Πρακτικά 9ης Συνεδρίασης (για εκκαθαριστικές επιχειρήσεις Πελοποννήσου), ΑΣΕΑ/5 Φεβ 1947


ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Πρακτικά της 9ης Συνεδριάσεως του ΑΣΕΑ
Η Συνεδρίασις αύτη έλαβε χώραν την 5ην Φεβρουαρίου 1947
εν τη Αιθούση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Παρόντες κατά την Συνεδρίασιν
Πρόεδρος Κυβερνήσεως Δ. ΜΑΞΙΜΟΣ Πρόεδρος

Υπουργός Γ. ΣΤΡΑΤΟΣ Υπουργός Στρατιωτικών
Υπουργός Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Υπουργός Ναυτικών
Υπουργός Θ. ΤΣΑΤΣΟΣ Υπουργός Αεροπορίας
Αντιστράτηγος Π. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αρχηγός ΓΕΣ
Υποστράτηγος S. B. RAWLINS Αρχηγός ΒΣΑ
Υποναύαρχος Γ. ΜΕΖΕΒΥΡΗΣ Αρχηγός ΓΕΝ
Υποναύαρχος Α. G. TALBOT Αρχηγός ΒΝΑ
Σμήναρχος Χ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Αρχηγός ΓΕΑ
Ταξίαρχος J. A. GRAY Αρχηγός ΒΑΑ
Συν/ρχης Ι. ΛΕΙΒΑΡΑΣ Γραμματεύς
Ταγ/ρχης R. BOND Διερμηνεύς

Πρακτικόν 12.
Λήψις αποφάσεως επί του υπ’ αριθμ. 329/ΙV Πρακτικού του Α΄ΣΣ διά τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις Πελοποννήσου:
Αρχομένης της Συνεδριάσεως ο κ. Υπουργός των Στρατιωτικών εισηγούμενος το υπό συζήτησιν θέμα λέγει ότι κατά την 26ην Συνεδρίασιν του Α΄ΣΣ της 5ης τρέχοντος ο Αρχηγός της ΒΣΑ Στρατηγός κ. RAWLINS ανέπτυξεν εις το Α΄ΣΣ την γνώμην καθ’ ην δεν θα ήτο εφικτόν να συμπληρωθή η οργάνωσις και εκπαίδευσις των τμημάτων της εν Πελοποννήσω 72ας Ταξιαρχίας κατά τρόπον ώστε ταύτα εν συνεχεία να αναλάβουν εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις εν Πελοποννήσω και μετά την συμπλήρωσιν αυτών να συγκεντρωθώσι και να μεταφερθώσιν εγκαίρως εις τον κύριον προορισμόν των εν Θεσσαλία όπου αι κατά των αναρχικών συμμοριών επιχειρήσεις πρόκειται να αρχίσουν αρχομένου του μηνός Απριλίου, διότι αφ’ ενός μεν δεν θα είναι τελείως εκπαιδευμένα και αφ’ ετέρου, και αν ακόμη είχε συμπληρωθή η εκπαίδευσίς των, λαμβάνοντα μέρος εις τας επιχειρήσεις Πελοποννήσου θα ήσαν υπερμέτρως κουρασμένα διά να λάβουν μέρος εις άλλας επιχειρήσεις.
Επίσης διατύπωσε την γνώμην ότι αι δυνάμεις αύται είναι ανεπαρκείς και παρίσταται ανάγκη ενισχύσεώς των διά την περίπτωσιν καθ’ ην αναληφθώσιν εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εν Πελοποννήσω.
Κατά την επακολουθήσασαν συζήτησιν εις το Α΄ΣΣ ο εκ των μελών τούτου Αντιστράτηγος κ. ΓΙΑΤΖΗΣ Δ/τής του Α΄ΣΣ και υπεύθυνος διά την ασφάλειαν της Πελοποννήσου διετύπωσε την γνώμην ότι πρέπει να γίνουν αι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εν Πελοποννήσω μετά την συμπλήρωσιν της εκπαιδεύσεως και της οργανώσεως των εκεί τμημάτων της 72ας Ταξιαρχίας μετά δε την εκκαθάρισιν να αναχωρήση εκείθεν η Ταξιαρχία με τα δύο Τάγματά της αφήνουσα εις Πελοπόννησον το εν Τάγμα της το οποίο με τους 4 Λόχους κυνηγών να εξασφαλίση εν συνεχεία την ασφάλειαν εν Πελοποννήσω.
Οι έτεροι δύο Αντιστράτηγοι του Α΄ΣΣ κ.κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ διετύπωσαν την γνώμην ότι εάν γίνωσι δεκτά τα παρά του Αντιστρατήγου κ. ΓΙΑΤΖΗ προτεθέντα τότε δεν είναι δυνατόν να δοθή διά την έγκαιρον μετά τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις της Πελοποννήσου ανασυγκρότησιν, μεταφοράν και χρησιμοποίησιν των τμημάτων της 72ας Ταξιαρχίας εις το καθ’ αυτό θέατρον των επιχειρήσεων εν Θεσσαλία όπου εν τούτοις η έγκαιρος παρουσία αυτής κρίνεται απαραίτητος.
Τέλος ο Στρατηγός κ. RAWLINS επρότεινε μέσην λύσιν να συμπληρωθή η εκπαίδευσις και οργάνωσις των εν Πελοποννήσω τμημάτων, να παραμείνη το εν Τάγμα της Ταξιαρχίας εκεί όπως μετά των 4 Λόχων κυνηγών αναλάβη την συγκράτησιν της εκείσε καταστάσεως η δε Δ/σις της Ταξιαρχίας μετά των δύο Ταγμάτων αναχωρήση διά Θεσσαλίαν εγκαίρως ίνα συμμετάσχη των κυρίων εκκαθαριστικών επιχειρήσεων.
Ο κ. Υπουργός Πρόεδρος του Α΄ΣΣ συνετάχθη εξ αρχής με την γνώμην του Διοικητού του Α΄ΣΣ Αντιστρατήγου κ. ΓΙΑΤΖΗ φρονών ότι η εκκαθάρισις της εν Πελοποννήσω καταστάσεως είναι πλέον η απαραίτητος πρίν αρχίσουν αι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εις την Βορ. Ελλάδα διά να μη έχωμεν τότε ουδεμίαν απασχόλησιν με την Πελοπόννησον η οποία έχει ζωτικοτάτην σημασίαν και διά ολόκληρον την χώρα αλλά και ιδιαιτέρως διά την Πρωτεύουσαν, καθ’ όσον αύτη εφοδιάζεται αφθόνως εκ της Πελοποννήσου.
Κατόπιν της διαφοράς ταύτης των γνωμών το Α΄ΣΣ απεφάσισε να υποβάλη το ζήτημα υπό την κρίσιν του ΑΣΕΑ διά την παρ’ αυτού λήψιν σχετικής αποφάσεως.
Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος παρακάλεσε τον Αρχηγόν της ΒΣΑ Στρατηγόν κ. RAWLINS να αναπτύξη την επί του προκειμένου γνώμην του, την οποίαν ο Στρατηγός διετύπωσεν ως κατωτέρω:
Στρατηγός κ. RAWLINS. Έχω την γνώμην ότι αν γίνουν αι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εν Πελοποννήσω πρέπει να ενισχυθώσιν αι εκεί ευρισκόμεναι δυνάμεις.
Αι δυνάμεις αύται σήμερον είναι 3 Τάγματα της 72ας Ταξιαρχίας και 4 Λόχοι κυνηγών.
Αι δυνάμεις αύται μόλις προ ολίγου έχουσι συγκροτηθεί η δε οργάνωσις και εκπαίδευσίς των είναι ελλειπής και τούτο διότι μόλις ήρξατο η συγκρότησίς των εστάλησαν εις διάφορα σημεία εν Πελοποννήσω λόχοι εξ αυτών και ούτω η εκπαίδευσις είναι καθυστερημένη.
Δεν εξετάζω τους λόγους της τοιαύτης ενεργείας αλλά τονίζω ότι το κακόν έγινε ευθύς εξ αρχής.
Σήμερον δεν υπάρχουν εκεί δυνάμεις ικαναί από απόψεως ποιότητος και ποσότητος διά να αναλάβουν τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις εν Πελοποννήσω.
Η γνώμη μου είναι ότι αν αποφασισθώσιν αι επιχειρήσεις αύται απαιτείται να έχη συμπληρωθή η εκπαίδευσις των τμημάτων της Ταξιαρχίας μέχρι 1ης Μαρτίου και ενίσχυσις της δυνάμεως, επί πλέον δε να δοθή χρόνος εις τον Δ/τήν του Α΄ΣΣ διά να οργανώση τας επιχειρήσεις ταύτας.
Φρονώ ότι μέχρι 1 Απριλίου θα έχουν περατωθή αι επιχειρήσεις αύται, αι οποίαι πρέπει να οργανωθούν καλώς και να αναληφθώσι με επαρκείς δυνάμεις διά να επιτύχουν.
Αν αποτύχουν θα έχουν σοβαρότατον δυσμενή αντίκτυπον επί των γενικών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων αλλά και επιτυγχάνουσαι θα έχουν το μειονέκτημα ότι με τον τρόπον αυτόν θα λείψουν σοβαραί δυνάμεις από τας επιχειρήσεις εις την Βορ. Ελλάδα.
Οπωσδήποτε δεν είναι δυνατόν να γίνουν και τα δύο και το Συμβούλιον πρέπει να αποφασίση αν είναι συμφέρον να γίνουν αι επιχει-ρήσεις ούτως εχόντων των πραγμάτων.
Επαναλαμβάνω ότι διά να γίνουν αι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εις Πελοπόννησον πρέπει αι εκεί δυνάμεις να εκπαιδεύσουν και να ενισχύσουν και με άλλας δυνάμεις να ληφθή δε υπ’ όψιν ότι αι δυνάμεις αύται θα προφθάσουν να λάβουν μέρος εις τον αγώνα εν Β. Ελλάδι.
Τας απαιτουμένας επί πλέον δυνάμεις διά την ανάληψιν των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εν Πελοποννήσω υπολογίζω τουλάχιστον εις μίαν ακόμη Ταξιαρχίαν.
Ο κ. Αρχηγός του ΓΕΣ παρέχει τας κατωτέρω πληροφορίας ίνα έχωσι ταύτας υπ’ όψιν των τα μέλη του Συμβουλίου.
Το Συμβούλιον των Αρχηγών των Επιτελείων κατόπιν εξουδιοδο-τήσεως του ΑΣΕΑ έχει εκπονήσει σχέδιον δι’ εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις ευρείας εκτάσεως διά την άνοιξιν (1 Απριλίου) με όλα τα μέσα τα οποία θα συγκεντρωθώσιν εν Θεσσαλία όπου αι κύριαι δυνάμεις των αναρχικών συμμοριών διά να τας εξοντώσωσι.
Εφεδρική δύναμις προς ενίσχυσιν των εν Θεσσαλία δυνάμεων δεν υπάρχει διά να τεθή εις την διάθεσιν της Διοικήσεως η οποία να τας αποστείλη εις το πεδίον της μάχης.
Εγένοντο λοιπόν διάφοροι συνδυασμοί διά να επιτευχθή συγκέντρωσις εν τόπω και χρόνω δυνάμεων όπου αύται απαιτούνται ριοψοκινδυνεύοντες εις άλλα μέρη όπου δεν κρίνεται απαραίτητος η παρουσία τοιούτων.
Ούτω θα αποσύρωμεν από το Γ΄ΣΣ δύο Ταξιαρχίας τας 36ην και 32αν αι οποίαι είναι αρκετά κουρασμέναι από πολλάς επιχειρήσεις τας οποίας έχουν κάμει εις το παρελθόν – ακόμη και τώρα η 32α Ταξιαρχία ενεργεί ευρισκομένη εις υψόμετρον 1300 – και θα τας μεταφέρωμεν εις Θεσσαλίαν όπου πρέπει να ευρίσκονται μέχρι της 20ης Μαρτίου το βραδύτερον παρ’ όλας τας δυσχερείας αι οποίαι παρουσιάζονται εκ της ελλείψεως μέσων μεταφοράς.
Αι Ταξιαρχίαι αύται έχουσι ανάγκην ανασυγκροτήσεως διά την μετάπτωσίν των εις ορεινήν σύνθεσιν.
Άλλη δυσχέρεια είναι εκ του ότι αύται δέχονται ήδη νέους στρατιώτας της κλάσεως 1945 περί τους 700 κατά Ταξιαρχίαν και πρέπει να συμπληρώσωσιν ούτοι την εκπαίδευσίν των εντός των Ταξιαρχιών.
Κατόπιν των ανωτέρω είναι εύκολον να συναγάγη κανείς ότι είναι τελείως αδύνατον να ενισχύσωμεν τας δυνάμεις της Πελοποννήσου με μίαν άλλην Ταξιαρχίαν διά να γίνουν εκεί εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις.
Όσον διά την Ταξιαρχίαν Τριπόλεως και αυτή συνεκροτήθη διά να λάβη μέρος εις τας επιχειρήσεις Θεσσαλίας και όταν θα κάμωμεν την κυρίαν προσπάθειαν εκεί, είναι αδύνατον να λείψη και αυτή από τη Θεσσαλίαν.
Συνεπώς ευρισκόμεθα εις την ανάγκην να προτείνομεν να μη γίνουν αι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εις την Πελοπόννησον αλλά να μείνη το εν Τάγμα αυτής το οποίον με τους 4 Λόχους κυνηγών να συγκροτήση την κατάστασιν εκεί, η δε Δ/σις της Ταξιαρχίας με τα δύο Τάγματά της να μεταθερθή εγκαίρως εις Θεσσαλίαν όπου θα παίξη σπουδαίον ρόλον.
Ευρίσκομαι εις την ευχάριστον θέσιν να σας πληροφορήσω ότι μέχρι 20ης Μαρτίου θα έχουν μεταφερθή εις Θεσσαλίαν δύο ακόμη Μοίραι Ορειβατικού Πυρ/κού και 4 Λόχοι πολυβόλων ορειβατικοί επί πλέον δε και Συν/μα Πεδ. Πυρ/κού και Συν/μα Τεθωρακισμένων το οποίον ανασυγκροτείται.
Πληροφορούμαι εξ άλλου ότι και η Αεροπορία θα μας βοηθήση με δύο Μοίρας.
Η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να αφίσωμεν τον κύριον αγώνα ο οποίος θα έχη συνεπείας δι’ όλην την άλλην χώραν μας.
Ο κ. Υπουργός Στρατιωτικών: Όταν ανέλαβον το Υπουργείον ευρέ-θην ενώπιον ειλημένης αποφάσεως διά τας επιχειρήσεις της Πελοποννήσου διά την 10ην Φεβρουαρίου.
Αυτή βεβαίως εγένετο κατόπιν επιμονής της Κυβερνήσεως επιθυ-μούσης να εκκαθαρίση την εκεί κατάστασιν με την προϋπόθεσιν ότι εν τω μεταξύ θα είχε συντελεσθή η οργάνωσις και εκπαίδευσις της Ταξιαρχίας.
Η απόφασις εκείνη νομίζω ότι είναι ορθή, διά να μη υπάρχη ότι θα αναληφθώσιν αι επιχειρήσεις εις την Β. Ελλάδα, εις τα νώτα μας πληγή.
Έπειτα δέον να ληφθή υπ’ όψιν και το ηθικόν των κατοίκων.
Με την συγκρότησιν της 72ας Ταξιαρχίας ο λαός της Πελοποννήσου ενεθάρρησεν. Εάν όμως μετ’ ολίγον αποσύρωμεν εκείθεν την Ταξιαρχίαν και αφήσωμεν μόνον εν Τάγμα χωρίς να έχωσιν συντελεσθή εν τω μεταξύ αι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εκεί ο πληθυσμός θα αποκαρδιωθή, είναι γνωστόν ότι η Πελοπόννησος είναι η καρδιά της Ελλάδος και τροφοδοτεί την Πρωτεύουσαν και είναι ενδεχόμενον αν την απογυμνώσωμεν από τον Στρατόν, να διακοπή η αποστολή τροφίμων εις την Πρωτεύουσαν λόγω διακοπής των συγκοινωνιών από επιδρομάς των συμμοριών αι οποίαι εις την περίπτωσιν αυτήν δεν θα είναι και πολύ δύσκολον.
Δεν κρίνω άσκοπον να υπομνήσω ότι η κίνησις μεταξύ Πελοποννήσου – Πρωτευούσης είναι μεγάλη και ότι κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας από την γέφυραν του Ισθμού της Κορίνθου διέρχονται ημερησίως κατά μέσον όρον χίλια αυτοκίνητα κατά τον χειμώνα και δύο χιλιάδες τοιαύτα κατά την εποχήν του θέρους εντεύθεν και εκείθεν.
Εάν αναβληθώσιν ήδη αι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εις την Πελοπόνησον δεν γνωρίζομεν πότε θα καταστή δυνατόν να γίνουν αύται διά την κατάπνιηιν της εκεί κινήσεως των συμμοριτών, η οποία είναι λίαν ενδεχομένον να ενισχυθή εν τω μεταξύ γνωστού όντος ότι ουδείς των υπευθύνων Στρατιωτικών δύναται να μας βεβαιώση πότε θα περατωθώσιν αι επιχειρήσεις εις την Βορ. Ελλάδα.
Κατόπιν των ανωτέρω επιμένω εις την άποψιν ότι πρέπει να γίνουν αι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εις Πελοπόννησον έστω και με ατελή εκπαίδευσιν των τμημάτων.
Εις ερώτησιν του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως αν η εν Πελοποννήσω 72α Ταξιαρχία θα είναι ικανή μετά την εκπαίδευσίν της μέχρι 1 Μαρτίου να διεξαγάγη αποτελεσματικώς τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις εκεί ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ απαντά ότι, εφ’ όσον δεν υπάρχει η βεβαιότης ότι ο εχθρός κατέχει ορισμένην θέσιν και ότι θα υποχρεωθή να δεχθή την μάχην δεν είναι δυνατόν να υποσχεθή τις τοιούτον τι διότι δεν είναι γνωστόν αν θα συναντήση η Ταξιαρχία τας συμμορίαςδια να τας καταστρέψη φονευομένων ή συλλαμβανομένων των συμμοριτών.
Εν συνεχεία και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου διετύπωσαν τας απόψεις των ως κατωτέρω:
Ο κ. Υπουργός των Ναυτικών: Διά πρώτην φοράν συμμετέχω υπευθύ-νως εις το Συμβούλιον προς λήψιν αποφάσεως και εκφράζω την λύπην μου διότι η πρώτη αύτη συμμετοχή μου συνδέεται με την αντιμετώπισιν ενός διλήμματος.
Αφ’ ενός νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να μείνη η Πελοπόννησος επί μήνας χωρίς να εκκαθαρισθή.
Πάντως βάσει των δεδομένων τα οποία γνωρίζω ή κατέχω εκ πληροφοριών το ηθικόν του Στρατού και του λαού αν και είναι εις καλόν επίπεδον δεν είναι δυνατόν να διατηρηθή επ’ άπειρον και ακόμη ολιγώτερον δύναται να εγγυηθή τις τούτο εφ’ όσον διά παρεμβάσεων έξωθεν καθίσταται δυσχερής η Εθνική πρωτοβουλία κατά των αναρχικών συμμοριών και μειούται αύτη προς αντιμετώπισιν αυτών. Αυτό είναι είς εκ των λόγων, οι οποίοι, με κάμουν να νομίζω ότι δεν δυνάμεθα να εγγυηθώμεν διά τον ηθικόν του Στρατού και του λαού.
Η Πελοπόννησος εντός ελαχίστου χρόνου θα ανάψη από απόψεως συμμοριακού αγώνος.
Έλαβον μέρος εις την Κυβέρνησιν και συμμετέχω των ευθυνών και ως μέλος του ΑΣΕΑ εις στιγμήν κρίσιμον κατά τούτο: ενώ ο χειμών θα ήτο η καταλληλοτέρα εποχή διά την συντριβήν των συμμοριών εχάθη η ευκαιρία αύτη και δεν γνωρίζω ποία ήσαν τα αίτια.
Αυτό δι’ εμέ αποτελεί προϋπόθεσιν δεδομένην, η οποία δεν είναι δυνατόν να μεταβληθή.
Και ήδη είμεθα εκτεθημένοι εις τον μέγαν κίνδυνον να ίδωμεν και τας συγκοινωνίας της Πελοποννήσου διακοπτομένας οπότε θα απομονωθή η Πρωτεύουσα και από Νότον ως έχει απομονωθή και από Βορρά.
Οι συμμορίται θα εκμεταλλευθώσι το γεγονός αυτό και όταν θα έλθη ο καιρός των επιχειρήσεων εις Βορ. Ελλάδα θα δημιουργήσουν τοιαύτην κατάστασιν εις την Πελοπόννησον ώστε να επηρεάσουν δυσμενώς το ηθικόν του Στρατού και του λαού διά τας επιχειρήσεις της Βορ. Ελλάδος.
Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίον προβλέπω ως βέβαιον.
Εξ’ άλλου οι υπεύθυνοι Στρατιωτικοί δηλούν ότι δεν είναι εις θέσιν να κάμουν τας επιχειρήσεις εις την Πελοπόννησον.
Δεν είμαι εις θέσιν να εξακριβώσω πλήρως την έκτασιν της δηλώσεώς των ταύτης και ούτω δεν είναι δυνατόν βασιζόμενος επί τοιαύτης εκτιμήσεως να αποφασίσω δι’ επιχειρήσεις αι οποίαι κατά την γνώμην των ειδικών και υπευθύνων είναι καταδικασμένοι αν όχι εις τελείαν πάντως εις σχετικήν αποτυχίαν.
Ήλπιζον και ηυχόμην να υπήρχον αι δυνατότητες να καταστραφή η συμμοριακή κίνησις εν Πελοποννήσω εντός του χειμώνος. Εφ’ όσον δεν υπάρχει η προϋπόθεσις αύτη δεν δύναμαι να ψηφίσω υπέρ των επιχειρήσεων της Πελοποννήσου τοσούτω μάλλον καθ’ όσον αύται θα έθετον εν κινδύνω τας επιχειρήσεις της Βορ. Ελλάδος.
Πάντως μου είναι ταυτοχρόνως αδύνατον να αποφασίσω να αποσυρθή εκείθεν οιαδήποτε δύναμις.
Η Πελοπόννησος ευρίσκεται εις μίαν εξαιρετικώς δύσκολην καμπήν. Εάν μειωθούν εκεί δυνάμεις και καταπέση το ηθικόν του λαού, όπως έχει καταπέσει τούτο πλήρως εις την ύπαιθρον της Μακεδονίας και Θεσσαλίας, τότε προδικάζομεν την ήτταν του Ελλ. Έθνους.
Ο κ. Υπουργός Αεροπορίας: Νομίζω ότι η υπόθεσις των πολεμικών επιχειρήσεων έχει Στρατιωτικήν και πολιτικήν άποψιν.
Είναι συνεπώς ορθόν μέσα εις ένα γενικόν πολιτικόν πλαίσιον να τοποθετήται και το Στρατιωτικόν ζήτημα αλλ’ εντός του πολιτικού τούτου πλαισίου το Στρατιωτικόν ζήτημα να κρίνεται με Στρατιωτικά κριτήρια χωρίς πολιτικά τοιαύτα.
Εάν εγκαταλειφθή η πολιτική άποψις καθ’ ήν πρέπει να γίνουν αι επιχειρήσεις της Πελοποννήσου, θα δημιουργηθή ψυχολογία απογοητεύσεως ιδίως κατά την περίοδον του αγώνος εις την Βορ. Ελλάδα και τούτο θα ήτο ικανόν να κλονίση το ηθικόν εις το Κέντρον και να πλήξη τον εφοδιασμόν του Κέντρου.
Συνεπώς από πολιτικής πλευράς αι εκκαθαρίσεις εν Πελοποννήσω πρέπει να γίνουν αλλά δέχομαι ότι στρατιωτικά δεδομένα δύναται να ανατρέψουν πολιτικήν άποψιν.
Εάν π.χ. δεν έχομεν επαρκείς δυνάμεις και εάν πρόκειται να επιβραδυνθούν αι κύριαι επιχειρήσεις εις την Βορ. Ελλάδα ή εάν με τας υπαρχούσας εις Πελοπόννησον δυνάμεις δεν δυνάμεθα να επιφέρωμεν άριστα αποτελέσματα πως είναι δυνατόν να παραβλέψωμεν ταύτα:
Ποιός θα κρίνη αν υπάρχουν παρόμοια στρατιωτικά δεδομένα:
Αποκλειστικώς και μόνοι αρμόδιοι εν προκειμένω είναι οι Στρατιωτικοί.
Και μετά τας επισήμους απόψεις του κ. Αρχηγού του ΓΕΣ και του Αρχηγού της ΒΣΑ παρά την αρχικήν μου γνώμην δεν δύναμαι να αποφανθώ υπέρ των επιχειρήσεων εν Πελοποννήσω.
Ο κ. Αρχηγός ΓΕΝ: Αντιλαμβάνομαι ότι κατά την γνώμην των πολιτικών μελών του Συμβουλίου είναι απαραίτητον να γίνουν αι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις Πελοποννήσου.
Αφ’ ετέρου αντιλαμβάνομαι ότι η διεξαγωγή των επιχειρήσεων την άνοιξιν (1 Απριλίου) εις Βορ. Ελλάδα με την προϋπόθεσιν να έχουν γίνη εν τω μεταξύ αι επιχειρήσεις εις Πελοπόννησον είναι αδύνατον εφ’ όσον τίθεται ως βάσις η απαραίτητος παρουσία εκεί της εν Πελ/νήσω 72ας Ταξιαρχίας ενώ εξ άλλου διά τας επιχειρήσεις εν Πελοπονήσω δέον να προηγηθώσι των της Β. Ελλάδος δεν βλέπω άλλην λύσιν παρά την αναβολήν των επιχειρήσεων της Β. Ελλάδος.
Διότι αι ημερομηνίαι μέχρι της 1ης Απριλίου οπότε πρέπει να αρχίσουν αι επιχειρήσεις εις Β. Ελλάδα δεν επαρκούν διά την συμπλήρωσιν των επιχειρήσεων εν Πελοποννήσω και την κατόπιν τούτων μεταφοράν της Ταξιαρχίας εις Θεσσαλίαν.
Και θα αναφέρω εν μικρόν παράδειγμα το οποίον αφορά την ναυτικήν πλευράν των επιχειρήσεων.
Διά να μη ενισχυθώσιν αι εν Πελοποννήσω συμμορίαι από θαλάσσης και καθ’ ας έχομεν πληροφορίας πράγματι ανασυγκροτείται το ΕΑΑΝ – έχομεν αυτήν την στιγμήν περιπολίας εις τον Κορινθιακόν κόλπον και τας Δ. ακτάς της Πελοποννήσου.
Διά να δυνηθώμεν να διαθέσωμεν όλα τα μέσα του Ναυτικού που μας έχουν ζητηθή διά τας επιχειρήσεις Β. Ελλάδος είμεθα υποχρεωμένοι να διακόψωμεν από τούδε τας περιπολίας και να ετοιμάζωμεν τα πλοία διά τας επιχειρήσεις Β. Ελλάδος.
Και διά να συνεχίσωμεν τας περιπολίας εις τας Δ. ακτάς της Πελοποννήσου αντιμετωπίζομεν το πρόβλημα με μίαν περίεργον λύσιν.
Αναθέσαμεν τας περιπολίας των ακτών εις υποβρύχια τα οποία δεν χρειάζονται διά τας επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος αλλά παρ’ όλον τούτο δεν επαρκούν τα πλοία διά τας περιπολίας εις τον Κορινθιακόν όπου ζητούνται επιμόνως παρά των πολιτικών Αρχών.
Και εις το Ναυτικόν λοιπόν τίθεται τον δίλημα να διαθέσωμεν όλας τας δυνάμεις διά τας επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος και να αφήσωμεν ελευθέραν την οδόν πιθανών ενισχύσεων από θαλάσης των εν Πελοποννήσω συμμοριών ή να προστατεύσωμεν την Πελοπόννησον εις βάρος των επιχειρήσεων της Βορ. Ελλάδος.
Εις διακοπήν του κ. Επιτελάρχου ΓΕΣ ερωτήσαντος ποία η γνώμη του διά την ετέραν Ταξιαρχίαν που χρειάζεται διά τας επιχειρήσεις Πελοπον-νήσου, πόθεν θα εξοικονομηθή αύτη ο κ. Αρχηγός του ΓΕΝ απήντησεν ότι το ζήτημα δεν είναι της αρμοδιότητός του και ότι αν δεν είναι δυνατόν να ευρεθή αύτη τότε πρέπει να δηλωθή παρά του αρμοδίου Αρχηγού του ΓΕΣ εις το Συμβούλιον ότι αι επιχειρήσεις εις την Πελοπόννησον είναι αδύνατον να γίνουν και τότε οι πολιτικοί υπεύθυνοι ας αποφασίσουν τι πρέπει να γίνη.
Κατά την συνέχειαν της εκθέσεως των απόψεων των μελών και επειδή και πάλιν ετέθη παρόμοιον ερώτημα ο κ. Αρχηγός του ΓΕΝ εζήτησε να αναγραφή ότι ούτος ουδόλως επρότεινε την μεταφοράν και ετέρας Ταξιαρχίας εις την Πελοπόννησον καθ’ όσον δεν είναι αυτός αρμόδιος προς τούτο αλλ’ ο Αρχηγός του ΓΕΣ
Μετά ταύτα επηκολούθησεν η κατωτέρω στιχομυθεία:
κ. Υπουρ. Ναυτικών: Νομίζω ότι πρέπει να λυθή σήμερον το θέμα αν θα προτιμηθούν αι επιχειρήσεις της Πελοποννήσου ή της Βορ. Ελλάδος διά να δοθή ο χρόνος της πληρεστέρας μελέτης του ζητήματος.
κ. Υπουρ. Στρατ/κών: Ερωτά τον κ. Αρχηγόν του ΓΕΣ εφ’ όσον αι δυσχέρειαι αύται προεβλέποντο και πρότερον πως δεν ετέθη το ζήτημα έκτοτε και ήδη παρουσιάζεται αυτή η υπαναχώρησις; Πως δηλονότι ελήφθη η απόφασις να γίνουν αι επιχειρήσεις εις την Πελοπόννησον με τας υπαρχούσας εκεί δυνάμεις αφ’ ου διά να υπάρχη ελπίς τελεσφόρου αποτελέσματος απητείτο και άλλη Ταξιαρχία η οποία ομως δεν ήτο δυνατόν να μεταφερθή άλλοθεν;
κ. Αρχηγός ΓΕΣ: Η απόφασις ελήφθη κατόπιν πιέσεως της Κυβερνήσεως και μόνον διά 15 ημέρας.
Το ΓΕΣ απεφάσισεν εις το παρελθόν τας επιχειρήσεις ταύτας με την 72αν Ταξιαρχίαν και 4 Λόχους κυνηγών κατόπιν πιέσεως της Κυβερνήσεως και προτάσεις της 81ης Περιοχής και του Α΄ΣΣ με την προϋπόθεσιν ότι η εκκαθάρισις θα εγένετο εντός 13 ημερών εις τρόπον ώστε να μη έχουν καμμίαν επιβράδυνσιν αι επιχειρήσεις Β. Ελλάδος.
κ. Υπουρ. Στρατ/κών: ώστε ο κ. Αρχηγός του ΓΕΣ δηλοί ότι η απόφασις των επιχειρήσεων Πελοποννήσου ελήφθη κατόπιν πιέσεως της Κυβερνήσεως και μετά πρότασιν της 81ης Περιοχής και του Α΄ΣΣ ενδιαφερομένου διά την ασφάλειαν εν Πελοποννήσω και διά χρόνον ουχί πλέον των 15 ημερών.
Μετά την ως ανωτέρω στιχομυθείαν συνεχίζεται η έκθεσις των απόψεων και των λοιπών μελών του ΑΣΕΑ
κ. Αρχηγός ΒΝΑ: Αρχόμενος της διατυπώσεως των απόψεων μου ότι αν θα υπάρξουν διαφωνίαι μεταξύ εμού και του κ. Αρχηγού του ΓΕΝ είναι διότι δεν είχον συζητήσει πρότερον το ζήτημα μετ’ αυτού.
Τους τελευταίους δύο μήνας έλαβον μέρος εις το Συμβούλιον των Αρχηγών των Επιτελείων εις το οποίον δεν συμμετείχε ο Ναύαρχος κ. ΜΕΖΕΒΥΡΗΣ.
Εις το Συμβούλιον εκείνο εξεπονήθη έν κοινόν σχέδιον ενεργείας και νομίζω ότι διά πρώτην φοράν εγένετο τούτο εις την Ελλάδα.
Η εργασία αυτή εγένετο κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του ΑΣΕΑ και επί τη βάσει του Σχεδίου τούτου έχουν γίνει αι σχετικαί αιτήσεις προς την Βρετ. Κυβέρνησιν διά την παροχήν πολλών μέσων, πλοίων κ.τ.λ. διά να συμμετάσχωσιν εις την εκτέλεσιν των προβλεπομένων από το σχέδιον εκείνο.
Το σχέδιον τούτο μόνον μία εξαιρετική Εθνική ανάγκη δύναται να ανατρέψη.
Πρέπει να έχωμεν πάντοτε υπ’ όψιν μας τον επιδιωκόμενον σκοπόν.
Και τώρα ιδού το σημείον της διαφωνίας μου:
Είναι το ζήτημα των περιπολιών τας οποίας ευρίσκω ότι είναι άχρηστοι. Είχον κάμει γνωστόν εις τον τότε Υπουργόν των Ναυτικών ότι δεν εχρειάζοντο αι περιπολίαι και διά να εκτιμήσωμεν την χρησιμότητα των ένας τρόπος υπάρχει.
Εάν κάθε σκάφος είχε συλλάβει από 100 συμμορίτας εις το διάστημα αυτό τότε θα απεδεικνύετο η χρησιμότης των, αλλά τοιούτον τι δεν έχει γίνει.
Εις τι λοιπόν εβοήθησαν αι περιπολίαι τον κατά των συμμοριών αγώνα;
Αι περιπολίαι αύται είναι ζήτημα μόνον ενισχύσεως του ηθικού.
Είναι απαραίτητον να κτυπηθούν αι συμμορίαι με μεγάλας δυνάμεις και αμέσως. Βάσις πάντως διά να δοθή η μάχη είναι ο Στρατός της Ξηράς αλλά και το Ναυτικόν θα παράσχη εις βοήθειαν όλα όσα έχουν ζητηθή από αυτό και είμαι βέβαιος ότι θα σταθή εις το ύψος του.
Δεν πρέπει όμως να απαιτήται από το Ναυτικόν να συμμετέσχη και εις τας επιχειρήσεις Πελοποννήσου και εις τας επιχειρήσεις Β. Ελλάδος.
Βεβαίως η μόνη ορθή γνώμη είναι το Ναυτικόν να βοηθήση τον Στρατόν αλλ’ όπως ο Στρατός πρέπει να έχη αρκετόν χρόνον διά να ετοιμασθή ούτω και το Ναυτικόν χρειάζεται χρόνον προπαρασκευής, συνήθως όμως ο Στρατός είναι υπεύθυνος διότι ζητεί από το Ναυτικόν, ό,τι δεν είναι δυνατόν τούτο να του προσφέρη.
Χωρίς να θέλω να θίξω κανένα είμαι υποχρεωμένος να παρατηρήσω ότι το ζήτημα της εμπιστευτικότητος δεν έχει κατανοηθή καλά.
Τα ζητήματα τα αναγόμενα εις το σχέδιον επιχειρήσεως ο πρώην Αρχηγός ΓΕΝ Ναύαρχος κ. ΔΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ δεν ήθελε να κοινοποιηθούν διά λόγους ασφαλείας αλλά νομίζω ότι έπρεπε πολλά να γίνουν εις ένα αριθμόν ανωτέρων Αξιωματικών του Ναυτικού όπως και εις το Υπουργείον Εμπορ. Ναυτιλίας και παρακαλώ τον κ. Πρωθυπουργόν να επέμβη διά την επίτευξιν της συνεργασίας με το Υπουργείον Εμπορ. Ναυτιλίας, διά την οποίαν παρίσταται ανάγκη.
Πάντως τώρα από 48ώρου το πράγμα από της πλευράς αυτής παρουσιάζει αισθητήν βελτίωσιν.
Και μίαν τελικήν παρατήρησιν.
Εις το ΑΣΕΑ λαμβάνει μέρος ο κ. Πρωθυπουργός και οι κ. κ. Υπουργοί των 3 Πολεμ. Υπουργείων αλλά δεν παρίσταται και ο κ. Υπουργός Εφοδιασμού ο οποίος θα ήτο δυνατόν να μας πληροφορήση διά το ζήτημα της εξασφαλίσεως της τροφοδοσίας της Πρωτευούσης διά την περίπτωσιν της διακοπής των συγκοινωνιών με την Πελοπόννησον κατόπιν του καταπληκτικού αριθμού των αυτοκινήτων τα οποία ανέφερεν ο κ. Υπουργός ότι διέρχονται ημερησίως την γέφυραν του Ισθμού της Κορίνθου.
ο κ. Αρχηγός ΓΕΝ: Με μεγάλην μου ευχαρίστησιν διαπίστωσα ότι ουδεμία διαφωνία υπάρχει μεταξύ του κ. Αρχηγού της ΒΝΑ και εμού.
Διά το ζήτημα των περιπολιών εγώ ο ίδιος επρότεινα την διακοπήν των αλλ’ η απόφασις δεν εναπόκειται εις εμέ αλλά εις τον κ. Υπουργόν των Ναυτικών, ο προκάτοχος του οποίου τας διέταξεν.
Ο κ. Υπουργός εδήλωσεν ότι το ζήτημα είναι της αρμοδιότητος του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, και το ανέφερα και εντεύθεν με την ελπίδα ότι το ΑΣΕΑ θα ήτο δυνατόν να λάβη απόφασιν επί της υποθέσεως ταύτης διά να μας διευκολύνη να διακόψωμεν τας περιπολίας.
ο κ. Υπουργός των Ναυτικών: Και εγώ νομίζω ότι το Συμβούλιων είναι αρμόδιον να λάβη σχετικήν απόφασιν.
Η βάσις των κ. κ. Αρχηγών της ΒΝΑ και ΓΕΝ είναι ορθή διότι γίνονται μεγάλαι δαπάναι διά τας περιπολίας χωρίς να αποδίδουν αύται ανάλογα αποτελέσματα.
Δεν δύναμαι όμως να υιοθετήσω πλήρως την άποψιν καθ’ ήν επειδή τα περιπολούντα σκάφη δεν συνέλαβον συμμορίτας, άρα αι περιπολίαι δεν προσέφερον υπηρεσίαν διότι δεν γνωρίζω πόσοι συμμορίται θα διεπεραιούντο εις την Πελοπόννησον αν δεν υπήρχον αι περιπολίαι.
Πάντως συμφωνώ ότι ουσιώδης υπηρεσίας δεν παρέχεται με τας περιπολίας τόσον αραιάς και ότι αύται είναι μάλλον θεαματικαί.
Διά τούτο είμαι σύμφωνος και εγώ να καταργήσωμεν τας περιπολίας με μίαν επιφύλαξιν. Όταν βάσει του ενός ή του ετέρου σχεδίου γίνουν αι επιχειρήσεις είτε εις την Πελοπόννησον είτε εις την Θεσσαλίαν νομίζω απαραίτητον να υπάρχουν περιπολίαι εις τον Κορινθιακόν διά να εμποδίσουν την μετακίνησιν των συμμοριτών από Πελοποννήσου εις Στερεάν Ελλάδα και τ’ ανάπαλιν εις τρόπον ώστε αφ’ ενός μεν να καταστή η μάχη υποχρεωτική διά τας συμμορίας και αφ’ ετέρου να μη ενισχύονται αμοιβαίως.
Ο κ. Αρχηγός ΓΕΣ: Παρέχει και τας κατωτέρω πληροφορίας ίνα έχωσι ταύτας υπ’ όψιν των τα μέλη του Συμβουλίου προκειμένου να ληφθή σχετική απόφασις.
Να μη υποτεθή ότι και μετά την αναχώρησιν της 72ας Ταξιαρχίας εκ Πελοποννήσου θα παραμείνη αυτή γυμνή από στρατιωτικήν δύναμιν, καθ’ όσον εκτός του ενός Τάγματος της Ταξιαρχίας το οποίον θα παραμείνη εκεί και των 4 Λόχων κυνηγών υπάρχουσιν εις Ποσειδονίαν, Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Καλάμας Κέντρα εκπαιδεύσεως τα οποία πάντοτε θα έχουν μίαν σχετικήν δύναμιν η οποία θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθή εάν υπάρξη ανάγκη.
Έπειτα έχουμε και τα 2 Τάγματα Φρουρών τα οποία απαλασσόμενα από την υπηρεσία των φρουρών την οποίαν αναλαμβάνει ήδη η Χωροφυλακή δυνάμεθα να τα συγκεντρώσωμεν εις την Πελοπόννησον και συμπληρώσωμεν την εκπαίδευσίν των οπότε θα είναι μία αξιόλογος και αξιόμαχος δύναμις κατάλληλος προς χρησιμοποίησιν.
Εκτός των ανωτέρω θα υπάρχη και η εν Πελοποννήσω δύναμις της Χωροφυλακής η οποία είναι αξιόλογος αφού και ήδη μόνη της αυτή συγκρατεί την εκεί κατάστασιν.
Ο κ. Αρχηγός ΒΑΑ: Όπως και ο κ. Αρχηγός ΒΝΑ σήμερον έλαβον γνώσιν ότι θα συνήρχετο το Συμβούλιον και διά τον λόγον αυτόν δεν είχον την ευκαιρίαν να συζητήσω προηγουμένως με τον κ. Αρχηγόν του ΓΕΑ
Όπως αντιλαμβάνομαι το πράγμα ο Στρατός έχει εν προκειμένω το πλέον δύσκολον έργον τοσούτω μάλλον καθ’ όσον πρόκειται να δόση μάχην με εχθρόν, ο οποίος έχει την πρωτοβουλίαν αλλ’ ο Στρατός έχει το μέγα πλεονέκτημα της υποστηρίξεως της Αεροπορίας.
Η Βασιλική Αεροπορία της Ελλάδος είχε καταστραφεί παντελώς κατά τον πόλεμον και μόνον κατά τον παρελθόντα Οκτώβριον εδόθησαν σχετικαί αιτήσεις εις την Αγγλικήν Κυβέρνησιν διά την συμπλήρωσιν των αναγκών.
Ητοιμάσθη έν σχέδιον ενισχύσεως διά το πρώτον έτος. Το σχέδιον τούτο προβλέπει ομαλάς συνθήκας διά να έλθουν τα υλικά μέχρι τους θέρους.
Σχεδόν όλα τα υλικά θα έλθουν διά θαλάσσης από την Αγγλίαν και θα πρέπη να φορτωθή όλο το υλικόν από εκεί ενώ άλλο υλικόν ευρίσκεται εις την Νοτ. Αφρικήν.
Ήδη ζητείται να είναι έτοιμη η Αεροπορία ίνα συμμετάσχη των κατά την άνοιξιν επιχειρήσεων.
Το έργον δεν είναι καθόλου εύκολον.
Εάν πρόκειται ο Στρατός να κάμη εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις εις Πελοπόννησον προ της ανοίξεως το μόνον που διαθέτει σήμερον η Αεροπορία είναι δύο Μοίραι παλαιών καταδιωκτικών και δύο Μοίραι Σπί – Φάϊρ ΙΧ.
Αυτήν την στιγμήν καταβάλλεται φροντίς διά την Αεροπορίαν διά να είναι έτοιμη την Άνοιξιν να λάβη μέρος εις τας επιχειρήσεις Βορ. Ελλάδος και εάν ζητηθή και τώρα βοήθεια διά τας επιχειρήσεις Πελοποννήσου θα καθυστερήση η εκπαίδευσις εις τα αεροπλάνα νέου τύπου που θα λάβουν μέρος εις τας επιχειρήσεις Β. Ελλάδος.
Νομίζω ότι θα είναι καταστρεπτικόν να μεταβληθή την τελευταίαν στιγμήν το σχέδιον το οποίον εξεπόνησε το Συμβούλιον των Αρχηγών των Επιτελείων.
Ο κ. Αρχηγός ΓΕΑ: Νομίζω ότι ουδεμία ενέργεια δέον να αναληφθή η οποία να καθυστερήση την κυρίαν προσπάθειαν η οποία είναι αι επιχειρήσεις εις Θεσσαλίαν.
Από τας επιχειρήσεις αυτάς δεν πρέπει να λείψη ούτε είς στρατιώτης.
Εαν η Κυρία προσπάθεια δεν αναληφθή με όλας τας προβλεφθείσας δυνάμεις υπάρχει ενδεχόμενον ν’ αποτύχη και τότε το κίνημα των αναρχικών συμμοριών θα αναζωπυρωθή καθ’ όλην την Ελλάδα.
Ενώ αντιθέτως όταν επιτύχουν αι επιχειρήσεις εις την Θεσσαλίαν η επιτυχία αυτή θα επιδράση ανασταλτικώς και καθ’ άπασαν την χώραν με αποτέλεσμα την διευκόλυνσιν της διαλύσεως των συμμοριών και εις την λοιπήν Ελλάδα.
Ο κ. Υπουργός των Στρατ/κών: Επαναλαμβάνω την άποψίν μου να προηγηθούν αι επιχειρήσεις εκκαθαρίσεως της Πελοποννήσου, η οποία θεωρείται η καρδία της Ελλάδος.
Πρέπει να δηλώσω ότι δεν κατάγομαι εκ Πελοποννήσου ώστε να νομισθή ότι ενδιαφέρομαι διά την ιδιαιτέραν μου πατρίδα η οποία ειρρήσθω εν παρόδω δεν υποφέρει από συμμοριακήν κίνησιν.
Δεν έχω ιδιωτικήν τινα ανησυχίαν διά την εν Πελοποννήσω κατάστασιν αλλ’ επιμένω επί του ζητήματος τούτου διότι νομίζω ότι οπωσδήποτε πρέπει να εκκαθαρισθή η Πελοπόνησος διά να εισέλθωμεν εις τας επιχειρήσεις Θεσσαλίας απερίσπαστοι από την εν Πελοποννήσω κατάστασιν.
Η απόφασις άλλως τε αυτή της εκκαθαρίσεως της Πελοποννήσου είχε ληφθή πρίν αναλάβω το Υπουργείον Στρατ/κών.
Εάν εγκαταλείψωμεν την επιχείρησιν αυτήν η κοινή γνώμη θα διερωτάται είμεθα ή δεν είμεθα εις θέσιν να αντιμετωπίσωμεν τας συμμορίας τελεσφόρως.
Αυτό θα έχη επίδρασιν επί του ηθικού του λαού της Παλ. Ελλάδος και εάν πέση το ηθικόν και του λαού της Παλ. Ελλάδος φοβούμαι πολύ ότι δεν θα δυνηθώμεν να φθάσωμεν εις το τέλος του αγώνος διότι νομίζω ότι το ηθικόν του λαού θα επιδράση πολύ επί της διεξαγωγής των επιχειρήσεων.
Δυστυχώς ο ιδιότυπος αυτός πόλεμος διεξάγεται εντός του εδάφους μας μεταξύ Ελλήνων και εάν κλονισθή η εμπιστοσύνη του πληθυσμού επί της ικανότητος των Εθνικών δυνάμεων να συντρίψουν την συμμοριακήν κίνησιν φοβούμαι ότι τούτο θα ζημιώση παρά πολύ.
Ο κ. Υπουργός των Ναυτικών ορθώς έθεσε το δίλημμα και δεν θέλει να αποσυρθώσι δυνάμεις από την Πελοπόννησον ενώ εξ άλλου ο κ. Υπουργός της Αεροπορίας συνετάχθη με την γνώμην να μη γίνουν αι επιχειρήσεις εις την Πελοπόνησον παρά την αρχικήν του γνώμην να γίνουν αύται συμφώνως προς την πολιτικήν άποψιν του ζητήματος.
Ο κ. Αρχηγός του ΓΕΝ εδήλωσε ότι θα παύσουν αι περιπολίαι εις τον Κορινθιακόν κόλπον.
Ο κ. Αρχηγός της ΒΝΑ είπεν ότι αι περιπολίαι δεν εβοήθησαν εις τίποτε αλλ’ ο λαός μας έχει περίεργον νοοτροπίαν. Και μία λέμβος αν περιπολή τούτο είναι ικανόν να εμποδίση την δίοδον διά τούτο συμφωνώ και εγώ με τον κ. Υπουργόν των Ναυτικών και δεν ξεύρω αν δεν υπήρχον αι περιπολίαι πόσοι θα είχον διέλθη τον Κορινθιακόν.
Διά τον λόγον αυτόν ο κ. Υπουργός των Ναυτικών επιμένει θέλων, όταν θα αρχίσουν αι επιχειρήσεις, να υπάρχουν περιπολίαι εις τον Κορινθιακόν διά να μη περνούν οι συμμορίται και δεν θα περνούν.
Ο κ. Αρχηγός της ΒΑΑ είπεν ότι δεν υπάρχει Αεροπορία αλλ’ αυτό ήτο γνωστόν όταν ελαμβάνετο απόφασις να γίνουν αι επιχειρήσεις εις την Πελοπόννησον και επομένως θα εγένετο αύται άνευ αεροπορίας.
Δι’ όλα αυτά εγώ θα επιμείνω να θεωρώ χρησιμοτάτας τας επιχειρήσεις εις την Πελοπόννησον και να αναβληθούν κατά τι αι επιχειρήσεις Βορ. Ελλάδος, διά να μη ενισχυθή η συμμοριακή δραστηριότης εις την Πελοπόννησον κατά την διάρκειαν των εν Θεσσαλία επιχειρήσεων οπότε το πράγμα δεν θα είναι καθόλου εύκολον να αντιμετωπισθή.
Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως. Η συζήτησις υπήρξε λίαν εξονυχιστική. Εξετέθησαν εν πάση λεπτομερεία αι απόψεις των Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορικών παραγόντων και δύναταί τις να συναγάγη το συμπέρασμα, ότι αι αντιλήψεις των είναι ότι αι εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις εν Πελοποννήσω παρέχουν σπουδαίας αντιρρήσεις.
Εφανταζόμην ότι αι επιχειρήσεις αύται της Πελοποννήσου, η οποία είναι ζωτικοτάτης σημασίας διά την Χώραν ήτο δυνατόν να γίνουν εφ’ όσον θα εξετελούντο με τας εκεί δυνάμεις και εις χρόνον σύντομον και να καταλήξωμεν εις ικανοποιητικά αποτελέσματα χωρίς βεβαίως να δύναταί τις να είπη και απολύτως αποτελεσματικά.
Εν τούτοις μετά τας δοθείσας εξηγήσεις η πιθανότης επιτυχίας των επιχειρήσεων εν Πελοποννήσω διά των εκεί δυνάμεων φαίνεται προβληματική.
Διά τούτο θα ενόμιζον ότι πρέπει να μη λάβωμεν σήμερον οριστικήν απόφασιν και εντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος να συνέλθωμεν και πάλιν ενταύθα εις τρόπον ώστε αφού επικοινωνίσωμεν μετά των εν τη Κυβερνήσει λοιπών συνεδέλφων μας να έχωμεν την ευχαρίστησιν να συζητήσωμεν πλέον εμπεριστατομένως το ζήτημα έχοντες υπ’ όψιν μας όλας τας αντιλήψεις και όλα τα στοιχεία όλων των παραγόντων.
Το ΑΣΕΑ αποδέχεται την πρότασιν του κ. Προέδρου και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ παμψηφεί
να συνέλθη εις νέαν Συνεδρίασιν την προσεχή Τρίτην 11ην Φεβρουαρίου και ώραν 10,30 εν τη αυτή αιθούση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Ο ΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΗ
Για την ακρίβειαν
Τ.Σ.Υ

Advertisements