Εκθεσις Επιχειρήσεων Νήσου Θάσου, Διοίκηση Χωροφυλακής Καβάλας/3-1-1947


Διοίκησις Χωρ/κής Καβάλλας
Γραφ. Δημ. Ασφαλείας                                                ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθμ. 40/74/16

Καβάλλα τη 3 Ιανουαρίου 1947

Εκθεσις Επιχειρήσεων Νήσου Θάσου

Ι. Διετάχθησαν αι επιχειρήσεις διά διαταγής του Δ.Χ. Καβάλλας κατόπιν εγκρίσεως VΙΙ Μεραρχίας ΑΔΧΑ Μακεδονίας.
ΙΙ. Σκοπός Επιχειρήσεων – Ανεύρεσις – Καταδίωξις, Σύλληψις και εξόντωσις των εν τη Νήσω ενδιαιτωμένων συμμοριών αναρχικών, διαπραξασών ληστείας και εγκλήματα. Ανεύρεσις κρυσφυγέτων των αποθηκών τροφίμων, υλικού οπλισμού και πυρομαχικών. Συλλογή διαφόρων χρησίμων πληροφοριών.
ΙΙΙ. Δυνάμεις επιχειρήσεων
1. Τμήμα Ανατολικά της Νήσου υπό Διοικητήν Υποδ/σεως Θάσου υπό Ανθ/ρχον κ. Ζάχον Δημήτριον με δύναμιν της Υποδ/σεως του, Διμοιρίαν Κυνηγών Τσαλ-Νταγκαί Μεταβατικόν Απόσπασμα Λεκάνης.
2. Τμήμα Κέντρου της Νήσου υπό Διοικητήν Υ.Χ. Παγγαίου Υπομ/ρχον Ανευλαβήν Σταύρον με την μόνιμον κ.λ.π δύναμιν της Υποδ/σεώς του, την Διμοιρίαν Κυνηγών Δωματίων και ανάλογον δύναμιν της Υ.Χ. Θάσου.
3. Τμήμα Δυτικά της Νήσου υπό Ανθ/ρχον κ. Πατρικάκην Αντώνιον με βοηθούς τους Ανθ/στάς Καλογερόπουλον Χρήστον και Παπαδουλάκην Γεώργιον και Δύναμιν της Διμοιρίας Κυνηγών Θάσου, 20 άνδρες της Δ.Χ. Δράμας και 15 άνδρας της έδρας της Δ.Χ. Καβάλλας.
IV. Διοικητής επιχειρήσεως Ταγ/ρχης Συρμόπουλος Αναστάσιος διοικητής Δ.Χ. Καβάλλας με Σ.Δ. τον λιμένα και εφεδρικήν δύναμιν 10 ανδρών της έδρας της Διοικήσεως υπό τον Ανθ/στήν Αποστολακόπουλον Δημήτριον.
Αι ανωτέρω δυνάμεις μετεφέρθησαν διά Βενζινοπλοίων εις τον προς ον όρον εκάστη.
V. ΄Εναρξις επιχειρήσεων η 6.30 ώρα της 27.11.46.
Λήξις των γενικών επιχειρήσεων η 15 Δεκεμβρίου 1946, πλην αύται εσυνεχίσθησαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου υπό των δυνάμεων της Υ.Χ. Θάσου.
VΙ. Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α:
Την 6.12.46 και ώραν ΙΙ ομάς Ανθ/στού Παπαδουλάκη συνεπλάκη με ολιγομελή συμμορίαν θέσις Βράχος Κυνάρων. Συμμορίται έρριψαν περί τους 10 πυροβολισμούς, τραυματισθέντος ελαφρώς του Α.Θ. Χωρ/κος Συμεωνίδου. Ετραυματίσθη συμμορίτης Χριστοδούλου όστις αργότερον παρουσιάσθη. Συμμορίται εγκατέλειψαν φεύγοντες έν όπλον Μάλινχερ, δύο χλαίνας, ατομικά είδη. Φεύγοντες κατεδιώχθησαν μη επιτευχθείσης ετέρας επαφής λόγω πυκνής ομίχλης και ραγδαίας βροχής.
Την 7.12.46 δύναμις του Σ.Χ. Λιμεναρίων συνεπλάκη με εξαμελή συμμορίαν θέσιν Κουμαριά Λιμεναρίων άνευ αποτελέσματος. Κατεσχέθη ιματισμός ον είχον διαρπάσει και νωπά δέρματα ζώων.
Ανευρέθησαν οκτώ γιατάκια συμμοριτών και διάφορα άλλα εξαρτήματα της παραμονής των, δύο λέβητες, δύο τηγάνια, διάφορα τρόφιμα.
Ομοίως ανευρέθησαν εντός σπηλαίου εις ύψωμα Προφήτου Ηλία (υψ. 1106) κρυσφήγετον συμμοριτών και 12 κλίναι ξύλιναι. Ομοίως έτερα δύο κρυσφύγετα με 12 ξυλίνας προχείρους κλίνας. ΄Απαντα τ ανωτέρω κατεστράφησαν.
Την μεσημβρίαν της 23.12.46 δύναμις Υποδ/σεως Θάσου συνεπλάκη μετά τεσσάρων συμμοριτών εις περιοχήν Λιμένος. Ετραυματίσθη συμμορίτης Δημήτριος Αλπάς όστις συνελήφθη μετά του οπλισμού του.
Την μεσημβρίαν της 25.12.46 ομοίως εις περιοχήν Λιμένος η αυτή δύναμις συνεπλάκη μετά 10μελούς συμμορίας διασκορπισθείσης. Ετραυ-ματίσθη τουλάχιστον είς, προφανώς ο Συκούδης, όστις αγότερον παρουσιάσθη αυθορμήτως. Κατεσχέθη και κατεστράφη λινοστολή αυτών παλαιός ρουχισμός και κλινοσκεπάσματα, τρία όπλα και δύο χειροβομβίδες, ανευρεθέντα κατεσχέθησαν.
Την 30.12.46 ορεινήν περιφέρειαν Νήσου ανευρέθη αποθήκη οπλισμού συμμοριτών κατεσχεθέντων. ΄Οπλα Γκρά 14, Μάλινχερ 9, Βουλγαρικά 9, Ιταλίας 3, ξίφη 11, διάφορα φυσίγγια έν κιβώτιον και 8 περίστροφα ημικατεστραμμένα.

Γ ε ν ι κ ά Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α
Εκτός των ανωτέρω καλών αποτελεσμάτων αι επιχειρήσεις επέφερον και τα κάτωθι πολύ καλά αποτελέσματα.
Παρεδόθησαν αυθορμήτως 18 συμμορίται εκ των οποίων οι 10 μετά του οπλισμού του.
Ανεπτερώθη το ηθικόν εις καλόν βαθμόν των Εθνικοφρόνων της Νήσου, εις τρόπον ώστε να μην είναι πλέον εύκολον εις τους αναρχικούς να στρατολογήσωσι συμμορίτας, εν αντιθέσει προς το ηθικόν των αναρχικών όπερ κατέπεσεν, είναι δε υποχρεωμένοι οι τυχόν εναπομείναντες συμμορίται ή ν απομακρυνθώσιν εκ της νήσου ή να διαλυθώσιν.
Το δίκτυον πληροφοριών καλόν. Ομοίως το ηθικόν των ανδρών.
Δέον να εξοπλισθώσιν οι Εθνικόφρονες κάτοικοι οίτινες ως γνωστόν δεν τυγχάνουσι πολλοί, επεκτεινομένου και εις την νήσον ταύτην του μέτρου επιστρατεύσεως (ΜΑΥ)
Ο Διοικητής της Διοικήσεως
Α.Λ. Συρμόπουλος Αναστάσιος
Ακριβές Αντίγραφον Ταγματάρχης

Advertisements