Αναφορά εμφανίσεων εχθρικών δυνάμεων Οκτ. – Δεκ. 1946, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/2 Ιαν 1947


VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                       Τρίμηνον Οκτωβρίου-Ν/βρίου-Δ/βρίου 1946
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Των εμφανίσεων και δράσεων συμμοριών
ως και γενομένων εκκαθαριστικών ενεργειών

ΜΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1946

Α/Α Ημερομηνίαι Συμμορίαι Περιοχή Παρατηρήσεις
1 1-10-46 15μελής ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ Εισήλθεν εις ΜΗΛΕΑΝ και αφήρεσε τρόφιμα.
2 2-10-46 15μελής ΑΝΝΙΒΑ ΚΟΚΟΡΗ ΝΕΓΑΛΕΣ (Σ.030665) Τροφοδοτηθείσα ανεχώρησε προς ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΝ (Ρ.765630) Εκινήθη δύναμις Στρατού εξ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
3 3-10-46 300μελής πιθανώς υπό ΥΨΗΛΑΝΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥ- ΦΛΙΑΝΗ Επετέθη κατά λόχου γεφύρας Ν. ΚΟΥΤΣΟΥ-ΦΛΙΑΝΗΣ ΑΠΟΚΡΟΥΣΘΕΙΣΑ. Αποτέλεσμα εκ των ημετέρων 1 στρατιώτης νεκρός και 2 τραυματίαι. Εκ των συμμοριτών 6 νεκροί & 4 τραυματίαι.
4 4-10-46 15μελής ΑΝΝΙΒΑ -ΚΟΚΟΡΗ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ (Ρ.765630) Τροφοδοτηθείσα συνεπλάκη μεθ ενός χωρ/κος.
5 4-10-46 300μελής ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Αντερείσματα ΑΡΡΕΝΑΣ (Ν.1320) επί ΓΡΑΜΜΟΥ Συνεπλάκη με αποσπ. Στρατού (Διλοχία Ταγ/χου ΤΣΙΤΟΥ) με αποτέλεσμα την απώθησίν των. Κατ αυτήν ετραυματίσθη ημέτερος οπλίτης και συνελήφθησαν παρά των συμμοριτών δύο έτεροι οίτινες αφέθησαν ελεύθεροι την 8-10-46.
6 4-10-46 200μελής άγνωστος ΟΞΥΑ ΔΕΣΠΟΤΗ (Σ.370520) Άνευ δράσεως
7 5-10-46 15μελής ΑΝΝΙΒΑ-ΚΟΚΟΡΗ ΒΑΣΤΡΟΒΑ (Ρ.750677) Ετροφοδοτήθη και διεχωρίσθη εις δύο ομάδας υπό ΚΟΚΟΡΗΝ η μια και υπό ΑΝΝΙΒΑΝ η δευτέρα.
8 5-10-46 10μελής ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΧΑΛΙΚΙ (Σ.310490) Άνευ δράσεως.
9 6-10-46 7μελής ΚΟΚΟΡΗ ΓΑΡΛΙΚΙ (Ρ.631590) Εκείθεν διέβη ποταμόν ΚΑΛΑΜΑΝ και κατηυθύνθη ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΝ άνευ δράσεως.
10 6-10-46 8μελής ΑΝΝΙΒΑ ΚΑΤΩ ΛΑΒΛΑΝΗ (Ρ.715645) Άνευ δράσεως
11 7-10-46 50μελής άγνωστος ΧΑΛΙΚΙ (Σ.310490) Άνευ δράσεως
12 10-10-46 23μελής ΠΕΤΡΙΤΗ-ΣΔΡΑΒΟΥ Περιοχήν ΚΟΝΙΤΣΗΣ Άνευ δράσεως
13 11-10-46 8μελής ΑΝΝΙΒΑ ΣΙΤΑΡΙΑ (Ρ.765750) Συνεπλάκη μετά δυνάμεως Στρατού και Χωρ/κής με αποτέλεσμα σύλληψιν ΑΝΝΙΒΑ τον φόνον 4 συμμοριτών, τραυματισμόν ενός διαφυγόντος μετά δύο ετέρων.
14 12-10-46 23μελής ΠΕΤΡΙΤΗ ΣΔΡΑΒΟΥ ΖΕΡΜΑΝ (Ν.150120) Ανευ δράσεως.
15 12-10-46 10μελής ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ληστού) ΚΑΤΟΥΝΑΝ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ(ΧV804530) Άνευ δράσεως.
16 13-10-46 πολυμελής άγνωστος ΣΜΙΞΙ (Σ.300910) Άνευ δράσεως. Εκινήθη δύναμις στρατού άνευ επαφής.
17 13-10-46 3μελής ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΧΟΣΙΑΝΑ ΄Αρτης (Χ.190890) Συνεπλάκη με τμήμα Χωρ/κής με αποτέλεσμα σύλληψιν αρχηγού συμμορίας.
18 14-10-46 23μελής ΠΕΤΡΙΤΗ-ΣΔΡΑΒΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ (Ν.100020) Άνευ δράσεως
19 14-10-46 Πολυμελής ΣΔΡΑΒΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ Σ.Χ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ συνεπτύχθη ΜΟΛΙΣΤΑΝ (Ν.040410). Εκινήθησαν καταδίωξίν της δύο λόχοι στρατού. Ουδεμία επαφή μετά συμμοριτών.
20 14-10-46 10μελής άγνωστος ΜΗΛΕΑΝ (Σ.800680) Προέβη εις αρπαγήν τροφίμων. Εκινήθη λόχος εκ ΜΕΤΣΟΒΟΥ άνευ αποτελέσματος.
21 15-10-46 23μελής ΠΕΤΡΙΤΗ-ΣΔΡΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ (Σ.060930) Άνευ δράσεως
22 15-10-46 8μελής ΘΕΟΔΩΡΙΚΑ ΚΑΒΑΛΑΡΙ (Σ.080580) Ελεηλάτησαν οικίας παραλαβούσα τρόφιμα.
23 15-10-46 Άγνωστος ΧΑΛΙΚΙ (Σ.310490) ΚΑΤΑΦΥΤΟΝ (Σ360440) Εκινήθησαν 3 λόχοι εκ ΜΕΤΣΟΒΟΥ και λόχος από ΠΡΑΜΑΝΤΑ και ενήργησαν εκκαθάρισιν επί τριήμερον.
24 15-10-46 Άγνωστος ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ (Σ.0886) -ΠΑΛΗΟΣΕΛΙ (Σ.0991) Ανευ δράσεως. Εκινήθησαν λόχος εκ ΛΙΣΤΡΑΤΟΥ και τμή-μα Χωρ/κής από ΚΟΝΙΤΣΗΣ.
25 16-10-46 50μελής ΤΣΟΥΜΕΡ-ΚΙΩΤΗ ΜΑΤΣΟΥΚΙ (Σ.270370) Συνεπλάκη μετά ενόπλων χωρικών και εξεδιώχθη προς ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ.
26 18-10-46 5μελής ΚΑΣΣΑΡΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΝ Διήλθεν εκ Σ.56-58 και εισήλθε ΜΕΤΣΟΒΟΝ. Την 21-10-46 συνεπλάκη με τμήμα Στρατού και Χ/κής εντός ΜΕΤΣΟΒΟΥ με απότέλεσμα τον φόνον τριών συμμοριτών και την σύλληψιν δύο άλλων. Εκ των ημετέρων ετραυματίσθησαν 2 αξ/κοί και 1 υπεν/χης.
27 19-10-46 23μελής ΠΕΤΡΙΤΗ-ΣΔΡΑΒΟΥ ΛΙΤΟΝΙΑ-ΒΙΣΤΑΝ (Ρ.910860) Άνευ δράσεως.
28 21-10-46 Η αυτή ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΙΑΚΙ (Ρ.720800) Άνευ δράσεως
29 22-10-46 Η αυτή ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑ (Ρ.730740) Άνευ δράσεως
30 22-10-46 15μελής ΣΔΡΑΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΟ ΜΟΛΙΣΤΑ (Σ.010890) Άνευ δράσεως. Εκινήθησαν λόχος και τμήμα Χ/κής από ΚΟΝΙΤΣΗΣ.
31 23-10-46 10μελής άγνωστος ΧΟΣΕΨΙ (Σ.230160) Επετέθη εναντίον ενόπλων χωρικών άνευ αποτελέσματος.
32 25-10-46 ΦΩΤΕΙΝΟΝ (Ρ.7662)-ΚΟΥΜΠΟΥ-ΡΙΑΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟΝ (Ρ.7662)-ΚΟΥΜΠΟΥ-ΡΙΑΝΑ(Ρ.7462) ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΝ (Ρ.765630) Συνεπλάκη μετ΄ αποσπασμάτων με αποτέλεσμα σύλληψιν δύο συμμοριτών. Την 27-10-46 η συμμορία διέφυγεν εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ διά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ (Ρ.630670).
33 26-10-46 άγνωστος ΜΕΣΟΛΟΥΡΙ (Σ.3297) Άνευ δράσεως. Εκινήθη λόχος από ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ άνευ αποτελέσματος.
34 29-10-46 15μελής ΠΑΠΑΓΙΑΝ-ΝΗ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΝ (Σ.1764) Απήγαγε Πρόεδρον Κοινότητος ΓΡΑΒΕΝΗΤΙΟΥ ον εξετέλεσεν. Εκινήθησαν τμήματα καταδίωξίν της.
35 31-10-46 άγνωστος ΠΟΛΥΝΕΡΙ (Σ.3690) – ΣΜΙΞΙ (Σ.3091) Άνευ δράσεως. Εκινήθησαν τμήματα εκ ΛΙΣΤΡΑΤΟΥ άνευ αποτελέσματος.

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1946

Α/Α Ημερομηνίαι Συμμορίαι Περιοχή Παρατηρήσεις
1 1-11-46 Άγνωστος ΜΗΛΕΑΝ (Σ.3768) Εκινήθη τμήμα στρατού εκ ΜΕΤΣΟΒΟΥ άνευ αποτελέσματος.
2 2-11-46 άγνωστος ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ (Σ.2260) Εκινήθη απόσπ. ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ (Σ.1664) συμπλακέν άνευ αποτελέσματος.
3 4-11-46 Πολυμελής ΠΕΤΡΙΤΗ-ΣΔΡΑΒΟΥ (Ν.1216) ΛΥΚΟΡΡΑΧΗ Ελεηλάτησεν οικίαν Προέδρου Κοινότητος. Εκινήθη λόχος από ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΝ άνευ επαφής.
4 5-11-46 άγνωστος ΖΟΥΖΟΥΛΙ (Ν.2205) Εκινήθη τμήμα εκ ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ άνευ αποτελέσματος.
5 6-11-46 Πολυμελής ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥΣ (Σ.3293) Κινηθείσα διλοχία από ΛΙΣΤΡΑΤΟ συνεπλάκη και επέτυχε διάλυσι συμμορίας. Απώλειαι συμμοριτών 2 νεκροί, 1 τραυματίας, 2 συνελήφθησαν.
6 7-11-46 7μελής ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑΠΗ- ΖΑΓΟΡΙΟΥ (Σ.1759) Απήγαγε εθνικιστήν κάτοικον όστις δραπετεύσας παρουσιάσθη Χ/κήν 8-11-46. Εκινήθη τμήμα Στρατού εκ ΜΕΤΣΟΒΟΥ καταδίωξιν άνευ αποτελέσματος.
7 8-11-46 200μελής ΥΨΗΛΑ-ΝΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙ (Σ.3227) Εκινήθη ΔΙΛΟΧΙΑ από ΛΙΣΤΡΑΤΟ άνευ αποτελέσματος.
8 9-11-46 άγνωστος ΖΟΥΖΟΥΛΙ (Ν.2205) Απήγαγε Πρόεδρον Κοινότητος ΖΟΥΖΟΥΛΙ.
9 10-11-46 7μελής ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΝ (Σ.1664) Εκινήθη λόχος από ΜΕΤΣΟΒΟΝ άνευ επαφής.
10 11-11-46 Πολυμελής άγνωστος ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥΣ (Σ.3262) -ΠΟΛΥΝΕΡΙ (Σ.3690) Συνεπλάκη με κινηθέντα λόχον από ΣΑΜΑΡΙΝΑΝ με αποτέλεσμα φόνον 12 συμμοριτών και ανεξακρίβωτον αριθμόν τραυματιών απάντων παραληφθέντων. Ενηργήθη μέχρι 15-11-46 εκκαθάρισις περιοχής άνευ νέας επαφής μετά συμμοριτών.
11 12-11-46 ΑΡΤΑΝ Συνελήφθη ληστοφυγόδικος ΤΑΣΗΣ ή ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑΣ.
12 16-11-46 8μελής ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΝ (Σ.1664) Συνεπλάκη μετά τμήματος Στρατού κινηθέντος εκ ΜΕΤΣΟΒΟΥ με αποτέλεσμα την σύλληψιν ενός φυγοδίκου.
13 16-11-46 150μελής ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΟΥΡΚΑ (Ν.1504) – ΖΟΥΖΟΥΛΙ (Ν.2205) ΄Ανευ δράσεως. Εκινήθη διλοχία του ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ άνευ αποτελέσματος.
14 16-11-46 50μελής άγνωστος ΜΗΛΕΑΝ (Σ.3668) ΄Ανευ δράσεως εκινήθη τμήμα εκ ΜΕΤΣΟΒΟΥ άνευ επαφής.
15 19-11-46 πολυμελής άγνωστος ΜΕΣΟΧΩΡΑΝ (Σ.4125) Αιτήσει ΧΧ Μεραρχίας εκινήθη λόχος από ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΝ (Σ.2815) άνευ επαφής.
16 20-11-46 150μελής ΣΔΡΑΒΟΥ ΧΙΟΝΑΔΕΣ (Μ.9818) -ΠΛΙΚΑΤΙ (Ν.0220) Επετέθη κατά φυλακίων προκαλύψεως υπ αριθ. 22 (ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ) και 23 (ΦΡΙΖΗ) και απήγαγε την δύναμιν αυτών εκ 14 εν συνόλω οπλιτών αφού ελεηλάτησε τελείως τα φυλάκια. Εκ των άνω οπλιτών μέχρι σήμερον 3 απέδρασαν και 8 αφέθησαν ελεύθεροι. Μένουν εις χείρας των εισέτι τρεις (3) οπλίται μας. Αυθημερόν εκινήθησαν δυνάμεις από ΚΟΝΙΤΣΗΣ και ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ και απεκατέστησαν τάξιν των συμμοριτών καταφυγόντων ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΝ (Ν.1525).
17 22-11-46 15μελής άγνωστος ΜΗΛΕΑΝ (Σ.6667) Ενεφανίσθη και ηξίωσε παρά των κατοίκων την παράδοσιν ποσότητος τροφίμων. Κάτοικοι ητήσαντο ενίσχυσιν Στρατού. Εκινήθη τμήμα εκ ΜΕΤΣΟΒΟΥ άνευ επαφής.
18 23-11-46 7μελής ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΝ (Σ.1664) ΄Ανευ δράσεως εκινήθη λόχος εκ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ άνευ επαφής.
19 23-11-46 300μελής ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ-ΣΔΡΑΒΟΥ-ΠΕΤΡΙΤΗ ΜΥΡΟΒΛΗ-ΤΗΣ (Ν.1525) – ΚΟΤΥΛΗ (Ν.2122) Εκινήθη διλοχία εκ ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ και λόχος εκ ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ εν συνδυασμώ με κίνησιν Τάγματος ΧV Μεραρχίας. Διλοχία κατέστρεψεν εις ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΝ εγκαταστάσεις συμμοριτών. Επίσης συνεπλάκη μετά 150μελούς συμμορίας ΣΔΡΑΒΟΥ εις ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΝ και ΛΥΚΟΡΡΑΧΗΝ (Ν.1419) με αποτέλεσμα τον φόνον ενός συμμορίτου, τραυματισμόν ετέρου και σύλληψιν τριών.
20 24-11-46 150μελής ΣΔΡΑΒΟΥ-ΠΕΤΡΙΤΗ ΚΑΝΤΣΙΚΟΝ (Ν.1102) Προέβη αφοπλισμόν 2 αγροφυλάκων. Συνεπλάκη μετά κινηθέντος από ΚΟΝΙΤΣΗΣ Λόχου με αποτέλεσμα επί ημετέρων την αιχμαλωσίαν ενός λοχίου και ενός ιδιώτου συνδέσμου.
21 27-11-46 50μελής ΠΕΤΡΙΤΗ ΧΡΥΣΗΝ (Ν.1916) Συνεπλάκη μετά λόχου εκ ΣΑΜΑΡΙΝΗΣ με αποτέλεσμα την σύλληψιν δύο συμμοριτών.
22 27-11-46 10μελής ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΝΑΝΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απεπειράθη απαγάγη Πρόεδρον Κοινότητος. Συνεπλάκη μετά ενόπλων χωρικών και κατεδιώχθη διαφύγουσα.
23 27-11-46 Παρουσιάσθη αυθορμήτως συμμορίτης Θωμάς ΖΑΧΟΣ ή ΜΠΑΤΑΓΙΑΣ ανήκων συμμορίαν ΚΟΚΟΡΗ.
24 28-11-46 150μελής ΣΔΡΑΒΟΥ-ΠΕΤΡΙΤΗ ΦΟΥΡΚΑΝ (Ν.1504) ΄Ανευ δράσεως. Εκινήθη διλοχία από ΛΥΚΟΡΡΑΧΗΣ (Ν.1419) άνευ επαφής.
25 28-11-46 άγνωστος ΠΑΛΗΟΣΕΛΙ (Σ.09-93) Συνεπλάκη μετά αποσπάσματος Χ/κής διαφυγούσα λόγω σκότους.

 

ΜΗΝ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1946

Α/Α Ημερομηνίαι Συμμορίαι Περιοχή Παρατηρήσεις
1 3-12-46 100μελής ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ (Σ.2539) Επετέθη αιφνιδιαστικώς κατά Σ.Χ. ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ δυνάμεως 10 οπλιτών Χ/κής. Επίθεσίς των απεκρούσθη προ σθεναράς αντιστάσεως οπλιτών Χ/κής. Απώλειαι ημετέρων είς Χ/λαξ νεκρός και τρεις τραυματίαι. Συμμοριτών δύο νεκροί και ανεξακρίβωτος αριθμός τραυματιών.
2 4-12-46 Πολυμελής άγνωστος ΣΜΙΞΙ (Σ.2891) Ανευ δράσεως. Εκινήθη λόχος από ΔΙΣΤΡΑΤΟΝ άνευ αποτελέσματος.
3 4-12-46 7μελής ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ -ΖΑΓΟΡΙΟΥ (Σ.1672) Ανευ δράσεως. Εκινήθησαν τμήματα εκ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙΟΥ άνευ επαφής.
4 9-12-46 100μελής ΣΔΡΑΒΟΥ-ΠΕΤΡΙΤΗ ΚΑΝΤΣΙΚΟΝ (Ν.1310) Συνεπλάκη μετά λόχου κινηθέντος από ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ άνευ αποτελέσματος λόγω σκότους.
5 10-12-46 Συνελήφθη εις Ιωάννινα συμμορ. Ευάγ. ΣΑΚΑΒΙΤΣΑΣ μετάσχων επίθεσι κατά Σ.Χ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ 3-12-46.
6 11-12-46 150μελής ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ (Σ.3022) Εισήλθε νύκτα και ελεηλάτησε οικίας δύο εθνικιστών κατοίκων. Εκινήθη Λόχος από ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ καταδίωξιν άνευ αποτελέσματος. Συμμορία διέφυγε ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ.
7 11-12-46 15μελής ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΥΤΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (Σ.0263) Αφήρεσε τρόφιμα και υποζύγια.
8 12-12-46 Η αυτή ΚΑΣΤΑΝΩΝΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (Σ.1369) Αφήρεσε τρόφιμα και υποζύγια. Εκινήθησαν αποσπάσματα καταδίωξίν της.
9 13-12-46 12μελής ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΛΕΥΚΑΔΟΣ (ΥΥ.8153) Ανευ δράσεως. Συνεπλάκη με τμήμα Στρατού με αποτέλεσμα τραυματισμόν ενός συμμορίτου.
10 13-12-46 16μελής ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ληστού) ΑΠΟΛΠΑΙΝΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (ΥΥ.8057) Ανευ δράσεως συνεπλάκη με τμήμα στρατού με αποτέλεσμα σύλληψιν 1 συμμορίτου.
11 14-12-46 150μελής ΣΔΡΑΒΟΥ-ΠΕΤΡΙΤΗ ΦΟΥΡΚΑ (Ν.1504) Συνεπλάκη με τμήμα κινηθέν εκ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ και διεσκορπίσθη. Απώλ. συμμοριτών 1 νεκρός και έτερος βαρέως τραυματίας υποκύψας επομένην.
12 14-12-46 10μελής ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ληστού) ΛΑΖΑΡΑΔΕΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (ΥΥ.7853) Συνέλαβε και εξετέλεσε τον επ αδεία ευρισκόμενον εις Λευκάδα χ/κα δυνάμεως Δ.Χ Κερκύρας Κτενάν Θεοφάνην.
13 16-12-46 15μελής ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΝΟΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (Σ.1471) Συνεπλάκη με απόσπασμα Στρατού και Χ/κής με αποτέ-λεσμα τραυματισμόν 2 συμμοριτών. Συμμορίται φεύγοντες εγκατέλειψαν τρόφιμα. οπλισμόν και πυρ/κά.
14 17-12-46 150μελής ΣΔΡΑΒΟΥ- ΠΕΤΡΙΤΗ ΛΥΚΟΡΡΑΧΗ (Ν.1216) – ΖΕΡΜΑ (Ν.1512) Ανευ δράσεως. Εκινήθησαν δύο λόχοι από ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΝ και ΚΑΝΤΣΙΚΟΝ άνευ επαφής μετά συμμοριτών.
15 17-12-46 10μελής ΤΣΙΛΙΜΑ-ΣΤΟΡΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Ρ.7353) Συνεπλάκη με απόσπασμα Χ/κής με αποτέλεσμα τον τραυματισμόν ενός συμμορίτου και την απελευθέρωσιν 3 εθνικιστών ιδιωτών.
16 19-12-46 5μελής ΣΑΚΑ Μ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σ.2155) -ΓΟΤΙΣΤΑ (Σ.1851) Επεχείρησε απαγάγη Πρόεδρον Κοινότητος Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ και αγροφύλακα ΓΟΤΙΣΤΗΣ άνευ επιτυχίας. Εκινήθησαν τμήματα στρατού και Χ/κής από ΜΕΤΣΟΒΟΥ.
17 21-12-46 9μελής ΚΟΚΟΡΗ-ΚΙΡΛΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ (Ρ.8250) Συνεπλάκη με αποσπ.Χ/κής με αποτέλεσμα τον φόνον 3 συμμοριτών. Ετραυματίσθη είς χωρ/λαξ.
18 21-12-46 Παρεδόθη αυθορμήτως Χ/κήν Αρτης επικεκηρυγμένος συμμορίτης Θωμάς Μαλτέζος εξάδελφος ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ.
19 23-12-46 5μελής Κοκορη-Κίρλα ΖΑΓΟΡΤΣΑ (Ρ.8641) Συνεπλάκη με απόσμ. Χ/κής με αποτέλεσμα τον φόνον του αρχηγού της συμμορίας ΚΟΚΟΡΗ.
20 24-12-46 Παρουσιάσθη αυθορμήτως χ/κήν ΖΑΓΟΡΙΟΥ είς συμμορίτης ανήκων συμμορίαν ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ.
21 24-12-46 Παρουσιάσθη αυθορμήτως χ/κήν ΠΡΕΒΕΖΗΣ συμμορίτης Σωτήριος ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ.
22 24-12-46 πολυμελής ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ (Σ.2539) Εισήλθε νύκτα 23 τρέχ. χωρίον ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ και ενέπρησε ημικατεστραμμένον κτίριον Σ.Χ. και απήγαγεν ένα αγροφύλακα. Ιδίαν νύκτα απήλθε κατευθυνθείσα ΚΑΤΑΦΥΤΟΝ (Σ.5144). Εκινήθη δύναμις στρατού από ΠΡΑΜΑΝΤΑ.
23 25-12-46 200μελής ΠΕΤΡΙΤΗ ΣΔΡΑΒΟΥ ΚΙΑΜΟΥ ΤΣΙΛΙΜΑ-ΣΤΟΡΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (Σ.1670) Εισήλθεν 1400 ώραν εντός χωρίου και αιφνιδιαστικώς επετέθη κατά ευρισκομένου εντός αυτού αποσ. Χ/κής και Στρατού υπό Ανθ/ρχον ΜΟΥΡΚΑΝ. Μετά σκληράν μάχην αντίστασις εκάμ-φθη και συμμορίται εγένοντο κύριοι χωρίου. Εφονεύθησαν Ανθρχος ΜΟΥΡΚΑΣ και 10 Χωρ/κες του αποσπάσματος. Συνελήφθησαν αιχμάλωτοι παρά των συμμοριτών 12 άνδρες του αποσπ. εφ. Ανθ/γού ΝΙΚΟΥ μετά του ιδίου. Δύναμις Λόχου κινουμένη από πρωίας προς κατεύθυνσιν ταύτην και καταφθάσασα περιοχήν συμπλοκής προσέβαλε συμμορίτας και μετά σκληράν μάχην απώθησε τούτους και ανεκατέλαβε χωρίον την 20.00 ώραν. Συμμορίται διέφυγον λόγω σκότους αφού απήγαγον Πρόεδρον Κοινότητος ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ και έν παιδίον. Την 29-12-46 αφέθησαν ελεύθεροι οι άνω συλληφθέντες παρά των συμμοριτών 12 αιχμάλωτοι άνδρες μετά του Δ/τού των εφ. Ανθ/γού ΝΙΚΟΥ.

 

Σ.Τ.Γ. 918 τη 2 Ιανουαρίου 1947
Το Γραφείον Α1
Τ.Σ.Υ.
Γαργαρόπουλος Δημ.
Ταγ/χης Πεζικού

Advertisements