναγνωρίσεως (- Ιλη)

               -1 Σύνταγμα Π. Πυρ/κού (- Μοίρα)

β)     Της VΙΙΙ Mεραρχίας

        ι)     Διά την κυρίαν ενέργειαν

               -3 Τάγματα Πεζικού

               -4 ΛΟΚ τουλάχιστον

               -5 ΜΑΔ

               -ΜΑΥ όσαι δυνατόν περισσοτέρας

        ιι)    Διά την κάλυψιν

               -1 Τάγμα (-1 λόχος)

               -ΜΑΔ όσα δυνατόν περισσότερα

               -MAΥ όσα δυνατόν περισσότερα

γ)     Του Α΄ΣΣ

        ι)     Διά την κάλυψιν: Aι απαραίτηται δυνάμεις διά την εκπλήρωσιν της κατωτέρω οριζομένης αποστολής, πάντως όχι μικροτέραι των 6 λόχων ενισχυμένων διά ΛΟΚ και ΜΑΥ.

5.        ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ

Εις Β΄ Σώμα Στρατού

-72 Ταξιαρχία (2 Τάγματα)

-36 Ταξιαρχία (3 Τάγματα)

-32 Ταξιαρχία (3 Τάγματα)

-1 Σύνταγμα Αναγνωρίσεως (το ΙΧ)

-2 Μοίραι Ολμων 4.2’ (3 Πυρ/χιαι)

-4 Λόχοι Πολυβόλων

6.        ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Την όλην διοίκησιν της επιχειρήσεις θα έχει το Β΄ ΣΣ διά τας δυνάμεις περιοχών:

α)     Καλαμπάκας-Τρικκάλων εις Μέραρχος μετά του επιτελείου του.

β)     Καρδίτσης η εκεί Ταξιαρχία

γ)     Μέτσοβον-Αρτης η VIII Μεραρχία, καταρτίζουσα εν ανάγκη απόσπασμα υπό Ταξίαρχον επί κατευθύνσεως Άρτης-Βουλγαρέλι (S.2714)-Mεσοχώρα (S.4125)

7.        ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

α)     Τμημάτων κυρίας ενεργείας

        1ος Χρόνος

        Θα καταλάβωσι την γραμμήν εξορμήσεως:

        ι)     Αι του Β΄ ΣΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙ (S.4060) – ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ (S.4456) – ΚΑΣΤΑΝΙΑ (S.4851) – ΚΑΡΟΥΤΙΑ (S.5948) – ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ (S.6445) – ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ (S.6431) – ΤΥΡΝΑ (S.3927) – ΒΑΤΣΙΝΙΑ (S.6316) – ΤΥΜΠΑΝΟΝ (S.6014) – ΟΞΥΑ (S.6411) – ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (S.7609) – ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΗΣ (S.7815) – ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑ (Χ.9294) – ΚΕΔΡΟΣ (Υ.0191)

        ιι)    Αι της VIII Mεραρχίας: ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ (Χ.4898) – ΜΑΡΑΘΟΣ (S.4903) – ΠΕΤΡΩΤΟΝ (S.4907) – ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ (S.4013) – ΝΕΡΑΪΔΑ (S.3223) – ΜΠΑΡΟΣ (S.285420) – ΔΟΚΙΜΙ (S.3752)

        2ος Χρόνος εξόρμησις.

        Άπασαι αι δυνάμεις θα κινηθώσιν εξ όλων των κατευθύνσεων (σημειούμεν κατωτέρω ενδεικτικώς τας σημαντικότερας) και δι’ όλων των δρομολογίων πρός το κέντρον της εκκαθαριστέας ζώνης, εξερευνώσαι καλώς άπασαν την περιοχήν.

        Αντικειμενικός σκοπός εις το τέλος εκάστης ημέρας και η εκ τούτου εκκίνησις διά την επομένην καθορισθήσονται υπό του Β΄ ΣΣ πρός τα υπ’ αυτού Μεγ. Μονάδας.

        Κυρία προσπάθεια προς:

        ι)     ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ (S.5039) – ΚΡΑΝΙΑ (S.4441)

        ιι)    ΠΥΛΗ (S.6621) – ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (S.5522) – ΜΕΣΟ-ΧΩΡΑ (S.4125)

        ιιι)   ΠΗΓΑΙ (S.4604) – ΠΕΤΡΩΤΟΝ (S.4907) – ΑΡΓΙΘΕΑ (S.5910)

        και δευτερευόντως προς:

        ι)     ΒΛΑΣΔΟ (S.8005) – ΠΕΖΟΥΛΑ (S.7104) – ΤΡΟΒΑΤΟΥ (Χ.6294)

        ιι)    ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑ (Χ.9294) – ΙΤΑΜΟΣ (Χ.8092)

        3ος Χρόνος

        Κατάληψις και λεπτομερής εξερεύνησις ολοκλήρου της περιοχής πρός καταστροφήν των συμμοριτών, εξουδετέρωσιν των υποθαλπόντων ταύτας, διατήρησις διά των αναγκαίων δυνάμεων των ζωτικών της εκκαθαρισθείσης περιοχής σημείων και ετοιμότης κινήσεως των υπολοίπων διά μεταγενεστέραν ενέργειαν.

β)     Τμημάτων καλύψεως

        Ευθύς από του 1ου Χρόνου:

        ι)     Aι του Β΄ΣΣ: Θα αποκλείσωσι πάσαν από Χασίων και Αντιχασίων πρός Κόζιακα και τανάπαλιν κίνησιν εφ’ όλης της γραμμής από Μαλακάσι (S.4060) – Καλαμπάκα (S.6949) – Θεόπετρα (S.7345), ουχί μόνον στατικώς αλλά και ενεργητικώς. Επιπλέον θα απασχολήσωσι τας συμμορίας Αντιχασίων δι’ ενεργειών από Δεσκάτης, Ελασσώνος, Αγιοφύλλου, Καλαμπάκας και Γριγαννίου (Τ.0437)

        ιι)    Αι της VIII Μεραρχίας: Θα αποκλείσωσιν ενεργητικώς πάσαν από Β. πρός Ν. και τανάπαλιν κίνησιν επί της γραμμής από Κατάρας-Μετσόβου (S.3259) μέχρι και γέφυρας Μπαλντούμας (S.1550)

        ιιι)   Αι του Α΄ΣΣ. Θα καταλάβωσι την γραμμήν Ανω – Κτημίνη (Υ.0481) – Πασά (Υ.0275) – Φουρνά (Χ.8476) – Αγραφα (Χ.6585) απαγορεύουσαι πάσαν από Β. πρός Ν. και τανάπαλιν κίνησιν, ασχολούμεναι συγχρόνως με την εκκαθάρισιν της Νοτίως της ανωτέρω γραμμής περιοχής.

γ)     Μετά το πέρας του 3ου Χρόνου θα παραμείνουν εξ ολοκλήρου της ανωτέρω περιοχής 3 Τάγματα Μονάδος καθορισθομένης υπό του Β΄ΣΣ.

8.        ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

α)     Χρόνος

        Το Β΄ΣΣ να υποβάλη τας προτάσεις του περί του χρόνου ενάρξεως της επιχειρήσεως καθώς και του χρόνου, καθ’ ον δέον τα τμήματα του Α΄ ΣΣ να έχωσι καταλάβη την οριζομένην ανωτέρω γραμμήν.

β)     Χώροι αρχικής συγκεντρώσεως

        Καθορισθήσονται υπό του Β΄ΣΣ. Επειδή η εξόρμησις πρέπει να είναι αιφνιδιαστική, οι χώροι ούτοι πρέπει να κείνται όσον το δυνατόν μακράν.

γ)     Κατευθύνσεις κινήσεως (ενδεικτικώς)

        ι)     ΜΑΛΑΚΑΣΙ (S.4060) – ΑΝΘΟΥΣΑ (S.3246)

        ιι)    ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ (S.4456) – ΚΑΛΛΙΡΟΗ (S.4042)

        ιιι)   KΑΣΤΑΝΙΑ (S.4851) – ΚΡΑΝΙΑ (S.4441)

        ιv)   ΔΙΑΒΑ (S.6547) – ΚΛΕΙΝΟΒΟΣ (S.5446)

        v)    ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ (S.6445) – ΠΕΡΛΙΑΓΚΟ (S.6040)

        vι)   ΚΟΡΗ (S.6231) -ΤΥΡΝΑ (S.3927) – ΠΕΡΤΟΥΛΙ (S.5332)

        vιι)  ΠΥΛΗ (S.6621) – ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ (S.5522)

        vιιι)ΤΥΜΠΑΝΟΝ (S.6014) – ΑΡΓΟΘΕΑ (S.5910)

        ιx)   ΟΞΥΑ (S.6411) – ΒΛΑΣΗ (S.6203)

        x)    ΒΛΑΣΔΟ (S.8005 ) -ΠΕΖΟΥΛΑ (S.7104)

        xι)   ΣΕΚΛΙΖΑ (S.8800)-ΡΑΧΟΥΛΑ (S.8695)

        xιι)  ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑ (Χ.9294) – ΑΠΙΔΙΑ (Χ.9091)

        xιιι)ΚΕΔΡΟΣ (Υ.0191) – ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ (Χ.9782)

        xιv)ΠΗΓΑΙ (S.4604) – ΑΡΓΙΘΕΑ (S.5910)

        xv)  ΑΡΓΑΡΟΥ (Τετράκωμον) (S.3712) – ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΝ (S.4013)

        xvι)ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ (S.3022) – ΜΕΣΟΧΩΡΑ (S.4125)

        xvιι)       ΚΑΛΑΡΥΤΑΙ (S.2539) – ΚΑΤΑΦΥΤΟΝ (S.3644)

        xvιιι) ΜΕΤΣΟΒΟΝ (S.3259) – ΑΝΘΟΥΣΑ (S.3246)

δ)     Δρομολόγια

        Απαραίτητον όπως καλυφθώσι όλα τα δρομολόγια διά πάσης φύσεως δυνάμεων χρησιμοποιουμένων ευρύτατα των ΛΟΚ των ΜΑΔ, των ΜΑΥ, μη διστάζοντες και εις την κατανομήν των ταγμάτων και κατά λόχους ακόμη.

ε)     Σύνδεσμος

        Να μελετηθή λεπτομερώς υπό του Β΄ΣΣ ο επιτευκτέος σύνδεσμος των φαλάγγων κατά την κίνησιν και την στάθμευσιν.

στ)   Χωροφυλακή

        -Εκαστον τμήμα θα συνοδεύεται και υπό επαρκούς δυνάμεις χωροφυλακής διά τα αστυνομικά και ανακριτικά καθήκοντα.

        -Αποκατάστασις Σταθμών και υποδιοικήσεων χωρ/κής μετά το πέρας της επιχειρήσεως, όπου το Β΄ΣΣ κρίνει σκόπιμον λαμβάνον υπ’ όψιν την εν καιρώ κατάστασιν.

9.        ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

α)     Προκαταρτικαί ενέργειαι

        ι)     Ειναι απαραίτητον όπως της κυρίας επιχειρήσεως προηγηθώσιν αι καλυπτικαί ενέργειαι και ειδικώς η επιχείρησις αντιπερισπασμού Αντιχασίων.

        ιι)    Η VIII Μεραρχία δέον εγκαίρως να εξασφαλίση αιφνιδιαστικώς τα επί του Αχελώου διαβάσεις και γεφύρας, της Γρεβιάς (S.4401), του Κοράκου (S.4706), του Μυροφύλλου (S.395125) και της Μεσοχώρας (S.3924), διά παντός τρόπου, υποβάλλουσα τας σχετικάς προτάσεις εις την Διοίκησιν της Επιχειρήσεως.

β)     Εξοικονόμησις των δυνάμεων

        ι)     Η VIII Μεραρχία θα διαθέση διά κυρίαν ενέργειαν, την 43ην Ταξιαρχίαν (2 τάγματα) διαθέτουσα εις Ιωάννινα μόνον 1 λόχον. ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟΝ ΘΑ ΚΡΑΤΗΘΗ. Επίσης θα διατεθή το 581 τάγμα διά την κυρίαν ενέργειαν πλήν λόχου παραμένοντος εις Αρταν.

        ιι)    Το Β΄ΣΣ θα διαθέση:

               -ή τας 2 Ταξιαρχίας ενισχύσεως (36 και 72) ή την μίαν εξ αυτών και μίαν της ΙΙ Μεραρχίας δι’ αντικαταστάσεως ταύτης υπό της 72 Ταξιαρχίας.

               -την 41ην Ταξιαρχίαν (3 Τάγματα), αντικαθισταμένου του 523, δι’ ετέρου.

               -1 Τάγμα ακόμη τουλάχιστον εκ των της ΙΙ Μεραρχίας ή της Εθνοφυλακής

γ)     Αναγκαίαι Μεταφοραί

        Εστω υπ’ oψιν του Γ1 του ΓΕΣ ότι δέον να είναι εις θέσιν αύτη όπως πραγματοποιήση τας κατωτέρω μεταφοράς μετά 4 ημέρας από της ειδοποιήσεως της:

        ι)     72 Ταξιαρχία από Τριπόλεως εις Βόλον μερίμνη ΓΕΣ /Γ1 και εκείθεν μερίμνη Β΄ΣΣ

        ιι)    36 Ταξιαρχία από Θεσσαλονίκης εις Βόλον μερίμνη ΓΕΣ /Γ1 και εκείθεν μερίμνη Β΄ΣΣ

        ιιι)   1 Σύνταγμα Πεδ. Πυρ/κού από Αθηνών εις Βόλον μερίμνη ΓΕΣ/Γ1 και εκείθεν μερίμνη Β΄ΣΣ

        ιv)   1 Σύνταγμα Αναγνωρίσεως από Αθηνών εις Βόλον μερίμνη του ΓΕΣ/Γ1 και εκείθεν μερίμνη του Β΄ΣΣ

        ν)    2 Μοίραι όλμων 4’’.2 από Χαλκίδας εις Βόλον μερίμνη του ΓΕΣ/Γ1 και εκείθεν μερίμνη του Β΄ΣΣ/του.

        vι)   32 Ταξιαρχία από Θεσσαλονίκης εις Βόλον μερίμνη ΓΕΣ /Γ1 και εκείθεν μερίμνη Β΄ΣΣ

        Πιθανή ημερομηνία ενάρξεως μεταφορών ως ο Πίναξ μεταφορών παραδοθείς εις αντ/χην Filtge-cald.

10.      ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

α)     2 Τάγματα Α΄ΣΣ εις περιοχήν Δομοκού (Υ.2280) – Λουτροπηγής (Χ.9782)

β)     1 Τάγμα (Αρτης) εις περιοχήν Βουλγαρέλη (S.2814) – Θεοδώριανα (S.3022)

γ)     43 Ταξιαρχία (2 Τάγματα εις περιοχήν Μετσόβου (S.3259) – Ν. Κουτσούφλιανη (S.4461) – ΠΡΙΟΝΙΑ (S.4870)

δ)     1 Ταξιαρχία (3 Τάγματα) εις περιοχάς Νευροπόλεως (S.7207) – Αργιθέας (S.5910) και Κόζιακα, ιππαστί επί της οροσειράς μετά 6 ΛΟΚ (2 Α΄ΣΣ και 4 Β΄ΣΣ).

ε)     36 Ταξιαρχία (3 Τάγματα)  εις περιοχήν Τρίκαλα (S.8031) -Τσιόλι (Τ.0533).

στ)   32 Ταξιαρχία (3 Τάγματα) εις περιοχήν Λαρίσσης – Τυρνάβου (Τ.2548)

ζ)     41 Ταξιαρχία (3 Τάγματα) εις περιοχήν Τρίκαλα – Μεγαλοχώρι (S.8631) – Βασιλική (S.7541)

η)     42 Ταξιαρχία (3 Τάγματα) εις περιοχήν Καλαμπάκαγιόφυλλον (S.6566)-Μουργκάνη (S.6353)

11.      ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

            Η Δ/νσις Διαβιβάσεων ΓΕΣ  πρός ην κοινοποιήται η παρούσα να μεριμνήσει ώστε έκαστον τάγμα πεζικού εκ των λαμβανούντων μέρος εις τας επιχειρήσεις να εφοδιασθή διά 10 ασυρμάτων Νο 18  διά του εσωτερικού του συνδέσμου. Επί πλέον του ανωτέρω και επειδή λόγω μεγάλων αποστάσεων και του διακεκομένου εδάφους πολλάκις η εμβέλεια των ασυρμάτων Νο 18 δεν θα είναι ικανοποιητική να εφοδιάσει έκαστον εις άνω Τάγμα διά (3) τριών ασυρμάτων Νο 22.

12.      ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ

Η Δ/νσις Μηχανικού ΓΕΣ δέον να μελετήση από  τούδε την συντήρησιν εν καλή καταστάσει

ι)      Της εγκαρσίας από Λαρίσσης διά Τρικκάλων πρός Καλαμπάκαν οδού.

ιι)     Της εισχωρούσης από Καλαμπάκας διά Τρικκάλων πρός Καρδίτσαν.

ιιι)    Την ενίσχυσιν διά των αναγκαίων μέσων Μηχανικού του Β΄ΣΣ εν συνενοήσει μετά της αρμοδίας Διευθύνσεως του Σ.Σ. τόσον διά την συντήρησιν όσον και την απελευθέρωσιν εκ ναρκών διαρκούσης της επιχειρήσεως.

ιv)    Nα μελετηθή και να προπαρασκευασθή η γεφύρωσις του ΠΗΝΕΙΟΥ επί της οδού ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (S.6949) – ΚΑΡΟΥΤΙΑ (S.5948) ευθύς από της Πρώτης ημέρας της επιχειρήσεως.

13.      ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Συμμετοχή αεροπορίας αναγνωρίσεως και μάχης βάσει ειδικής νεωτέρας διαταγής προκληθησομένης εν συνενοήσει μετά του Αρχηγείου Αεροπορίας όσον αφορά

1.     Αναγνωρίσεις

2.     Συμμετοχήν Αεροπορίας μάχης εις επιχείρησιν

3.     Ανεφοδιασμόν διά ρίψεων όπου παραστή ανάγκη

4.     Συνενόησιν από εδάφους μετά Αεροπορίας.

14.      ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ

α)     Τρόφιμα 3 ημερών τροφαί  επί των ανδρών και των κτηνών προώθησις ετέρων 15 ημερών τροφίμων εις Καρδίτσαν – Τρίκκαλα -Καλαμπάκα – Μέτσοβο και Καλεντίνην (S.1403).

        Nα ληφθώσιν μέτρα όπως τα επιχειρούντα Τμήματα δυνηθούν  να συντηρηθώσι επί 2-3 ημέρας έστω και αν αποκοπούν των βάσεων εφοδιασμού των.

β)     Πυρομαχικά Εκτός των επί των ανδρών θ’ ακολουθή και κλιμάκιον επί κτηνών. Προώθησις εφεδρικών ρυθμισθήσεται υπό Σωμάτων Στρατού και VIII Μεραρχίας.

15.      ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ

α)     Δυνατότης από 15ης Μαρτίου εγκαταστάσεως των υγιειονομικών μέσων ούτως ώστε αι διακομιδαί να εξασφαλισθώσιν εν ταις προβλεπομέναις αναλογίαις  απωλειών διά δύναμιν μαχομένων περίπου 10 χιλιάδων.

        Αξονες διακομιδών Σώματος Στρατού

        -ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ            – ΤΡΙΚΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΣΑ (ή απ’ ευθείας ΒΟΛΟΝ)

        -ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ΛΑΡΙΣΣΑ-ΒΟΛΟΝ)

        -ΔΟΜΟΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ-ΣΤΥΛΙΣ

        –Διακομιδαί

        α)    μερίμνη Α΄ και Β΄ Σωμάτων Στρατού μέχρι Βόλου (Β΄ΣΣ.) και Στυλίδος (Α΄ ΣΣ)

        β)    Μερίμνη ΓΕΣ (Υγ. Υπηρεσία) εκ Βόλου και Στυλίδος και ενδεχομένως εκ Λαμίας οδικώς.

β)     Μέσα ενισχύσεως

        ι)     Α΄ ΣΣ

               -Μία χειρουργική Μονάς εκστρατείας

               -Το πλείστον του ανασυγκροτουμένου 207 χειρουργείου Καλαμών (του πυρήνος παραμένοντος εις Καλαμάς)

               -Σταθμός επιδέσεως και διακομιδής Ταξιαρχίας Λαμίας

               Ημερομηνία καθ’ ην θα ευρίσκονται εις διάθεσιν σώματος Στρατού η 15η Μαρτίου το βραδύτερον.

        ιι)    Β΄ ΣΣ

               -Μία χειρουργική Μονάς εκστρατείας

               -230 ορ. Χειρουργείον εις διάθεσιν VIII Mεραρχίας

               -To υπόλοιπο του 227 ορ. Χειρουργείου XV Μερ. συμπληρούμενον εις Αθήνας, διά Καστοριάν (του πυρήνος του ευρισκομένου ήδη εκεί).

               Τα ανωτέρω θα ευρίσκονται εις θέσεις των το βραδύτερον μέχρι 15ης Μαρτίου 1947.

16.      ΕΙΔΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ

α)     Να εξασφαλισθή η μυστικότης της επιχειρήσεως λαμβανομένων απάντων των μέτρων των κριθησομένων απαραιτήτων υπό του Β΄ΣΣ όπως

        ι)     Μέτρα εις τα επιτελεία

        ιι)    Μέτρα εις το προσωπικόν διαβιβάσεων τόσον του στρατιωτικού δικτύου, όσον και του πολιτικού, εφ’ όσον προβλέπεται χρήσις τούτου.

        ιιι)   Μέτρα επί των οδηγών των αυτοκινήτων δι’ ων θα εκτελεσθώσιν τυχόν αναγκαίαι επιτελικαί ή Διοικήσεως αναγνωρίσεις.

β)     Μέτρα περιορισμού από καθορισθησομένης ημερομηνίας υπό του Β’ΣΣ των χρησιμοποιηθησομένων τυχόν οδηγιών δρομολογίων των φαλάγγων.

γ)     Παραπλάνησις ως πρός την εκλογήν της εκκαθαριστέας ζώνης διά ψευδών κινήσεων και σκοπίμων διαδόσεων.

Προτάσεις και αποφάσεις υμών περιέλθωσι εις Γεν. Επιτ. Στρατού μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 1947.

Αθήναι τη 9 Φεβρουαρίου 1947

Ο

Αρχηγός Γεν. Επιτ. Στρατού

Σπηλιωτόπουλος

Αντ/γος

Διά την Ακρίβειαν

Τ.Σ.Υ.

Advertisements