Επιχειρήσεις ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (Δομοκού), ΓΕΣ/Α1/1/ΑΑΠ7026/8 Φεβ 1947


ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις “ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ”
(ΔΟΜΟΚΟΥ)
ΠΡΟΣ: Α΄ & Β΄ΣΣ.
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/Αι, ΒΣΑ – Στρατιά. (Εδακτυλογραφήθη υπό Εφ.
Ανθ/γου πυρ/κού Μωραϊτοπούλου Δ.)
Υ.Σ. ΓΕΣ/Α1/Ι
Αριθ. Α.Α.Π. 7026
ΒΣΤ 902 8-2-1947

1- ΕΧΘΡΟΣ
Οι συμμορίται τελευταίως ήρξαντο ισχυροποιούμενοι εις περιοχήν “ΟΡΘΡΥΟΣ – ΔΟΜΟΚΟΥ – ΣΜΟΚΟΒΟΥ” με πιθανήν πρόθεσιν αυτών την αποκοπήν των προς Β΄ΣΣ συγκοινωνιών.
2- ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΓΕΣ
Το ΓΕΣ προτίθεται ν’ απαγορεύση το ταχύτερον πάντα έλεγχον των συμμοριτών επί των συγκοινωνιών από ΛΑΜΙΑΣ προς ΦΑΡΣΑΛΑ διά της εκκαθαρίσεως της περιοχής ΔΟΜΟΚΟΥ.
3- ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
Το Β΄ΣΣ θα μελετήση από τούδε εκκαθαριστικήν επιχείρησιν της περιοχής ταύτης, από ΣΜΟΚΟΒΟΥ (Δυτικώς) μέχρις ΑΝΑΒΡΑΣ (Ανατολικώς).
4- ΔΙΑΤΕΘΗΣΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ
α) Το Β΄ΣΣ θα διαθέση την 36ην Ταξιαρχίαν (3 Τάγματα) τεθέντα ήδη εις την διάθεσίν του μετά αναλόγων τμημάτων εκ των λοιπών όπλων, κατά την κρίσιν του.
β) Το Α΄ΣΣ θα διαθέση 1 Τάγμα, 3 ΛΟΚ, 1 Πεδ. Πυρ/χίαν και ανάλογον δύναμιν Χωροφυλακής διά καλυπτικήν κατ’ αρχήν ενέργειαν, συμφώνως προς οδηγίας του Β΄ΣΣ.
5- ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Την διεύθυνσιν της όλης επιχειρήσεως θα έχη το Β΄ΣΣ, αναθέτον την Διοίκησιν των επιχειρούντων τμημάτων εις μίαν εκ των εν Θεσσαλία ευρισκομένων νυν Διοικήσεων.
6- ΕΝΑΡΞΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το ΣΣ να αναφέρη πότε δύναται να άρξηται η εν λόγω επιχείρησις, λαμβάνον υπ’ όψιν του ότι επείγει, καθώς και πιθανήν διάρκειαν, ήτις επίσης διά λόγους γνωστούς εις Δ/τήν Σ. Στρατού δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρας διαρκείας των 5 – 6 ημερών, ότε η 36 Ταξιαρχία την 15ην Μαρτίου δέον να είναι συγκεντρωμένη και ετοίμη προς μεταφοράν διά τας συνολικάς επιχειρήσεις.
7- ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
α) 36η Ταξιαρχία μετά το πέρας της επιχειρήσεως και μέχρι 15-3-47 θα συγκεντρωθή εις περιοχήν ΣΟΦΑΔΩΝ – ΚΕΔΡΟΥ.
β) Το υψίπεδον ΔΟΜΟΚΟΥ θα κρατηθή δι’ (1) τάγματος του Α΄ΣΣ ή 3 ΛΟΚ εις ΔΟΜΟΚΟΝ.
8- Το Β΄ΣΣ να υποβάλη εγκαίρως το σχέδιον ενεργείας του μετά των τυχόν σχετικών προτάσεών του.
Ο
Αρχηγός ΓΕΣ
Π. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές Αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.

Advertisements