Εκθεση δραστηριότητας κατά περιοχές, ΓΕΣ/ΔΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/19-1-1947


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                                ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΑΡΙΘ.Α.Π. 9710

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ
1. Σκοπός της παρούσης εκθέσεως είναι να δώση μίαν περιληπτικήν περιγραφήν των δυνάμεων των συμμοριτών, κατά περιοχάς και της επιδειχθείσης εις εκάστην περιοχήν δραστηριότητος, ίνα εκ τούτων εξαχθούν ωφέλιμα συμπεράσματα επί των κάτωθι:
α) Ποίαι είναι αι σημεριναί επιδιώξεις από στρατιωτικής και πολιτικής πλευράς εν συνδυασμώ με την γενικήν πολιτικήν κατάστασιν.
β) Ποίαι είναι αι τοιαύται εις το εγγύς μέλλον.
γ) Ποίαι αι δυνατότητες διά το προσεχές μέλλον.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΑΣ
2. Περιοχή Δ. ΘΡΑΚΗΣ
α) Αι δυνάμεις των συμμοριών της περιοχής Θράκης μέχρι του ύψους της ΞΑΝΘΗΣ, κατανεμόμεναι εις δύο ομάδας, υπολογίζονται περίπου ως κάτωθι:
ι) Περιοχή ΕΒΡΟΥ συγκρότημα δυνάμεως περίπου 700- 800 συμμοριτών. Το συγκρότημα τούτο έκαμε την εμφάνισίν του ως καλώς ωργανωμένον και διευθυνόμενον από τα μέσα Νοεμβρίου. Προέβη κατ επανάληψιν εις ισχυράς επιθετικάς ενεργείας κατά των ημετέρων τμημάτων ευθύς άμα τη εμφανίσει του. Τελευταίως από 17 Δ/μβρίου και εντεύθεν εξεδήλωσε 3 ισχυράς επιτυχείς επιθέσεις, της τελευταίας τοιαύτης εκδηλωθείσης κατά της διλοχίας ΚΥΡΙΑΚΗΣ.
ιι) Περιοχή ΞΑΝΘΗΣ. Από του πρώτου 10ημέρου Ιανουαρίου ενεφανίσθη ετέρα ισχυρά ομάς δυνάμεως 300 και πλέον συμμοριτών εις την περιοχήν αμέσως Δ. ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ. Η ομάς αύτη αντιγράφουσα την τακτικήν της προηγουμένης εξεδήλωσε αμέσως ισχυράν επιθετικήν ενέργειαν προσβαλούσα τα ημέτερα τμήματα ΙΑΣΜΟΝ και ΠΟΛΥΑΝΘΟΝ.
ιιι) Αμφότεραι αι ομάδες επέδειξαν εξαιρετικήν δραστηριότητα όπως επιβληθούν των κατοίκων, διά συνεχών εμφανίσεων και λεηλασιών, προέβησαν δε και εις τοπικήν επιστράτευσιν με επιτυχή αποτελέσματα οδηγηθέντων των επιστρατευθέντων εντός του Βουλγαρικού εδάφους.
β) Η εντύπωσίς μας διά τας συμμορίας ταύτας είναι ότι παρά το μικρόν χρονικόν διάστημα δι ης ενεφανίσθησαν και την μικράν σχετικώς δύναμίν των, επέτυχον ν αναπτύξουν εξαιρετικήν δραστηριότητα, σπεύδουσαι διά την διμιουργίαν σοβαράς εκεί καταστάσεως εντός περιωρισμένου χρόνου.
Φαίνεται ότι έχουν καλήν ηγεσίαν και πολύ καλόν εφοδιασμόν εξησφαλισμένον από του εσωτερικού της Βουλγαρίας, από όπου ασφαλώς και λαμβάνουν διαταγάς.
3) Περιοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
α) Εις την περιοχήν Δράμας, Σερρών η καταβληθείσα προσπάθεια δημιουργίας πυρήνων δεν εσημείωσεν προόδους.
β) Εις την περιοχήν αμέσως Δυτικώς ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ μέχρι ΑΞΙΟΥ επέτυχον αι συμμορίαι να διατηρηθώσιν και να παρουσιάσουν μικράν σχετικώς των ομάδων Χαλκιδικής (200 περίπου).
ι) Αι ομάδες αύται δρούν κυρίως κατά μικράς ομάδας υπό μορφήν αλλεπαλλήλων σαμποτάζ με διακοπήν των συγκοινωνιών και την δημιουργίαν αντιπερισπασμού προς αγγύστρωσιν ημετέρων δυνάμεων.
ιι) Πρός τον αυτόν σκοπόν δρούν και αι ομάδες Χαλκιδικής υπολογιζόμεναι εις 150-220 περίπου.
γ) Εις περιοχήν ΔΥΤΙΚΩΣ ΑΞΙΟΥ μέχρι ΒΕΡΜΙΟΥ (ναι) και μέχρι κάτω ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ δρούν τρία συγκροτήματα ισχυρά.
Το συγκρότημα του ΠΑΪΚΟΥ δυνάμεως ήδη 400-500
Το συγκρότημα Καϊμακτσαλάν δυνάμεως ήδη 200
Το συγκρότημα ΒΕΡΜΙΟΥ δυνάμεως ήδη 400-500
ι) Τα συγκροτήματα ταύτα τους μήνας Νοέμβριον και Δεκέμβριον αριθμούντα μεγαλυτέραν δύναμιν εξεδήλωσαν εξαιρετικήν δραστηριότητα με ισχυράς επιθετικάς ενεργείας προέβησαν δε εις συστηματικήν επιστράτευσιν, με προφανή σκοπόν να θέσουν ολόκληρον την περιοχήν υπό τον πλήρη έλεγχόν των, και να διευκολύνουν την είσοδον από βορρά, νέων δυνάμεων και εφοδίων.
ιι) Κατά το πρώτο 15θήμερον του Ιανουαρίου περιωρί-σθησαν εις επιχειρίσεις σαμποτάζ και σταθεροποίησιν της καταστάσεώς των. Αι ενέργειαι αύται εγένοντο κυρίως εις τα ανατολικά κράσπεδα του ΒΕΡΜΙΟΥ και κατά τας τελευταίας ημέρας εις τας Ανατ. κράσπεδα του ΠΑΪΚΟΥ, με σκοπόν την καθήλωσιν δυνάμεων, αποκοπήν των συγκοινωνιών και εξάσκησιν βίας επί των κατοίκων.
ιιι) Έτερον χαρακτηριστικόν γεγονός διά την υπ όψιν περιοχήν είναι ότι ικαναί δυνάμεις απεσύρθησαν από ταύτης κατευθυνθείσαι προς Νότον.
δ) Η εντύπωσίς μας διά τας ζώνας Α. Αξιού και Δ. Αξιού, η κάτωθι:
ι) Α. ΑΞΙΟΥ διετήρησαν μίαν κατάστασιν συνεχούς ζωηράς δραστηριότητος μικρών τμημάτων με κύριον σκοπόν την αποκοπήν των συγκοινωνιών και καθήλωσιν των ημετέρων δυνάμεων χωρίς να επιδιώξουν σαφή επικράτησιν και δημιουργίαν καταστάσεως.
ιι) Αντιθέτως, Δ. ΑΞΙΟΥ επεδίωξαν σαφή κυριαρχίαν επί της περιοχής ταύτης, με σκοπόν εντυπωσιακόν αλλά και ουσιαστικόν, θέλοντες να παρουσιάσουν ότι η περιοχή αύτη εις ικανόν βάθος δυτικώς Θεσσαλονίκης αποτελεί έν ενιαίον εθνολογικώς εδαφικόν συγκρότημα μετά της Σερβικής Μακεδονίας.
Βεβαίως δεν επετεύχθη ο αντικειμενικός σκοπός εφ όσον διατηρούμεν το υψίπεδον της ΑΡΔΕΑΣ, επέτυχον όμως οι συμμορίται να αποκαταστήσουν καλήν επικοινωνίαν με την Βορ. Θεσσαλίαν ως και έλεγχον επί ωρισμένων ορεινών περιοχών.
Επί του παρόντος λόγω των σημειωθεισών μετακινήσεων προς Νότον και εφ όσον νέαι δυνάμεις δεν θα εισέλθουν από Σερβίας δεν φαίνεται να επιδιώξουν την ολοκλήρωσιν του ελέγχου της περιοχής ταύτης. Εν πάσει όμως περιπτώσει, θα συνεχίσουν την προσβολήν των συγκοινωνιών και θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν την εντύπωσιν της βαθείας διεισδύσεως και ισχυράς κατοχής δι ο και προβαίνουν εις βιαίαν στρατολογίαν εις μεγάλην κλίμακα.
4. Περιοχή Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
α) Εις την περιοχήν ταύτην εντός της οποίας περιλαμβάνεται η δυτικώς Βερμίου μέχρι της Αλβανικής μεθορίου περιοχή και προς Ν. μέχρι του ύψους του μέσου Αλιάκμονος Μετσόβου, δρούν ομάδες συνολικής δυνάμεως 1400 περίπου συμμοριτών κατανεμομένων εις δύο κύρια συγκροτήματα.
ι) Το συγκρότημα Βέρνου – Σινιάτσικου δυνάμεως 500 περίπου.
ιι) Το συγκρότημα Πίνδου – Γράμμου πολύ ισχυρότερον.
β) Άπασαι αι δυνάμεις αύται καίτοι πολύ παλαιαί από απόψεως συγκροτήσεως δεν παρουσίασαν εξαιρετικήν ισχυράν δράσιν, αρκούμεναι να έχουν υπό τον έλεγχόν των ωρισμένας περιοχάς προς δημιουργίαν εντυπώσεως και εμφανίσεως εν συνδυασμώ με τας ομάδας της Κ. Μακεδονίας μιας εκρύθμου καταστάσεως επί ευρυτάτης περιοχής, την οποίαν θα θελήσουν να παρουσιάσουν ως εθνολογικώς αποτελούσαν αναπόσπαστον και ζωτικήν περιοχήν της Μακεδονίας του Αιγαίου.
Ταυτοχρόνως επιτυγχάνουν διά της περιοχής Πίνδου και Γράμμου να διατηρούν καλάς συγκοινωνίας μετά της Αλβανίας, εξασφαλίσαντες τον εκείθεν εφοδιασμόν αδιαφορούντες διά την ύπαρξιν ημετέρων Τμημάτων εις τινα σημεία της Περιοχής Πίνδου και Γράμμου.
5. Περιοχή ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
α) Ως τοιαύτην νοούμεν την περιοχήν την περιλαμβανομένη Νοτίως της γραμμής εκβολαί Αλιάκμονος – Καμπή Αλιάκμονος – Μέτσοβον και Ανατολικώς του ρου του Αχελλώου μέχρι του ύψους Καρπενησίου και εκείθεν προς ανατολάς μέχρις Δομοκού.
β) Εις το τετράπλευρον τούτο ήδη έχουν συγκροτηθή αι ισχυρώτεραι δυνάμεις κατανεμόμεναι εις τέσσερα συγκροτήματα.
ι) Συγκρότημα Πιερρίων – Ολύμπου δύναμις 700-800. Τούτο είναι υπό ανασυγκρότησιν κατόπιν των τελευταίων επιχειρήσεων.
ιι) Συγκρότημα Κισσάβου δυνάμεως 300.
Υπό ανασυγκρότησιν ως άνω.
ιιι) Συγκρότημα Χασίων – Αντιχασίων δυνάμεως 1600-1800.
Τούτο ανασυγκροτήθη πλήρως, μετά τας προ μηνός επιχειρήσεις δεν επέδειξε όμως ισχυράν δράσιν μετά την ανασυγκρότησίν του.
ιυ) Συγκρότημα Δυτικής Ορ. Θεσσαλίας και Αγράφων δύναμις 2500-2800.
Τούτο έχει επιτύχη να δημιουργήση από πολλού κλειστήν περιοχή πλήρως ελεγχομένην και οργανωμένην από πάσης απόψεως.
Περιορίζεται όμως εις μικράς επιδρομάς ή εμφανίσεις ομάδων εις τας πεδινάς περιοχάς χωρίς να παρουσιάση ενέργειαν ισχυράν ανάλογον προς την διατεθιμένην δύναμιν.
γ) Η γενική εντύπωσις δι όλας τας δυνάμεις της Θεσσαλίας είναι ότι:
ι) Αρκούνται τώρα εις την οργάνωσιν πλήρως ελεγχομένης περιοχής εις την Δ. Θεσσαλίαν και κατά το δυνατόν εις την περιοχήν Χασίων.
ιι) Την διατήρησιν της δυνατότητος αντιπερισπασμού και καθηλώσεως δυνάμεως εις τας ανατολικάς περιοχάς.
ιιι) Διατηρούν πλήρως επικοινωνίαν με την Πίνδον εις την περιοχήν δυτικώς Καλαμπάκας και μετά του Βερμίου διά των Χασίων – Πιερρίων, εξασφαλίζουσαι την δυνατότητα ενισχύσεως και εφοδιασμού των από τας βορείους περιοχάς του εξωτερικού.
ιυ) Αι μέχρι σήμερον επιδιώξεις των ανάγονται εις το πολιτικόν κυρίως επίπεδον. Η οργανωμένη κατοχή και έλεγχος μεγάλης περιοχής της Κεντρικής Ελλάδος, και η δυνατότης να παρουσιάσουν οι συμμορίται μίαν Κρατικήν εξουσίαν εις την περιοχήν ταύτην, παρέχει την ευχέρειαν πολιτικής εκμεταλλεύσεως εκ μέρους του ΚΚΕ και δημιουργίας εντυπώσεως γενικής και πλήρους ανωμάλου καταστάσεως, βάσιν εχούσης ουχί την εξωτερικήν επίδρασιν αλλά την εσωτερικήν εν Ελλάδι κατάστασιν.
Πρός τον σκοπόν τούτον άλλωστε απέβλεψαν αι σημειωθείσαι από Μακεδονίας προς Νότον μετακινήσεις και η σπουδή προς ανασυγκρότησιν των δυνάμεών των εις Χάσια, Όλυμπον και Κίσσαβον.
υ) Δεν εξεδήλωσαν εσχάτως ισχυράν ενέργειαν κατά των ημετέρων τμημάτων, τούτο όμως δεν αποκλείει ανάληψιν τοιούτων επιχειρήσεων εις το εγγύς μέλλον και ιδιαιτέρως εις την περιοχήν Καλαμπάκας Γρεβενών ή και Ελασσώνος προς δημιουργίαν συνεχούς περιοχής ελεγχομένης υπό των συμμοριτών.
6. Περιοχή ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
α) Εις ταύτην και συγκεκρεμμένως εις την Ν. της οδού Λαμίας – Καρπενησίου δρα μια ομάς δυνάμεως 300 περίπου ανδρών, τελευταίως δε εσημειώθη και ετέρα τοιαύτη 100-150 βορ. Λαμίας.
β) Η δραστηριότης της πρώτης ομάδος χαρακτηρίζεται ως εξαιρετική, με συνεχείς τάσεις επεκτάσεως της δράσεώς της νοτιώτερον. Σημειωτέον ότι προ μηνός η ομάς αύτη είχε τομέα δράσεως εκατέρωθεν της οδού Λαμίας – Καρπενησίου, ήδη δε δρα νοτίως με τάσεις επεκτάσεως έτι νοτιώτερον.
Η ετέρα ομάς η δρώσα Β. Λαμίας δεν προέβη εις σοβαράς ενεργείας πάντως όμως, φαίνεται ότι έχει προορισμόν όπως μετά των συμμοριών αίτινες δρουν Δ. Δομοκού αποκόψη την οδόν εις το ύψος Δομοκού δημιουργουμένης ούτω της εντυπώσεως ότι ολόκληρος η Θεσσαλία είναι εν εξεγέρσει, περιβάλουσα εν κύκλω τας ημετέρας δυνάμεις.
γ) Γενικώς αι δυνάμεις της περιοχής ταύτης αποτελούν την εμπροσθοφυλακήν διεισδύσεως προς Νότον και αποκαταστάσεως εν συνεχεία των συνδέσμων με τας συμμορίας της Πελοποννήσου.
Εκτός της στρατιωτικής ταύτης απόψεως σοβαροί λόγοι πολιτικής εκμεταλλεύσεως της καταστάσεως από το ΚΚΕ, επιβάλουν την τοιαύτην επέκτασιν έστω και διά μικρών συμμοριών μέχρι και της Αττικής.
7. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Εις την Κεντρικήν Πελοπόννησον δρούν συμμορίαι συνολικής δυνάμεως 300-500 με ζωηράν δράσιν προς δημιουργίαν επί του παρόντος εντυπώσεως και αντιπερισπασμού, με προοπτικήν ισχυροτέρας εμφανίσεως πιθανώς μετά την νοτιωτέραν προώθησιν εις την Στερεά Ελλάδα.
8. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ.
Από τα τέλη Δεκεμβρίου εσημειώθη και συνεχίζεται ήδη μετακίνησις συγκροτημάτων από Μακεδονίας προς Θεσσαλίαν.
α) Αφού επέτυχον διά της εντόνου μέχρι προ ολίγου, δράσεως να παρουσιάσουν εξαιρετικήν ανώμαλον κατάστασιν εις την Μακεδονίαν να επιβληθώσιν επί πολλών περιοχών διά λίαν τρομοκρατικών μεθόδων ήδη μεταφέρουν το Κέντρον Βάρους προς Νότον εξασφαλίσαντες διά τοπικής επιστρατεύσεως την διατήρησιν της εντυπώσεως ταύτης.
β) Σκοπός της καθόδου ταύτης είναι διπλούς.
ι) Από στρατιωτικής πλευράς ενίσχυσις των Νοτιωτέρων συγκροτημάτων διά να καταστούν ικανά προς ανάληψιν ισχυροτέρων ενεργειών.
ιι) Από πολιτικής τοιαύτης, εν όψει και της αφίξεως της Επιτροπής ελέγχου, να δείξουν ότι το Κέντρον Βάρους του συμμοριακού αγώνος είναι η Κεντρική και Νότιος Ελλάς και ουχί η παραμεθόριος.
9. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ.
Η σημειούμενη δραστηριότης και τα βάσει ταύτης επιδεικνυόμενα αποτελέσματα είναι διάφορα εις τας διαφόρους περιοχάς.
α) Περιοχή ΘΡΑΚΗΣ.
ι) Η εκεί δράσις διευθυνομένη ασφαλώς υπό της Βουλγαρίας, αποβλέπει εις την δημιουργίαν εντός ολίγου χρόνου καταστάσεως ήτις θα δώση αφορμήν έξωθεν διά διπλωματικήν επέμβασιν και διά ταύτης πιθανώς στρατιωτικήν κατοχήν ελέγχου υπό ξένης δυνάμεως ευνοούσης τα σχέδια της Βουλγαρίας.
ιι) Αι δυναμικαί ισχυραί ενέργειαι ασφαλώς αποβλέπουν εις την δημιουργίαν τοιαύτης εντυπώσεως επί της διεθνούς Κοινής γνώμης.
β) Περιοχή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
ι) Η περιοχή αύτη είναι σφαίρα επιρροής της Γιουγκοσλαυΐας. Επεζητήθη η δημιουργία κεχωρισμένης ζώνης χωρίς θετικόν αποτέλεσμα. Πάντως όμως επέτυχον να δημιουργήσουν συγκεχυμένην κατάστασιν και διαλειπόντα ή σταθερόν έλεγχον επί πλείστων σημείων της περιοχής.
ιι) Την κατάστασιν ταύτην θα διατηρήσουν ως και προσπάθειαν καταβάλλουν να την επαυξήσουν παρά την μετακίνησιν προς Νότον δυνάμεων.
ιιι) Έχουν δυνατότητα μεταβιβάσεως ενισχύσεων προς Νότον πιθανώς δε μέρος των στρατολογουμένων εκεί αποστέλλοταν εις άλλας περιοχάς προς ανάμιξιν με άλλας τοπικάς ομάδας.
γ) Περιοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ι) Την εκεί κατάστασιν θέλουν να παρουσιάσουν ως την πλέον συμπαγή και αξιόλογον αρκούνται δε επί του παρόντος εις τον σκοπόν τούτον χωρίς να αποκλείεται η ανάληψις επιθετικών ενεργειών προς καλλίτερον σύνδεσμον των αποτελούντων ταύτην εδαφικών διαμερισμάτων.
ιι) Την κλειστήν ταύτην περιοχήν ασφαλώς προτίθενται να παρουσιάσουν ως πρώτυπον καλώς οργανωμένης περιοχής, δι ανάλογον εκμετάλλευσιν.
ιιι) Επί της δημιουργηθείσης εκεί καταστάσεως θα στηρίξουν την άποψιν ότι το επαναστατικόν κίνημα εν Ελλάδι έχει τον χαρακτήρα Ελληνικόν αφ ενός και αυθόρμητον αφ ετέρου εκδήλωσιν των Βορ. Επαρχιών επιθυμουσών να ενωθώσι με τους λοιπούς δήθεν Μακεδόνας της Μακεδονίας του Αιγαίου.
δ) Νότιος ΕΛΛΑΣ
ι) Η επέκτασις προς Νότον εκτός της απασχολήσεως ικανών ημετέρων δυνάμεων, σκοπόν κυρίως πολιτικόν εξυπηρετεί. Δηλαδή την εντύπωσιν ότι γενικώς ολόκληρος η Ελλάς ευρίσκεται εν εξεγέρσει.
ιι) Υπάρχει δυνατότης δημιουργίας, έστω και περιοδικής, μικρών τρομοκρατικών ομάδων σαμποτάζ και εις άλλας περιοχάς προς δημιουργίαν ατμοσφαίρας πλήρους αναρχίας.
10. α) Νομίζομεν ότι το ΚΚΕ ευρισκόμενον εν πλήρη συνεργασία με τα Σλαυϊκά ΚΚ θα διατηρήσουν την χαραχθείσαν γραμμήν ενεργείας, πας δε πολιτικώς ελιγμός του θ αποβλέψη μόνον δι επαύξησιν των δυνατοτήτων του και πρόκλησιν Ρωσσικής Πολιτικοστρατιωτικής επεμβάσεως.

Αθήναι τη 19 Ιανουαρίου 1947
Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ
Π. ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η.Α ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Διά την ακρίβειαν
Το
ΙΥ/Α2 Τμήμα
Τ.Υ.

Advertisements