Επιχειρήσεις Ν και Δ Αλιάκμωνα ΙΕΡΑΞ, ΓΕΣ/Α1/1/ΑΑΠ7027/2 Φεβ 1947


Θεμα: Επιχειρήσεις Ν και Δ ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ                         «ΙΕΡΑΞ»

Πρός: Β΄ΣΣ & Α΄ΣΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ
Κοιν: ΓΕΣ/Α1/Ι, ΒΣΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Στρατιάν
Y.Σ. ΓΕΣ. ΑΙ/Ι
Αριθ Α.Α.Π. 7027
1- ΕΧΘΡΟΣ
Αι συμμορίαι φαίνεται ότι μετέφερον το επίκεντρον του αγώνος των, ως η το πλείστον των δυνάμεών των Νοτίως και Δυτικώς του ρου του Αλιάκμωνος.
Σοβαρώτεραι συγκεντρώσεις τούτων εις:
α΄. ΧΑΣΙΑ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ – ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ.
β΄. ΑΓΡΑΦΑ – ΝΕΥΡΟΠΟΛΙΣ – ΚΟΖΙΑΚΑΣ – ΑΝΩ ΑΧΕΛΩΟΣ.
γ΄. ΓΡΕΒΕΝΑ – ΠΙΝΔΟΣ – ΓΡΑΜΜΟΣ – ΒΟΪΟΝ – και δευτερευόντως εις:
α΄. ΟΛΥΜΠΟΣ – ΠΙΕΡΙΑ.
β΄. ΟΣΣΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΠΗΛΙΟΝ.
Καταφανής πρόθεσις τούτων φαίνεται η εξάπλωσίς των Νοτιώτερον.
2- ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΓΕΣ
α΄. Διά καταλλήλων και διαδοχικών ενεργειών περίσφυγξις του εν τη άνω περιοχή εχθρού ίνα επιβληθή αυτώ η αποδοχή της μάχης και η εκ ταύτης συντριβής του.
β΄. Οριστική απαγόρευσις της ανασυγκροτήσεως του εχθρού εν τη περιοχή ταύτη. Τούτο θα πραγματοποιηθή εις διαδοχικούς χρόνους της όλης επιχειρήσεως κατανεμομένης εις μικροτέρας τοιαύτας ως κάτωθι:
α- Επιχείρησις «ΑΕΤΟΣ»= Εκκαθάρισις περιοχής: ΑΓΡΑΦΑ – ΝΕΥΡΟΠΟΛΙΣ – ΚΟΖΙΑΚΑΣ – ΑΝΩ ΑΧΕΛΩΟΣ.
β- Επιχείρησις «ΙΕΡΑΞ»= Εκκαθάρισις περιοχής-ΧΑΣΙΑ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ – ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ.
γ- Επιχείρησις «ΚΥΚΝΟΣ»= Εκκαθ. περιοχής – ΟΛΥΜ-ΠΟΥ – ΠΙΕΡΙΩΝ.
δ- Επιχείρησις «ΠΕΛΑΡΓΟΣ»= Εκκαθάρισις περιοχής – ΟΣΣΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΠΗΛΙΟΝ.
ε- Επιχείρησις «ΚΟΡΑΞ»= Εκκαθάρισις περιοχής – ΓΡΕΒΕΝΑ – ΠΙΝΔΟΣ – ΓΡΑΜΜΟΣ – ΒΟΪΟΝ.
Εις έκαστον χρόνον δυνατόν να διεξάγηται μία ή περισσότεραι των άνω επιχειρήσεων, αναλόγως των διαθεσίμων δυνάμεων εκάστοτε.
3- ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
α΄. Το Β΄ΣΣ να μελετήση το ταχύτερον την επιχείρησιν «ΑΕΤΟΣ» και γενικότερον τας λοιπάς.
β΄. Το Α΄ΣΣ θα καλύψη την επιχείρησιν του Β΄ΣΣ επί της γραμμής ΔΟΜΟΚΟΥ – ΡΕΝΤΙΝΑ – ΦΟΥΡΝΑ – ΑΓΡΑΦΑ – συμφώνως προς οδηγίας του Β΄ΣΣ.
4- ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
α΄. Εκ του Β΄ΣΣ αι κατά των κρίσιν αυτού απαραίτητοι εκ των εις την διάθεσιν του, ως αύται θα είναι την 20ην Μαρτίου.
β΄. Το Α΄ΣΣ θα ενεργήση διά 3 ταγμάτων 3 ΛΟΚ και μιας Πεδινής Πυροβολαρχίας.
5- ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Την Διεύθυνσιν της επιχειρήσεως θα έχη το Β΄ΣΣ οργαννώνον κατά την κρίσιν του την διοίκησην των συμμαχικών δυνάμεων εις την επιχείσησιν.
6- ΕΝΑΡΞΙΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το Β΄ΣΣ να αναφέρη εις την Στρατιάν ημίν εντός 5θημέρου πότε δύναται να άρξηται η επιχείρησις καθώς και την πιθανήν διάρκειάν της πάντως η έναρξις δεν πρέπει να γίνη βραδύτερον της 1-4-1947.
7- ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ.
Αύτη πρέπει να προσφέρηται διά την μέλλουσαν να επακολουθήση επιχείρησιν.
8- Το Β΄ΣΣ να υποβάλη εις Στρατιάν εγκαίρως τας προτάσεις του διά την επιχείρησιν «ΑΕΤΟΣ» και γενικάς διά τας λοιπάς καθώς ή τας τυχόν σχετικάς προτάσεις του όσον αφορά Αεροπορίαν και Ναυτικόν.
9- Των οδηγιών τούτων αι οποίαι έχουσι σκοπόν μόνον προσανατολισμού και μελέτης θα επακολουθήσουν αι σχετικαί διαταγαί της Στρατιάς διά την τελικήν διατύπωσιν των σχεδίων ενεργείας του.

ΑΘΗΝΑ 8 Φεβρουαρίου 1947
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αντ/γός
Διά την Ακρίβειαν
Η
Αι Δ/σις ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ

Advertisements