Απολογισμός Υπουργείου Στρατιωτικών, Οργάνωση Στρατού και ΜΑΥ, 1946


ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ Χ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ του 1946 ανέλαβον το Υπουργείον των Ενόπλων Δυνάμεων. Το έργον μου εις το Υπουργείον τούτο κατά την επικίνδυνον εκείνην εποχήν υπήρξεν επίπονον και πλήρες μεγάλων ευθυνών απέναντι ολοκλήρου του ΄Εθνους. Το έργον το οποίον είχον να επιτελέσω και το οποίον δικαιούμαι να υπερηφανεύομαι, ότι έφερον εις πέρας, ήτο η δημιουργία εθνικού στρατού. Διότι τοιούτος στρατός δεν υπήρχεν εν τη πραγματικότητι. ΄Επρεπεν όθεν να γίνη οργάνωσις εκ θεμελίων και να τεθούν αι βάσεις επί των οποίων στηρίζεται το μεγαλειώδες οικοδόμημα του Στρατεύματος το οποίον βλέπομεν σήμερον.
Ως Υπουργός των στρατιωτικών κατά την εποχήν εκείνην διεπίστωσα μιαν αξιοθρήνητον κατάστασιν, της οποίας είμαι υποχρεωμένος να υπενθυμίσω μερικά χαρακτηριστικά σημεία:
Τα ανωτέρω στελέχη είχον εκλεγή επί στρατηγού Πλαστήρα και η πλειοψηφία των απετελείτο από αποτάκτους αξιωματικούς, πρωτεργάτας του κινήματος 1935 και γενικώς τοιούτους ευνοήσαντας το Κίνημα. Τας ηγετικάς θέσεις του Γεν. Επιτελείου, τας Ανωτάτας Διευθύνσεις και Στρατιωτικάς Διοικήσεις, κατείχον προνομιακώς αξιωματικοί αυτής της προελεύσεως και αναφέρω μερικά ονόματα: (Στρατηγοί Δρομάζος – Σπανόπουλος – Μπιζάνης -Αβραμίδης – Μελισσηνός – Βραχαϊτόπουλος κλπ).
Πλείστοι αξιωματικοί ανώτατοι ανήκον εις τον πίνακα Β΄ ή ετέλουν εν ενεργεία και είχον υπέρ 10ετίαν εν τω αυτώ βαθμώ, ούτω δε νεώτεροι αξιωματικοί εμπειροπόλεμοι και άκρως εθνικόφρονες παρέμεινον εν στασιμότητι άνευ ουδεμιάς ελπίδος σταδιοδρομίας.
Λόγω του ότι ουδεμία εγένετο διάκρισις ως προς τα φρονήματα των οπλιτών και διότι ακόμη οι εγκληματήσαντες εις το ΕΛΑΣ εχαρακτηρίζοντο ως δημοκρατικοί πολίται, όχι μόνον εις πλείστας μονάδας υπήρχον σοβαροί κομμουνιστικοί πυρήνες, αλλά το χειρότερον εξ όλων, μέγα μέρος των οπλιτών ήτο κομμουνιστικόν και ουδεμίαν εμπιστοσύνην ενέπνεον αι μονάδες. Αρκεί να σημειωθή, ότι εις το εν Λαρίση Β΄ΣΣ εις μιαν και μόνην Ταξιαρχίαν το ήμισυ αυτής ήτο εν προφυλακίσει τον μήνα Ιούλιον του 1946.
Μέχρι του Μαϊου του 1946 τόσον οι έφεδροι των κλάσεων 1937, 1938, 1939, 1940 όσον και οι νεοσύλλεκτοι της κλάσεως 1945 κατετάσσοντο χωρίς να γίνεται έλεγχος των φρονημάτων των και ως εκ τούτου όχι μόνον εις τας μονάδας, αλλά και εις τα Κέντρα εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων υπήρχεν ύποπτος κατάστασις λίαν επικίνδυνος διά την σταθερότητα του διά των εκλογών του 1946 επιβληθέντος υπό του λαού νομίμου καθεστώτος.
Αι υπάρχουσαι τότε τακτικαί Μονάδες ανεπτύσσοντο μόνον εις τρεις Ιεραρχίας. Κατά τον Μάϊον μήνα του 1946 ευρίσκοντο εν αναπτύξει με σύνθεσιν πεδινήν και δύναμιν ειρήνης, τρεις Μεραρχίας. Επί πλέον υπήρχον τα εκ της Εθνοφυλακής Τάγματα Πεζικού, τα οποία απετέλεσαν ονομαστικώς τας ετέρας τέσσαρας ορεινάς Μεραρχίας.
Την θλιβεράν κατάστασιν ταύτην ανέτρεψεν εντός μικρού χρονικού διαστήματος σειρά καταλλήλων μέτρων τα οποία εισηγήθην και εφήρμοσα ως υπεύθυνος Υπουργός. Και κατά πρώτον εγένετο τακτοποίησις των ανωτάτων στελεχών διά της προαγωγής και τοποθετήσεως των ικανών εις τας καταλλήλους θέσεις εν συνεργασία μετά των Βρεττανικών αποστολών. Διά να γίνη τούτο επανέφερον εν ισχύϊ τον Νόμον περί αποστρατεύσεως αξιωματικών υπηρετούντων με τον ίδιον βαθμόν υπέρ τα 10 έτη, διά του οποίου αυτεπαγγέλτως απεμακρύνθησαν οι μη έχοντες προσόντα και προήχθησαν οι ικανοί.
Εν συνεχεία συνεκροτήθησαν και επελήφθησαν του έργου των συμβούλια εξ ανωτάτων αξιωματικών, τα οποία συνέταξαν προτάσεις και μελέτας δι’ όλα τα αφορώντα το Στράτευμα μεγάλα ζητήματα, εκκρεμή μέχρι της εποχής εκείνης, και κατηρτίσθη πίνακας προαγωγών και τοποθετήσεων. Τα συμβούλια ταύτα ήσαν: Ανώτατον Στρατιωτικόν Συμβούλιον. Συμβούλιον Εθνικής Αμύνης, Στρατιωτικά Διοικητικά Συμβούλια. Με την ίδρυσιν και λειτουργίαν των Συμβουλίων το Σώμα των Αξιωματικών απέκτησε τους φυσικούς ηγέτας του και ανέκτησε την εμπιστοσύνην του προς την πολιτικήν ηγεσίαν, με αποτέλεσμα να ριφθή μετ’ ενθουσιασμού εις την εκτέλεσιν του έργου της οργανώσεως και εκπαιδεύσεως του Στρατεύματος. Από της ιδίας εποχής ήρχισε ταυτοχρόνως η αρμονική συνεργασία μετά της Βρεττανικής Αποστολής εις όλους τους στρατιωτικούς τομείς.
Διά την εξυγίανσιν του Στρατεύματος από τα αντεθνικά στοιχεία ελάβαμεν σειράν αυστηρών μέτρων κυριώτερα των οποίων υπήρξαν:
α) Απελύσαμεν αμέσως τους επικινδύνους κομμουνιστάς Εφέδρους Αξιωματικούς β) απεπέμψαμεν εκ των μονάδων μέγα μέρος επικινδύνων μονίμων αξιωματικών, οι οποίοι προοδευτικώς διωχετεύθησαν εις τας νήσους γ) αφωπλίσαμεν περί τας 3.000 οπλίτας και συνεκροτήσαμεν τα Τάγματα Σκαπανέων. Ταύτα προοδευτικώς ως εξησφαλίσθησαν οι οικονομικοί παρά-γοντες απετέλεσαν το πρώτον στρατόν της Μακρονήσου, δ) απηγορεύσαμεν εφεξής την κατάστασιν των νεοσυλλέκτων κομμουνιστών, μέτρον το οποίον διατηρείται μέχρι σήμερον με την διαφοράν ότι αποστέλλονται εις την Μακρόνησον, όπου εξησφαλίσθη η διαμονή και η διατροφή των ε) κατά την συγκρότησιν νέων μονάδων εξ εφέδρων, εφηρμόσαμεν το μέτρον των ατομικών προσκλήσεων.
Διά των ως άνω μέτρων ετέθησαν τα θεμέλια της εξυγιάνσεως των Μονάδων.
Αι ολίγαι υπάρχουσαι Μονάδες ωργανώθησαν ούτω επί εθνικών βάσεων, αλλ’ απητήθη αρκετός χρόνος και μεγάλαι προσπάθειαι, διά να καταστώσι και αυταί κατά το μέτρον του δυνατού αξιόμαχοι.
Διά των ως άνω Μονάδων εκαλύψαμεν τα σύνορα προς Αλβανίαν, Γιουγκοσλαυΐαν και Βουλγαρίαν και εδιώκοντο οι συμμορίται εντός των συνόρων. Ούτω από του Σεπτεμβρίου του 1946 το Στράτευμα ήρξατο να παρουσιάζη ευχάριστον εικόνα και με την μάχιμον δύναμιν που διάθετε, ανέλαβε τας επιθετικάς επιχειρήσεις κατά των συμμοριτών εις Θεσσαλίαν, ΄Ηπειρον, Μακεδονίαν και Θράκην.
Διαρκής και επείγουσα ήτο η ανάγκη κατά την εποχήν εκείνην της συνεχούς λήψεως μέτρων προς όλας τας κατευθύνσεις, διά την οργάνωσιν στρατού ικανού να αντιμετωπίση τον υπάρχοντα εκ της ανταρσίας μέγιστον κίνδυνον. Εν συνεχεία όθεν των αναφερθέντων ελήφθησαν κατά το διάστημα κατά το οποίον διετέλεσα Υπουργός των Στρατιωτικών και άλλα μέτρα, των οποίων η αξία και η σκοπιμότης καταφαίνονται εις την επελθούσαν προοδευτικώς μέχρι σήμερον τελειοποιημένην ανάπτυξιν των ενόπλων εθνικών δυνάμεων. Ιδού μερικά τούτων.
Μετατροπή της οργανικής συνθέσεως του Στρατού. Το σχέδιον της οργανώσεως του Ελληνικού στρατού μελετηθέν από του φθινοπώρου του 1945, εις περίοδον κατά την οποίαν ο συμμοριτισμός ήτο ανοργάνωτος πολεμικώς και ανύπαρκτος ως ένοπλος δύναμις, προέβλεπε Στράτευμα διά την αντιμετώπισιν γενικωτέρων εθνικών αναγκών.
΄Ητο σχεδόν πεδινής συνθέσεως του στρατού. Η νέα δημιουργηθείσα εν τω μεταξύ κατάστασις από απόψεως συμμοριτισμού επέβαλε την μετατροπήν της συνθέσεως του στρατού εις ορεινήν. Τούτο εγένετο κατόπιν πολλών και μακρών συνεργασιών μετά της Βρεττανικής Αποστολής και η εφαρμογή του νέου σχεδίου ήρξατο κανονικώς από του Ιουλίου του 1946. Η μεταβολή όμως αύτη απήτησε μακρόν χρόνον, διότι μεταξύ των άλλων έπρεπε να εξασφαλισθή η προμήθεια νέων όπλων και άλλων ειδών, όπως παραδείγματι κτηνών τα οποία δεν υπήρχον. Εν τούτοις κατά τον Δεκέμβριον του 1946 ο στρατός είχεν αποκτήσει την ορεινήν σύνθεσίν του και έκτοτε ελάχισται μεταβολαί επήλθον εις την νέαν ταύτην μορφήν του Στρατεύματος. Από της ιδίας εποχής του Δεκεμβρίου 1946, ήρχισε και η οργάνωσις των ΛΟΚ τα οποία έκτοτε ανεπτύσσοντο διά να φθάσουν διά της πείρας και των χορηγηθέντων μέσων εις την σημερινήν των τελειότητα από απόψεως οργανώσεως και μαχητικότητος.
Εκπαίδευσις Αξιωματικών και Οπλιτών: Ιδιαιτέρα μέριμνα ελήφθη διά την τελείαν εκπαίδευσιν, καθυστερημένην μέχρι της εποχής εκείνης των εις τα Ειδικά Κέντρα υπηρετούντων αξιωματικών και οπλιτών. Ως είναι γνωστόν, μετά την κατάρρευσιν του 1941 και την διάλυσιν του Στρατού, η εκπαίδευσις των στελεχών είχε διακοπή. Το θέμα τούτο ετέθη αμέσως υπό μελέτην και συντόμως ελύθη κατά τον επιβαλλόμενον τρόπον. Την εκτέλεσιν ανέλαβε η Βρεττανική Αποστολή και το Γεν. Επιτελείον εν συνεργασία των οποίων η εκπαίδευσις αξιωματικών και οπλιτών ωργανώθη επί επιστημονικών βάσεων. Ούτω από του Μαϊου 1946 ήρχισαν να λειτουργούν αι διάφοροι σχολαί μεταξύ των οποίων: ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ – ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ -ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ – ΠΥΡ/ΚΟΥ – ΣΩΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ.λ.π. ΄Εκτοτε με γοργότερον ρυθμόν εσυνεχίσθη η εκπαίδευσις, ως επιβάλλετο λόγω της διαθέσεως νέων όπλων υπό των Βρεταννών και της ανάγκης της ταχίστης οργανώσεως των Μονάδων, προς αντιμετώπισιν του αναπτυσσομένου συμμοριτισμού. Τα αποτελέσματα της τοιαύτης εργασίας είχον τεραστίαν σημασίαν. Προώθησις απασών των Μονάδων εις Β. Ελλάδα: Μετά το δημοψήφισμα του Σεπτεμβρίου 1946, ότε απεκλείετο πάσα διασάλευσις τάξεως υπό των κομμουνιστών, ολόκληρος η ΙΙ Μεραρχία και άλλαι μονάδες, αι οποίαι εστάθμευον εις την περιοχήν Κορίνθου και Αθηνών συμπληρωθείσαι εις δύναμιν εις Θεσσαλίαν, όπου ανέλαβον αμέσως επιθετικάς επιχειρήσεις εις Πήλιον, Κίσσαβον και Ολυμπον με άριστα αποτελέσματα. Επί πλέον νέα τάγματα Πεζικού και άλλαι Μονάδες Τεθωρακισμένων, Διαβιβάσεων και Μεταφορών συνεκροτήθησαν και απεστάλησαν και αύται εις τας περιοχάς των Β΄ και Γ΄ΣΣ.
Η αύξησις της δυνάμεως του Στρατού: Από του Σεπτεμβρίου 1946 και εγώ ως υπεύθυνος Υπουργός και αι Υπηρεσίαι του Υπουργείου εσχηματίσαμεν την γνώμην, ότι ο αγών κατά του συμμοριτισμού θα ήτο μακροχρόνιος και ότι οι κομμουνισταί θα ωργανούντο και θα ενισχύοντο εις αριθμόν και δύναμιν πυρός υπό των βορείων γειτόνων. Από του Σεπτεμβρίου 1946 μη αρκεσθείς εις την οργάνωσιν, άρθρωσιν και εκπαίδευσιν της δυνάμεως του στρατού μας, ήτις προεβλέπετο υπό των Αγγλων να ανέλθη εις 92.000 προέβην εις καταλλήλους και εντατικάς ενεργείας τόσον ενταύθα όσον και εις Λονδίνον ζητών ν’ αυξηθή η δύναμις αύτη εντός μικρού χρονικού διαστήματος, εις 135.000. Αργότερον κατά μήνα Νοέμβριον απεστάλη εις Λονδίνον ο αρχηγός του Γεν. Επιτελείου αντιστράτηγος κ. Π. Σπηλιωτό-πουλος, ίνα και προσωπικώς εκθέση την ανάγκην της αυξήσεως του Στρατού. Βάσει των από τότε αρξαμένων προσπαθειών επετεύχθη αργότερον η αύξησις της δυνάμεως του Στρατού μας, κατ’ αρχάς εις 105.000, αργότερον δε κατόπιν και της συγκαταθέσεως του Αρχιστρατήγου Μοντγκόμερυ εις 120.000. Εις το σημείον τούτο θεωρώ χρέος μου να εξάρω την συμβολήν του αντιστρατήγου κ. Σπηλιωτοπούλου εις το έργον της οργανώσεως του Στρατού, εργασθέντος αόκνως με τον γνωστόν πατριωτισμόν του.

Οργάνωσις και οπλισμός ΜΑΥ: Ολόκληρος η ύπαιθρος χώρα μη εξαιρουμένων και των μεγάλων πόλεων διέτρεχον αμέσους κινδύνους από τον συμμοριτισμόν. Ο Στρατός όμως δεν επήρκει και δι’ αυτόν τον λόγον απεφάσισα να δοθώσιν όπλα εις τους εθνικόφρονας χωρικούς και εις τας Εθνικάς Οργανώσεις των πόλεων προς υπεράσπισίν των. Συμφώνως προς την άποψίν μου κατά τον μήνα Αύγουστον του 1946 και εις τας αρχάς Οκτωβρίου ερρυθμίσθη ολόκληρον το σύστημα της διοικήσεως και δράσεως των ΜΑΥ Κατωτέρω παραθέτω την τότε εμπιστευτικήν διαταγήν.

ΘΕΜΑ: «Αυτασφάλεια υπαίθρου»                        ΛΙΑΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟς: Α΄ Β΄ Γ΄ΣΣ                                                            και Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
VΙΙΙ Μεραρχίαν (6 αντ. Παρ. Α)                                Υ.Σ./ΓΕΣ/ΑΠ.409898/Α/31
ΚΟΙΝ: ΙΙ, VΙΙ, ΙΧ, Χ, ΧΙ, ΧV
Μεραρχίαι (6 αντίγρ. Παραρτ.Α΄ )
81, 83, 84 Περιοχαί
ΓΔΥΣ – ΓΕΣ
Αρχηγείον Χωρ/κής
Υπουργείον Δημοσ. Τάξεως
1. Επισυνάπτεται τη παρούσα Παράρτημα Α΄, Σχέδιον Οργανώσεως Ειδικών Μονάδων Αυτασφαλείας Υπαίθρου, όπερ τίθεται εις εφαρμογήν από της λήψεως της παρούσης.
α) Διά την οργάνωσιν των εν τω Παραρτήματι εμφαινομένων Μονάδων εις τας περιοχάς εκάστου Σ.Σ. αρμόδια καθίστανται τα Στρατηγεία των παραληπτριών της παρούσης Μ. Μονάδων δυνάμενα κατά την κρίσιν των να εξουσιοδοτήσωσι τας υπ’ αυτά Μεραρχίας. Πάντως η VΙΙΙ Μεραρχία επί του προκειμένου άνευ άλλης Διαταγής να ενεργήση με πλήρη πρωτοβουλίαν διά την περιοχήν της Ηπείρου.
2. Η Κυβέρνησις και το ΓΕΣ αποδίδουν εξαιρετικήν σημασίαν εις την ταχείαν και επιτυχή οργάνωσιν των μονάδων τούτων, ανάλογος δε δραστηριότης πρέπει να καταβληθή παρά των Στρατηγείων των Μ. Μονάδων.
β) Εις ΄Εκαστον Στρατηγείον Σώματος Στρατού, Μεραρχίας και Ταξιαρχίας είς Αξιωματικός του Α΄ κλάδου αναλόγου βαθμού και πείρας θα καταστή υπεύθυνος διά την οργάνωσιν και παρακολούθησιν παντός ζητήματος σχετικού με τας Μονάδας ταύτας.
3. Επιστράτευσις προσωπικού:
α) Εξουσιοδοτούνται τα Σ.Σ. και η VΙΙΙ Μεραρχία όπως προβώσιν εις την δι’ ατομικών προσκλήσεων κατάταξιν των αναγκαιούντων καταλλήλων εφέδρων Αξιωματικών ή στρατευσίμων και εφέδρων οπλιτών ανεξαρτήτως κλάσεως, διά την συγκρότησιν των ενόπλων τμημάτων, άτινα θα οργανωθώσιν βάσει του συνημμένου σχεδίου.
β) Ονομαστικαί καταστάσεις τούτων κατά τμήματα να τηρηθώσιν, όπως ούτοι μη συμπεριληφθώσιν εις ετέρας προσκλήσεις.
γ) Δι’ όσους παρίσταται ανάγκη απονομείς βαθμού εφέδρου Ανθυπολοχαγού ή ονομασίας τούτου εις εφέδρους Ανθ/γούς, να υποβληθώσιν εις το ΓΕΣ/Β3, εγκαίρως προτάσεις υπό των Σωμάτων Στρατού και VΙΙΙ Μεραρχίας εις ας θα αναφέρωνται άπαντα τα στρατολογικά των στοιχεία, ίνα βάσει τούτων προκληθώσι τα σχετικά Β. Διατάγματα.
4. Οπλισμός-Λοιπά υλικά.
α) ΄Απαντα τα διανεμηθέντα υπό οιασδήποτε Αρχής όπλα και πυρομαχικά εις άτομα ως και εις τα εις χείρας οιουδήποτε ατόμου οπωσδήποτε ευρισκόμενα όπλα θεωρούνται ανήκοντα εις τον Ελληνικόν Στρατόν και θα χρησιμοποιώνται προς εξοπλισμόν των νέων Μονάδων.
Επί του λίαν λεπτού τούτου ζητήματος εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των κατά τόπους Διοικήσεων, λαμβανομένου υπ’ όψιν, ότι έτερος οπλισμός δεν διατίθεται, ο δε αριθμός των πυρομαχικών είναι περιωρισμένος.
Ιματισμός Αξιωματικών
α) Ο αρμόδιος επιτελής Αξ/κός των Σ.Σ. και VΙΙΙ Μεραρχίας θα παραλάβη από το Γραφείον Υ.Π. των Στρατηγείων τούτων τας αναγκαιούσας συλλογάς ιματισμού. Σχετικαί οδηγίαι προς τα Γραφεία Υ.Π. θα σταλώσιν υπό της ΔΥΠ/ΓΕΣ.
β) Η συλλογή του ιματισμού περιλαμβάνει Δίκωχον, χιτώνιον, περισκελίδα, άρβυλα, χλαίνη και ενδεχομένως αδιάβροχον κάλυμμα.
γ) Υγειονομικόν Υλικόν θα χορηγείται μερίμνη των Μ. Μονάδων ευθύς ως τα Τμήματα συγκροτηθώσι.
δ) Η Κεντρική Υπηρεσία θα καταβάλλη προσπάθειαν παρά τω Υπουργείω Εφοδιασμού, όπως επιτύχη την διάθεσιν χλαινών και αρβυλών διά τους επιστρατευθησομένους.
ε) Διά την μισθοδοσίαν των Αξιωματικών, αι Μονάδες αύται θα προσκολληθώσιν εις τας πλησιεστέρας μονάδας του τακτικού Στρατού.
5. Σχέσεις ΜΑΥ και Χωροφυλακής
Αύται δέον εκ των προτέρων να έχουν καθορισθή υπό των προϊσταμένων Διοικήσεων των διαφόρων κλιμακίων. Κατ’ αρχήν απόλυτος συνεργασία των Μονάδων ΜΑΥ και Χωροφυλακής δέον να υφίσταται διά τα ζητήματα ασφαλείας. Εν τούτοις εις πολλάς περιπτώσεις θα παραστή ανάγκη τακτικής υπαγωγής μιας Μονάδος υπό την ετέραν. Το ζήτημα τούτο μόνον βάσει των πραγματικών συνθηκών (βαθμοί των τοπικών Διοικητών, διατιθεμένη δύναμις κ.λ.π.) και εν συνεννοήσει των Μ. Μονάδων μετά των κατά τόπους αρχών Χωροφυλακής θα λυθή.
Το προέχον ζήτημα είναι η συνεργασία και η αμοιβαία συνδρομή προς επίτευξιν του κοινού σκοπού.
6. Υποβολή εκθέσεων:
Εις την πρώτην εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από 1ης Νοεμβρίου τα Σώματα Στρατού και η VΙΙΙ Μεραρχία θα υποβάλλωσι:
α) εις ΓΕΣ/Α3
΄Εκθεσις επί της προόδου της συγκροτήσεως των ΜΑΥ, των παρατηρηθησών ελλείψεων. Αντίγραφον ταύτης θα διαβιβάζεται και εις Α1/ΓΕΣ.
β) Εις ΓΕΣ/Β3
Αριθμητικήν κατάστασιν συμφώνως με το υπόδειγμα (Παραρτ. Γ΄) των κατά την διάρκειαν του μηνός επιστρατευθέντων.
7. Αι λοιπαί Μεραρχίαι ως και η 81 Περιοχή, προς ας κοινοποιείται η παρούσα, δέον ν’ αρχίσουν αμέσως όλας τας προπαρασκευαστικάς εργασίας εις τρόπον, ώστε να συντομευθή ο χρόνος της οργανώσεως εις το ελάχιστον.
8. Βάσει των εν τω Παραρτήματι Α΄ Οδηγιών τα Σ.Σ. και αι Μεραρχίαι θα συντάξωσι τας αναγκαίας οδηγίας προς τους περιφερειακούς Διοικητάς και τους Διοικητάς των Λόχων ΜΑΥ.
9. Αι Μεραρχίαι και τα ΣΣ παρακαλούνται να γνωρίσουν την λήψιν της παρούσης.
Ο Υπουργός
Οτι ακριβές αντίγραφον

Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
Αθήναι τη 20.12.1946
Σ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιστράτηγος

Προληπτικόν μέτρον. Κατά την εποχήν εκείνην αι υπάρχουσαι πληροφορίαι παρουσιάζον, ότι οι Σαράφης, Μπακιρτζής και εκατόν περίπου επικίνδυνοι κομμουνισταί αξιωματικοί του ΕΛΑΣ ειργάζοντο με σκοπόν να ηγηθούν μεγάλων ομάδων συμμοριτών, εν συνεννοήσει μετά της αρμοδίας υπηρεσίας διέταξα αμέσως τη σύλληψίν των η οποία επραγματοποιήθη και πάντες ούτοι απεστάλησαν, εις Ικαρίαν και άλλας νήσους. Εις το μέτρον τούτο επέμεινα παρά τον εναντίον μου θόρυβον των συνοδοιπόρων, ότι προβαίνω εις διώξεις δημοκρατικών δήθεν πολιτών.-
Διά την
Ακρίβειαν της αντιγραφής
Το Τμήμα Χ
Τ.Σ.Υ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΟΥΒΟΣ

Αντ/ρχης Πεζ.

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ Χ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
της υπ’ αριθ. Α.Π.409898/ΓΕΣ/Α3/1

ΣΧΕΔΙΟΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
(Συντετμημ. τίτλος ΜΑΥ)

 1. Συγκροτούνται ειδικαί Μονάδες Αυτασφαλείας Υπαίθρου υπαγόμεναι από πάσης απόψεως εις τας Διατάξεις των Στρατιωτικών Κανονισμών.
 2. Αποστολή των Μονάδων τούτων είναι:
  α) Ασφάλειαι των κατωκημένων τόπων από επιδρομάς συμμοριών και προστασία των κατοίκων διά την ελευθέραν εκτέλεσιν των εργασιών των. Λήψις μέτρων προς απαγόρευσιν τροφοδοσίας και γενικώς συντηρήσεως των συμμοριών.
  β) Συλλογή και παροχή πληροφοριών επί της δράσεως των συμμοριών εις την περιοχήν ως και επί παντός προσώπου συνεργαζομένου με τας συμμορίας.
  γ) Παροχή ενόπλου συνδρομής εις τα κινητά Αποσπάσματα του Στρατού ή της Χωροφυλακής.
  δ) Προσβολή και εξόντωσις δι’ ενεδρών ή συνδεδιασμένων επιθετικών ενεργειών κατατμηθεισών ομάδων συμμοριών.
  ε) Εξεύρεσις των αναγκαιούντων εις τον ενεργούντα εις την περιοχήν ταύτην τακτικόν Στρατόν Συνδέσμων. Οδηγών ή Υποζυγίων.
  στ) ΄Ελεγχος παντός ξένου προς την περιοχήν ατόμου και κινουμένου διά ταύτης άνευ ειδικής αδείας της αρμοδίως εξουσιοδοτημένης Αρχής ή ετέρου γειτονικού Στρατ. Τμήματος.
  ζ) Η εξασφάλισις των τηλεγραφικών Διαβιβάσεων της περιοχής και η ταχεία αποκατάστασις τούτων. Η συντήρησις και ανάπτυξις του τηλ/κού επαρχιακού δικτύου της περιοχής δέον να απασχολήση σοβαρώς τας τοπικάς Διοικήσεις.
  η) Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή προς εξακρίβωσιν τυχόν τοποθετήσεως εις τας οδούς ναρκών και επισήμανσις τούτων.
  θ) Εξασφάλισις τεχνικών έργων εγγύς των χωρίων.
 3. Οργάνωσις
  α) Διμοιρία. Κατ’ αρχήν εις έκαστον χωρίον θα πρέπει να οργανωθή μια Διμοιρία ΜΑΥ. Επειδή όμως δεν θα είναι δυνατή επί του παρόντος ελλείψει μέσων η οργάνωσις εις όλα τα χωρία Διμοιριών θα επιδιωχθή αρχικώς η οργάνωσις μιας ή δύο κατά περιφέρειαν Σταθμού Χωροφυλακής.
  -Αποστολή της Διμοιρίας: ΄Αμυνα του Χωρίου και παροχή συνδρομής εις κινδυνεύοντα γειτονικά χωρία. Κατόπιν Δ/γής του Λόχου ή και εξ ιδίας πρωτοβουλίας συντρέχει εις την δίωξιν και εξόντωσιν συμμοριών εις την περιοχήν του Λόχου εν συνεργασία μετ’ άλλων δυνάμεων τακτικού Στρατού, Χωροφυλακής ή και άλλας ΜΑΥ.
  (ι) Η Διμοιρία θα συγκροτηθή από:
  -Την μάχιμον Ομάδα δυνάμεως 25-50 εξοπλισμένων ανδρών αναλόγως των τακτικών ή τοπικών συνθηκών και αναγκών.
  -Την Ομάδα επιτηρήσεως και πληροφοριών. Η Ομάς αύτη δεν είναι ένοπλος εις περίπτωσιν όμως ανάγκης ο Διμοιρίτης δύναται να δανείση όπλα τινά κατά την εκτέλεσιν αποστολής τινός, λαμβάνων ταύτα από την ένοπλον Ομάδα. Είναι επιθυμητόν όπως εις την Ομάδα ταύτην συμμετέχη το μεγαλύτερον μέρος των κατοίκων του χωρίου εναλλασσόμενον εις τας αποστολάς ταύτης.
  -Την Ομάδα Συνδέσμου διά την μεταβίβασιν πληροφο-ριών ή Διαταγών προς τα γειτονικά χωρία, τας προϊσταμένας Διοικήσεις ή κινητά Αποσπάσματα. Εις την Ομάδα ταύτην δύναται να μετάσχουν γυναίκες ή παιδία υπό λίαν πλεονεκτικάς συνθήκας. ΄Απαντες οι της Ομάδος ταύτης είναι άοπλοι.
  (ιι) Η οργάνωσις αύτη κατά χωρίον θα λάβη μορφήν πλήρους Στρατ. Οργανώσεως. Οι τυχόν υπάρχοντες Αγροφύλακες τίθενται διά ζητήματα ασφαλείας υπό τας Διαταγάς του Διμοιρίτου.
  (ιιι) Η εξύψωσις του Εθνικού φρονήματος η αλληλεγγύη και η απόλυτος Δικαιοσύνη εις την κατανομήν των αποστολών και υπηρεσιών εις όλους τους κατοίκους μαζί με την επιλογήν των καλυτέρων εθνικοφρόνων στοιχείων θα αποτελέσωσι την βάσιν διά την επίτευξιν της συνοχής και πειθαρχίας του Τμήματος.
  β) Λόχος. Εκάστη Επαρχία ή περιοχή Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής ή εδαφικόν διαμέρισμα και αναλόγως των τοπικών συνθηκών θα οργανωθή εις μιαν Διοίκησιν Λόχου Αυτασφαλείας με αριθμόν Διμοιριών ανάλογον προς τας τοπικάς συνθήκας και εν αναλογία μιας Διμοιρίας κατά χωρίον.
  Επί πλέον θα οργανωθή κατά Λόχον:
  -Μια Ομάς Ασφαλείας Λόχου.
  -Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις θα οργανωθή μια κινητή Διμοιρία (Διμοιρία Κυνηγών) επί πλέον των στατικών Διμοιριών.
  (ι) Ο Λόχος ούτος θα υπάγηται τακτικώς και υπό τας Διαταγάς του Διοικητού της Μονάδος τακτικού Στρατού σταθμεύοντος μονίμως ή προσωρινώς εις την περιοχήν, ανεξαρτήτως της υπαγωγής υπό την περιφερειακήν Διοίκησιν.
  (ιι) Ο Διοικητής του Λόχου έχει πλήρη ευθύνην:
  -Διά την ασφάλειαν του συγκροτήματος των χωρίων της περιοχής.
  -Διά την καλήν συγκρότησιν και πειθαρχίαν των Διμοιριών του Λόχου.
  -Διά την διαφύλαξιν και καλήν συντήρησιν του οπλισμού και πυρομαχικών του Λόχου ως και την επιστροφήν τούτων εφ’ όσον ήθελε ζητηθεί.
  -Διά την εκπαίδευσιν.
  -Διά την κατανομήν των εντολών εις τας Διμοιρίας και την καλήν εκτέλεσιν της υπηρεσίας.
  -Υποχρεούται να συνεργάζεται με τα κινούμενα εντός της περιοχής του κινητά Αποσπάσματα, τα Τμήματα Χωροφυλακής και να παρέχη την αναγκαίαν συνδρομήν εις ταύτα.
  -Εάν αι ανάγκαι το απαιτήσουν, δύναται να συγκεντρώση τας Διμοιρίας του και με αυτάς να αντιμετωπίση απειλήν κατά των κατωκημένων τόπων της δικαιοδοσίας του.
  γ) Περιφερειακή Διοίκησις. Δύο ή πλείονες Διοικήσεις Λόχων τίθενται υπό την Διοίκησιν ενός Αξ/κού Περειφερειακού Διοικητού.
  -Ο Διοικητής ούτος είναι υπεύθυνος:
  (ι) Διά την καλήν οργάνωσιν και πειθαρχίαν των υπό τας Διαταγάς του Λόχων.
  (ιι) Διά την εξασφάλισιν του δικτύου επικοινωνίας και συλλογήςπληροφοριών. Καθορίζει τα κατά την κρίσιν του πρακτικά μετά συνθηματικών συνεννοήσεων μεταξύ των Διμοιριών και Λόχων (Οπτικά μέσα, πυραί κ.λ.π.).
  (ιιι) Διά τον συντονισμόν των ενεργειών των Λόχων με σκοπόν την εξασφάλισιν της ασφαλείας ή της συνδεδιασμένης δράσεως εις περίπτωσιν εμφανίσεως συμμοριών εις την περιοχήν.
  (ιυ) Ενεργεί συχνάς επιθεωρήσεις των Λόχων του.
  δ) Τα πλησίον των Λόχων Αυτασφαλείας εδρεύοντα Τμήματα τακτικού Στρατού (Τάγματα, Ταξιαρχίαι κ.λ.π.) εξασκούν συνεχή επίβλεψιν επί των Μονάδων ΜΑΥ. προβαίνοντα εις τακτικάς επιθεωρήσεις είτε αυτοπροσώπως (Διοικητής) είτε δι’ εκπροσώπων, αποτελούντα ούτω ενδιάμεσον κλιμάκιον του Στρατηγείου της Μ. Μονάδος και των Μονάδων ΜΑΥ.
 4. Επιλογή και κατάταξις προσωπικού
  α) ΄Απαν το αναγκαιούν κατώτερον προσωπικόν θα εξευρεθή επί τόπου, όπου και θα συγκροτηθούν οι Μονάδες αύται.
  (ι) Αι Διοικήσεις και το ένοπλον προσωπικόν των μαχίμων Μονάδων θα επιστρατευθή δι’ ατομικών προσκλήσεων μερίμνη των Σ.Σ. ή Μεραρχιών.

– Ειδική Διαταγή του ΓΕΣ θα καθορίση τας λεπτομερείας της επιστρατεύσεως ταύτης.
(ιι) Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι δεν πρέπει οι κάτοικοι να απασχολούνται εις Στρατιωτικά καθήκοντα μακράν του τόπου των συνήθων γεωργικών εργασιών των, είναι απαραίτητον όπως άπαν το προσωπικόν εκάστης Διμοιρίας εξερίσκεται από το χωρίον όπου η έδρα της Διμοιρίας.
(ιιι) Ο αναγκαιών αριθμός κατωτέρων βαθμοφόρων (Υπαξ/κοί) θα εξευρίσκεται ομοίως επί τόπου.
-Δεν είναι όμως αναγκαία προϋπόθεσις όπως ο οριζόμενος διά καθήκοντα Υπαξ/κού κατέχει τον βαθμόν τούτον εις την Στρατιωτικήν του Υπηρεσίαν. Αντιθέτως ως κύριον προσόν δέον να θεωρήται η δραστηριότης τα ηγετικά προσόντα και η εκτίμησις των κατοίκων και της ενόπλου Ομάδος της Διμοιρίας προς το άτομον.
(ιυ) Το μη ένοπλον προσωπικόν (Ομάδες επιτηρήσεως και πληροφοριών Ομάδες Συνδέσμου) θα εξευρεθώσιν επί τόπου μερίμνη των Διοικητών Λόχων και Διμοιριών και δεν θα είναι επιστρατευμένον.
β) Αξιωματικοί. Κατ’ αρχήν εις τας Διοικήσεις Λόχων ή Διμοιριών τοποθετούνται ΄Εφεδροι Αξ/κοί της περιοχής διακρινόμενοι διά τα Πατριωτικά Φρονήματα και τα ηγερικά των προσόντα. ΄Απαντες ούτοι επιστρατεύονται διά Διαταγών των Σ.Σ. ή Μεραρχιών. Δέον να επιστηθή προσοχή εις την επιλογήν των αξ/κών τούτων, καθ’ όσον η επιτυχία της Οργανώσεως και δράσεως των Μονάδων θα εξαρτηθή εκ του Διοικητού εκάστης Μονάδος.
(ι) Εις περίπτωσιν μη υπάρξεως τοιούτων αξ/κών εις την περιοχήν δύνανται τα Σ.Σ. και αι Μεραρχίαι να επιλέγωσι τοιούτους εκ των εγγύς περιοχών ή και να προτείνουν την ανάθεσιν της Διοικήσεως των Διμοιριών ή Λόχων εις καταλλήλους Εφέδρους Οπλίτας, οίτινες εκ της προσφάτου δράσεώς των απέδειξαν ότι είναι ικανοί Διοικηταί Διμοιριών.
Διά τούτους να υποβληθούν προτάσεις, όπως τους απονεμηθή ο βαθμός του Εφέδρου Ανθ/γού κατά την διάρκειαν της Υπηρεσίας των.
5. Υλικά.
α) Στρατιωτικά υλικά δεν θα διατεθώσιν επί του παρόντος διά την συγκρότησιν των Λόχων και Διμοιριών, πλην οπλισμού και μιας πλήρους Στολής διά τους Αξ/κούς μόνον.
β) Κατ’ αρχήν θα διατεθή οπλισμός και Πυρομαχικά εις άπαντας τους άνδρας τους ανήκοντας εις τας μαχίμους Ομάδας των Διμοιριών, τας Ομάδας προστασίας των Λόχων ή τας κινητάς Διμοιρίας.
γ) Θα χρησιμοποιηθή ο εκ περισυλλογής οπλισμός, όστις απεστάλη κατά περιόδους εις τα Σ.Σ. ή άλλας Μονάδας. Τον οπλισμόν τούτον θα αναλάβωσιν και θα ανακατανήμωσιν αι Μονάδες με βάσιν την ήδη καθοριζομένην οργάνωσιν.
Επί πλέον οι Λόχοι και αι Διμοιρίαι δέον να υπολογίσωσι και επί του οπλισμού όστις τυχόν ευρίσκεται εις χείρας των κατοίκων και εφ’ όσον οι κατέχοντες τον οπλισμόν τούτον θα επιστρατευθώσι βάσει της παρούσης. Εφ’ όσον όμως δεν θα επιστρατευθώσι πρέπει να παραδόσωσι τον οπλισμόν των εις τας Διμοιρίας ή Λόχους, ίνα χρησιμοποιηθώσι παρά των επιστρατευθησομένων.
δ) Η καθιέρωσις κυανολεύκων περιβραχιονίων διά άπαντας τους άνδρας κρίνεται απαραίτητος, οσάκις εκτελώσι τακτικήν αποστολήν. Τούτο χορηγείται μερίμνη της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.
ε) Υγειονομικόν Υλικόν. Χορηγείται τοιούτον πρώτων Βοηθειών εις εκάστην Διμοιρίαν και φυλάσσεται υπό των Διμοιριών.
6. Εκπαίδευσις
α) Δεν παρίσταται ανάγκη εκπαιδεύσεως διά τα της Μάχης, δεδομένου ότι η επιστρατευθησόμενοι θα είναι παλαιών κλάσεων ή τουλάχιστον εξ εκείνων οίτινες υπηρέτησαν κατά τον απελευθερωτικόν Πόλεμον εις Εθνικάς Ομάδας. Εν τούτοις είναι απαραίτητον όπως, προς εξασφάλισιν της καλής εκτελέσεως της υπηρεσίας και διά την εμπέδωσιν της πειθαρχίας, γίνονται ωρισμέναι συγκεντρώσεις καθ’ εβδομάδα.
Εις τας συγκεντρώσεις ταύτας καλόν είναι όπως παρίστανται και αι βοηθητικαί Ομάδες.
Πάντως αι εκπαιδευτικαί συγκεντρώσεις θα γίνωνται εις τοιαύτας ημέρας και ώρας εις τρόπον ώστε, να μη παρακωλύεται η ιδιωτική εργασία των κατοίκων. Ειδικώς διά την Διμοιρίαν Κυνηγών δέον να γίνη ειδική εκπαίδευσις εις τον κλεφτοπόλεμον οίος χρησιμοποιείται υπό των συμμοριτών.
β) Επί πλέον της ευθύνης διά την εκπαίδευσιν της Διμοιρίας και Λόχου, οι Διοικηταί αυτών έχουσιν υποχρέωσιν και ευθύνην διά την διαφώτισιν όλων των κατοίκων της περιοχής των επί των αντεθνικών και ανελευθέρων τάσεων των αναρχοκομμουνιστών και της ανάγκης όπως σύσσωμος ο υγειώς σκεπτόμενος πληθυσμός αντιμετωπίζει την αντεθνικήν επαναστατικήν δράσιν αυτών.
Η υποχρέωσις αύτη είναι εξ ίσου βασική, όπως και η οργάνωσις και εκπαίδευσις των τμημάτων και πρέπει να οργανωθώσιν αι σχετικαί διδασκαλίαι εις τους κατοίκους κεχωρισμέναι διά τους άνδρας, τας γυναίκας και τα παιδία.
7. Πειθαρχία
α) Καίτοι τα συγκροτούμενα διά της παρούσης τμήματα είναι Στρατιωτικά και συνεπώς οι ισχύοντες Στρατιωτικοί Κανονισμοί και η Στρατιωτική Ποινική Νομοθεσία έχουν πλήρη εφαρμογήν, εν τούτοις οι Διοικηταί δύνανται να εφαρμόσωσι και άλλα είδη ποινών όπως, ο αφοπλισμός μονίμως ή επί ωρισμένον χρόνον, απόλυσις, έκπτωσις βαθμού ή καθηκόντων, εκτόπισις κ.λ.π.
β) Προκειμένου περί επιβολής ποινής ή ελέγχου εις παρεκτραπέντα, πολλάκις ο Διοικητής θα είναι υποχρεωμένος να εξετάση το ζήτημα ενώπιον συγκεντρώσεως της Διμοιρίας και εκπροσώπων του χωρίου και να ακούση και τας απόψεις των Οπλιτών της Διμοιρίας ή και των αντιπροσώπων του χωρίου επί του είδους της επιβληθησομένης ποινής.
Η διαδικασία αύτη είναι σκόπιμος και καθιστά αλληλεγγύους άπαντας τους άνδρας της Διμοιρίας και τους κατοίκους εναντίον του παρεκτραπέντος και συνεπώς ενισχύει την Διοίκησιν, ήτις μόνον στήριγμα έχει την συνοχήν και εκτίμησιν όχι μόνον των ανδρών της Διμοιρίας, αλλά και του συνόλου των κατοίκων.
8. Οικονομικαί Παροχαί.
α) Αξιωματικοί. Ούτοι απασχολούμενοι συνεχώς εις την νέαν των υπηρεσίαν λαμβάνουν τον κανονικόν μισθόν του βαθμού των.
β) Οπλίται. Κατ’ αρχήν ουδεμία χρηματική ενίσχυσις ή τρόφιμα εκ μέρους του Κράτους δίδονται διά την πρόσθετον ταύτην υπηρεσίαν.
γ) Νοσοκομιακή περίθαλψις παρέχεται εις τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία εις τους τραυματίας επιστρατευμένους άνδρας.
Η αυτή περίθαλψις θα παρέχηται και εις τους τραυματίας, των βοηθητικών Ομάδων.
Συντάξεις αι προβλεπόμεναι διά τους Στρατιωτικούς τους παθόντας εν Πολέμω θα παρέχωνται εις πάντα φονευθέντα ή καταστάντα ανάπηρον εκ των ενόπλων Ομάδων (επιστρατευθέντας) ή και εις πάντα όστις τη προσκλήσει του Διοικητού Λόχου ή Διμοιρίας έλαβε μέρος εις πολεμικήν επιχείρησιν και εφ’ όσον εκ ταύτης εφονεύθη ή κατέστη ανάπηρος.
9. Προοδευτική ανάπτυξις των ΜΑΥ
α) Διά να καταστή δυνατή η συγκρότησις των Μονάδων τούτων προϋποτίθεται, ότι σχετική τάξις και ασφάλεια έχει επικρατήσει εις την περιοχήν και συνεπώς η εμπιστοσύνη των κατοίκων προς το Κράτος ευρίσκεται εις καλόν σημείον.
Τα ΣΣ και αι Μεραρχίαι θα εποφεληθώσι της ευκαιρίας της παρουσίας εις την περιοχήν Μονάδων του τακτικού Στρατού, ίνα προβώσιν εις την συγκρότησιν των Λόχων.
β) Κρίνεται σκόπιμον, όπως πάσης άλλης εργασίας προηγηθή η τοποθέτησις των Διοικήσεων και μικρών πυρήνων, ακολούθως δε να ολοκληρωθή η όλη Οργάνωσις.
γ) Ο αριθμός των εις έκαστον Σώμα Στρατού ή Μεραρχίαν Λόχων θα βασισθή εις τα διατιθέμενα εις την περιοχήν των όπλα.
δ) Η σειρά προτεραιότητος είναι ζήτημα εκτιμήσεως παρά του Σ.Σ. ή Μεραρχίας της πραγματικής καταστάσεως εις την περιοχήν των.
Υπό τύπου ενδείξεως επισυνάπτεται Παράρτημα Β΄ εμφαίνον τας Υποδιοικήσεις Χωροφυλακής εις τας έδρας των οποίων ενδείκνυται να συγκροτηθώσι Λόχοι ως και των υπ’ αυτάς υπαγομένων Σταθμών περί τους οποίους θα πρέπη να συγκροτηθώσι Διμοιρίαι.
Εγκρίνεται Εν Αθήναις τη 7η Οκτωβρίου 1946
Ο Υπουργός                                                Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Π.                   Π. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιστράτηγος
Ακριβές αντίγραφον Διά την ακρίβειαν της αντιγραφής
Τ.Υ Το Τμήμα Χ
Τ.Σ.Υ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΟΥΒΟΣ

Αντ/ρχης

…..ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
της υπ’ αριθ. ΓΕΣ/Α3/Α.Π.409898/Δ/γης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Συγκεντρωτική αριθμητική κατά Νομούς των καλουμένων δι’ ατομικών προσκλήσεων προς συγκρότησιν των δι’ Α.Π.409898/ΓΕΣ συγκροτουμένων Τμημάτων ασφαλείας

Ν Ο Μ Ο Ι Κ α λ ο ύ μ ε ν ο ι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αξ/κοί Οπλίται
Αριθ. Κλάσ. Αριθ. Κλάσ.
Θεσσαλονίκης (α)
Επαρχία
Επαρχία
Κιλκίς 10
5
4
1934
1935
1936
100
80
120
1934
1935
1936
(α) Να αναγράφωνται κατά Επαρχίας.
Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ