Εκτακτο Δελτίο Πληροφοριών (Βουλγαρία-Μακεδονία), ΓΕΣ/Α2/24 ιαν 1947


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                  Απολύτου- Προτεραιότητος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Α2                                                          Άκρως – Απόρρητος
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΑΡΙΘΜ. 9990 Προσωπική

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ημετέρα αξιόπιστος πηγή Εξωτερικού αναφέρει τα κάτωθι:
1. Κύκλοι στενοί προσκείμενοι με το Βουλγαρικόν Πατριωτικόν Μέτωπον, άξιοι πάσης εμπιστοσύνης, πληροφορούν ότι κατά τον μήνα Φεβρουάριον 1947 θα λάβουν τέλος αι συνεννοήσεις αι οποίαι έχουν σκοπόν την προσάρτησιν της Μακεδονίας του ΠΙΡΙΝ (Βουλγαρίας) εις την Μακεδονικήν Δημοκρατίαν, ήτις ιδρύθη υπό του ΤΙΤΟ.
2. Αι πρώται διαπραγματεύσεις ήρχισαν περί τα τέλη του 1945 εν Βελιγραδίω, μεταξύ του εν Βελιγραδίω Πρέσβεως της Βουλγαρίας ΠΕΤΕΡ ΤΟΤΟΡΩΦ και του ΤΙΤΟ προσωπικώς. Και ότι τότε εγένετο δεκτή η απαίτησις της Γιουγκοσλαυΐας, όπως η Βουλγαρία παραχωρήση εις αυτήν, την Βουλγαρικήν Μακεδονίαν, εφ’ όσον η Βουλγαρία δεν ήθελε παραχωρήση εδάφη εις την Ελλάδα και ότι το ζήτημα τούτο θα ήθελε διευθετηθή εν ταις λεπτομερείαις του διά συμφωνίας των δύο ενδιαφερομένων μερών.
3. Αι διαπραγματεύσεις εξακολουθούν εις ΣΟΦΙΑΝ, υπό την άμεσον επίβλεψιν και κηδεμονίαν του Ρώσσου Στρατηγού ΜΠΡΙΓΙΟΥΖΩΦ (Διοικητού της 10ης Ρωσσικής Στρατιάς εν Βουλγαρία).
Εις αυτάς παρευρίσκονται διά την Μακεδονίαν του ΠΙΡΙΝ (Βουλγαρικήν) ο βουλευτής ΒΛΑΤΙΜΙΡ ΠΟΠΤΟΝΩΦ, διά την Γιουγκο-σλαυϊκήν Μακεδονίαν ο βουλευτής ΧΡΙΣΤΟ ΚΛΑΪΤΖΙΕΦ Πρόεδρος του Εθνικού Μετώπου των μεταναστών Μακεδόνων εν Βουλγαρία και ο ΤΖΟΡΤΖΕ ΙΒΙPΪΚΩΦ Υπουργός της Γεωργίας γεννηθείς εν τη Ελληνική Μακεδονία και λόγω τούτου παρίσταται ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Μακεδονίας.
Τέλος εκ μέρους της Κυβερνήσεως ΤΙΤΟ ο Πρέσβυς ΚΟΒΑΤΖΕΒΙΤΣ.
4. Η συμφωνία συζητείται με την πλέον αυστηράν μυστικότητα λόγω της Βουλγαρικής αντιπολιτεύσεως, η οποία είναι εναντίον πάσης παραχω-ρήσεως Βουλγαρικών εδαφών εις την Γιουγκοσκλαυϊαν.
5. Πληροφορίαι της αυτής πηγής (κύκλων του Πατριωτικού Μετώπου) αναφέρουν ότι οι Υπουργοί ΤΕΛΤΣΕΦ και ΑΝΤΡΕΪΕΦ και μέλη της Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Μακεδονίας του ΤΙΤΟ, αφιχθέντες κατά μήνα Αύγουστον εις ΣΟΦΙΑΝ διά να παρευρεθούν εις τας εορτάς επί τη ευκαιρία της μεταφοράς των οστών Εθνικών ηρώων Μακεδόνων, παρέστησαν εις τας διαπραγματεύσεις αυτάς και απεδέχθησαν όλους τους όρους της προσαρτήσεως ταύτης.
6. Τα αποτελέσματα των μέχρι τούδε γενομένων διαπραγματεύσεων είναι τα ακόλουθα:
α) Η Μακεδονία του ΠΙΡΙΝ (Βουλγαρική) προσαρτάται εις την Μακεδονικήν Δημοκρατίαν του ΤΙΤΟ.
β) Εις την Βουλγαρίαν θα αποδοθούν μόνον τα εδάφη τα οποία έλαβον οι Γιουγκοσλαύοι κατά τον πόλεμον του 1914-1918 τα ευρισκόμενα εις την περιοχήν του ΠΙΡΟΤ.
γ) Οι Μακεδόνες Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαυΐας ηνωμένοι ωφείλουν να αναλάβουν δυναμικήν Πολιτικήν, ως και διά των όπλων δράσιν προς απελευθέρωσιν της Ελληνικής Μακεδονίας και την προσάρτησίν της εις την Γιουγκοσλαυϊκήν Μακεδονίαν.
δ) Η προσάρτησις ως και πάσαι αι σχετικαί πράξεις θέλουν λάβει χώραν μετά την υπογραφήν της ειρήνης.
7. Ο Γ. ΔΗΜΗΤΡΩΦ (Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας) καταβάλλει όλην την επιρροήν του παρά τη ΜΟΣΧΑ όπως η ΡΩΣΣΙΑ συγκατατεθή εις την προσάρτησιν της Ελληνικής Δυτικής Θράκης, ταυτοχρόνως με την απόδοσιν της Βουλγαρικής Μακεδονίας εις Γιουγκοσλαυΐαν.
8. Οι ειδικοί επί των Βαλκανικών Ζητημάτων, ως και ο ΤΑΣΚΟΒΙΤΣ ΓΛΙΚΟΡΙΤΣΕ εκ του Μοναστηρίου, βουλευτής και Γερουσιαστής ΣΚΟΠΙΩΝ, όστις κατέφυγεν εσχάτως εις ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-ΝΟΥΠΟΛΙΝ εκ Γιουγκοσλαυΐας διά να αποφύγη την δίωξιν του ΤΙΤΟ, ισχυρίζεται ότι η προσάρτησις της Βουλγαρικής Μακεδονίας εις Γιουγκοσλαυΐαν θα αναβληθή μέχρι προσεχούς φθινοπώρου, διότι οι κύκλοι του ΤΙΤΟ πιστεύουν ότι με την νέαν ανταρτικήν εξόρμησιν εναντίον της Ελλάδος κατά την προσεχή άνοιξιν, θέλουν επιτύχει κατάληψιν και αυτής της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, οπότε η εις Βουλγαρίαν προσάρτησις της Δυτικής Θράκης θα είναι ευχερής.
9. Κατά τας αυτάς πληροφορίας (Ειδικών επί των Βαλκανικών ζητημάτων κατά του ΤΑΣΚΟΒΙΤΣ):
α) Εκ της γενομένης επιστρατεύσεως κατοίκων Μακεδονίας και Θράκης, διά την συνέχισιν του ανταρτικού πολέμου εναντίον της Ελλάδος, συνεκεντρώθησαν 35.000 εις Γιουγκοσλαυΐαν και 12.000 εις Βουλγαρίαν.
β) Αι δυνάμεις αύται θα διπλασιασθούν με κατοίκους της Γιουγκοσλαυϊκής Μακεδονίας και Βουλγαρίας, ώστε να θεωρήται βέβαιον ότι αι ανταρτικαί δυνάμεις την προσεχή άνοιξιν, να υπερβούν ίσως τας 100.000.
γ) Εάν δεν ληφθούν ειδικά και δραστήρια μέτρα προς απόκρουσιν της νέας επιθέσεως, η ΕΛΛΑΣ θα ευρεθή προ δυσχερειών και ότι εάν ο ανταρτικός πόλεμος αντιμετωπισθή μόνον διά του τακτικού Ελληνικού Στρατού, η αποτυχία δέον να θεωρηθή βεβαία.
(Γνώμη των ανωτέρω κύκλων).
Αθήναι τη 24 Ιανουαρίου 1947
Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ
Π. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Διά την ακρίβειαν Αντιστράτηγος
Το
Α2/ΙΙ Τμήμα
Τ.Σ.Υ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Υπ. Εξ/κών (Δ/νσιν Πολ. Υποθ.)
Α΄Β΄Γ΄ΣΣ (Διοικητάς)
Α1 Δ/νσιν ΓΕΣ (Δ/ντήν)
Αγγλικόν Στρατηγείον ΒΜΜ
Αμερικανόν Στρατ. Ακόλουθον
Α3/ ΙΙ-ΙΥ.